12.09.2013 Views

Ljudskyddsdokumentation

Ljudskyddsdokumentation

Ljudskyddsdokumentation

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

5<br />

Trafikbuller<br />

Introduktion<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Ljud som upplevs som störande och oönskat brukar benämnas som buller. Detta<br />

kärnområde behandlar trafikbuller. Andra yttre ljudkällor från närbelägna<br />

ventilationsanläggningar, industrier, skolor, nattklubbar, samlingsplatser med<br />

mera behandlas i kärnområdet Akustik. Orsaken till att trafikbuller behandlas<br />

separat är att kraven skiljer sig från ljudklasstandarderna. Val av miljöklass i<br />

de båda kärnområdena bör följa varandra för att undvika att t ex internt buller<br />

blir mer framträdande än trafikbuller eller vice versa.<br />

Påverkan av buller kan leda till störningar av sömn och vila, och ge upphov till<br />

stress. Att skapa en god ljudmiljö är därmed ytterst viktigt. Mycket kan göras<br />

på den enskilda byggnaden och fastigheten för att få en bättre ljudmiljö. Genom<br />

att planera ljudfrågorna i ett tidigt skede kan kostnaderna hållas nere eftersom<br />

risk för korrigerande åtgärder i efterhand minskas.<br />

Lokaler som inte är angivna specifikt i detta kärnområde omfattas inte heller<br />

av kraven.<br />

Byggherren ska särskilt observera följande innan val av miljöklass:<br />

- Läs noga igenom kraven för de olika klasserna i detta kärnområde och<br />

välj därefter ambitionsnivå.<br />

- Samtliga miljöklasser kan av olika skäl inte alltid uppnås. Kontrollera<br />

därför själv att den valda miljöklassen är möjlig att uppnå.<br />

- Miljöklass A i detta kärnområde kan inte väljas i ett bullerexponerat<br />

läge med över 65 dBA Leq vid mest bullerexponerade fasad.<br />

- Detta kärnområde kan få följdkonsekvenser för lägenheternas planlösning<br />

samt antal trapphus i ett flerbostadshus, se bilaga 5.<br />

- Som underlag för bullerberäkningar ska den trafikprognos som stadsbyggnadskontor<br />

tillhandahåller användas.<br />

- En och samma ljudskyddsdokumentation ska behandla båda kärnområdena<br />

Trafikbuller och Akustik.<br />

Handboken ”Bullerskydd i bostäder och lokaler” (Boverket, november 2008),<br />

tjänar som grund för kraven i detta kärnområde och kan användas i byggherrens<br />

organisation som vägledning i byggprojektet.<br />

Se bilaga 5 - Högsta tillåtna ljudnivåer från trafik.<br />

Se bilaga 7 - <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>.<br />

1


5<br />

Trafikbuller<br />

Krav Miljöklass A<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Observera! Du kan inte välja miljöklass A i Trafikbuller om du avser<br />

bygga i ett bullerexponerat läge med över 65 dBA Leq vid mest bullerexponerade<br />

fasad.<br />

Förutom BBR:s krav och detaljplanens bestämmelser gäller följande för Miljöklass<br />

A:<br />

A1. En ljudsakkunnig ska följa upp ljudskyddet genom hela byggprocessen.<br />

A2. En ljudskyddsdokumentation ska upprättas av ljudsakkunnig (se bilaga<br />

7 för ljudskyddsdokumentationens innehåll).<br />

För bostäder gäller förutom krav A1 och A2 även följande;<br />

A3. Kraven i tabeller i bilaga 5 (miljöklass A) ska uppfyllas.<br />

För grundskolor, förskolor och fritidshem gäller förutom krav A1 och A2<br />

även följande;<br />

A4. Ljudklass A enligt Svensk standard (SS 25268:2007) ska uppfyllas med<br />

avseende på trafikbuller.<br />

A5. På de huvudsakliga 1 utevistelseytorna där barn får vistas får inte 45<br />

dBA Leq samt 60 dBA Lmax överskridas. Värdena anges inklusive fasadreflexer.<br />

Lmax får överskridas max 5 gånger per timme kl 06-20.<br />

För övriga lokaler 2 gäller förutom krav A1 och A2 även följande;<br />

A6. Ljudklass A enligt Svensk standard (SS 25268:2007) ska uppfyllas med<br />

avseende på trafikbuller.<br />

1 Med huvudsaklig menas minst 85 % av utevistelseytan där barn får vistas.<br />

2 Vårdlokaler, kontor, hotell, gymnasieskolor och lokaler för högre utbildning.<br />

2


5<br />

3 Se definitioner bilaga 5<br />

4 Se tabell 2 bilaga 5<br />

Trafikbuller<br />

Redovisning Miljöklass A<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Redovisning i samband med bygglovansökan<br />

(Utöver redovisning för bygglovansökan enligt PBL)<br />

Följande ska inlämnas:<br />

- A1. Uppgifter om ljudsakkunnig 3 .<br />

- A2/A3/A4/A5/A6. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong> gjord av ljudsakkunnig. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

ska innehålla information enligt bilaga 7. Bullervärden<br />

vid bullerexponerade fasader, ljuddämpad sida och uteplats ska för<br />

bostäder tydligt illustreras i ljudskyddsdokumentationen. För grundskolor,<br />

förskolor och fritidshem ska ljudskyddsdokumentationen illustrera att trafikbuller<br />

på de huvudsakliga utevistelseytorna där barn får vistas inte<br />

överskrider 45 dBA Leq samt 60 dBA Lmax.<br />

För bostäder ska även följande inlämnas;<br />

- A3. Vid avsteg från värdet 55 dBA Leq vid mest bullerexponerade fasader 4<br />

ska planritning inlämnas tillsammans med ljudskyddsdokumentationen.<br />

Planritningen ska tydligt redovisa att kriterierna för miljöklass A i tabell 3 i<br />

bilaga 5 uppfylls.<br />

Redovisning i samband med byggsamråd/tekniskt samråd<br />

(Utöver redovisning inför byggsamråd/bygganmälan enligt PBL)<br />

- A2/A3/A4/A5/A6. Uppdaterad ljudskyddsdokumentation. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

redovisar nu utförligare konstruktionslösningar med reduktionsvärden<br />

för fasader, fönster, dörrar och ventilationsdon.<br />

Redovisning i resultatprotokollet<br />

(Utöver redovisning inför slutbevis/slutbesked enligt PBL)<br />

Följande bifogas resultatprotokollet:<br />

- A2/A3/A4/A5/A6. Ljudsakkunnig ska verifiera att kraven som ställts uppfyllts<br />

genom inlämnande av intyg, protokoll över utförda mätningar samt slutlig<br />

ljudskyddsdokumentation. Kraven ska verifieras i enlighet med ljudskyddsdokumentationen<br />

(se bilaga 7 för verifiering). För bostäder ska en<br />

del av verifieringen utgöras av mätning i färdig byggnad. Mätningarna ska<br />

utföras av oberoende och ackrediterad ljudsakkunnig och i enlighet med<br />

SS-EN ISO 140-5.<br />

Redovisning i driftrapporten<br />

Inget redovisningskrav för trafikbuller.<br />

3


5<br />

Trafikbuller<br />

Krav Miljöklass B<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Förutom BBR:s krav och detaljplanens bestämmelser gäller följande för Miljöklass<br />

B:<br />

B1. En ljudsakkunnig ska följa upp ljudskyddet genom hela byggprocessen.<br />

B2. En ljudskyddsdokumentation ska upprättas av ljudsakkunnig (se bilaga<br />

7 för ljudskyddsdokumentationens innehåll).<br />

För bostäder gäller förutom krav B1 och B2 även följande;<br />

B3. Kraven i tabeller i bilaga 5 (miljöklass B) ska uppfyllas.<br />

För grundskolor, förskolor och fritidshem gäller förutom krav B1 och B2<br />

även följande;<br />

B4. Ljudklass B enligt Svensk standard (SS 25268:2007) ska uppfyllas med<br />

avseende på trafikbuller.<br />

B5. På de huvudsakliga 5 utevistelseytorna där barn får vistas får inte 50<br />

dBA Leq samt 65 dBA Lmax överskridas. Värdena anges inklusive fasadreflexer.<br />

Lmax får överskridas max 5 gånger per timme kl. 06-20.<br />

För övriga lokaler 6 gäller förutom krav B1 och B2 även följande;<br />

B6. Ljudklass B enligt Svensk standard (SS 25268:2007) ska uppfyllas med<br />

avseende på trafikbuller.<br />

5 Med huvudsaklig menas minst 85 % av utevistelseytan där barn får vistas.<br />

6 Vårdlokaler, kontor, hotell, gymnasieskolor och lokaler för högre utbildning.<br />

4


5<br />

7 Se definitioner bilaga 5<br />

8 Se tabell 2 bilaga 5<br />

Trafikbuller<br />

Redovisning Miljöklass B<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Redovisning i samband med bygglovansökan<br />

(Utöver redovisning för bygglovansökan enligt PBL)<br />

Följande ska inlämnas:<br />

- B1. Uppgifter om ljudsakkunnig 7 .<br />

- B2/B3/B4/B5/B6. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong> gjord av ljudsakkunnig. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

ska innehålla information enligt bilaga 7. Bullervärden<br />

vid bullerexponerade fasader, ljuddämpad sida och uteplats ska för<br />

bostäder tydligt illustreras i ljudskyddsdokumentationen. För grundskolor,<br />

förskolor och fritidshem ska ljudskyddsdokumentationen illustrera att trafikbuller<br />

på de huvudsakliga utevistelseytorna där barn får vistas inte<br />

överskrider 50 dBA Leq samt 65 dBA Lmax.<br />

För bostäder ska även följande inlämnas;<br />

- B3. Vid avsteg från värdet 55 dBA Leq vid mest bullerexponerade fasader 8<br />

ska planritning inlämnas tillsammans med ljudskyddsdokumentationen.<br />

Planritningen ska tydligt redovisa att kriterierna för miljöklass B i tabell 3 i<br />

bilaga 5 uppfylls.<br />

Redovisning i samband med byggsamråd/tekniskt samråd<br />

(Utöver redovisning inför byggsamråd/bygganmälan enligt PBL)<br />

- B2/B3/B4/B5/B6. Uppdaterad ljudskyddsdokumentation. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

redovisar nu utförligare konstruktionslösningar med reduktionsvärden<br />

för fasader, fönster, dörrar och ventilationsdon.<br />

Redovisning i resultatprotokollet<br />

(Utöver redovisning inför slutbevis/slutbesked enligt PBL)<br />

Följande bifogas resultatprotokollet:<br />

- B2/B3/B4/B5/B6. Ljudsakkunnig ska verifiera att kraven som ställts uppfyllts<br />

genom inlämnande av intyg, protokoll över utförda mätningar samt slutlig<br />

ljudskyddsdokumentation. Kraven ska verifieras i enlighet med ljudskyddsdokumentationen<br />

(se bilaga 7 för verifiering). För bostäder ska en<br />

del av verifieringen utgöras av mätning i färdig byggnad. Mätningarna ska<br />

utföras av oberoende och ackrediterad ljudsakkunnig och i enlighet med<br />

SS-EN ISO 140-5.<br />

Redovisning i driftrapporten<br />

Inget redovisningskrav för trafikbuller.<br />

5


5<br />

Trafikbuller<br />

Krav Miljöklass C<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Förutom BBR:s krav och detaljplanens bestämmelser gäller följande för Miljöklass<br />

C:<br />

C1. En ljudsakkunnig ska följa upp ljudskyddet genom hela byggprocessen.<br />

C2. En ljudskyddsdokumentation ska upprättas av ljudsakkunnig (se bilaga<br />

7 för ljudskyddsdokumentationens innehåll).<br />

För bostäder gäller förutom krav C1 och C2 även följande;<br />

C3. Kraven i tabeller i bilaga 5 (miljöklass C) ska uppfyllas.<br />

För grundskolor, förskolor och fritidshem gäller förutom krav C1 och C2<br />

även följande;<br />

C4. Ljudklass C enligt Svensk standard (SS 25268:2007) ska uppfyllas med<br />

avseende på trafikbuller.<br />

C5. På de huvudsakliga 9 utevistelseytorna där barn får vistas får inte 55<br />

dBA Leq samt 70 dBA Lmax överskridas. Värdena anges inklusive fasadreflexer.<br />

Lmax får överskridas max 5 gånger per timme kl. 06-20.<br />

För övriga lokaler 10 gäller förutom krav C1 och C2 även följande;<br />

C6. Ljudklass C enligt Svensk standard (SS 25268:2007) ska uppfyllas med<br />

avseende på trafikbuller.<br />

9 Med huvudsaklig menas minst 85 % av utevistelseytan där barn får vistas.<br />

10 Vårdlokaler, kontor, hotell, gymnasieskolor och lokaler för högre utbildning.<br />

6


5<br />

11 Se definitioner bilaga 5<br />

12 Se tabell 2 bilaga 5<br />

Trafikbuller<br />

Redovisning Miljöklass C<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Redovisning i samband med bygglovansökan<br />

(Utöver redovisning för bygglovansökan enligt PBL)<br />

Följande ska inlämnas:<br />

- C1. Uppgifter om ljudsakkunnig 11 .<br />

- C2/C3/C4/C5/C6. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong> gjord av ljudsakkunnig. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

ska innehålla information enligt bilaga 7. Bullervärden<br />

vid bullerexponerade fasader, ljuddämpad sida och uteplats ska för<br />

bostäder tydligt illustreras i ljudskyddsdokumentationen. För grundskolor,<br />

förskolor och fritidshem ska ljudskyddsdokumentationen illustrera att trafikbuller<br />

på de huvudsakliga utevistelseytorna där barn får vistas inte<br />

överskrider 55 dBA Leq samt 70 dBA Lmax.<br />

För bostäder ska även följande inlämnas;<br />

- C3. Vid avsteg från värdet 55 dBA Leq vid mest bullerexponerade fasader 12<br />

ska planritning inlämnas tillsammans med ljudskyddsdokumentationen.<br />

Planritningen ska tydligt redovisa att kriterierna för miljöklass C i tabell 3 i<br />

bilaga 5 uppfylls.<br />

Redovisning i samband med byggsamråd/tekniskt samråd<br />

(Utöver redovisning inför byggsamråd/bygganmälan enligt PBL)<br />

- C2/C3/C4/C5/C6. Uppdaterad ljudskyddsdokumentation. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

redovisar nu utförligare konstruktionslösningar med reduktionsvärden<br />

för fasader, fönster, dörrar och ventilationsdon.<br />

Redovisning i resultatprotokollet<br />

(Utöver redovisning inför slutbevis/slutbesked enligt PBL)<br />

Följande bifogas resultatprotokollet:<br />

- C2/C3/C4/C5/C6. Ljudsakkunnig ska verifiera att kraven som ställts uppfyllts<br />

genom inlämnande av intyg, protokoll över utförda mätningar samt slutlig<br />

ljudskyddsdokumentation. Kraven ska verifieras i enlighet med ljudskyddsdokumentationen<br />

(se bilaga 7 för verifiering). För bostäder ska en<br />

del av verifieringen utgöras av mätning i färdig byggnad. Mätningarna ska<br />

utföras av oberoende ljudsakkunnig och i enlighet med SS-EN ISO 140-5.<br />

Redovisning i driftrapporten<br />

Inget redovisningskrav för trafikbuller.<br />

7


6<br />

Akustik<br />

Introduktion<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Ljud som upplevs som störande och oönskat brukar benämnas buller. Ljudmiljön<br />

bestäms av buller inifrån och utifrån byggnaden samt byggnadens ljudisolerande<br />

förmåga. Detta kärnområde behandlar ljudmiljön inomhus, vilket menas<br />

ljudstörningar som orsakas av verksamheter i huset, grannar och installationer<br />

men även yttre ljudkällor från närbelägna ventilationsanläggningar, industrier,<br />

skolor, nattklubbar, samlingsplatser med mera. Ljudstörningar från<br />

trafik behandlas i kärnområdet Trafikbuller.<br />

Lokaler som inte är angivna specifikt i detta kärnområde omfattas inte heller<br />

av kraven.<br />

Byggherren ska särskilt observera följande innan val av miljöklass:<br />

- Läs noga igenom kraven för de olika klasserna i detta kärnområde och<br />

välj därefter ambitionsnivå.<br />

- Kontrollera att den valda miljöklassen är tekniskt möjlig att genomföra<br />

utifrån val av klass i andra kärnområden, såsom Energi och Innemiljö –<br />

hälsa och komfort.<br />

- En och samma ljudskyddsdokumentation ska behandla båda kärnområdena<br />

Trafikbuller och Akustik.<br />

Handboken ”Bullerskydd i bostäder och lokaler” (Boverket, november 2008),<br />

samt ”Buller i planeringen – planera för bostäder i områden utsatta för buller<br />

från väg- och spårtrafik” tjänar som grund för kraven i detta kärnområde och<br />

kan användas i byggherrens organisation som vägledning i byggprojektet.<br />

Se bilaga 6 för detaljerade krav för bostäder.<br />

Se bilaga 7 – <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>.<br />

8


6<br />

Akustik<br />

Krav Miljöklass A<br />

Förutom BBR:s krav bestämmelser gäller följande för Miljöklass A:<br />

Förslag 2010-11-18<br />

A1. En ljudsakkunnig ska följa upp ljudskyddet genom hela byggprocessen.<br />

A2. En ljudskyddsdokumentation ska upprättas av ljudsakkunnig (se bilaga<br />

7 för ljudskyddsdokumentationens innehåll).<br />

För bostäder gäller förutom krav A1 och A2 även följande;<br />

A3. Krav i tabell i bilaga 6 (Miljöklass A) ska uppfyllas.<br />

För lokaler gäller förutom krav A1 och A2 även följande;<br />

A4. Ljudklass A enligt Svensk Standard (SS 25268:2007) ska uppfyllas i<br />

samtliga delar bortsett från de krav som omfattas av kärnområdet Trafikbuller.<br />

9


6<br />

Akustik<br />

Redovisning Miljöklass A<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Redovisning i samband med bygglovansökan<br />

(Utöver redovisning för bygglovansökan enligt PBL)<br />

Följande ska inlämnas:<br />

- A1. Uppgifter om ljudsakkunnig.<br />

- A2/A3/A4. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong> gjord av ljudsakkunnig. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

ska innehålla information enligt bilaga 7.<br />

Redovisning i samband med byggsamråd/tekniskt samråd<br />

(Utöver redovisning inför byggsamråd/bygganmälan enligt PBL)<br />

Följande ska inlämnas:<br />

- A2/A3/A4. Uppdaterad ljudskyddsdokumentation. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

ska nu innehålla utförligare konstruktionslösningar.<br />

Redovisning i resultatprotokollet<br />

(Utöver redovisning inför slutbevis/slutbesked enligt PBL)<br />

Följande ska bifogas resultatprotokollet:<br />

- A2/A3/A4. Ljudsakkunnig ska verifiera att kraven som ställts uppfyllts genom<br />

inlämnande av intyg, protokoll över utförda mätningar samt slutlig<br />

ljudskyddsdokumentation. Kraven ska verifieras i enlighet med ljudskyddsdokumentationen<br />

(se bilaga 7 för verifiering). För bostäder ska en<br />

del av verifieringen utgöras av mätning i färdig byggnad. Mätningarna ska<br />

utföras av oberoende och ackrediterad ljudsakkunnig och i enlighet med<br />

SS 25267.<br />

Redovisning i driftrapporten<br />

Inget redovisningskrav för Akustik.<br />

10


6<br />

Akustik<br />

Krav Miljöklass B<br />

Förutom BBR:s krav bestämmelser gäller följande för Miljöklass B:<br />

Förslag 2010-11-18<br />

B1. En ljudsakkunnig ska följa upp ljudskyddet genom hela byggprocessen.<br />

B2. En ljudskyddsdokumentation ska upprättas av ljudsakkunnig (se bilaga<br />

7 för ljudskyddsdokumentationens innehåll).<br />

För bostäder gäller förutom krav B1 och B2 även följande:<br />

B3. Krav i tabell i bilaga 6 (Miljöklass B) ska uppfyllas.<br />

För lokaler gäller förutom krav B1 och B2 även följande:<br />

B4. Ljudklass B enligt Svensk Standard (SS 25268:2007) ska uppfyllas i<br />

samtliga delar bortsett från de krav omfattas av i kärnområdet Trafikbuller.<br />

11


6<br />

Akustik<br />

Redovisning Miljöklass B<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Redovisning i samband med bygglovansökan<br />

(Utöver redovisning för bygglovansökan enligt PBL)<br />

Följande ska inlämnas:<br />

- B1. Uppgifter om ljudsakkunnig.<br />

- B2/B3/B4. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong> gjord av ljudsakkunnig. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

ska innehålla information enligt bilaga 7.<br />

Redovisning i samband med byggsamråd/tekniskt samråd<br />

(Utöver redovisning inför byggsamråd/bygganmälan enligt PBL)<br />

Följande ska inlämnas:<br />

- B2/B3/B4. Uppdaterad ljudskyddsdokumentation. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

ska nu innehålla utförligare konstruktionslösningar.<br />

Redovisning i resultatprotokollet<br />

(Utöver redovisning inför slutbevis/slutbesked enligt PBL)<br />

Följande ska bifogas resultatprotokollet:<br />

- B2/B3/B4. Ljudsakkunnig ska verifiera att kraven som ställts uppfyllts genom<br />

inlämnande av intyg, protokoll över utförda mätningar samt slutlig<br />

ljudskyddsdokumentation. Kraven ska verifieras i enlighet med ljudskyddsdokumentationen<br />

(se bilaga 7 för verifiering). För bostäder ska en<br />

del av verifieringen utgöras av mätning i färdig byggnad. Mätningarna ska<br />

utföras av oberoende och ackrediterad ljudsakkunnig och i enlighet med<br />

SS 25267.<br />

Redovisning i driftrapporten<br />

Inget redovisningskrav för Akustik.<br />

12


6<br />

Akustik<br />

Krav Miljöklass C<br />

Förutom BBR:s krav bestämmelser gäller följande för Miljöklass C:<br />

Förslag 2010-11-18<br />

C1. En ljudsakkunnig ska följa upp ljudskyddet genom hela byggprocessen.<br />

C2. En ljudskyddsdokumentation ska upprättas av ljudsakkunnig (se bilaga<br />

7 för ljudskyddsdokumentationens innehåll).<br />

För bostäder gäller förutom krav C1 och C2 även följande:<br />

C3. Krav i tabell i bilaga 6 (Miljöklass C) ska uppfyllas.<br />

För lokaler gäller förutom krav C1 och C2 även följande:<br />

C4. Ljudklass C enligt Svensk Standard (SS 25268:2007) ska uppfyllas i<br />

samtliga delar bortsett från de krav som omfattas av kärnområdet Trafikbuller.<br />

13


6<br />

Akustik<br />

Redovisning Miljöklass C<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Redovisning i samband med bygglovansökan<br />

(Utöver redovisning för bygglovansökan enligt PBL)<br />

Följande ska inlämnas:<br />

- C1. Uppgifter om ljudsakkunnig.<br />

- C2/C3/C4. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong> gjord av ljudsakkunnig. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

ska innehålla information enligt bilaga 7.<br />

Redovisning i samband med byggsamråd/tekniskt samråd<br />

(Utöver redovisning inför byggsamråd/bygganmälan enligt PBL)<br />

Följande ska inlämnas:<br />

- C2/C3/C4. Uppdaterad ljudskyddsdokumentation. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en<br />

ska nu innehålla utförligare konstruktionslösningar.<br />

Redovisning i resultatprotokollet<br />

(Utöver redovisning inför slutbevis/slutbesked enligt PBL)<br />

Följande ska bifogas resultatprotokollet:<br />

- C2/C3/C4. Ljudsakkunnig ska verifiera att kraven som ställts uppfyllts genom<br />

inlämnande av intyg, protokoll över utförda mätningar samt slutlig<br />

ljudskyddsdokumentation. Kraven ska verifieras i enlighet med ljudskyddsdokumentationen<br />

(se bilaga 7 för verifiering). För bostäder ska en<br />

del av verifieringen utgöras av mätning i färdig byggnad. Mätningarna ska<br />

utföras av oberoende ljudsakkunnig och i enlighet med SS 25267.<br />

Redovisning i driftrapporten<br />

Inget redovisningskrav för Akustik.<br />

14


Förslag 2010-11-18<br />

Bilaga 5 – Högsta tillåtna ljudnivåer från<br />

trafik<br />

Trafikbuller<br />

Tabell 2 Högsta tillåtna ljudnivåer från trafik<br />

Miljö<br />

Miljöklass<br />

A B C<br />

Enhet<br />

I bostadsrum I) 26 / 41 26 / 41 30 / 45 dBA Leq /Lmax II)<br />

Vid mest bullerexponerade fasad<br />

med fönster III) , se även tabell 3<br />

Vid uteplats IV)<br />

55 55 55 dBA Leq<br />

(frifältsvärde)<br />

45/60 50/65 55 / 70<br />

dBA Leq / Lmax V)<br />

(inkl. fasadreflexer)<br />

I) I rum för matlagning och hygien tillåts 5 dBA högre värden för Leq<br />

II) Lmax får överskridas med högst 10 dBA 5 ggr / natt (22-06)<br />

III) Avser fasad/fasader med fönster till lägenheter/bostäder, exklusive fönster till klädkammare,<br />

toalett, badrum, och förråd.<br />

IV) Får vara gemensam<br />

V) Lmax får överskridas högst 5 ggr / timme<br />

Avsteg från kravet 55 dBA Leq vid mest exponerade fasad med fönster tillåts<br />

under förutsättning att nedanstående kriterier i tabell 3 kan uppfyllas.<br />

15


Förslag 2010-11-18<br />

Tabell 3 Kriterier för avsteg från värdet 55 dBA Leq vid mest bullerexponerade<br />

fasader med fönster. Värdena i tabellen avser frifältsvärden.<br />

Kriterium<br />

1 Minst hälften av bostadsrummen<br />

i varje<br />

lägenhet ska vändas<br />

mot ljuddämpad sida.<br />

2 Vid ljuddämpad sida får<br />

ljudnivån högst uppgå<br />

till 45 dBA Leq.<br />

Miljöklass<br />

A B C<br />

Minst hälften av bostadsrummen<br />

i varje<br />

lägenhet ska vändas<br />

mot ljuddämpad sida.<br />

Vid ljuddämpad sida får<br />

ljudnivån högst uppgå<br />

till 50 dBA Leq.<br />

Minst hälften av bostadsrummen<br />

i varje<br />

lägenhet ska vändas<br />

mot ljuddämpad sida.<br />

Vid ljuddämpad sida får<br />

ljudnivån högst uppgå<br />

till 50 dBA Leq.<br />

3 - - Vid uteplats får ljudnivån<br />

högst uppgå till 50<br />

dBA Leq.<br />

4 Bostadsrum mot ljuddämpad<br />

sida ska förses<br />

med öppningsbart/öppningsbarafönster.<br />

5 Undantag från kriterium<br />

1 eller 2 eller båda<br />

kriterierna tillåts för<br />

högst 10 %* av lägenheterna<br />

på fastigheten.<br />

För enkelsidiga lägenheter<br />

ska minst ett bostadsrumsfönster<br />

per<br />

lägenheter vara öppningsbart<br />

mot högst 55<br />

dBA Leq.<br />

6 Ljudnivån vid mest<br />

bullerexponerade fasad<br />

får inte överskrida 65<br />

dBA Leq.<br />

Bostadsrum mot ljuddämpad<br />

sida ska förses<br />

med öppningsbart/öppningsbarafönster.<br />

Undantag från kriterium<br />

1 eller 2 eller båda<br />

kriterierna tillåts för<br />

högst 15 %* av lägenheterna<br />

på fastigheten.<br />

- -<br />

Bostadsrum mot ljuddämpad<br />

sida ska förses<br />

med öppningsbart/öppningsbarafönster.<br />

Undantag från kriterium<br />

1 eller 2 eller båda<br />

kriterierna tillåts för<br />

högst 15 %* av lägenheterna<br />

på fastigheten.<br />

För enkelsidiga lägenheter<br />

ska minst miljöklass<br />

B enligt tabell 2<br />

klaras inomhus.<br />

*) I dessa ingår samtliga lägenheter som inte uppfyller kriterierna. Det gäller som regel för:<br />

1) hörnlägenheter,<br />

2) lägenheter som har mindre än hälften av boningsrummen mot ljuddämpad sida, samt<br />

3) lägenheter som befinner sig på de övre våningsplanen där buller kan sprida sig över till baksidan<br />

av huskroppen och därmed göra att även genomgående lägenheter inte klarar kraven för<br />

ljuddämpad sida.<br />

16


Definitioner<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Enkelsidig lägenhet<br />

Avser lägenhet som saknar öppningsbart fönster i ljudskugga mot det helt fria.<br />

Ljusschakt, inglasad balkong eller loftgång räknas inte som det fria.<br />

Uteplats<br />

Avser gemensam eller privat iordningsställt område eller yta såsom altan, terrass,<br />

balkong eller liknande som ligger i anslutning till bostaden.<br />

Bostadsrum<br />

Avser alla rum i permanentbostäder och fritidshus där en låg ljudnivå eftersträvas.<br />

Här ingår rum för sömn och vila och rum för daglig samvaro. Kök och kök<br />

med matplats räknas dock inte som bostadsrum.<br />

Ljuddämpad sida<br />

Avser byggnadens minst störda sida där ljudnivån 45 – 50 dBA Leq (beroende<br />

på miljöklass) inte överskrids. Värdet ska innehållas både längs fasaden på<br />

samtliga våningsplan och vid marknivå. Gården ska därutöver vara visuellt och<br />

akustiskt attraktiv att vistas på.<br />

Ljudsakkunnig<br />

En ljudsakkunnig har erforderlig kompetens i buller och akustik. Ljudsakkunnig<br />

ska upprätta en ljudskyddsdokumentation som denne sedan ska uppdatera<br />

och följa upp under hela byggprocessen. Ljudsakkunnig verifierar ljudskyddet<br />

i färdig byggnad och utfärdar intyg för slutbevis. Ljudsakkunnig kan vara utsedd<br />

av byggherren och ingå i byggherrens egen projektorganisation. Verifiering<br />

såsom mätning i färdig byggnad ska dock även utföras av en ackrediterad<br />

oberoende ljudsakkunnig.<br />

17


Bilaga 6 – Akustiska krav inomhus<br />

Akustik<br />

Förslag 2010-11-18<br />

Ljud från trafik beaktas i kärnområdet Trafikbuller. Ljudklasserna nedan är enligt<br />

svensk standard SS 25267:2004, utgåva 3 och SS 25267:2004/T1:2009<br />

Tabell 4 Akustiska krav inomhus för bostäder<br />

Storheter<br />

Luftljudsisolering, stegljudsnivå samt<br />

ljudnivåer från installationer<br />

Ljudnivå i utrymmen för sömn, vila<br />

och daglig samvaro I)<br />

Ljudisolering i ytterväggar och tak I)<br />

Efterklangstid<br />

I) Ej ljud från trafik, som beaktas i kärnområde ”Trafikbuller”<br />

Miljöklass<br />

A B C<br />

Ljudklass A Ljudklass B Ljudklass C<br />

Ljudklass A Ljudklass B Ljudklass C<br />

Ljudklass A Ljudklass B Ljudklass C<br />

Ljudklass A Ljudklass B Ljudklass C<br />

18


Bilaga 7 – <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong><br />

Trafikbuller och Akustik<br />

Förslag 2010-11-18<br />

En ljudskyddsdokumentation ska upprättas av en ljudsakkunnig. Det räcker<br />

med att en ljudskyddsdokumentation görs för båda kärnområdena – Trafikbuller<br />

och Akustik. <strong>Ljudskyddsdokumentation</strong>en ska upprättas redan i ett tidigt<br />

skede men ska hållas uppdaterad och kompletteras under hela byggprocessen.<br />

Arbetet med dokumentationen avslutas med att ljudsakkunnig bestyrker att<br />

byggnaden uppfyller uppställda krav. Dokumentationen ska bestå av fyra följande<br />

delar:<br />

1. Programhandling – preciserar förutsättningarna för projektet i fyra delar<br />

(a, b, c och d). a) Krav i form av ljudklass, eventuella avsteg eller tillägg<br />

samt motivering till dessa. b) Dimensionerande ljudnivåer utomhus och<br />

inomhus. c) Beskrivning av tänkbara konstruktioner samt vilka möjligheter<br />

och risker som finns med olika konstruktionsval samt beskrivning av<br />

den valda miljöklassens påverkan på planlösningar, byggnadens utformnings<br />

samt lokalisering. d) Omfattning av och ansvar för verifiering preciseras.<br />

2. Anvisningar för projektering och förslag på tänkbara lösningar.<br />

3. Granskning av bygghandlingar – Ljudsakkunnig granskar bygghandlingar,<br />

rumsbeskrivningar mm så att det säkerställs att ljudmässigt väsentlig<br />

information är tillräcklig för att entreprenören ska kunna uppfylla kraven.<br />

4. Verifiering – ljudsakkunnig granskar produktionen samt verifierar färdig<br />

byggnad och upprättar intyg för slutbevis. Vad, hur, när och av vem verifieringen<br />

ska utföras ska tydligt preciseras av ljudsakkunnig redan tidigt i<br />

byggprocessen. En del av verifieringen kan inordnas i kontrollplanen tillsammans<br />

med kvalitetsansvarig (de punkter som krävs för kontroll för efterlevnaden<br />

av BBR). Verifiering ska göras genom granskning av bygghandlingar,<br />

granskning på plats, beräkningar och mätningar i färdig<br />

byggnad. Det sistnämnda kan utföras av byggherrens ljudsakkunnig, men<br />

ska även göras av en oberoende och ackrediterad ljudsakkunnig.<br />

För Miljöbyggprogram SYD bör en första ljudskyddsdokumentation finnas till<br />

hands för byggherren innan det att ambitionsnivån fastställs i ambitionskontrakt.<br />

Verifiering, kontroll och redovisning<br />

Verifieringen ska göras i flera skeden i byggprocessen. Verifiering av projektering<br />

görs med beräkningar och erfarenhetsmässiga bedömningar av aktuella<br />

konstruktioner samt granskning av bygglov-, bygg,- och relationshandlingar.<br />

Verifiering av produktion görs mot fastställda bygghandlingar inklusive förändringar<br />

som eventuellt har gjorts under produktionsskedet. Vid verifiering<br />

genom beräkning ska reglerna i SS 25267 samt SS 25268 tillämpas utan avsteg.<br />

Vid beräkningen får man alltså inte göra någon medelvärdesbildning mellan<br />

utrymmen i en bostad.<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!