Energieffektiv teknik - Engine-sme.eu

engine.sme.eu

Energieffektiv teknik - Engine-sme.eu

Energieffektiv teknik

för industrin med goda exempel


Designed by Liz Wheatley www.lizwheatley.co.uk


Innehåll

Inledning 1

Ekonomiska och miljömässiga 2

fördelar med energieffektivisering

Energiledningssystem 3

Vanliga problem 4

som små företag stöter på

Praktiska, tekniska och ekonomiska 5

lösningar på gemensamma problem

Goda exempel från ENGINE 7

Framtida marknadspotential 21

på kort och medellång sikt

Kontakt 22


Inledning

EU:s 23 miljoner små och medelstora företag (SME) anställer 75 miljoner

européer och utgör 99 % av alla europeiska företag. ENGINEs mål och syfte

har varit att hjälpa dem att bli mer energieffektiva. Mindre företag har sällan

varken förmåga eller resurser att systematiskt genomföra energibesparingar.

Målen för projektet, som genomförs av åtta projektpartners i Österrike,

Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien är att:

• Motivera små och medelstora

företag att genomföra

energieffektiviseringsåtgärder

• Främja innovativa energitjänster

och finansieringslösningar

• Lära upp energirevisorer och

bygga upp expertgrupper

De energikartläggningar och undersökningar som utförts som en del av

ENGINE avsåg företag och experter inom metall-, automotive-, trä- och

livsmedelsindustrin. Alla de energisparande åtgärderna och erfarenheterna,

förutom de som specifikt rör en tillverkningsprocess, gäller för de flesta små

och medelstora företag.

I ENGINE utfördes 56 energikartläggningar i de olika regionerna.

Kartläggningarna omfattade följande steg:

• Nulägesanalys: Inspektion på

plats, datainsamling, identifiering

av fokusområden och

intervjuer

• Förberedelse av rapport:

Beskrivning av företag,

dataanalyser och jämförelse av

nyckeltal för energianvändning

• Påskynda introduktion av

konceptet energitjänster till små

och medelstora företag

• Kommunicera energieffektivitet

till beslutsfattare och intressenter

• Sprida och överföra framgångsrika

koncept och åtgärder

• Utvärdering: Beräkning av potential

för energieffektivisering

• Förslag: Presentation av en plan

för genomförande av energieffektvisering,

mål, åtgärder osv

ENGINE erbjöd SMEs en nulägesanalys genom en energiundersökning samt

kartläggning och jobbade med regional kunskapsuppbyggnad genom

utbildning om energihushållning. ENGINE har byggt upp en kunskapspool av

begrepp, instrument och metoder som redan fanns tillgängliga och har satt

igång informationskampanjer för att öka medvetenheten inom området.

Denna publikation presenterar

resultatet av några

av energikartläggningarna

som gjorts i projektet

och tar upp allmänna

energieffektiviseringsfrågor

för SMEs. Material och

underlag togs fram på de

olika språken som förberedelse

av utbildningarna.

Kurserna omfattade både

energihushållning och

energikrävande utrustning.

Hela utbildningspaketet

kan laddas ned från ENGINEs

hemsida,

www.engine-sme.eu

1


Att energieffektivisera

medför fördelar för

både den berörda

organisationen och för

samhället i stort på en

lokal, regional, nationell

och internationell nivå.

2

Ekonomiska och miljömässiga

fördelar med energieffektivisering

Den främsta drivkraften för företag att energieffektivisera är oftast den

ekonomiska faktorn. Effektivare energianvändning leder till minskade kostnader

och gör en verksamhet mer effektiv och därmed mer konkurrenskraftig.

Minskade energikostnader är dock inte det enda skälet för att energieffektivisera

ur ett ekonomiskt perspektiv.

Användningen av mer modern processutrustning, som är lättare att styra

och reglera, kan också förbättra produkternas kvalitet och enhetlighet. Bättre

styrning och reglering kan förbättra komforten och ibland också produktiviteten,

samtidigt som det minskar energianvändningen.

SME uppmuntras av vissa kunder, i synnerhet större företag, att förbättra sin

miljöprestanda och energieffektivitet. Större organisationer tillämpar i allt

högre grad miljöledningssystem såsom ISO 14001, som tvingar dem att hantera

både sin egen produktion och underleverantörernas. Ett litet företag med ett

energiledningssystem på plats har därför en konkurrensfördel jämfört med ett

företag som inte har det, vilket kan vara avgörande i en anbudsgivning eller i

andra underleverantörssituationer.

Att uppnå samma resultat med lägre energianvändning bidrar till att minska

beroendet av importerad energi och håller nere energikostnaden.

Minskad energianvändning sänker utsläppen av många föroreningar. Det bidrar

till att förbättra luftkvaliteten lokalt, tex genom minskad förekomst av surt regn,

och dämpar effekterna av klimatförändringar globalt genom minskade utsläpp

av koldioxid och vattenånga.


Energiledningssystem

Det största hindret för effektiv energihushållning är att man inte kan åtgärda

det man inte känner till, därför är mätning viktigt och ju noggrannare

mätningar, desto mer värdefull är den insamlade datan. Det första steget i ett

strukturerat energiarbete är alltså nästan alltid att mäta energianvändningen.

Det finns många sätt att implementera ett energiledningssystem på. Den bästa

åtgärden för en liten livsmedelsindustri kan vara väldigt annorlunda mot den

bästa åtgärden för ett företag som levererar flygkomponenter och som är vana

att dokumentera alla aspekter av produktionen. Vissa företag kan dra nytta av

att få ett intyg på att de använder ett energi- eller miljöledningssystem, medan

andra vill följa riktlinjerna utan att få ackreditering, och för en tredje grupp

räcker det med att använda ett mycket enkelt energiledningssystem.

I ett tidigt skede av ENGINE blev den nya europeiska

energiledningsstandarden, EN 16001, färdig, och utbildningsmaterialet som

användes i projektet baserades på denna standard. Standarden följer samma

mönster som den flitigt använda ISO 14001-standarden, med hjälp av en Plan-

Do-Check-Act cykel för att stimulera ständiga förbättringar.

EN 16001 standardens huvudpunkter är:

• Allmänna villkor & policy,

• Kartläggning och översyn av energiaspekter,

• Rättsliga skyldigheter,

• Resurser, roller och ansvar,

• Ökad medvetenhet och kommunikation,

• Dokumentation av energiledningssystem,

• Kontroll av dokument och verksamhetsstyrning,

• Energiövervakning,

• Utvärdering av överensstämmelser & brister,

• Korrigerande åtgärder,

• Kontroll av register,

• Internrevision & granskning

“Kontinuerlig förbättring

av energieffektiviteten är

inte möjlig utan att ett

energiledningssystem

implementeras. Det krävs

en processorganisation för

energiledningsarbetet, tydliga

ansvarsområden, rutiner och

normer för upphandlingar

och investeringar. Ett av

de största hindren för att

minska energianvändningen

och skapa rutiner för

upphandling av ny utrustning

är att det saknas kunskap

om de enskilda processernas

energianvändning.

Implementeringen av

mätteknik kan vara en av de

största hinder vid införandet av

energiledningssystem.

Framgången för systemet är

beroende av delaktigheten

på alla nivåer, framförallt den

högsta ledningens”.

Dr. Ralf Utermöhlen,

Agimus GmbH

3


4

Vanliga problem som små

företag stöter på

Det finns flera skäl till varför små och medelstora företag i Europa har

svårt att energieffektivisera, även i de fall där det finns givna ekonomiska

argument för det.

I många fall, även då investeringar i mer energieffektiv utrustning kan ge en

relativt snabb avkastning, har små och medelstora företag svårt att finansiera

investeringarna. Detta beror antingen på bristande likviditet eller svårigheter

eller ovilja att låna för verksamhet som ligger utanför kärnverksamheten.

En typisk verksamhet kan på ett enkelt sätt mycket väl hitta sätt att minska

energianvändningen med 15 %. För en stor energianvändande industri är det

värt att investera mycket tid och resurser för att spara 15 %, men däremot kan

det vara svårt för ett litet företag att avvara resurserna för att genomföra ett

projekt som sparar 15 % av en energikostnad på några 10 000-tals kr.

Startkostnaden är också relativt sett högre för mindre företag, särskilt de

med få anställda och ingen kännedom om energieffektivitet. Antingen

kommer värdefull tid gå åt för att lära upp personalen om energi och

energieffektivitet, eller så blir företaget beroende av råd från säljare och

konsulter, som kanske inte bara har företagets bästa för ögonen.

I många företag finns det inte någon samverkan mellan de som har kontroll

över energianvändningen och de som betalar energiräkningarna. Då finns

det inget incitament för personalen att förbättra energianvändningen - det är

bara en fast kostnad som ingen är ansvarig för.

I många fall hyr företaget sina lokaler, ofta på korta kontrakt, och därför

finns det inte incitament att investera i byggnadens stödsystem, även om

det finns stora möjligheter att energieffektivisera. Ofta saknar hyresvärden

incitament för energieffektivitet, eftersom de inte betalar energiräkningarna

åt hyresgästerna, och de kostnader de faktiskt betalar, t.ex. för kommunala

tjänster på gemensamma platser, täcks i nästa led av hyresgästerna genom

avgifter.


Praktiska, tekniska och

ekonomiska lösningar på

gemensamma problem

För att åtgärda bristen på kunskap om energieffektivisering finns oberoende

rådgivare och konsulter, och de flesta EU-medlemsstater har stöd från

regeringen i olika slags program för att ge råd till företag via olika medier,

såsom telefonsupport, webbplatser, publikationer, utbildnings- och

rådgivningssessioner.

Produktmärkning, framför allt av hushållsapparater, kan hjälpa små och

medelstora företag att identifiera effektiv utrustning. Modern utrustning

är betydligt mer effektiv än äldre modeller på grund av teknisk utveckling

och skärpta normer för energieffektivitet. Värme-, ljus- och kylteknik har

förbättrats betydligt under det senaste decenniet.

Politik som främjar inköp av energieffektiv utrustning och skatter på fossila

bränslen är ännu en anledning till att välja energieffektiv utrustning och att

få rutiner på plats.

Den offentliga sektorn ska gå före och visa vägen, genom upphandling

och användning av energieffektiv utrustning och bidrar till att stimulera

marknaden och distributionskedjan för ny teknik, och kan också fungera som

skyltfönster för mindre kända tekniker.

De viktigaste stegen är dock några av de enklaste. I alla företag, oavsett

storlek, bör någon ha huvudansvar för energianvändningen, och regelbundet

kunna utvärdera arbetet tillsammans med företagets energianvändning.

En av de första uppgifterna för den som är energiansvarig blir att inrätta

ett system för mätning och uppföljning av energianvändningen. När detta

väl är etablerat är det möjligt att utvärdera varje års energianvändning,

bedöma den ekonomiska bärkraften för åtgärder, och utvärdera om

energianvändningen är acceptabel.

De företag som har liten kontroll eller inflytande över de byggnader som de

använder har ett mer begränsat utrymme för förbättringar, även om mycket

kan uppnås genom dialog med hyresvärden. Även om detta inte är möjligt,

kan företaget förändra hur utrustningen används och göra installationer som

inte kostar mycket, särskilt inom styrsystem och belysning.

5


Goda exempel från ENGINE

Automotive industri

Verksamheten

Verksamheten levererar

komponenter till bilindustrin, men

är inte något typiskt företag inom

automotive eftersom de levererar

kemiska produkter.

Energiprestanda

Företaget använder el och gas.

2007 använde företaget cirka 817

MWh el och 2 153 MWh naturgas.

Under 2007 betalade företaget

212 560 € i energikostnader (5,2 %

av företagets intäkter). Det går

mest el till tryckluftsproduktionen

(308 MWh/årligen). Den största

konsumenten av naturgas är de

olika termiska processerna som

kräver temperaturer på upp till 700 °C

(1 697 MWh/årligen).

Besparingspotential

Efter energikartläggningen

överlämnades en rapport, komplett

med en rad rekommendationer

för att minska användningen

av och kostnaderna för energi.

Identifierade besparingspotential

uppgick till 608 MWh per år eller 36

450 € per år. Företaget har åtagit sig

att genomföra flera åtgärder.

Område Åtgärd Investering Besparingspotential

Energi

upphandling

Inbjudan till

nya anbud

för energiupphandling

Kompressor Underhåll av

tryckluftsnätet.

Regelbunden

analys av

läckor

Koppla

ifrån två

kompressorer

Belysning Anpassning

till kraven.

Demontering

av lampor som

inte behövs

Förnyelse av

sand

Förvärmning av

förbränningsluften

med

hjälp av

spillvärme

Sand täcke Isolera sandvärmaren

(10cm

isolering)

Kompressor

drift

Användning av

spillvärme för

varmvattenproduktion

och

uppvärmning

Belysning Byte av

belysningssystem

(utbyte av

konventionella

armaturer)

Ingen Prisminskning

på el från

10,75 ct/kWh till

10 ct/kWh:

Besparingspotential

ca

6 000 €/år

Återbetalningtid

0 år

Ingen Upp till 6 000 €/år 0 år

Ingen 560 €/år 0 år

330 000 € Minskning av

naturgas

54,8 m³/h

Möjlig kostnadsbesparing

47 000 €/år

1 000 € Minskning av

naturgas: 16,6

MWh/år

Möjlig kostnadsbesparing

ca

800 /år

20 000 € Minskning av

naturgas och

elektricitet 8

MWh/år.

Möjlig kostnadsbesparing

ca

7 700 €/år

2 520 € Möjlig kostnadsbesparing

ca

490 €/år

7 år

1,3 år

2,5 år

5 år

7


Goda exempel från ENGINE

Lasersvetsning

Verksamheten

Verksamheten finns inom

metallindustriområdet, framförallt

lasersvetsning. Företaget sysselsätter

70 anställda och har en årlig

omsättning på 341,8 miljoner euro.

Energiprestanda

Företaget använder el och fjärrvärme.

2008 använde man cirka 5 480

MWh el och 1 500 MWh värme från

fjärrvärmenätet.

Besparingspotential

Efter energikartläggningen

överlämnades en rapport, komplett

med en rad rekommendationer

för att minska användningen

av och kostnaderna för energi.

Identifierade besparingspotential

uppgick till 608 MWh per år eller 38

250 € per år. Företaget har åtagit sig

att genomföra flera åtgärder.

Övrigt att arbeta med

• Personalmedvetenhet

• Belysning: byt 200 lampor

till LED-teknik, nytt

belysningskoncept, färre

lampor, installation av

belysningsgrupper som kan

stängas av gemensamt

• Ersättning av den gamla

pumpstationen

• Införa ett energiledningssystem

• Mäta tryckluftsläckage, optimera

lufttrycket

8

Område Åtgärd Investering Besparings-

potential

Avdammningsanläggning

Användning

av spillvärme

för uppvärmning

av

arbetsplatser

Ännu oklart 181 MWh

12 700 /år

Laser system Värmepump Ännu oklart 216 MWh

10 800 €/ år

Tryckluft Värmeåtervinning

Belysning Byte av

radiumlampor

till

lysdioder med

spegeloptik

Laser system Användning

av spillvärme

till förvärmning

av

processvatten

2 000 € 170 MWh

12 000 €/år

kostnad för

fjärrvärme:

70 €/MWh

(uppskattning)

3 200 € 16 MWh

950 €/år

1 000 €

Plattvärmeväxlaren

+

2 000 €

installation

och material

26 MWh

1 800 /år

Återbetalningstid

Ännu

oklart

Ännu

oklart

< 1 år

3,3 år

1,6 år


Goda exempel från ENGINE

Mejeri ”Caseifici Zani F.lli”

Verksamheten

Mejeriet “Caseifici Zani F.lli”,

som grundades i början av förra

århundradet, ligger i Cigole, en

liten stad ca 30 km söder om

Brescia i Italien. Under 2008 nådde

produktionen 1 170 ton ost gjort

från cirka 70 000 ton mjölk. Varje år

släpper fabriken ut 3200 ton CO . 2

Energiprestanda

Fabriken använder el, värme och

vatten. 2009 använde företaget

cirka 2 600 MWh el och 915 000 m3 naturgas. Den största delen av

elanvändningen går till kylning och

luftkonditionering. Kylanläggningen

kyler produktionscykeln (som

mjölkkylning eller kyllagring för

ost) och förser hela fabriken med

luftkonditionering. Produktionen

kräver 9 bars ånga, endast 4 % av

ångan används för uppvärmning

av lokalerna. Varje dag förbrukar

anläggningen ca 200 m3 vatten, där

20 m3 av vattnet behöver genomgå

en speciell reningscykel.

Huvudaspekten när det gäller

energianvändningen är den

simultana och intensiva användning

av värme och kyla (t.ex. el) under

hela året. Detta tyder på en potential

att effektivisera, exempelvis

genom kombinerad el- och

värmeproduktion, men det finns

också potential för solvärme och

solceller. Företaget beaktar dessa

åtgärder och tar fram förstudier för

både de tekniska och ekonomiska

aspekterna.

Undersökningen

Följande punkter har största

effektiviseringsmöjligheter

och potential för minskning av

energianvändningen:

• Kylning och

luftkonditionering

• Produktion av ånga och

värme

• Värme och elproduktion

från solen

• Effektivisering av motorer

och pumpar

• Tryckluft

• Förbättrad

belysningseffektivitet

Dessa åtgärder har beskrivits

i detalj i en rapport lämnad

till ägarna. Rapporten

innehåller förslag på hur

energianvändningen kan

minskas. En annan aspekt

är hanteringen av energin

som kan förbättras med

övervakningssystem och

kontraktanalys.

Huvudpunkter

• Ackumulatortank (ca

20 m 3 ) som kan kopplas

till solvärme. Detta kan

också öka effektiviteten i

pannorna.

• Förvärmning av vatten

med energi från

kylanläggningens frånluft.

• Ersätta traditionella

neonlampor med LEDekvivalenter

med potential

att spara 70 MWh el per år.

9


Undersökningen

Följande punkter ger

största möjligheterna till

effektivisering och minskning

av energianvändningen:

• Framställning av ånga och

värme

• Kylning och

luftkonditionering

• Värme- och elproduktion

från solen

• Effektivisering av motorer

och pumpar

• Tryckluft

• Belysning

Dessa åtgärder har beskrivits

i detalj i en rapport lämnad

till ägarna. Rapporten

innehåller förslag på hur

energianvändningen kan

minskas. En annan aspekt

är hanteringen av energin

som kan förbättras med

övervakningssystem och

kontraktanalys.

Huvudpunkter

• Ersätta ånggeneratorn

som har en mycket låg

verkningsgrad.

• Ackumulatortank (4 – 6

m 3 ) som kan kopplas till

solvärme. Detta kan öka

effektiviteten i pannorna.

• Ersätta traditionella

neonlampor med

LED-belysning, med

sparpotential på 25 MWh

el per år.

10

Goda exempel från ENGINE

Vinproducent ”Cesari Vini”

Verksamheten

Vinproducenten “Gerardo Cesari”,

som grundades 1936, är belägen i

Quinzano d’Oglio, en liten stad ca

40 km söder om Brescia i Italien.

Anläggningen tillhandahåller slutlig

bearbetning, tappning och frakt

av många viner från provinsen

Verona. Varje år hanterar fabriken

80 000 – 100 000 hektoliter vin på

ca 3 200 timmar. Varje år släpper

verksamheten ut 460 ton CO . 2

Energiprestanda

Fabriken använder el och

termisk energi samt vatten. År

2009 förbrukade Gerardo Cesari

cirka 600 MWh el och 80 000 m3 naturgas. Den största delen av

elanvändningen är ansluten till

buteljeringsprocessen, särskilt

filtrering och förpackning.

Belysningen i fabriken använder

över 8 % av den totala elen.

Huvuddelen av naturgasen

används för framställning av ånga

för sterilisering av utrustning.

Endast 10 % av gasen används för

uppvärmning av lokalerna. Varje

år använder fabriken ca 30 000 m3 vatten.


Goda exempel från ENGINE

Sågverk i Österrike

Verksamheten

En analys gjordes av ett Österrikiskt

sågverk med 90 anställda och en

årlig produktion av 115 000 m3 bearbetat trä.

Energiprestanda

Den årliga elanvändningen är ca

7 440 MWh och majoriteten av

elen måste köpas in, men en liten

andel kommer från ett eget litet

vattenkraftverk. Värmeanvändningen

är cirka 50 000 MWh och genereras

med två biobränslepannor och

en gaspanna. Omkring 2/3 av

värmeenergin kommer från

biobränsle och 1/3 från gas.

Undersökningen

Diagrammen till höger visar el- och

värmeanvändningen.

Alla områden av anläggningen

analyserades och även om den

energiansvariga redan hade vidtagit

åtgärder för att effektivisera kunde

energibesparingsåtgärder fortfarande

identifieras inom alla områden:

• Belysning - Användning

av dagsljus, installation av

reflektorer och rörelsesensorer

i biutrymmen och utbyte av

gamla lampor mot nya effektiva

lampor.

• Motorer - att koppla ihop

processen med efterfrågan så

att utrustningen stängs ner när

processen är klar, kontinuerligt

utbyte av gamla motorer mot

högeffektiva motorer.

• Ventilation - Länka processerna

som alstrar avgaser för att

stoppa ventilation när processen

är klar, återanvändning

av spillvärme och minska

hastigheten på fläktarna.

• Tryckluft – Återanvändning

av spillvärmen, kontinuerlig

rengöring och underhåll,

avstängning av kompressorn när

den inte används.

• Uppvärmning - Förbättrad

isolering av torkningskamrarna,

kontinuerlig rengöring av

utrustning, användning av

solenergi för torkning och

användning av spillvärme

till förvärmning av

torkningskamrarna.

Huvudpunkter

• Potentiella besparingar när det

gäller uppvärmning är över

7 000 MWh/år (14 %) och över

900 MWh/år (12 %) i el.

• De flesta av de billiga åtgärderna,

såsom bättre underhåll,

installation av termostatventiler,

rengöring av fönster, har redan

genomförts.

• Investeringar i en ny kompressor

har gjorts: Till följd av kartläggningen

har bolaget designat om

tryckluftsnätet och ersatt en 70

kW kompressorer med en 30 kW

kompressor.

1MWh

Kontor

38MWh

Belysning

187MWh

Tryckluft

3MWh

Kylning

182MWh

Ventilation

574 MWh

Elmotorer

1.

Elektricitet och uppvärmning

3.

31MWh

Övrigt


5.

6.

7.

8.

12

Elektricitet 27%

Bränsle 29%

Värme 44%

5MWh

Pumpar


Goda exempel från ENGINE

Processkontroll

Verksamheten

Processkontroll består av tre

olika företag som alla arbetar

med industriell automation inom

processindustrin. Kunderna

finns inom energiförsörjning,

kärnkraftverk, kemi, massa- och

pappers- och stålindustrin.

Produktionen är främst montering

men även en del tillverkning

förekommer. Många komponenter

anskaffas och stora delar av

anläggningen används som lager.

Företagen har en omsättning på

cirka 24 miljoner euro och cirka

160 anställda.

Energiprestanda

All energi som används

är el och den totala årliga

energianvändningen är 920 MWh.

Undersökningen

Genom kartläggningar

och beräkningar kunde

energianvändningen delas in i

olika kategorier som visas i listan

till höger.

Huvudpunkter

• Sett till investeringskostnad

och tekniskt genomförande

är värmepumpen den bästa

värmelösningen i de flesta

byggnaderna.

• Det finns också en potential

för energibesparingar genom

justeringar av schemat för

ventilation och belysning med

anpassningar till den tid då

byggnaderna faktiskt används.

• En investering i moderna

belysningsarmaturer är också

lönsamt.

• Genom att återvinna varmluften

från kompressorn kan

användningen av el i den

närliggande byggnaden

minskas.

• Totalt lönsamma energibesparande

åtgärder ger en

energiminskning på 37 % av

energianvändningen vilket

motsvarar en minskning på 340

MWh el/år.

9.

2% Varmvatten

7% Kontor

9% Produktion

15% Ventilation

5% Övrigt

8% Tryckluft

10% Belysning

44% Värme

13


14

Goda exempel från ENGINE

Plast Petter

Verksamheten

PLAST PETTER AB tillverkar

plastprodukter som huvudsakligen

används på kontor.

Plastprodukterna skärs, svetsas

och limmas ihop. Plast Petter finns

i sydvästra Sverige och har 33

anställda och en omsättning på

cirka 3,5 miljoner euro.

Energiprestanda

Plast Petter använder årligen ca 320

MWh olja och ca 550 MWh el.

Undersökningen

En energikartläggning genomfördes

och Plast Petter deltog i ENGINE

utbildningen.

Flera åtgärder har genomförts kort

därefter, till exempel:

• Frånkoppling av transformatorer

• Stänga av kylare för torkning av

tryckluft

• Avstängning av ventilation

under nätter och helger

• Luft från kylningen av

kompressorn leds till

produktionsområdet för

uppvärmning

Dessa åtgärder, utan investeringskostnader,

ger nu en minskning av

energianvändningen med 10-12 %.

Möjligheten att använda plastrester

från produktion för uppvärmning

istället för olja utreds. Plastspillet

från den interna produktionen skulle

kunna ersätta all oljeanvändning på

företaget.

Huvudpunkter

• En iver och ett engagemang

att spara energi finns nu inom

företaget.

• Redan utförda åtgärder ger

en minskning av energianvändningen

med 10-12 %.

• Dessa besparingar uppnås utan

stora investeringskostnader

• Totala potentialen för

energibesparingar uppskattas

till 20-25 %. Om plastrester

från produktionen används så

kommer besparingssiffrorna att

stiga betydligt.


Goda exempel från ENGINE

Hakanssons Sawblades

Verksamheten

Håkanssons sågblad är en

världsledande tillverkare av

sågblad. Deras bandsågsblad

är erkända som de tekniskt

mest avancerade sågbladen

tillgängliga på marknaden.

Sågbladen som produceras är

främst för sågning av metall, men

används även inom träindustrin

och livsmedelsindustrin. 90 %

av produktionen exporteras.

Företaget arbetar kontinuerligt

med att åstadkomma förbättringar

genom att utveckla

verksamheten med hänsyn till

miljökonsekvenserna i fråga om

utsläpp, avfall och utnyttjande av

resurser.

Energiprestanda

Elenergi används för de

industriella processerna och för

drift av belysning, ventilation

och uppvärmning. Den totala

årliga elanvändningen är 2 200

MWh. De största elförbrukarna är

härdningsprocessen, ventilationen

inklusive värmebatterierna,

tryckluften och fräsmaskinerna.

Undersökningen

Genom att kartlägga och beräkna

kunde energianvändningen delas

in i olika kategorier som visas i

bilden till höger.

Huvudpunkter

• Den största potentialen för

energibesparing ligger i bättre

anpassning av drifttimmar

och schema för ventilation

och belysning så att det

överensstämmer med det

faktiska behovet .

• En investering i modern

belysningsarmatur är en

lönsam åtgärd.

• Det finns en stor potential

för energibesparing genom

värmeåtervinning från

härdningsprocessen samt från

tryckluftssystemet.

• Genom återvinning

av spillvärmen från

härdningsprocessen

via filtrering till en

ackumulatortank kan värmen

utnyttjas för tappvarmvatten

och förvärmning av tilluften i

ventilationssystemet. Värmen

från kylsystemet i de två

tryckluftskompresserorena

kan också anslutas till

ackumulatortanken via en

värmeväxlare.

• Behovet av extra ventilation

försvinner, något som annars

sker genom att en stor port

öppnas vid härdningen, vilket

leder till oönskat korsdrag.

• Totalt lönsamma

energibesparande åtgärder

ger en 25 % -ig minskning av

energianvändningen.

10.

45% Processer

14% Elvärme

6% Belysning

1% Kontor

21%

Tryckluft

10% Ventilation

3% Övrigt

15


16

Goda exempel från ENGINE

Blomdahls

Verksamheten

Blomdahls Mekaniska AB är

ett familjeägt företag beläget i

sydvästra Sverige. Verksamheten

tillverkar plåtdetaljer till industrin

och huvudprocesserna är skärning,

bockning och ytbehandling av plåt.

Blomdahls har 28 anställda och en

omsättning på cirka 2,3 miljoner €.

Energiprestanda

Energianvändningen är cirka 800

MWh el per år.

Undersökningen

En energikartläggning i

kombination med utbildning har

varit en viktig del av arbetet för

energieffektivisering. Medarbetarna

har blivit engagerade för

energieffektivisering. Flera åtgärder

har genomförts eller planeras för

den närmaste framtiden. Justerade

inställningar av ventilationssystemet,

bättre belysning, samt förbättringar

av tryckluftssystemet är några av de

åtgärder som redan sparat ca 10 % el.

Huvudpunkter

• Engagemang uppnås

genom en kombination av

energikartläggning och

utbildning

• Besparingar på cirka 10 % har

redan uppnåtts utan stora

investeringskostnader under

de första fem månaderna av

energiarbetet.

• Viktigast för minskning av den

totala energianvändningen är en

övergång till mer energieffektiv

produktionsutrustning, i

första hand en ny ugn för

ytbehandling. Potentialen för

energieffektivisering är grovt

uppskattat till 30 %.


Goda exempel från ENGINE

Maschinen und Formenbau Leinetal (MFL GmbH), Tyskland

Verksamheten

MFL är ett väletablerat företag

i utkanten av Hannover, vars

huvudsakliga produktionsområde

är verktygstillverkning och formgjutning.

De har 70 anställda och år

2007 var energianvändningen totalt

581 MWh.

Energiprestanda

El krävs för varmvattenberedning

och belysning samt för produktion

av tryckluft. Vad gäller uppvärmning

har företaget en separat oljepanna.

Största delen av den oljebaserade

energianvändningen, ca 44 %,

berodde på uppvärmning med

den gamla pannan i kombination

med ineffektiva och gamla

cirkulationspumpar. 11 % av den

totala elanvändningen användes för

belysningen och nästan 28 % gick

till att producera tryckluft.

Undersökningen

Energikartläggningen omfattade

nästan alla delar av företaget, med

fokus på följande områden:

• Värme och varmvattensystem

• Belysning

• Tryckluft

• Värmeåtervinning

Rapporten visar att det fanns fler

energieffektiviseringsmöjligheter

än vad man trodde från

början och det fanns även

effektiviseringsmöjligheter på

vattenförbrukningsområdet.

Även om värmeåtervinning

är det viktigaste steget för att

minska energianvändningen,

finns det många andra större och

mindre åtgärder som bidrar till

att minska kostnaderna. Efter att

företaget insett att det är mycket

lätt att spara energi och pengar

så optimerades maskiner och

processer. Till exempel har de

installerat ett helt nytt styrsystem

för värmesystemet. Nu har kontoren

och produktionsdelen fått olika

tidsstyrningsmöjligheter som

helt täcker de verkliga behoven.

Utöver de tekniska åtgärder som

implementerats har de anställda

fått mer befogenheter och ansvar

att agera självständigt.

Företagets energikoncept lede

till att de vann ett pris på 6 000

€. Senare deltog de även i en

uppföljningstävling i regionen som

fokuserar på vidtagna åtgärder

att uppnådda CO minskningar,

2

och företaget har gjort stora

ansträngningar för att uppnå dessa

mål. Ansträngningarna belönades

med första pris och var värt 20 000.

Huvudpunkter

• Värmeåtervinning från

kompressorer samt

spillvärmeåtervinning

från maskiner minskade

energianvändningen med cirka

170 MWh.

• Ytterligare 32 MWh sparades

genom optimering av

belysningen.

• Installation av högeffektiva

cirkulationspumpar och en

hydraulisk justering har bidragit

till en effektivisering på 30 MWh.

Utdrag ur en intervju:

“Vi vet nu att ett viktigt

framgångskriterium för en investering

i energieffektivitet är att använda

professionella energirådgivare

som arbetar tillsammans med vår

förvaltning att hitta ekonomiska och

genomförbara lösningar. Ett annat

kriterium är medverkan och utbildning

av de anställda. Erfarenhet visar oss

att det inte finns någon motsägelse i

investeringar i energieffektivitet och

god avkastning.”

17


Huvudpunkter

• Värmeåtervinning i slutet

av pulverlackeringsprocessen

skulle kunna

spara cirka 137 MWh

energi.

• Optimering och reglering

av värmesystemet kommer

att sänka energikostnaderna

med 8 800 €/år.

• Ytterligare 20 MWh skulle

kunna sparas genom att

gamla lysrör ersätts och

belysningen optimeras.

18

Goda exempel från ENGINE

Bartelheimer GmbH, Tyskland

Verksamheten

Bartelheimer grundades 1984 i

Tyskland och är idag väletablerat

i metallbearbetnings- och metallindustrisektorn

och har specialiserat

sig på pulverlacksprocesser.

Företaget sysselsätter 10 personer

och den årliga energianvändning

är cirka 522 MWh som ger upphov

till 148 ton CO /år. Den totala årliga

2

energikostnaden är cirka 34 000.

Energiprestanda

El behövs för många processer

som pulverlackering och tryckluftsproduktion.

Tillsammans

med belysning motsvarar det

nästan 20 % av den totala

energianvändningen. Förutom el

förbrukar pulverlackeringsprocessen

enorma mängder gas. Totalt

211 MWh används för detta

produktionsområde. Det är 40 % av

hela användningen och motsvarar

13 500 €/år. 159 MWh används

för uppvärmning av kontors- och

produktionsbyggnaderna. Jämfört

med andra företag i metall- och

beläggningsindustrin använder

Bartlheimer så mycket energi som

man kan förvänta sig.

De viktigaste områdena som energikartläggningen

borde ha täckt är:

• Analys av energianvändningen

och identifiering av de största

användarna

• Rekommendationer för

förbättringar särskilt med

avseende på ekonomiska

aspekter

Undersökningen

Efter avtalet mellan företaget och

revisorerna visar undersökningen att

det finns besparingspotential inom

följande områden:

• Värmeåtervinning

• Belysning

• Värmesystem

• Anställdas motivation

• Tryckluft

Undersökningen visar att det finns

mer potential för effektivisering

och fler effektiviseringsområden än

bolaget väntat eller hoppats på. Men

det största hindret för att genomföra

åtgärder är kostnaden. Liksom

många andra företag är Bartelheimer

oroade över den ekonomiska krisen

och kommer inte att investera

när återbetalningstiden är ganska

osäker. Men billiga och enkla

åtgärder genomfördes omedelbart,

t.ex. har läckage i tryckluftssystemet

reparerats och startnivån för

kompressorn minskades till 8 bar.

Avsikten för framtiden är att ha

bättre koll på energianvändning

och att agera steg för steg. Att

ersätta gammal belysning eller

isolering av rörsystemet och

återställa regleringen kan bli de

nästa åtgärderna. Dessutom bör

de anställda vara mer delaktiga i

processen för att spara energi och

pengar.


Goda exempel från ENGINE

Mjölkgård – U Godsell & Sons

Verksamheten

U Godsell och Söner driver en

mjölkgård med 200 kor i närheten av

Gloucester. Energikostnaden är ca 4 000

£/år och utsläppen är ca 28 ton CO . 2

Energiprestanda

Gården använder el för varmvattenproduktion,

belysning, mjölkning,

och kylning. Energianvändningen på

gården är typisk för en mjölkgård:

ungefär en tredjedel av energin går

till att producera varmvatten, en

tredjedel till kylning av mjölken, och

en tredjedel till mjölkning, belysning

och kringutrustning. Gården hade

redan funderingar på hur energin kan

användas på ett kostnadseffektivt

sätt, och mycket av energin för mjölkkylning

och varmvatten gjordes

utanför de tider då elen kostar mest.

Undersökningen

Undersökningen gav en översyn

av energisituationen inom två

huvudområden. Den första omfattar

tekniska möjligheter för att minska

energianvändningen och kostnader

inom följande områden:

• Värme och varmvatten

• Mjölkningsutrustning

• Belysning

• Mjölkkylningsutrustning

• Möjligheter till förnybar energi

Det andra området ser på

hanteringen av energianvändning

(konsumtionsövervakning, och att

förstå hur personalen använder

energin). Energianvändning på

gården upptäcktes vara välskött. De

viktigaste rekommendationerna var

enbart för tekniska förbättringar av

utrustningen, snarare än personalens

rutiner, vilket är ovanligt för ett litet

företag. Rekommendationerna var:

• Öka kapaciteten av mjölkkylaggregat

som använder

brunnsvatten

• Installera varvtalsstyrning på

mjölkningsutrustningen

• Installera värmeåtervinningsutrustning

på mjölkkylningsmaskinen.

Huvudpunkter

• Förbättring av kylaren kommer

att minska den årliga elkostnaden

med 300£.

• Varvtalsreglering på

mjölkningspumparna

kommer att sänka de årliga

energikostnaderna med 250 £.

• Värmeåtervinning från

kompressorn kommer

ytterligare att sänka de årliga

energikostnaderna med 100 £.

Installationen av en frekvensomvandlare

har redan minskat

elförbrukningen med 20 % och

betalar sig på mindre än 5 år.

Förbättringarna av kylaren kostar

ca 1 000 £ och kommer att leda till

årliga besparingar på ungefär 300 £.

Värmeåtervinning från mjölkkylaren

för att förvärma varmvatten kostar

ungefär 1 000 £ att installera och

ger en årlig besparing på 100 £.

Besparingarna kan verka blygsamma

eftersom de bygger på 2007 års elpris.

Den faktiska kostnadsbesparingen

kan förväntas öka i takt med att

energipriserna ökar.

19


Huvudpunkter

• Bättre belysning minskar

den totala elförbrukningen

med 15 % (72 MWh) per år.

• Värmeåtervinning från

kompressorn minskar

behovet av tillförd värme

med 8 MWh per år.

20

Goda exempel från ENGINE

Gloucestershire ingenjörsfirma

Verksamheten

Vid ett verkstadsföretag i

Gloucestershire genomfördes en

energikartläggning från april till

augusti 2009. Ingenjörsfirman

är en väletablerad tillverkare av

rull- och kullager, baserat i South

Midlandsområdet i Storbritannien. I

byggnaden finns kontor, produktion

och lager för material och färdiga

produkter.

Energiprestanda

Verksamheten har en årlig

energianvändning på ca 340

MWh gas och 490 MWh el.

Elförbrukningen svarar för över

80 % av energikostnaderna under

ett genomsnittligt år. Majoriteten

av energin används för belysning,

produktion (metallbearbetning),

och uppvärmning. Personalen

på företaget var medvetna om

betydelsen av energianvändningen

och var angelägna om att

hitta praktiska sätt att minska

energianvändningen utan att

påverka kärnverksamheten.

Undersökningen

Det var tydligt att även om

produktionsprocesserna är

de största energianvändarna,

blir det svårt att minska

energianvändningen i produktionen

eftersom de flesta av maskinerna

är exempelvis CNC-utrustning

som inte går att effektivisera.

Tryckluftssystemet kollades

ordentligt, eftersom läckor är

kostsamma och kan repareras billigt

och enkelt. Inga läckor hittades,

vilket tyder på att systemet var väl

underhållet.

Den största potentialen för

energibesparing hittades i

verkstadsbelysningen, eftersom

större delen av lokalen var

upplyst av lysrör som drivs av

elektromagnetiska driftdon.

Utvärderingen har visat att om

befintlig belysning ersätts med

moderna metallhalogenlampor

eller moderna lysrör med

elektroniska högfrekvensdon skulle

elförbrukningen minska med cirka

72 MWh per år - ungefär 15 % av

elförbrukningen. Ändrad belysning

skulle också minska behovet av

underhåll.

Den andra betydande besparing

som identifierades var att leda

varmluft från kompressorhuset

till huvudbyggnaden under

vintertid för att minska

uppvärmningsbehovet med 8

MWh per år. Andra mindre åtgärder

som identifierades är att förbättra

isoleringen i kontorsbyggnaden och

installera effektivare gaspannor och

värmepannor.


Framtida marknadspotential

på kort och medellång sikt

ENGINE handlade inte om att återuppfinna hjulet eller uppmuntra små och

medelstora företag att experimentera med oprövad teknik, utan att få småoch

medelstora företag att dra nytta av den teknik och de strategiverktyg

som redan används av de mer energiintensiva industrierna.

ENGINE har tydligt visat att det är möjligt för mindre företag att minska sin

energianvändning genom att införa ett lämpligt energiledningssystem. De

största hindren för att göra detta är brist på resurser (främst tid och pengar)

och att ett stort antal företag hyr sina lokaler med korta hyresavtal.

Marknaden för energieffektiv utrustning utvecklas ständigt, pådriven av

efterfrågan och regleringen av energieffektiva produkter på marknaden,

även om det tenderar till att vara större företag som har resurser att prioritera

och utvärdera kvalitet, tillförlitlighet och energieffektivitet vid installation av

ny utrustning, medan mindre företag ofta installerar utrustning baserad på

kostnad och enkel tillgänglighet.

Efterfrågan på energihushållning i småföretag ökar och drivs både av den

allmänna trenden av ständigt stigande bränslepriser och de större företagens

krav på bättre miljöengagemang från sina leverantörer.

Under ENGINE har den internationella ekonomiska situationen förändrats

betydligt, då den globala tillgången på krediter och efterfrågan på produkter,

tjänster och energi har minskat och har, åtminstone tillfälligt, vänt trenden av

ständigt ökande bränslepriser och leder till en situation där många företag

inte har möjlighet att genomföra icke-nödvändiga investeringar. Även under

dessa förhållanden finns det fortfarande möjlighet för de flesta företag att

spara energi genom bättre användning av befintlig utrustning eller genom

billiga investeringar, till exempel bättre styrutrustning. Även om ENGINE

tittade på specifika branscher, är exemplen tillämpliga på de flesta små och

medelstora företagen.

Det finns marknadspotential för nästan alla små och medelstora företag

att kostnadseffektivt kunna minska sin energianvändning. Tillgången

till allt effektivare teknik och opartiska företagstjänster underlättar

implementeringen av nya tekniska lösningar. Övergången till automatiserad

mätning bland allt mindre energikonsumenter kommer att göra insamling

av energiuppgifter enklare och billigare, och detta kommer att underlätta

tillämpningen av en mer formell uppföljning.

21


22

Kontakter och resurser

Ett urval av information, inklusive rapporter och utbildningsmaterial, finns

tillgängligt på ENGINE hemsidan, www.engine-sme.eu. Där finns också

kontaktuppgifter för varje projektpartner:

AGIMUS GmbH, Braunschweig, Tyskland

Ambiente Italia, Milano, Italien

Österrikiska Energimyndigheten, Wien, Österrike

KanEnergi AB, Skara, Sverige

Sverea IVF, Mölndal, Sverige

Energon Energie- und Umweltmanagement, Wien, Österrike

Severn Wye Energy Agency, Highnam, England

Projektkoordinator är:

Target GmbH, Walderseestraße 7, 30163 Hannover, Tyskland,

Telefon: +49 511 909688-30

För information om andra Intelligent Energy Europe-finansierade projekt

finns en sökbar databas på http://ieea.erba.hu/ieea/page/Page.jsp

I Sverige stöds arbetet även av:


The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contain therein.

More magazines by this user
Similar magazines