SINGER 4

fil.lu.se

SINGER 4

Praktisk etik 4!

livsval och livsslut


Det moraliskt felaktiga

i att döda en

person som vill

leva?

SINGER Personens

viljeattityder för framtiden

– önskningar,

planer och andra

framtidsorienterade

intressen – omintetgörs

och kan därmed

inte tillfredsställas.

Är detta tillämpligt

på djur?


Finns det djur som är rationella och

självmedvetna?

Om det gör det, så gäller samma intresseutilitaristiska

skäl mot att döda dem som

mot att döda mänskliga personer.

Sådana djur bör, enligt Singer, omfattas av

”det totala skydd mot att dödas som vi nu

låter omfatta alla människor”


Exempel på självmedvetna djur

De stora aporna –

schimpanser, orangutanger,

gorillor

Språk med referenser

till framtiden

En medvetenhet om sig

själv och andra som

existerande över tid

Planering för framtiden

Bedrägligt beteende


Personlika djur

Delfiner, valar – djur

med stora hjärnor

Drag av personskap

hos husdjur som

hundar och katter

Gradvis övergång till

personskap – svåra

avgöranden

Singer förordar en

försiktighetsprincip


följderföljderföljderföljderföljderföljderfölderföljderföljderföljderföljderföljderföljderföljderföljder

En konsekvens av Singers ställningstaganden

vad gäller det felaktiga i att döda

personer kontra att döda blott medvetna

varelser:

Det är normalt sett värre att döda en schimpans

som är en person än att döda en allvarligt mentalt

funktionshindrad människa som är en icke-person

– om vi betraktar dessa varelser isolerat


De direkta skälen mot att

döda en person, med

utgångspunkt i

o intresse/preferensutilitarism

o respekt för autonomin

o rätten till liv

är tillämpliga även på

”djurpersoner”

skäligt

Det är däremot inte den

klassiska utilitarismens

indirekta skäl, som

hänvisar till oron över att

kunna bli dödad.

Djur kan inte få kunskap

om dödande som

äger rum långt borta

från dem.


Att döda blott medvetna varelser!

Värdet hos medvetet liv

Det vi sätter värde på i

livet hos en varelse med

förmåga att uppleva

välbehag och smärta är

de upplevelser av välbehag

varelsen kan ha

Döden innebär slutet för

alla upplevelser av välbehag.

Det faktum att en

varelse sannolikt kommer

att uppleva välbehag i

framtiden är skälet till att

det vore fel att döda

varelsen ifråga

Dvs det vore fel om det

välbehag varelsen sannolikt

kommer att uppleva uppväger

den smärta varelsen

kommer att genomlida.


När en medveten varelse dödas innebär det inte att den får

det sämre utan bara att den upphör att existera!

Intresset av att leva

ett behagligt liv

snarare än ett

obehagligt liv

Detta intresse

implicerar inte en

preferens för ett

behagligt liv snarare

än inget liv alls

Inga framtidsorienterade

preferenser för fortsatt liv

som hos personer

När den väl har

upphört att existera

saknar den inte det

välbehag den annars

skulle ha upplevt


Två utilitaristiska"

perspektiv

1 Det totala synsättet!

Öka det totala måttet av välbehag

(och minska det totala

måttet av smärta) oavsett

på vilket sätt detta sker –

genom att antalet individer

med behagliga liv ökas eller

genom att välbehaget hos

redan existerande individer

ökas.

2 Det existensfokuserande

synsättet!

Öka det totala måttet av

välbehag i världen (och

minska det totala måttet

av smärta) endast genom

att öka välbehaget (och

minska smärtan) hos de

individer som redan

existerar (eller existerar

oberoende av beslutet).


Fel och fel

Enligt det totala synsättet är det fel att döda en

medveten varelse som lever ett behagligt liv om

man inte ersätter denna varelse med en ny som

lever ett minst lika behagligt liv, eller i motsvarande

grad ökar välbehaget hos de individer

som finns kvar.

Enligt det existensfokuserande synsättet är

det fel att att döda en sådan varelse om man

inte i motsvarande grad ökar välbehaget hos de

individer som finns kvar.


Medvetna varelser är till skillnad

från personer i princip utbytbara

enligt det totala synsättet – om vi

betraktar dem isolerat utan att ta

hänsyn till deras relationer till

andra.

De kan ses som ett slags

behållare av välbehag och

smärta.

Ingenting ont har skett om en

behållare av välbehag ersätts

med en ny som innehåller minst

lika mycket välbehag.


ELLER?

Singer finner det svårt att välja mellan det

totala och det existensfokuserande synsättet.

Han anser att spänningen dem emellan är

den främsta, ännu icke fullständigt utredda

problematiken inom utilitarismen.

En anledning till att han ser svårigheter är att

de två utilitaristiska versionerna har både

attraktiva och oattraktiva implikationer och

stöder och strider mot våra intuitioner på olika

sätt.


Ett exempel

Enligt det existensfokuserande synsättet

gör vi ingenting fel om vi med full

vetskap sätter alldeles ”eländig

varelse” (med svårt lidande) till världen,

trots att vi hade kunnat förhindra det.

T.ex. En kvinna får beskedet att om hon blir gravid inom det

närmaste halvåret kommer hon att få ett barn med en

allvarlig defekt. Hon väljer att ändå bli gravid, trots att hon

hade kunnat få ett barn utan denna defekt om hon hade

väntat i ett halvår.


Det totala synsättet

Det kan förefalla ointuitivt att valet mellan

att öka välbehaget hos de individer som

existerar och att skapa en ny individ som

får ett liv som är välbehagligt i motsvarande

grad är fullständigt egalt – att det

inte spelar någon roll vilken strategi man

väljer.

Också ointuitivt att vi skulle ha en plikt att

föröka oss i den mån detta innebär att den

totala välfärdsnivån höjs.


• Singers synsätt

• Några argument mot abort


När uppkommer en varelse som

har moralisk ställning?

Vid befruktningsögonblicket?

Vid kvickningen – de första livstecknen?

När fostret är livsdugligt utanför livmodern?

Efter födseln?


Singers syn på mänskliga foster

Fostret har moralisk

ställning när det är

intressebärare - när det

utvecklat medvetande,

förmågan till lust- och

smärtförnimmelser.

I vecka 18 finns allting

fysiskt på plats som krävs

för denna förmåga, men

det finns belägg för att

foster befinner sig i ett

slags tillstånd av ”dvala”

fram till ca vecka 30.

Utifrån en försiktighetsprincip

tillerkänna foster

moralisk ställning fr o m

vecka 18


Rätt och fel för fostret

En abort före vecka 18 kan inte vara moraliskt fel

ur fostrets perspektiv, eftersom det inte har några

intressen. Dödandet av fostret innebär inte att

välbehaget i världen minskar.

Detta betyder inte att man generellt får göra

vadsomhelst mot fostret före vecka 18. Om

kvinnan tänker föda barnet, så bör hon inte göra

sådant som får till konsekvens att det kommande

barnet får sämre livskvalitet än vad det annars

skulle ha fått.


Sena aborter

Även när fostret har

moralisk ställning är

abort intresseutilitaristiskträttfärdigat

om den

gravida kvinnan har

en stark önskan att

inte få barn

Ett fosters intressen

väger normalt lätt i

jämförelse med en

vuxen kvinnas, en

persons, intressen

Fostret efter

v 18

Känna välbehag,

undvika smärta

”Rudimentära

intressen”

Den gravida

kvinnan

”Starka

livsövergripande

intressen”

Välfärd i vidare

mening

Att bestämma sin

livsinriktning

Viktigt vid sen abort att fostret

dödas på ett så smärtfritt sätt

som möjligt


Abort för livets skull?!

Singer stöder medicinsk forskning på och användning av

fostervävnad i syfte att rädda liv, förutsatt att det sker

under frivilliga former. Det finns inga principiella etiska

skäl mot att t.ex. starta en graviditet i syfte att göra abort

för att få fostervävnad som kan rädda eller förbättra någon

annans liv.!

Men han är emot en kommersialisering av fostervävnad.!

”Av flera skäl kan det vara bättre att det finns vissa ting

som inte kan köpas för pengar” – ”när vi väljer mellan en

socialpolitik som grundar sig på altruism och en som är

baserad på marknadskrafter väljer vi mellan två olika

sorters samhällen”.


Om ”människa” betyder ”medlem av arten

Homo sapiens”, så är den första premissen

moraliskt godtycklig. Mänskligt liv har ingen

speciell status. Arttillhörighet är inte i sig en

moraliskt relevant egenskap.

Om ”människa” betyder ”person”, så är den

andra premissen uppenbart falsk – ett foster

är ingen person.


Det är fel att beröva världen

någonting som är intrinsikalt

värdefullt, t.ex. en person

En abort innebär att

man berövar världen

någonting som är

intrinsikalt värdefullt

Ett mänskligt foster är en

potentiell person

Aborter

är fel


Singers kommentar!

Svårigheter med att

förbinda egenvärde vid

rationalitet och självmedvetande

Argumentet 1) ”träffar” inte

alla aborter, och 2) ”träffar”

mer än bara aborter – det

är både för snävt och för

brett som ett fördömande

av abort

More magazines by this user
Similar magazines