Pressrelease - Mynewsdesk

resources1.mynewsdesk.com

Pressrelease - Mynewsdesk

Pressrelease

2008-09-01

Konkurrensverkets granskning klar:

Stockholms stad har handlat i strid med LOU

genom att betala 20 miljoner mer än avtalat på

upphandlade förbrukningsvaror under 2007

Konkurrensverket har granskat Stockholms stads upphandling av förbrukningsmaterial.

Genom att välja en leverantör som inte uppfyllt ställda skallkrav för upphandlingen

beräknar Papyrus att Stockholms stad har fått betala nästan 20 miljoner kronor mer än

avtalat under 2007. Stockholms Stad har nu vidtagit åtgärder och kommer att inleda arbetet

med en ny upphandling av förbrukningsmaterial under hösten.

Konkurrensverket har på begäran av Papyrus Sverige AB, granskat hur ett avtal som tecknats

mellan Stockholms stad och Simonsen Material AB inom kategorin förbrukningsmaterial

tillämpats i praktiken. Papyrus kritik har riktats mot att flera skallkrav i anbudsförfrågan, vilka

ligger till grund för det undertecknade avtalet, har frångåtts. Konkurrensverkets granskning ger

Papyrus rätt och visar att Stockholms stad har handlat i strid med upphandlingslagstiftningen.

– Villkoren i avtalet har frångått anbudsförfrågan i flera avseenden; bland annat har priserna höjts

trots krav på prisfasthet. Vi räknar med att skattebetalarna i Stockholm genom dessa

feldebiteringar har fått betala 20 miljoner kronor mer under 2007 än vad som var avtalat, säger

Lennart Keussen, anbudsansvarig för Papyrus Sverige AB.

Ärendet gäller en öppen upphandling av förbrukningsmaterial som Stockholms stad genomförde

under våren 2006, till ett inköpsvärde av cirka 72 miljoner kronor (2005). I förfrågan efterfrågades

ett ”fokussortiment” på 370 artiklar vilket var baserat på de varor som Stockholms stad köpt mest

frekvent under perioden 2004-10-01 – 2005-09-30. Sortimentet som efterfrågades var uppdelat i

åtta produktgrupper: textil och bäddmaterial, barnblöjor, inkontinenshjälpmedel, emballage och

sopsäckar, städmaterial (ej för professionellt bruk), mjukpapper, sjukvård inkl. labbmaterial samt

personlig hygien.

Stockholms stad har i en skrivelse meddelat att åtgärder kommer att vidtas för att en liknande

situation inte ska uppstå igen. Dessutom kommer stadens serviceförvaltning inleda en ny

upphandling av förbrukningsmaterial.

– Vi är glada över att Konkurrensverket gått på vår linje då det påvisar hur viktigt det är att

anbudsgivare i en upphandling får konkurrera på lika villkor. Samtidigt är vi tacksamma för att

Stockholms stad agerar ansvarsfullt och vidtar nödvändiga åtgärder, säger Lennart Keussen,

anbudsansvarig för Papyrus Sverige AB.

För mer information, kontakta:

Lennart Keussen, anbudsansvarig Papyrus Sverige AB

Tel: 01046-72989, e-post: lennart.keussen@papyrus.com

För övergripande ärenden om Papyrus, kontakta:

Gussi Emri, VD Papyrus Sverige AB

Tel: 0705-48 06 87, e-post gussi.emri@papyrus.com


Om Papyrus

Papyrus, med en nettoomsättning på 2 006 MEUR år 2007, är en av Europas ledande pappersgrossister. Leveranserna uppgår till 1,9

miljoner ton papper per år. Papyrus har för närvarande verksamhet i 22 europeiska länder och sysselsätter 3 100 personer.

Huvudkontoret ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Papyrus ägs av Altor, som investerar i nordiska bolag med fokus på

värdeskapande genom tillväxtinitiativ, strategiskt utvecklingsarbete samt operationella förbättringar.

Papyrus Sverige AB finns i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Malmö och Holsbybrunn och sysselsätter drygt 300 personer. Bolaget

är Sveriges ledande leverantör av finpapper till grafisk produktion, packprodukter och förbrukningsvaror till företag och offentlig sektor.

Av omsättningen på ca 1,7 miljarder står försäljningen online för ca 30 %.

www.papyrus.se

Bilaga:

Ärendegång

2006-06-24: Sista dagen att lämna anbud

2006-08-30: Tilldelningsbeslut skickas till samtliga anbudsgivare. Simonsen Material AB:s tilldelas

avtalet

2006-09-01: Stockholms stad beslutar med stöd av 8 kap 10§ i sekretesslagen viss sekretess i

ärendet

2006-09-05: Stockholms stad häver sekretessen som beslutades 2006-09-01

2006-09-22: Avtalet undertecknas av Stockholms stad och Simonsen Material AB

2007-08-21: Papyrus lämnar skrivelse till Konkurrensverket med beskrivning av de tre områden

där avtalet frångåtts från förfrågningsunderlaget

2007-10-31: Konkurrensverket inleder granskning – skickar skrivelse till Stockholms stad för

yttrande

2008-01-23: Stockholms stad svarar på skrivelse men lämnar frågan kring prishöjning obesvarad

2008-02-04: Papyrus skickar ny skrivelse till Konkurrensverket.

2008-02-25: Konkurrensverket skickar ny skrivelse till Stockholms stad med anmodan om

yttrande före påsk

2008-03-20: Stockholms stad svarar på skrivelse

2008-05-21: Ärendet föredras för generaldirektören på Konkurrensverket

2008-06-18: Konkurrensverket fattar beslut (se bilaga)

2008-07-07: Stockholms Stad redovisar åtgärder med anledning av beslutet

2008-08-14: Konkurrensverket avskriver ärendet efter att Stockholms Stad redovisat sina

åtgärder

Följande skäl har anförts av Papyrus:

1. Prisändring trots prisfasthet

Tidigaste datum för en prishöjning var ett år efter avtalsstart d.v.s. 2007-11-01. Enligt avtalet är

villkoren för en prisjustering följande: ”Tidigast ett (1) år efter avtalets ikraftträdande kan – om part

så begär – avtalade priser justeras. Som underlag för prisjustering av nettospecificerat sortiment

ska Statistiska Centralbyråns Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), produktgrupp D – tillverkade

varor användas. I avtalet nettospecificerade priser kan justeras med maximalt 80 % av

indexförändringen. Vid beräkning av indexförändringen ska augusti 2006 utgöra basmånad och

förändringen räknas från och med oktober 2006 till och med september 2007. Av parterna

godkänd prisjustering ska gälla fast under ett (1) år.”

Papyrus har av Stockholms stad beställt och fått sig tillsänt ”Prislista för Stockholms stad – 2007”.

I denna prislista förekommer omfattande avvikelser mellan nu gällande priser och de priser som

lämnades i anbudet. Av 370 artiklar i Simonsens anbud har Papyrus funnit 333 st i Prislista

Stockholms stad – 2007, och av dessa har prishöjning skett i 279 fall vilket motsvarar en

prishöjning på 19.449.537:-/år eller 57,3%.

2. Prislista på fokusprodukterna

I förfrågningsunderlagets angavs följande:

”De avtalade fokusprodukter som specificeras i prisbilagorna skall tryckas i separat katalog där

avtalat pris framgår tydligt. OBS! Fyra olika priser skall framgå: pris för e-beställning med

leverans till logistikcenter/direkt till kund samt pris för beställningar som görs på annat sätt med

leverans till logistikcenter/direkt till kund.” Det finns ingen sådan katalog framtagen utan endast en

prislista där det inte framgår vilka produkter som fokusprodukter.


3. Produkter i ”fokussortimentet” saknas i Prislista för Stockholms stad – 2007

I förfrågningsunderlaget efterfrågades ett ”fokussortiment” på totalt 370 artiklar vilka skulle

nettoprissättas. I anbudsförfrågan stod det ”Leverantören skall kunna leverera samtliga produkter

som specificeras på prisbilagan.” I Simonsens Prislista för Stockholms stad – 2007 saknas 37

artiklar som fanns med i bolagets anbud och som omfattades av prisbilagan. Det förefaller

således som om detta skallkrav frångåtts.

More magazines by this user
Similar magazines