årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

virserumssparbank.se

årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tilllämpats

konsekvent på samtliga perioder som presenteras

i de finansiella rapporterna, ifall inget annat

anges.

Överensstämmelse med normgivning och lag

Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

(ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut

och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet

med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11 och Rådet

för finansiell rapporterings rekommendation RFR

2. Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna

tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med

detta avses standarder som har antagits för tilllämpning

med de begränsningar som följer av RFR

2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända

IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom

ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till

att sambandet mellan redovisning och beskattning

skall tillämpas.

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av

styrelsen den 21 mars 2012. Resultat- och balansräkning

blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman

den 11 maj 2012.

Värderingsgrunder vid upprättande av

företagets finansiella rapporter

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska

anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder

är redovisade till upplupet anskaffningsvärde,

förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som

värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och

skulder som värderas till verkligt värde består av

finansiella instrument klassificerade som finansiella

tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt

värde via resultaträkningen eller som finansiella

tillgångar som kan säljas.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Företagets funktionella valuta är svenska kronor och

de finansiella rapporterna presenteras i svenska

kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade

till närmaste tusental.

Bedömningar och uppskattningar i de

finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet

med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning

gör bedömningar och uppskattningar samt

gör antaganden som påverkar tillämpningen av

redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen

av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Uppskattningarna och antagandena är baserade på

historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer

som under rådande förhållanden synes vara rimliga.

Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden

används sedan för att bedöma de redo visade

värdena på tillgångar och skulder som inte annars

framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan

avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Ändringar av uppskattningar redovisas i den period

ändringen görs om ändringen endast påverkat

denna period, eller i den period ändringen görs och

framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell

period och framtida perioder.

Ändrade redovisningsprinciper föranledda

av nya eller ändrade IFRS

Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper

som företaget tillämpar från och med 1 januari 2011.

Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och

med 2011 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets

redovisning.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först

under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats

vid upprättandet av dessa finansiella rapporter.

Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga

kommande räkenskapsår och framåt planeras inte

att förtidstillämpas. Nedan beskrivs de förväntade

effekterna på de finansiella rapporterna som tilllämpningen

av nedanstående nya eller ändrade IFRS

väntas få på bankens finansiella rapporter. Utöver

dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka

bankens finansiella rapporter.

IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39

Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

17

Similar magazines