årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

virserumssparbank.se

årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

Noter till resultaträkningen

8 Övriga rörelsekostnader 2011 2010

Avgifter till centrala organisationer 435 332

Försäkringskostnader 229 189

Säkerhetskostnader 107 195

Marknadsföringskostnader 414 457

Övriga rörelsekostnader 8 25

Summa 1 193 1 198

9 Kreditförluster netto

Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar

Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster -3 350 -4 429

Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för

kreditförluster som i årets bokslut redovisas

som konstaterade förluster 844 4 287

Årets nedskrivning för kreditförluster -3 901 -1 280

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 16 29

Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar

för kreditförluster 0 750

Årets nettokostnad för individuellt

värderade lånefordringar -6 391 -643

Årets nettokostnad för kreditförluster -6 391 -643

10 Bokslutsdispositioner

Återföring av periodiseringsfond 0 3 037

Skillnad mellan bokförd avskrivning och

avskrivning enligt plan 25 9

Summa 25 3 046

11 Skatt på årets resultat

Aktuell skattekostnad 3 281 4 824

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 3

Summa 3 281 4 827

Faktiskskattekostnad 3 281 4 824

Skattekostnad 26,3% på resultatet före skatt 3 775 -4 716

Skillnad -494 108

Skillnaden består av följande poster

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader 37 432

26,3% 10 114

Ej skattepliktiga intäkter 1 915 23

26,3% -504 -6

Summa -494 108

27

Similar magazines