årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

virserumssparbank.se

årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

Kreditriskexponering brutto och netto 2010

Finansiella risker

Med kredit avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen

samt kreditåtaganden utanför balansräkningen, exempelvis derivatinstrument, garantier och

borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid upplåningstillfället

eller senare uppdatering.

A B C D E F G

Kred.risk- Kred.risk- Kred.risk- Värde av Värde av Totalt Kreditriskexponering

exp. utom exponering säkerheter säkerheter värde av exponering

i balansräkn balansräkn brutto avs. poster avs. poster säkerheter netto

(bokf v) (verkl v) (A+B) i balansrkn utom BR (C-F)

Krediter mot

säkerhet av:

Statlig och kommunal

borgen1 Pb i villa- och

6 738 0 6 738 6 738 0 6 738 0

fritidsfastigheter2 116 037 0 116 037 101 624 0 101 624 14 413

Pb i flerfam.fastigheter3 9 020 0 9 020 8 441 0 8 441 579

Pb i jordbr.fastigheter 50 885 0 50 885 50 210 0 50 210 675

Pb i andra näringsfastigh. 47 604 110 47 714 42 100 110 42 210 5 504

Företagshypotek 99 117 28 490 127 607 90 939 28 490 119 429 8 178

Övriga4 94 547 1 129 95 676 3 330 0 3 330 92 346

varav kreditinstitut 4 571 0 4 571 0 0 4 571 0

Summa 423 948 29 729 453 677 303 382 28 600 331 982 121 695

Värdepapper

Andra emittenter 95 274 95 274 95 274

Åtaganden

Inom linjen

Utställda finansiella

garantier 29 729

Total kreditrisk-

exponering 548 951 29 729 548 951

1 inklusive krediter till stat och kommun

2 inklusive bostadsrätter

3 inklusive bostadsrättsföreningar

4 inklusive krediter utan säkerhet

Outnyttjad del av beviljade checkräkningskrediter ingår ej i sammanställningen.

35

Similar magazines