årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

virserumssparbank.se

årsredovisning 2011 - Virserums Sparbank

30 Operativa risker

Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska

eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll,

bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt eller externt, ingår i

den operativa risken.

De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är

en ständigt pågående process i sparbanken, som bl a omfattar:

• kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och instruktioner,

• klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna,

• IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlåningssystem med inbyggda maskinella avstämningar

och kontroller,

• behörighetssystem,

• interna informations- och rapporteringssystem för att bl a tillgodosse ledningens krav på

information om exempelvis sparbankens riskexponering, samt

• informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda sparankens och kundernas tillgångar

31 Räntebindningstider för tillgångar och skulder - ränteexponering 2011

Högst 1-3 mån 3-12 mån 1-5 år >5 år Utan ränta Totalt

1 mån

Kassa 0 0 0 0 0 5 153 5 153

Utlåning till kreditinstitut 132 385 0 0 0 0 0 132 385

Utlåning till allmänheten 358 201 12 557 15 228 22 484 0 0 408 470

Obligationer och andra

räntebärande värdepapper 0 32 730 111 530 0 0 144 260

Övriga tillgångar 0 0 0 0 73 576 73 576

Summa tillgångar 490 586 12 557 47 958 134 014 0 78 729 763 844

Skulder

Finansiella risker

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0 0 0

Inlåning fr allmänheten 481 259 13 750 24 907 14 129 0 0 534 045

Övriga skulder 3 447 0 0 0 0 0 3 447

Eget kapital 226 352 226 352

Summa skulder och eget

kapital 484 706 13 750 24 907 14 129 0 226 352 763 844

Differens tillgångar och

skulder inkl pos utom BR 5 880 -1 193 23 051 119 885 0 -147 623

Kumulativ exponering 4 687 27 738 147 623 147 623

Räntenettorisk - genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod

vid en ränteuppgång/-nedgång på 2 procentenhet på balansdagen utgör -6 542/6 569 tkr.

39

Similar magazines