13.09.2013 Views

Protokoll från påverkanstorg 1b. Stadgeändringar - RFSL

Protokoll från påverkanstorg 1b. Stadgeändringar - RFSL

Protokoll från påverkanstorg 1b. Stadgeändringar - RFSL

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Protokoll från påverkanstorg 1b. Stadgeändringar

Kongress 2012 i Gävle

Rapporten togs ut 12/5 2012 kl. 12:18.


Proposition P2: Förbundet ska arbeta med och för

även andra personer med queera uttryck och

identiteter

I konsekvens med att förbundsstyrelsen i propositionen om nytt principprogram för RFSL

föreslår att det övergripande syftet med RFSL:s verksamhet ska vara "att förbättra

helhetssituationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med

queera uttryck och identiteter (hbtq-personer)" vill förbundsstyrelsen också föreslå

kongressen att ändra i stadgarna, så att det där anges att förbundet även arbetar med och

för andra personer med queera uttryck och identiteter. Liksom när det gäller

principprogrammet ska förslaget ses som en anpassning till en verklighet där fler personer

än tidigare som är medlemmar och aktiva inom RFSL inte identifierar sig som vare sig

homosexuella, bisexuella eller transpersoner.

Då förslaget innebär en ändring i förbundets § 1, den s.k. ändamålsparagrafen, måste

likalydande beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie kongresser. Detta

stadgeändringsförslag kan med andra ord träda i kraft först under 2014.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

P2.1

P2.2

Antal bifall: 23 st

P2.4

att i förbundets stadgar § 1 ändra lydelsen i första meningen till " RFSL

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners rättigheter) är

ett förbund som arbetar med och för homosexuella, bisexuella, transpersoner

och andra personer med queera uttryck och identiteter.", och

att i förbundets stadgar § 1 ändra tredje attsatsen efter "Dess ändamål är" till

"att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om

homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera

uttryck och identiteter".

Påverkanstorgets huvudförslag:

1. att i förbundets stadgar §1 ändra lydelsen i första meningen till "RFSL

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras

rättigheter) är ett förbund som arbetar med och för homosexuella, bisexuella,

transpersoner och personer med queera uttryck och identieter .

2. att i förbundets stadgar §1 ändra tredje att-satsen efter "Dess ändamål är"

till "att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om

homosexuella, bisexuella transpersomer och personer med queera uttryck

och identiteter.

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 1


P2.3

Motivering:

RFSL jobbar redan för queera personer, och därför tycker vi att det finns en

poäng att det skrivs ut i namnet.

Att vi i namnet vill ha bara ordet "queera", istället för "queera uttryck och

identiteter" är främst för att utläsningen då blir kortare och lättare att utläsa,

samt att det blir ett bredare uttryck.

Antal bifall: 31 st

Företrädare:

- Michaa Chidiac

Ombud, RFSL Stockholm

- Aino Gröndahl

Ombud, RFSL Uppsala

- Jazz Munteanu

Ombud, RFSL Stockholm

- Kim Nygren

Ombud, RFSL Stockholm

- Minde Passby

Ombud, RFSL Stockholm

Registrerat: 2012-05-12 10:17

Senast ändrat: 2012-05-12 10:49

Övriga yrkanden från påverkanstorget:

Nedanstående yrkanden måste lyftas för att behandlas i plenum.

att avslå propositionen

Motivering:

RFSL tappar lätt målfokus med en bredare utskrivning av inkluderade

personer i förbundet, och seriositeten ut till samhället och mot medlemmar

som varit med i RFSL I många år.

Antal bifall: 4 st

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 2


P2.5

P2.6

Företrädare:

- Kim Berggren

Ombud, RFSL Norrköping

- Victor Hedkvist

Ombud, RFSL Norrköping

- Emil Möllerström

Ombud, RFSL Norrköping

Registrerat: 2012-05-12 10:01

Senast ändrat: 2012-05-12 10:10

att ta bort ordet "andra" i sista attsatsen, så att det i stället står "...

transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter."

Motivering:

Känns som en negativisering med ordet "andra"i uttrycket!

Antal bifall: 0 st

Företrädare:

- Camilla Hansén

Ombud, RFSL Umeå

- Liza Linge

Ombud, RFSL Umeå

Registrerat: 2012-05-12 10:24

Senast ändrat: 2012-05-12 10:48

1. att i förbundets stadgar i §1 ändra lydelsen i första meningen till "RFSL

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners rättigheter) är

ett förbund som arbetar med och för homosexuella, bisexuella, transpersoner

och personer med queera uttryck och identiteter."

2. att i förbundets stadgar §1 ändra tredje att-satsen efter "Dess ändamål är"

till "att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om

homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck

och identiteter".

Motivering:

Att verka för en inkludering och inte använda "andra" som stödjer vi och dom.

Detta skulle också underlätta i förståelsen av uttrycket queer. Queer bör ses

som ett paraplybegrepp.

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 3


Antal bifall: 22 st

Företrädare:

- Jenni Bergliv

Ombud, RFSL Luleå och norra Norrbottens län

- Helena Carlsson

Ombud, RFSL Luleå och norra Norrbottens län

- Anna Galin

Ombud, RFSL Umeå

- Joakim Olsson

Ombud, RFSL Skaraborg

- Aleks Sigfridsson

Ombud, RFSL Ungdom

Registrerat: 2012-05-12 10:28

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 4


Proposition P3: Avskaffande av posterna som

förbundskassör och förbundssekreterare

RFSL är ett dynamiskt förbund som utvecklas över tiden. Hur RFSL är organiserat bör därför

svara mot realiteterna idag, inte mot historiska fakta eller normativa förväntningar. Vid

kongressen i Skellefteå 2010 förelåg ett förslag om att avskaffa posterna som

förbundskassör och förbundssekreterare i förbundsstyrelsen. I sittande förbundsstyrelse

har förbundskassörsposten varit vakant sedan februari 2011 och förbundssekreteraren har

inte utfört uppgifter förknippade med denna post. Förbundsstyrelsen anser bl.a. mot

bakgrund av detta att dessa poster spelat ut sin roll. Utan en arvoderad förbundskassör

kan mer resurser avsättas till anställd personal som administrerar en för varje år alltmer

komplex förbundsekonomi. De arbetsuppgifter som traditionellt förknippas med en

förbundssekreterare, nämligen avdelningskontakter och vissa administrativa sysslor, har

förbundet sedan flera år tillbaka anställd personal som till stora delar sköter.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

P3.1

P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

Antal bifall: 19 st

P3.6

att avskaffa posten som förbundskassör,

att avskaffa posten som förbundssekreterare,

att om första att-satsen (P3.1) bifalls i konsekvens med detta låta §7: punkt

14e samt ordet "kassör" i § 9 andra meningen utgå ur stadgarna,

att om andra att-satsen (P3.2) bifalls i konsekvens med detta låta §7: punkt

14d samt ordet "sekreterare" i § 9 andra meningen utgå ur stadgarna, och

att kongressen kan anse besluten omedelbart justerade.

Påverkanstorgets huvudförslag:

1. att bifalla att-sats 2 och 4 och 5

2. att yrka avslag på att-sats nummer 1

FS har jämkat sig.

Motivering:

Vi anser att förbundskassören har en viktig roll i styrelsen för att se till

helheten när det gäller förbundets långsiktiga ekonomi och verksamhet, samt

att kunna vara ett stöd till ekonomipersonalen på kansliet.

Antal bifall: 55 st

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 5


P3.7

Företrädare:

- Ulf Härstedt

Revisor, Revisor

- Eva Törnegren

Revisor, Revisor

Registrerat: 2012-05-12 09:23

Senast ändrat: 2012-05-12 11:25

Övriga yrkanden från påverkanstorget:

Nedanstående yrkanden måste lyftas för att behandlas i plenum.

1. att införa en andra vice ordförande post

2. att den ena av de två vice ordförandena har ett särskilt ansvar för ekonomi

och organisation

Motivering:

RFSL är ett dynamiskt förbund som utvecklas över tiden. Hur RFSL är

organiserat bör därför svara mot realiteterna i dag, inte mot historiska fakta

eller normativa förväntningar. Förbundsstyrelsen föreslår att posterna som

kassör och sekreterare dras in i FS. Tillika upplever vi att det finns ett stort

behov av förbundslednings, speciellt då förbundsordförande eller vice

förbundsordförandens närvaro vid en mängd olika tillfällen. Att minska

antalet ? klädda poster ? från 4 till 2 leder också till en större

maktkoncentration i presidiet. RFSL Göteborg föreslår därför att en andra vice

ordförande post införs för att underlätta arbetsbördan i presidiet och fördela

makten över flera personer. RFSL ungdom införde en andra vice ordförande

vid sin kongress.

Förslag till tilläggsklämmar

Antal bifall: 9 st

Företrädare:

- Malin Granander

Ombud, RFSL Göteborg

- Kaj Heino

Ledamot, Förbundsstyrelsen

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 6


- Ronny Johansson

Ombud, RFSL Göteborg

- Olof Svensson

Ombud, RFSL Göteborg

- Carola Svärdstål

Ombud, RFSL Göteborg

Registrerat: 2012-05-12 09:58

Senast ändrat: 2012-05-12 10:48

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 7


Proposition P4: Avskaffande av ordningen att

kvinnlig suppleant i första hand ersätter kvinnlig

ledamot och manlig suppleant ersätter manlig

ledamot.

Den nu gällande lydelsen i stadgarnas § 9, att suppleanterna i förbundsstyrelsen "inträder

till tjänstgöring i den ordning kongressen bestämmer, dock så att kvinnlig suppleant

ersätter kvinnlig ledamot och manlig suppleant ersätter manlig ledamot så långt detta är

möjligt", ställer till problem i de fall en ledamot definierar sig själv som något annat än

man eller kvinna. Detta problem har uppstått i den avgående förbundsstyrelsen, som varit

tvungen fatta ett policybeslut om att lotten får avgöra om det är en manlig eller kvinnlig

suppleant som ska inträda vid i detta fallet förbundssekreterarens frånvaro. För att undvika

att samma situation uppstår igen, anser förbundsstyrelsen att ordningen att kvinnlig

suppleant ersätter kvinnlig ledamot och manlig suppleant ersätter manlig ledamot bör

avskaffas. I stället bör kongressen fastställa den ordning i vilken suppleanterna inträder, så

att den först valde suppleanten i första hand ersätter frånvarande ledamot, den andre valde

suppleanten i andra hand ersätter frånvarande ledamot osv.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

P4.1

P4.2

Antal bifall: 69 st

P4.1-2

att meningen i stadgarnas § 9 som lyder "Suppleanterna inträder till

tjänstgöring i den ordning kongressen bestämmer, dock så att kvinnlig

suppleant ersätter kvinnlig ledamot och manlig suppleant ersätter manlig

ledamot så långt detta är möjligt" ersätts av "Suppleanterna inträder till

tjänstgöring i den ordning kongressen bestämmer", och

att kongressen kan anse beslutet omedelbart justerat.

Påverkanstorgets huvudförslag:

att yrka bifall till Förbundsstyrelsens förslag.

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 8


Proposition P5: Ändring av ordet könskategori till

könsidentitet i stadgarnas paragraf 9

Den nu gällande lydelsen i stadgarnas § 9 att tjugo procent av platserna i

förbundsstyrelsen "kan användas som en neutral könskategori" är något haltande i

förhållande till RFSL:s syn på kön och könsidentiteter. Förbundsstyrelsen önskar därför

ändra denna formulering till att tjugo procent av de som väljs in i förbundsstyrelsen kan

definiera sin könsidentitet som något annat än kvinna eller man. Den föreslagna ändringen

innebär ingen förändring i sak.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

P5.1

P5.2

Antal bifall: 54 st

P5.1-2

P5.3

P5.4

att meningen i stadgarnas § 9 som lyder "Av det totala antalet poster ska

minst fyrtio procent vara avsedda för kvinnor och minst fyrtio procent för

män, resterande utrymme kan användas som en neutral könskategori."

ersätts av "Av det totala antalet poster ska minst fyrtio procent vara avsedda

för kvinnor och minst fyrtio procent för män, medan tjugo procent kan

användas vid val av personer med någon annan könsidentitet.", och

att kongressen kan anse beslutet omedelbart justerat.

Påverkanstorgets huvudförslag:

att yrka bifall till Förbundsstyrelsens förslag.

Övriga yrkanden från påverkanstorget:

Nedanstående yrkanden måste lyftas för att behandlas i plenum.

(yrkandet har strukits)

att meningen i stadgarnas §9 som lyder "Av det totala antalet poster ska

minst fyrtio procent vara avsedda för kvinnor och minst fyrtio procent procent

för män, resterande utrymme kan användas som en neutral könskategori"

stryks i sin helhet

Motivering:

RFSL är ett förbund som hela tiden kämpar för ett samhälle där kön inte

spelar någon roll. Att man då har en regel som ställer krav på att kön måste

få en viss procentsats i representation bryter inte bara mot vad vi som

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 9


P5.5

förbund står för det är också helt orimligt att tillskriva könet kompetensen

(och inte personen) för en förtroendepost i förbundet.

Kön är inget konstant utan något som är föränderligt.

Vi behöver ha förtroende för att vår valberedning presenterar det bästa

förslaget på personer och inte bara ett bra förslag då könsfördelningen

kräver detta.

Antal bifall: 16 st

Företrädare:

- Fredrik Andersson

Ombud, RFSL Ungdom

- Theo Berggren

Ombud, RFSL Ungdom

- Aleks Sigfridsson

Ombud, RFSL Ungdom

- Sanna Sam Thörnvall

Ombud, RFSL Ungdom

- Mats Widebäck

Ombud, RFSL Ungdom

Registrerat: 2012-05-12 09:11

att antalet poster fördelas mellan könsidentiteterna kvinnor, män och annat

med 33,3% vardera.

Motivering:

Detta för att uppnå en jämn fördelning av könsidentiteterna RFSL:s

medlemskår består av.

Antal bifall: 4 st

Företrädare:

- Christer Felix

Ombud, RFSL Linköping

- Rebecca Lagerstedt

Ombud, RFSL Linköping

- Emil Åkerö

Ombud, RFSL Linköping

Registrerat: 2012-05-12 10:09

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 10


Senast ändrat: 2012-05-12 10:50

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 11


Motion M3: Namnbyte

Förbundets nuvarande namn kan uppfattas som exkluderande och inte välkomnande. Vi

vill att alla personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

Detta oavsett könsidentitet, sexuell identitet, sexualitet eller sexuellt utövande. Förbundet

kan välja att arbeta mest för vissa grupper men vi vill att förbundets namn ska vara

neutralt och välkomna alla.

Motionärens förslag till beslut:

M3.1

M3.2

Antal bifall: 0 st

M3.3

M3.4

att förbundet byter namn till Riksförbundet för sexuellt likaberättigande och

använder akronymen RFSL, och

att om första att-satsen (M3.1) avslås förbundet byter namn till RFSL.

Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut:

Vid RFSL:s kongress 2007 beslutades att förbundets officiella svenska namn ska vara RFSL.

Utskrivningen bestämdes till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och

transpersoners rättigheter.

Då var man överens om att den nya utskrivningen skulle vara mera inkluderande och också

trycka på att RFSL arbetar med frågor som rör könsidentitet och könsuttryck. Man ville

också särskilt visa på att det är hbt-personer man jobbar för och inte bara homo- och

bisexuella.

Förbundsstyrelsen menar att det officiella namnet och ordalydelsen fortfarande, fem år

senare, håller och på bästa sätt beskriver för vilka personer RFSL jobbar.

Allt sedan transpersoner inkluderades i RFSL:s stadgar 2001 har förbundet använt följande

engelska namn: The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights.

Förbundsstyrelsen tycker att den formuleringen på bästa sätt sammanfattar de grupper

som man för närvarande arbetar med och det finns en etablerad förkortning, LGBT, som

används internationellt.

Utskrivningen Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

utgör det bästa sättet att förklara vilka RFSL arbetar för. Däremot tycker inte

förbundsstyrelsen att den tidigare utskrivningen Riksförbundet för sexuellt

likaberättigande utgör det. Den kunde snarare ge upphov till fler frågor än svar.

Antal bifall: 40 st

att avslå motionens första att-sats (M3.1), och

att anse motionens andra att-sats (M3.2) besvarad.

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 12


Påverkanstorgets huvudförslag:

M3.3-4

M3.5

M3.6

M3.7

att yrka bifall till Förbundsstyrelsens förslag.

Övriga yrkanden från påverkanstorget:

Nedanstående yrkanden måste lyftas för att behandlas i plenum.

(yrkandet har strukits)

att förbundets namn skrivs och utläses till "RFSL (Riksförbundet för

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)".

Antal bifall: 17 st

Företrädare:

- Michaa Chidiac

Ombud, RFSL Stockholm

- Aino Gröndahl

Ombud, RFSL Uppsala

- Jazz Munteanu

Ombud, RFSL Stockholm

- Kim Nygren

Ombud, RFSL Stockholm

- Minde Passby

Ombud, RFSL Stockholm

Registrerat: 2012-05-12 10:24

Senast ändrat: 2012-05-12 10:50

att förbundets uttydelse blir Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,

transpersoners och andra personer med queera uttryck och identiteters

rättigheter

Antal bifall: 13 st

Företrädare:

- Christer Felix

Ombud, RFSL Linköping

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 13


- Rebecca Lagerstedt

Ombud, RFSL Linköping

- Emil Åkerö

Ombud, RFSL Linköping

Registrerat: 2012-05-12 11:50

Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 14


Yrkanden på propositioner och motioner för "Kongress 2012" Sida 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!