Anbudsbegäran gällande stall för upphittade djur - Ålands miljö

miljohalsoskydd.ax

Anbudsbegäran gällande stall för upphittade djur - Ålands miljö

Vår referens:

Ketzia Karring

Tel: (0)18-528 605

Anbudsbegäran gällande stall för upphittade djur

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (nedan kallad ÅMHM) ansvarar

för tillsyn och handläggning enligt lagstiftningen gällande miljöskydd,

hälsoskydd och djurskydd.

ÅMHM ska ordna förvaring och tillfällig skötsel av hundar, katter och andra

små motsvarande sällskaps- och hobbydjur som tillvaratagits enligt

djurskyddslagen (1998:95). För att detta uppdrag ska kunna skötas söker

ÅMHM efter ett företag eller förening som har tillgång till ändamålsenliga

lokaler för nämnd verksamhet eller möjlighet att skaffa sådana samt har

personal med lämplig kompetens och ett genuint intresse av att driva

verksamheten på Åland.

Anbudsbegärans innehåll och disposition

Detta dokument är indelat i 5 avsnitt:

1. Upphandlingens omfattning och förutsättningar

2. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på tjänsten

4. Upphandlingsregler

5. Utvärdering

6. Avtalsvillkor

Anbudsbegäran består förutom detta dokument även av följande bilagor:

• Djurskyddskrav, bilaga 1

• Svarsformulär, bilaga 2

_______________________________________________________________________________________________________________

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Adress: Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn

Tel: (0)18 528 600 Fax: (0)18 528 601

E-post: kansliet@amhm.ax

www.amhm.ax

BEGÄRAN 26.11.2012

Dnr: 2012-0961-1


1. Upphandlingens omfattning och förutsättningar

Enligt djurskyddslagen ska ett tillvarataget sällskapsdjur förvaras minst 15

dagar varefter ÅMHM beslutar om djuret kan säljas, överlåtas på annat sätt

eller avlivas. ÅMHM söker en förening eller ett företag som har möjlighet

att upprätthålla och driva ovan nämnda verksamhet i form av ett stall för

upphittade djur. Om verksamhetsutövaren har intresse och möjlighet kan

denne i privat regi även driva ett djurskyddshem som omhändertar de

tillvaratagna djuren om ingen ägare hittas inom 15 dagar. ÅMHM är inte

skyldig att upprätthålla ett djurskyddshem. Det är viktigt att skilja på stall

för upphittade djur och djurskyddshem. Allmän hälsokontroll och akut

veterinärvård gällande djur som omhändertas i stallet för upphittade djur

utförs i första hand av ÅMHM:s veterinärer. Polisen på Åland har hittills

haft skyldighet att ta hand om herrelösa djur och kommer även i

fortsättningen att samarbeta med ÅMHM. Djuren kommer att i första hand

föras till stallet av privatpersoner men kan även komma via polisen eller

annan myndighet. ÅMHM uppskattar att antal inlämnade djur uppgår till ca

20/år.

Avtalstid

Avtalet planeras att gälla fem år med möjlighet till ett + ett års förlängning

(7 år). Exakta startdatum regleras vid avtalstecknandet. ÅHMH förbehåller

sig rätten att besluta om förlängning.

2. Krav på anbudsgivare

S-1: Verksamhetsutövaren ska ha kompetens gällande djurskötsel, antingen

en lämplig utbildning eller uppvisad erfarenhet som motsvarar utbildning.

Bifoga CV som visar anbudsgivarens utbildning eller uppvisad erfarenhet av

djurskötsel.

S-2: Verksamhetsutövaren ska visa att de har tillgång till resurser för att

driva verksamheten på ett tillfredställande sätt. Bifoga en kortfattad

beskrivning av företaget/organisationen (företags-/organisationsform, år i

branschen, verksamhet, erfarenhet av liknande uppdrag, omsättning,

bemanning, etc.) samt redovisa en väl utvecklad verksamhetsidé kring

föremålet för denna upphandling som belyser de allmänna förutsättningarna

för verksamheten. Bifoga en beskrivning av tilltänkt personal för att driva

verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Uppge anbudsgivarens

kontaktuppgifter, FO-/organisationsnummer och ansvarig person.

S-3: Verksamhetsutövaren ska inte vara dömd för brott mot

djurskyddslagen. Anbudsgivaren ska intyga att denne inte är dömd för brott

mot djurskyddslagen genom att inlämna utdrag ur straffregistret.

S-4: Anbudsgivaren ska visa att förutsättningar finns att ha en lämplig lokal

för verksamheten. Anbudsgivaren ska visa att förutsättningar finns att ha en

lämplig lokal för verksamheten genom att lämna in en ritning över befintliga

eller planerade utrymmen inklusive lagerutrymmen för t.ex. foder, strö och

burinredning. Uppge en tidsplan för iordningställande av utrymmen och när

verksamheten kan inledas.

S-5: Verksamhetsstället ska ha goda vägförbindelser d.v.s. vara beläget i

närheten av en huvudväg. Beskriv verksamhetens geografiska placering.

2 (21)


S-6: Verksamhetsstället ska vara beläget på fasta Åland.

En samlad bedömning kommer ske av anbudsgivarens beskrivning av

verksamheten samt av referenser. Referenstagningen syftar till att få

information om anbudsgivarens yrkeskunnande, effektivitet, erfarenheter

och tillförlitlighet. Anbudsgivare ska lämna minst två referenser.

Referenserna bör avse liknande uppdrag som upphandlingen avser. För

nystartade företag som saknar möjlighet att lämna referenser, ska referenser

istället lämnas för den person som kommer ansvara för uppdragets

genomförande. Namn på kontaktperson för respektive referensuppdrag samt

dennes telefonnummer och e-post adress ska anges i anbudet.

Anbudsgivaren ska även ha betalat skatter och lagstadgade

socialskyddsavgifter.

Den anbudsgivare som väljs ut ska senast vid kontraktskrivandet inlämna

uppgifter om:

• Skriftlig acceptans av eventuella grannar gällande den planerade

verksamheten

• Intyg över anbudsgivarens registrering i närings- eller yrkesregistret.

• Intyg från skattemyndigheten över att anbudsgivaren inte har

försummat att betala skatter, förskottsinnehållningar eller

lagstadgade socialskyddsavgifter.

3. Krav på tjänsten

Krav på utförande av tjänsten (ska-krav):

S-1: Det ska finnas möjlighet för privatpersoner att lämna djur till stallet alla

vardagar under en bestämd tid (3 timmar). Beskriv på vilket sätt denna

service kommer att upprätthållas.

S-2: Verksamhetsutövaren ska kontakta ÅMHM-veterinär inom ett dygn då

ett djur anlänt till stallet. Beskriva på vilket sätt denna service kommer att

upprätthållas.

S-3: Utrymmena och skötseln av de olika djurarterna ska uppfylla gällande

djurskyddskrav. (listas i bilaga 1).

S-4: Anbudsgivaren ska godkänna avtalsvillkoren.

S-5: Pris, samtliga pris ska anges i euro exkl. mervärdesskatt.

Ur anbudet ska det specifikt framgå:

Årlig grundersättning för att utrymme och personal finns tillgänglig. Detta

inbegriper även värme, vatten och renhållningskostnader samt underhåll av

lokal och inventarier samt administrativa kostnader.

Ersättning för ”aktiv verksamhet” d.v.s. pris per dygn och djurslag då det

finns djur i stallet. I detta pris ska ingå skötseln av djuren, foder, strö,

städning och tvätt av burar.

3 (21)


Urvalskriterier, d.v.s. kriterier som ligger till grund för utvärdering av

anbuden (bör-krav):

B-1: Anbudsgivaren bör kunna inleda verksamheten så fort som möjligt.

Beskriv när ni kan inleda verksamheten enligt avtalsvillkoren.

B-2: Verksamhetsutövaren bör aktivt göra insatser för att så fort som möjligt

hitta djurens ägare. Beskriv vilka insatser och metoder ni kommer att

använda för att så fort som möjligt hitta djurens ägare.

B-3: De upphittade djuren bör inte komma i direkt kontakt med andra djur

p.g.a. smittrisk. Beskriv hur ni kommer att uppfylla detta.

4. Upphandlingsregler

Upphandlingsform

Denna upphandling omfattar tjänster och genomförs som en öppen

upphandling enligt Ålands landskapsregerings beslut (ÅFS 41/2006)

gällande vissa upphandlingar.

Upphandlingsformen medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att

alla krav och villkor enligt denna anbudsförfrågan följs och att bästa

villkor/pris lämnas i anbudet.

Lämnande av anbud

Anbud i form av bifogad svarsblankett med bilagor ska sändas i slutet

kuvert till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22 100

Mariehamn, Åland. Kuvertet bör märkas med texten ”Anbud

djurskyddsstall”. Anbud inlämnade per fax eller e-post accepteras inte.

Sista inlämningsdag och klockslag ska vara den 10 december 2012 kl.

15.00. Anbud som lämnats in för sent beaktas inte, oavsett orsak. Anbudet

ska vara giltigt i minst fyra månader från anbudstidens utgång.

Anbudet skall vara skriftligt i minst ett exemplar, undertecknat av behörig

firmatecknare. Anbudet ska vara på svenska.

Annonsering

Annonsunderlaget för denna upphandling har sänts till Ålandstidningen och

Nya Åland samt publiceras på ÅHMS hemsida: www.amhm.ax

Offentlig handling

Alla inlämnade anbud behandlas i enlighet med bestämmelserna i

landskapslag (ÅFS 1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

Inkomna anbud är inte offentliga förrän upphandlingsavtalet ingåtts eller om

upphandlingen avbryts. När upphandlingskontrakt har slutits blir som

huvudregel alla anbud offentliga handlingar.

Anbudsbegäran

Om anbudsgivare anser att uppgift(er) i anbud bör beläggas med sekretess

ska utförlig motivering ges i anbudet. I annat fall förutsätts att anledning till

sekretess saknas. Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier

kan därför inte lämnas. Generellt sett är möjligheterna att sekretessbelägga

anbud starkt begränsade sedan upphandlingen avslutats. Detta gäller särskilt

4 (21)


uppgifter i anbud som rör utvärderingskriterierna och därför är prisuppgifter

i huvudsak inte möjligt att sekretessbelägga.

Förbehåll

ÅMHM förbehåller sig rätten att anta delar av eller hela anbudet.

Frågor under anbudstiden

Frågor under anbudstiden lämnas skriftligt via e-post till kontaktpersonen

för upphandlingen, senast innan anbudstidens utgång. Samtliga frågor och

svar på dessa kommer att publiceras innan anbudstidens utgång. Endast

skriftliga svar är bindande för ÅMHM. Anbudsgivarna bör därför

kontrollera uppgifterna på hemsidan.

Kontaktuppgifter

Frågor om upphandlingen under anbudstiden besvaras av:

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Kontaktperson: Ketzia Karring

Norragatan 17, 22100 Mariehamn

Telefon: 018-528 605

Fax: 018-528 601

E-post: ketzia.karring@amhm.ax

5. Utvärdering

Efter anbudstidens utgång öppnas samtliga anbud och först kontrolleras att

kraven på anbudsgivare är uppfyllda. Endast de anbudsgivare som bedöms

uppfylla kraven går vidare till en kontroll av att samtliga ska-kraven för

verksamheten är uppfyllda. Om de inte är uppfyllda beaktas inte anbudet

vidare. Sedan görs en värdering av prisförslag och bör-krav enligt

nedanstående utvärderingsmetod, dessa faktorer viktas mot varandra och det

totalt mest fördelaktiga erbjudandet vinner anbudsgivningen.

• Pris vikt 70%

• Uppfyllelse av bör- krav vikt 30%

• B-1: 15%

• B-2: 10%

• B-3: 5%

Pris

Vid utvärderingen jämförs anbudsgivarnas totalpris. Totalpriset definieras

som ÅMHM´s sammanlagda utgifter på ett år med en beläggning på 15

katter i 15 dagar samt 5 hundar i 15 dagar. Om anbudsgivaren anger ej

definierade faktorer som påverkar slutpriset i sitt anbud så förbehåller sig

ÅMHM att bedöma hur detta påverkar årsutgiften.

Anbudet med det lägsta totalpriset erhåller 1 poäng. Poängantalet för de

övriga anbuden beräknas enligt följande:

Prispoäng = lägsta pris/givet anbudspris x 1

5 (21)


T.ex. om det lägsta anbudet ligger på 100 € och det näst lägsta på 110 €

erhåller det lägsta anbudet 1 poäng medan det näst lägsta erhåller (100/110

x 1) = 0,91 poäng. Vid bedömningen används två decimaler med

avrundning upp om den tredje decimalen är 5 eller högre.

Bör-krav

Bör-kraven bedöms och betygsätts 0-1 enligt följande betygsskala:

Kravuppfyllelse Betyg

Mycket hög 1

Hög 0,75

Medel 0,5

Låg 0,25

Ingen 0

Betyg och prispoäng multipliceras därefter med viktningen för det aktuella

kriteriet enligt följande:

Prispoäng 0,70

B-1: 0,15

B-2: 0,10

B-3: 0,05

Summa: 1

Samtliga erhållna poäng summeras för att få fram slutpoängen.

Sammanräkning och resultat

Anbudsgivarens slutpoäng blir en siffra mellan 0 och 1. Det anbud som får

högst slutpoäng vinner anbudsgivningen. För det fall två eller flera anbud

efter utvärderingen betraktas som likvärdiga (det vill säga erhållit samma

slutpoäng) kommer anbuden rangordnas efter pris.

6. Avtalsvillkor

Parter

Kontaktpersoner under avtalstiden är:

För ÅMHM

Namn:

Adress:

E-post:

Telefon:

6 (21)


För leverantören

Namn:

Adress:

E-post:

Telefon:

Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om

förändrade kontaktuppgifter.

Omfattning

Leverantören åtar sig att tillhandahålla stall för upphittade djur under

avtalsperioden i enlighet med kraven i förfrågningsunderlaget inkl. dess

bilagor.

Leverantören skall följa de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen, samt

de uppställda kraven i bilaga 1 Djurskyddskrav.

Leverantören ska inte vara dömd för brott mot djurskyddslagen, detta gäller

även all personal som arbetar hos leverantören.

Leverantören ska hålla bokföring över stallets djur. Ur bokföringen ska det

åtminstone framgå uppgifter om varje djur såsom art, ras, kön, kännetecken,

id-nummer, uppskattad ålder, eventuella avvikelser och

veterinärbehandlingar. Även ankomstdag och tid samt hur länge djuret

omhändertagits ska framgå ur bokföringen som skall sparas i 3 år.

Bokföringen ska tillställas ÅMHM årligen. Om djurets ägare hittas ska

leverantören ta ägarens kontaktuppgifter och överlämna dem till ÅMHM för

vidare debitering.

Fakturerings och betalningsvillkor

Fakturering sker månadsvis.

Betalning erläggs inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. En

förutsättning för att fakturan ska kunna betalas är att fakturan är korrekt.

Inga fakturerings- eller expeditionskostnader får förekomma.

Dröjsmålsränta erläggs enligt vad som stadgas i räntelagen (FFS 340/2002).

Avtalshandlingar

Förekommer i handlingarna mot varandra stridande uppgifter eller

föreskrifter, gäller de inbördes i nedan angiven ordning, om inte

omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av

avtalets parter

2. Detta avtal

3. Anbudsförfrågan

7 (21)


4. Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster JYSE

2009 Tjänster 1

5. Anbudet

Alla tillägg och/eller ändringar till avtalet, kräver parternas samtycke och

ska ske skriftligen.

Priser

I priset ingår inte mervärdesskatt. Leverantören debiterar mervärdesskatt

enligt gällande lag. Priset inkluderar den kontraktsenliga tjänsten och

framkommer i anbudet.

Prisklausul

Priset för tjänsten är fast under första avtalsåret. Framställan om förhandling

om prisändring därefter ska vara ÅMHM tillhanda för godkännande senast

30 kalenderdagar före ikraftträdande. För prishöjning ska kostnadshöjningar

kunna vidimeras. Om överenskommelse därvid ej kan träffas har båda parter

rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel, med senast överenskomna

pris gällande under uppsägningstiden. Vid ny prisöverenskommelse ska

denna gälla i 12 månader därefter.

Överlåtelse av avtal och ägarskifte

Leverantören får inte utan ÅMHMs skriftliga godkännande överlåta, upplåta

eller pantsätta rättigheter enligt detta avtal, varken helt eller delvis till tredje

part. Det informeras härmed om att ÅMHMs möjlighet att godkänna

överlåtelse av avtal är starkt begränsad enligt upphandlingslagstiftningen.

Likaså ska skriftligt godkännande från ÅMHM inhämtas i förväg vid

väsentliga förändringar av ägarförhållanden hos leverantören. ÅMHM har

rätt att föra över kontraktet till en sådan tredje part som helt eller delvis tar

över ÅMHMs uppgifter.

Avtalstid och uppsägning

Avtalstiden löper från och med 201X-XX-XX till och med 20XX-XX-XX

(5 år) med möjlighet till ett + ett års förlängning (max 7 år). Avtalet upphör

att gälla utan föregående uppsägning vid avtalstidens utgång. ÅHMH

förbehåller sig rätten att besluta om förlängning. Beslut härom ska

skriftligen meddelas leverantören senast 6 månader före avtalsperiodens

utgång.

Eventuell uppsägning under pågående avtalstid skall vara skriftlig och

uppsägningstiden är sex månader. Uppsägningstiden börjar löpa från och

med ingången av den månad som följer efter uppsägningen. Båda parter har

rätt att utan ersättningsskyldighet uppsäga avtalet.

En förutsättning för avtalets giltighet är även att Lagtinget beviljar årliga

medel för verksamhetens utförande.

1

http://www.vm.fi/vm/sv/04_publikationer_och_dokument/01_publikationer/08_ovriga_p

ublikationer/20100217Allmaen/JYSE_2009_tjaenster.pdf

8 (21)


Leverantören förbinder sig att vid avtalets upphörande lämna samtliga

uppgifter som har betydelse för ÅMHM, så att ÅMHM vid kommande

upphandlingstillfälle kan ge anbudsgivare likvärdiga förutsättningar att

beräkna sina anbud eller för att ta över uppdraget.

Försäkringar

Leverantören ska teckna och under ansvarstiden ha en ansvarsförsäkring

med ett försäkringsbelopp som motsvarar avtalat skadeståndsansvar.

Leverantören ska på begäran till ÅMHM lämna bevis om att sådan

ansvarsförsäkring finns. Saknas föreskriven försäkring är detta att betrakta

som ett väsentligt avtalsbrott och utgör skäl för hävning.

Säkerhet och sekretess

Leverantören förbinder sig att inte till någon enskild eller juridisk person

röja uppgifter som leverantören tar del av i samband med uppdraget, vare

sig det sker muntligen, genom att en handling lämnas ut eller på annat sätt.

Leverantören förbinder sig även att inte nyttja sådan uppgift utan särskilt,

skriftligt, tillstånd från ÅMHM. Leverantören ansvarar för att personalen

har erforderlig information gällande sekretessregler. Sekretessen gäller även

efter det att uppdraget har upphört.

Vite och skadeståndsanspråk

Krav på vite eller skadestånd ska skriftligen framställas senast tre månader

efter det att felet, förseningen eller skadan upptäckts. Endera parten äger ej

rätt att begära skadestånd vid eventuell ogiltigförklaring av avtalet i det fall

parten kände till ogiltighetsgrunden vid avtalets tecknande.

Vite kan utkrävas om leverantören inte utan dröjsmål eller inom tid som

angivits i varning inte hörsammar en begäran från ÅMHM om rättelse av fel

eller brist. ÅMHM har i sådant fall rätt att, istället för att häva avtalet,

utkräva avtalsvite enligt detta avtal.

Hävning

ÅMHM har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om leverantören:

• väsentligt misskött uppdraget

• misskött uppdraget och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan

(varning) vidtagit rättelse

• i väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte utan dröjsmål efter

skriftlig anmodan vidtagit rättelse.

• kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer

betryggande säkerhet för sitt åtagande

• inte fullgör eller på annat sätt missköter redovisning och betalning

av skatter och avgifter

• utan medgivande från LR överlåter avtalet på annan

• utan medgivande från LR genomför ägarskifte av väsentlig betydelse

för LR

9 (21)


• saknar föreskriven försäkring

• lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter har varit av

väsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtal

Om påtagliga brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för

sig åtgärdas inom rimlig tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för

såväl skadestånd som hävning av avtal. Om leverantören missköter

uppdraget har ÅMHM rätt att låta avhjälpa felet eller bristen på

leverantörens risk och bekostnad eller begära sådant prisavdrag som

motsvarar felet eller bristen.

Hävning ska ske skriftligen och kostnadsfritt för ÅMHM. ÅMHM äger

därutöver rätt att erhålla ersättning för uppkomna kostnader i samband med

hävning.

Leverantören har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om ÅMHM

väsentligt misskött uppdraget.

Leverantören är i dessa fall berättigad till ersättning för utförd del av

uppdraget, skälig kostnad för avveckling samt utebliven skälig vinst på den

del av uppdraget som inte blivit utförd. Hävning ska ske skriftligen och

kostnadsfritt.

Tvistelösning

Tvist med anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas av parterna

gemensamt. Kan inte parterna enas ska tvist istället avgöras i Ålands

tingsrätt enligt åländsk rätt.

Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer

som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.

Underskrift

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera

Datum________________________

______________________________ ____________________________

ÅHMH Leverantören

10 (21)


Bilaga 1 - djurskyddskrav

Allmänna krav

Med förvaringsutrymme för hund eller katt avses det utrymme där djuret

hålls. Förvaringsutrymmen för hundar och katter är till exempel inhägnader,

rastgårdar eller för djur lämpliga burar.

I förvaringsutrymmet ska hundens eller kattens naturliga behov beaktas så

väl som möjligt. Djurets förvaringsutrymme ska vara tillräckligt rymligt,

skyddande, ljust, rent och säkert. Dessutom ska utrymmet ha för djurarten

lämplig inredning och annan utrustning.

Förvaringsutrymmet ska erbjuda tillräckligt skydd mot ogynnsamma

väderförhållanden samt mot oskälig köld, värme, drag och fukt. Det ska

vara möjligt att sköta och inspekteradjuren i förvaringsutrymmet utan

svårigheter.

Djurskyddsaspekterna bör beaktas redan vid planeringen av utrymmena.

Hundarnas eller katternas förvaringsutrymme samt dess konstruktioner och

anordningar ska planeras, byggas och skötas så att de är trygga för djuret

och så att risken för att djuret ska kunna rymma kan minimeras.

I förvaringsutrymmet måste djuren kunna stå och vila i naturlig ställning

samt röra på sig.

Katter och hundar får hållas i lådor eller burar avsedda för transport av dem

eller i motsvarande små utrymmen bara om djurtransporten, en sjukdom hos

djuret eller något annat tillfälligt och godtagbart skäl så kräver.

Förhållandena i förvaringsutrymmet

Belysningen, luftens kvalitet, temperaturen och den relativa luftfuktigheten i

förvaringsutrymmena ska vara anpassade till djurens behov. Hundar och

katter får inte oavbrutet utsättas för buller som överstiger 65 decibel

(dB(A)). Ventilationen får inte ge upphov till skadligt drag.

Renhållning och underhåll av förvaringsutrymmet

Hundens och kattens förvaringsutrymmen och dess konstruktioner,

utrustning och anordningar ska hållas rena och i gott skick så att de inte

skadar djuren eller äventyrar deras hälsa och välfärd.

Anordningar och redskap

Utrustning och anordningar avsedda för hållande och skötsel av hund eller

katt ska hållas rena och i gott skick. Kärl och anordningar avsedda för

utfodring och vattning ska placeras så att djuret utan svårighet kan äta och

dricka.

Tillsyn

Djur som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller överges. Djuren

måste få tillräckligt med lämplig föda, dryck och annan behövlig skötsel.

Kattens och hundens hälsa och välbefinnande ska inspekteras minst en gång

om dagen. Om avvikelser noteras ska omedelbara åtgärder vidtas för att

utreda och korrigera situationen.

11 (21)


Tillräcklig uppmärksamhet bör fästas vid att hunden eller katten kan

tillfredsställa sina arttypiska behov av motion.

En fullvuxen hund ska dagligen rastas tillräckligt ofta.

Vid omställningar i hundars eller katters sociala relationer förekommer ofta

aggressivt beteende. Vid sammanslagning av grupper av djur eller när nya

djur införs i gruppen, ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella

beteendeproblem.

Djur som uppträder aggressivt mot varandra eller annars kan skada varandra

ska hållas åtskilda, eller så ska djuren ha möjlighet att fly och gömma sig

undan de andra djuren.

Rastgård

Med rastgård avses en rastningsgård eller annat motsvarande inhägnat eller

på annat sätt tydligt avgränsat område utomhus, avsett för katt eller hund.

Hundens eller kattens rastgård ska vara tillräckligt rymlig med hänsyn till

djurets art, ras, storlek och aktivitetsbehov samt djurens antal.

Underlaget ska vara sådant att det lätt kan hållas torrt.

Vid behov ska marken vara dränerad eller försedd med avlopp. Rastgården

får inte vara så hal att det finns risk att djuret skadar sig. Rastgårdens

stängsel ska beträffande konstruktion och material vara lämpligt för djuren

samt sådant att det hindrar djuren från att rymma. Om stängslet är gjort av

nät, ska maskorna vara av en sådan storlek att djuret inte kan fastna i nätet.

Taggtråd får inte användas för inhägnad av rastgården.

Djur som hålls i rastgårdar ska ha möjlighet att komma in i en

ändamålsenlig koja eller annat ändamålsenligt viloställe, som ger tillräckligt

skydd mot väder och vind.

Vattning och utfodring

Vid utfodringen ska man beakta de enskilda djurens behov och säkerställa

att varje djur får tillräckligt med föda.

Vid utfodringen ska särskild vikt fästas vid artspecifika krav på fodrets

näringsinnehåll och sammansättning. De kärl och anordningar som används

för utfodring och vattning ska hållas rena. Urin och avföring får inte

förorena foder eller dricksvatten.

Behandling och hantering av djur

Hundar och katter ska behandlas lugnt, och vid hantering av djur måste man

försöka utnyttja deras arttypiska beteende.

Djur får inte skadas eller behandlas våldsamt och de får inte i onödan

skrämmas eller skärras upp.

Om fler än sex hundar vistas i samma rastgård, ska ytan ökas i lämplig mån

med beaktande av tabellen.

12 (21)


Hundar

Hund som hålls kopplad på ett visst ställe

Hundar som är mindre än ett år får endast tillfälligt hållas kopplade på ett

ställe. En hund får hållas kopplad annat än tillfälligt endast i omedelbar

närhet av en bebodd byggnad. Inomhus får hundar hållas kopplade tillfälligt

endast under korta stunder och av godtagbara skäl.

Hundar som hålls kopplade utomhus annat än tillfälligt ska ha ett utrymme

på minst 40 m² att röra sig på. Det bör inte vara möjligt för hundens löplina

att snurra sig runt träd, stolpar eller motsvarande hinder och hunden ska ha

ett halsband som är tillräckligt brett och som kan justeras. Halsbandet får

inte vara gjort av metall eller vara strypande.

En hund som hålls kopplad utomhus annat än tillfälligt ska ha möjlighet att

komma in i en ändamålsenlig hundkoja eller annat ändamålsenligt viloställe,

som ger den tillräckligt skydd mot väder och vind.

Hundkoja eller annat motsvarande skydd

Bestämmelserna om hundkojor ska iakttas i tillämpliga delar också då det

gäller andra motsvarande skydd mot väder och vind.

En hundkoja ska till sin storlek, konstruktion och utrustning vara lämplig för

hunden. Kojans väggar, tak och golv ska vara täta och vid behov

värmeisolerade. Kojans botten ska vara upphöjd från marken. Kojan ska

hållas ren och torr. Hunden ska ha ett underlag att ligga på.

Bur avsedd för hund

Höjden i en bur eller motsvarande utrymme avsett för hund ska vara minst

två gånger hundens längd från bröstbenet till svansfästet. Om fler än en

hund vistas i samma bur eller något annat motsvarande utrymme, bestäms

höjden enligt den största hundens längd. Golvet i buren ska ha fast botten.

Burstorlek , yta m²/hundens medelvikt:

Hundens vikt Max 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg Min 50kg

Burstorlek 2m² 2m² 2,5m² 3,5m² 4,5m² 5,5m²

Då det gäller stall för upphittade hundar kan utrymmeskraven i tabellen

ovan minskas, när omhändertagandet är kortvarigt, dock högst med 50 %.

Katter

I förvaringsutrymmet för katter ska det finnas lämpliga klätter- och

klösanordningar. Dessutom ska det finnas en kattlåda eller annat lämpligt

utrymme där katterna kan uträtta sina behov.

Om katter hålls lösa i ett rum eller annat motsvarande större utrymme ska

utrymmet per fullvuxen katt vara minst 1 m², dock så att den totala golvytan

alltid är minst 5 m².

Om en katt hålls i en bur eller motsvarande utrymme annat än tillfälligt ska

golvytan i utrymmet vara minst 1,5 m² och höjden minst 1,3 m. Om flera

13 (21)


katter hålls i samma bur eller motsvarande utrymme ska utrymmet per katt

vara minst 0,7 m². Golvet ska ha fast botten.

Då det gäller stall för upphittade katter kan de ovannämnda

utrymmeskraven minskas, ifall omhändertagandet och förvaringen är

kortvarig, dock högst med 50 %.

Katter får inte hållas kopplade annat än tillfälligt och kortvarigt. Katten ska

då vara under ständig uppsikt.

14 (21)


Företagsinformation

Företag

FO-/organisationsnummer

Adress

Telefon

Företagsfaxnummer

e-postadress

Webbadress

Personlig information

Ansvarig person

Adress

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

Personnummer

Bilaga 2 - svarsblankett

Fyll i formuläret, signera och skicka till ÅMHM innan

anbudstidens utgång. Kraven i formuläret finns beskrivna i

anbudsbegäran, det är viktigt att alla uppgifter som

begärs lämnas till ÅMHM.

15 (21)


Kravuppfyllelse –Anbudsgivare:

S-1; beskriv och bifoga CV

S-2; bifoga redogörelsle

S-3; bifoga utdrag ur

straffregistret

S-4; beskriv och bifoga ritning,

tidsplan

S-5; beskriv

S-6; bekräfta

Ange minst 2 referenser

16 (21)


Kravuppfyllelse –Anbudsgivare:

Beskriv Uppdrag 1:

Referenspersonens namn:

Telnr:

E-post:

Beskriv Uppdrag 2:

Referenspersonens namn:

Telnr:

E-post:

17 (21)


Kravuppfyllelse –Tjänsten:

S1; beskriv

S-2; beskriv

S-3; bekräfta

S-4; bekräfta

18 (21)


Kravuppfyllelse –Tjänsten:

S-5; ange prisuppgifter

19 (21)


Kravuppfyllelse – Bör-krav:

B-1; ange tidsplan

B-2; beskriv

B-3; beskriv

20 (21)


Underskrift

Anbudets giltighetstid: ____________________________________

(minst fyra månader från sista dag att lämna in anbud)

Ort: ____________________________________

Datum: ____________________________________

Underskift: _____________________________________

Namnförtydligande: _____________________________________

21 (21)

More magazines by this user
Similar magazines