johan nordlander norrländskt skolliv

rarapdf.ub.umu.se

johan nordlander norrländskt skolliv

FÖRORD.

Uti årgången 1904 af Pedagogisk Tidskrift redogjorde författaren

härav för förloppet av en visitation i Piteå trivialskola

år 1083 och meddelade därvid inledningsvis några notiser

om skolans uppkomst och första utveckling. De för mig

då bekanta och tillgängliga källorna voro emellertid, bortsett

från själva visitationsakterna, mycket litet givande, varför

också framställningen blev synnerligen knapphändig, varjämte

ett och annat, som förekom vid Visitationen, förblev dunkelt

eller alldeles oklart.

Sedan har förf. funnit nya källor till skolans historia på

samma tid, och dessa hava varit så rika, att efterskörden

blivit rent av generande stor. Det må dock ursäktas förf., att

han ej kunde ana, att man i protokollen ifrån Piteå rådstugurätt

och socknens häradsting skulle hava huvudkällor till skolans

äldsta historia. Vidare ha vi, tack vare benäget tillmötesgående

av Riksarkivet och dess chef, varit i tillfälle att

på arkivet begagna Härnösands domkapitels protokoll från

samma tid, vilka, ehuru mycket defekta, varit oss till mycken

nytta.

Med ledning av huvudsakligen dessa källor vilja vi i det

följande söka skildra förhållandena vid denna skola och därvid

särskilt ägna uppmärksamheten åt lärarne samt den stu-

More magazines by this user
Similar magazines