Biotherm Flis

xn..bjrkngsfrsljning.ynbg64aha.se

Biotherm Flis

BIOLOGISK ENERGIKÄLLA

DRIFTSÄKER & KOSTNADSEFFEKTIV BIOBRÄNNARE FÖR ALLA BEHOV!

En kvalitetsprodukt från


SÅ NÄRA EN MASUGN DU KAN KOMMA...

I århundraden har vi arbetat för att värma våra hus, men nu kan du låta gamla uttjänta hus

värma dig i form av fl is. Flis, som tillsammans med pellets och stycketorv, är de stora utmanarna

på energimarknaden gentemot de traditionella uppvärmningsalternativen som till exempel olja

och direktverkande el.

Vi på AB SWEBO Flis & Energi såg tidigt effekten av fl isförbränning, en energiform som tidigare

varit förbehållen större värmeverk och storförbrukare av bränsle och har, tillsammans med

Luleå Tekniska Universitet under fl era års tid utvecklat en förbränningsmodul som gör att biobränsle

effektivt står för uppvärmningen och energin i våra fastigheter, en modul som inte bara

skonar miljön, utan faktiskt hjälper den på traven!

Fuktigt bränsle är inte längre ett problem!

SWEBO BIOTHERM är en förbränningsmodul som utvinner energi från fl is och eldas som vilket

vanligt biobränsle som helst i vår brännare ända upp till en fuktighalt av max 58% . Med den

höga verkningsgraden som SWEBO BIOTHERM har och tack vare den unika förbränningskonstruktionen

är SWEBO BIOTHERM en av de mer miljövänliga och effektiva uppvärmningsalternativet

i sitt slag, både driftmässigt och ekonomiskt.

Kombinationen mellan SWEBO BIOTHERM och ARIMAX pannor borgar för en högeffektiv och

driftsäker energiproduktion med högt ställda miljökrav.

SWEBO BIOTHERM är ett resultat av ett mångårigt forskning och utvecklingsprojekt mellan

ledande kompetenser inom energi och askforskning, och har som så många andra av SWEBOs

produkter satt sin prägel på energimarknaden.


TRYGGHET - KVALITET - FUNKTION.

Det är några av de ledord som vi på Swebo Flis & Energi arbetar efter. Vi på Swebo har

kompletta system för eldning av biobränsle där både värmepanna och vårt storförråd

SWEBO S.M.S (Smart Module System) ingår. Helheten av en komplett levererad anläggning

med BIOTHERM, värmepanna och SWEBO storförrådssystem gör Er investering till en trygg,

ekonomisk och säker affär. Detta ger Er ett bekvämt och enkelt handhavande av bränslet

och driften av anläggningen som ger Er tid över för annat!

För mer info om SWEBO S.M.S, se separat folder eller beställ den via www.swebo.com

Funktionalitet hand i hand med miljön!

Slutprodukten efter förbränningen av fl is i

SWEBO BIOTHERM blir ett högoktanigt skogsgödselmedel.

Ledande forskare och ingenjörer

från Energi Tekniskt Centrum (ETC) i Piteå vars

expertis ligger inom askrelaterade problem,

förbrännings- och förgasningsteknik samt processoptimering,

har med resultat av deras undersökning

kommit fram till att man utifrån de höga

halterna av fosfor och kalium bör återföra askan

som gödselmedel i skogvård. Detta är mer än

man kan säga om många andra uppvärmningsalternativ.

Det vanligaste problemet med askmatning då

det rör fl isförbränning har vi på Swebo eliminerat

genom att dimensionera matarskruvar och

kuggväxelmotorer efter industristandard, vilket

borgar för en lång och säker drift mellan servicetillfällena.

SWEBO BIOTHERM vänder sig i första hand till

företag och organisationer och närvärmeverk

som är storförbrukare av energi.

Sekundärluftkanal

Sekundärluften förvärms till 400

grader för att uppnå maximal

kapacitet.

Brännarmoduler

SWEBO BIOTHERM kan fås i singel

eller dubbelmodul. Flexibel konstruktion

gör att en av modulerna kan

servas utan att man måste stanna

systemet.

Askuppsamling

SWEBO BIOTHERM forslar, med hjälp av

matarskruven, ut restprodukterna från

förbränningen till en uppsamlingslåda, ofta

pacerad utomhus för enkel tömning.

Bioenergipanna

SWEBO BIOTHERM är framtagen för att

passa de fl esta på marknaden förekommande

bioenergipannor.

Askmatarskruv

Med en matarskruv av industriformat

säkerställs en pålitlig automatisk

asktömning från brännarna

Panna

Pannsockel

Sotningslucka

Sotningsluckan på Arimax 500 är placerad

i botten på sockelfronten för att underlätta

service.


ETC bistår AB Swebo Flis & Energi i detta projekt med

kunskaper inom askområdet. Aska är det oorganiska

ämnen som blir kvar när bränslet förbränts fullständigt.

Vissa biobränsle kan vara problematiska ur asksynpunkt

och kan ge glasartade hårda askklumpar vid måttliga

temperaturer. Ren fl is från stamved ger mycket

höga sintringstemperturer (över 1250 C) och oftast inga

askproblem. Däremot har GROT (grenar och toppar)

och förorenad bark låga sintringstemperaturer (ner mot

1000 C), vilket kan innebära svårigheter att mata ut

askan pga av att askan bildar hårda klumpar. Exempel

på föroreningar är sand och jord. Förbränningsmodulen

som utvecklats av Swebo Flis AB tillsammans med

avdelning för Energiteknik vid Luleå Tekniska Universitet

har inga askproblem med fl is från ren stamved.

Askhalterna i ren ved är ca 0,3 % och askan innehåller

både fosfor och kalium dock ej kväve. Askan kan återföras,

åtminstone till skogsmark, som gödselmedel

ETC är en oberoende forskningsorganisation som tillhandahåller

tjänster och infrastruktur (forskarhotell)

för biobränslebaserad energiteknik. ETCs expertis ligger

inom askrelaterade problem, förbrännings- och förgasningsteknik

samt processoptimering.

Det nära samarbetet mellan avd. för Energiteknik, ETC

och Swebo Flis AB borgar för en optimal utveckling av

förbränningen av hästgödsel med mycket goda förbränningsresultat.

AB Swebo Flis & Energi levererar även:

Avdelningen för Energiteknik vid Luleå tekniska

universitet och AB Swebo Flis och Energi har tillsammans

utvecklat ett nytt miljövänligt koncept

för småskalig fjärrvärme, i första hand avsett för

råfl is som bränsle. Resultaten av mätningarna på

den framtagna pannan kan sammanfattas med

följande:

● Utsläpp av oförbrända gaser som kolmonoxid

och kolväten har konstaterats vara extremt låga,

betydligt lägre än för andra brännare i samma

storlek.

● Pannan har visat sig mycket fl exibel beträffande

bränslets fukthalt. Flis med upp till 58% fukt har

förbränts med mycket goda resultat.

● Utsläppen av kväveoxider är jämförbara med

andra brännare eftersom de till stor del styrs av

halten kväve i

bränslet. Detsamma gäller utsläpp av partiklar.

Arimax Fastbränslepannor & Fastighetspannor • Arimax Energibrännare & Förrådssystem • Swebo Energibrännare • Swebo Bioterm

Swebo S.M.S storförråd • Swebo Elpannor • Swebo Pelletspannor • Swebo Pelletsbrännare • Swebo Pelletskaminer samt:

Swebo Golvvärmesystem • Ackumulatortankar, kulvert, skorstenar, laddpaket, solvärmesystem, flishuggar m.m.

Bullerleden 7, 961 67 BODEN

Tel: 0921-152 54 - Fax: 0921-176 73

swebo@swebo.com - www.swebo.com

Återförsäljare:

www.brainreactor.nu

More magazines by this user
Similar magazines