13.09.2013 Views

Övningsunderlag

Övningsunderlag

Övningsunderlag

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ÖVNINGS UNDERLAG:<br />

VATTEN, VATTENTRANSPORT<br />

Information finns att hämta i boken ”Vatten och andra släckmedel”.<br />

Var i från får vi vattnet?<br />

KÄNNA TILL!<br />

Orsaker till tryckförluster:<br />

KÄNNA TILL!<br />

FRÅGA?<br />

• Släckbilar.<br />

1.500 – 3.000 liter<br />

• Tankbilar.<br />

7.000 – 10.000<br />

• Va-nätet. (Bp)<br />

Tillgången varierar mellan<br />

2-300 l/min och ca: 1.200 l/min.<br />

• Öppna vattentag.<br />

EX: Sjöar, åar, bäckar, branddammar<br />

mm.<br />

• Slangens längd<br />

Lång slang ger mer förluster.<br />

• Nivå skillnad<br />

• Dimension:<br />

Smal slang ger ca: 7 ggr mer förluster<br />

än en 76:a.<br />

Det är därför som vi max kan använda<br />

tre längder 38:a vid en rd. insats. 42:a<br />

upp till fyra-fem.<br />

• Typ av slang:<br />

Belagd eller obelagd. För vår del så<br />

använder vi endast belagd slang.<br />

(Gäller 76:a)<br />

• Typ av grenrör - kopplingar m.m.<br />

Detta gäller framför allt det gamla<br />

grenröret där förlusten vid övergång<br />

till 38:a är ca: 3 bar<br />

• Nivåskillnaden + eller –


Vattenflöden.<br />

Tillgång och efterfrågan kan styra uttaget<br />

på vattnet<br />

TUMREGLER.<br />

KUNNA!<br />

Volym i slang:<br />

Hur mycket slangen rymmer?<br />

Liten tank – lång slangutläggning /<br />

vatten kvar i tanken?<br />

TUMREGLER.<br />

KUNNA!<br />

Hur mycket vatten får vi fram?<br />

Hur mycket kan vi ta ut?<br />

TUMREGLER: KUNNA!<br />

FÖRUTSÄTTNINGAR:<br />

• Ingen nivåskillnad<br />

• Inga veck på slangen<br />

• Inga grenrör av gammal modell<br />

• 7mm-75 l/ min<br />

(Enhetsstrålrör till skogsbrand-<br />

eftersläckning)<br />

• 10mm-150 l/min.<br />

• 14mm-300 l/min.<br />

( = fog fighter vid fullt uttag)<br />

• 18mm-500 l/min.<br />

( Ex: Vatten kanon)<br />

• 22mm-700 l/min<br />

( Ex: vattenkanon)<br />

• 38 mm rymmer 1 l/meter<br />

• 42 mm rymmer 1,5 l/meter<br />

• 63 mm rymmer 3 l/meter<br />

• 76 mm rymmer 4,5 l/meter<br />

Ex: 76 Belagd:<br />

• 200m-1300 l/min<br />

• 400m-900 l/min<br />

• 800m-650 l/min<br />

42 mm:<br />

• 25 m – 800 l/min<br />

• 50 m - 600 l/min<br />

• 75 m – 500 l/min<br />

• 100 m – 400 l/min<br />

• 125 m – 350 l/min<br />

• 150 m – 300 l/min


• Olika sätt att transportera<br />

vatten till brandplats<br />

Fördelar och nackdelar.<br />

SKALL ALLA BRANDMÄN KUNNA<br />

• Serie körning:<br />

• Endast transport: Dvs från<br />

pump till tank utan släck<br />

tryck.<br />

• Dubblerad ledning:<br />

• Brandposter: KUNNA!<br />

• Utmärkning:<br />

• Mellan två motorsprutor, den andra<br />

på en tredje del av sträckan.<br />

(Inget att rekommendera. Kräver en<br />

man vid varje spruta. Möjligtvis vid en<br />

skogsbrand där man måste<br />

transportera vatten långa sträckor.)<br />

Dela sträckan med två.<br />

Exempel: Sträckan är åtta hundra<br />

meter. Du kör från motorspruta direkt<br />

i tankbilen.<br />

800 / 2 = 400. = 700 l/min.<br />

Dela sträckan med fyra.<br />

Exempel: Sträckan är 800 m.<br />

800/4 = 200.<br />

Man får fram 1000 l/min.<br />

• Ren spola alltid för att förhindra att<br />

sten och grus fastnar i systemet.<br />

• Kan vara svåra att hitta vintertid.<br />

Använd måttband och spett.<br />

Riktningen på skylten stämmer inte<br />

alltid!


Säkert vatten: (Vid rökdykning)<br />

• Insats med flera styrkor:<br />

• När man flyttar fram<br />

baspunkten:<br />

• Skogsbrand:<br />

• Farliga tryckvariationer.<br />

Kunna!<br />

Alternativ 1:<br />

RITA PÅ TAVLA<br />

• Dubblerad ledning från släckbil till<br />

grenrör. (Byxrör)<br />

• Vatten fyllt<br />

Säkrar vid slangbrott på<br />

matarledningen!<br />

• Varför byxrör?<br />

Alternativ 2:<br />

RITA PÅ TAVLA<br />

• Från tankbil till släckbil och<br />

grenrör.(Byxrör)<br />

• Säkrar:<br />

Vid slangbrott på matarledning. Pump<br />

eller motor fel på släckbilen.<br />

• Nackdel:<br />

Ingående tryck i släckbilen bör inte vara<br />

mer än max 5 kg.<br />

Vilket gör att man inte bör ta vatten till<br />

utvändig släckning eller till höjdfordon.<br />

KOM IHÅG:<br />

Vid rökdykarinsats skall släckbil alltid<br />

försörjas med vatten från tankbil, msp<br />

eller brandpost.<br />

• Hur man kopplar upp för att få<br />

säkert vatten:<br />

Rita på tavlan<br />

• Ny matar ledning från befintligt<br />

grenrör<br />

• Nya smalslangar och strålrör<br />

• För att spara tid och för att behålla<br />

säkerheten bakåt:<br />

Låt smalslangarna ligga kvar<br />

• Ge exempel på hur ett slangsystem<br />

kan se ut<br />

• Varifrån och hur vi får fram vatten<br />

• Msp, pool, tank och släckbilar<br />

• Släckning på tak, flera strålrör.<br />

Varför stänga försiktigt?<br />

• Släckning från stege: En<br />

foogfighter kan resa stegen.


PUMPAR: Klassindelning.<br />

Känna till!<br />

• Evakuering.<br />

Kunna!<br />

• Felsökning<br />

• Luftläckage på sugsidan:<br />

• Slangsprängning / stort uttag.<br />

• Motorstörning:<br />

• Igensatt sugsil:<br />

• Placering av spruta:<br />

Kunna!<br />

• Klass 1: 400 l/min.<br />

• Klass 2: 1200 l/min.<br />

• Klass 3: 2400 l/min.<br />

• Alla kranar stängda – även<br />

dränerings kranarna.<br />

• Stå med benet mot sugslangen – inte<br />

över – den kan lossna eller brista –<br />

(kan gå illa!)<br />

Manometern minskar.<br />

Motorvarvet ökar.<br />

Vakuumetern minskar.<br />

Motorvarvet sjunker<br />

Vakuumetern ökar.<br />

Manometer utslaget minskar.<br />

Motorvarvet sjunker.<br />

Vakuumeter och manometer trycket<br />

sjunker.<br />

Vakuumetern ökar.<br />

Manometern minskar.<br />

Motorvarvet ökar.<br />

DETTA BÖR MAN SOM<br />

PUMPSKÖTARE KUNNA!<br />

Utan vatten kan vi inte släcka branden!<br />

• Slätt och torrt underlag<br />

• Det kan med tiden bli ganska blött<br />

runt sprutan.<br />

• Lutande underlag: Risk för att<br />

sprutan glider i väg<br />

• Hur man angör en spruta!<br />

• Avstånd: = Når jag ner med<br />

sugslangen.<br />

• Avhållslina: För att få rätt höjd på<br />

sugstussen beroende på vatten nivån<br />

• Lättverkslinan: För att kunna<br />

tömma sugslangen.<br />

• Ingen luftficka på sugslangen


• Angrepp rd insats:<br />

KUNNA!<br />

• Enligt egna standardrutiner -<br />

angreppstid!<br />

• Detta är något som varje brandman<br />

skall kunna.<br />

• Öva momentet tills alla kan sin<br />

uppgift, även om man byter plats i<br />

bilen. (rd 1-2. rdl – ch.)<br />

• Momentet är bra som<br />

slangutläggnings övning.<br />

• Att lägga ut en massa slang i<br />

naturen ger inte mycket.<br />

Övnings exempel: • Rita på tavlan olika slangsystem och<br />

låt gruppen räkna ut hur mycket<br />

vatten man får fram.<br />

Ex: 1.<br />

• Från öppet vattentag via<br />

tankbil fram till släckbil.<br />

Ex: 2.<br />

• Ett exempel på slang<br />

utläggning vid skogsbrand.<br />

• Räcker vattnet med den<br />

förbrukningen (uppskattad) som vi<br />

har vid brandplatsen?<br />

• Om inte?<br />

• Hur löser vi problemet?<br />

T.J.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!