Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder

akademiska.se

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder

Kliniska FoU-gruppen vid Sjukgymnastikavdelningen

2011-04-18

Mall för granskning

av vetenskapliga artiklar om mätmetoder

Fyll endast i relevant information!

* Begreppet finns förklarat i Manualen!

Sammanfattning av artikeln

Titel ________________________________________________________________________________

Författare ____________________________________________________________________________

Tidskrift ___________________________________ År; vol:sidor ______________________________

Studerat område/patientgrupp/diagnos _____________________________________________________

Antal personer/kön/ålder per grupp:

Grupp 1______________________________________________________________________________

Grupp 2______________________________________________________________________________

Grupp 3______________________________________________________________________________

Namn på granskad mätmetod _____________________________________________________________

Antal frågor eller påståenden __________________ Antal skalsteg_____________________________

Datanivå* ____________________________________________________________________________

ICF-nivå* ____________________________________________________________________________

Kliniska FoU-gruppen (genom Gunilla Frykberg och Maria Kyhlbäck),

samt FoU ansvarig vid geriatriken och vid Folke Bernadotte regionhabilitering.

Omarbetat och utökat efter förslag av M Fagevik Olsén, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

1


Kliniska FoU-gruppen vid Sjukgymnastikavdelningen

2011-04-18

Granskning av studiens design

Bedömningskriterier Ja Delvis Nej Framgår

ej

1 Är bakgrunden förankrad i litteraturen?

2 Finns det en problemformulering?

3 Är syftet preciserat?

4 Beskrivs när (vilket år) studien är genomförd?

5 Beskrivs var studien är genomförd?

6 Är inklusionskritererna beskrivna?

(För personerna i studien) Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

7 Är exklusionskritererna beskrivna?

(för personerna i studien) Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

8 Är gruppstorleken motiverad enligt artikelförfattarna? Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

9 Är urvalet representativt för den population mätmetoden ska

användas för?

10 Finns en noggrann beskrivning av mätmetoden?

11 Är de statistiska metoderna för testningen av mätmetoden

beskrivna?

12 Är de statistiska metoderna för testningen av mätmetoden

korrekta?

13 Finns beskrivning av bortfall i de fall

detta är relevant? Grupp 1

Grupp 2

14 Presenteras centralmått och variation för mätmetoden som

helhet och/eller för dess olika delar?

Grupp 3

Kliniska FoU-gruppen (genom Gunilla Frykberg och Maria Kyhlbäck),

samt FoU ansvarig vid geriatriken och vid Folke Bernadotte regionhabilitering.

Omarbetat och utökat efter förslag av M Fagevik Olsén, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ej

relevant

2


Kliniska FoU-gruppen vid Sjukgymnastikavdelningen

2011-04-18

Resultat avseende mätmetodens egenskaper/Storlek på koefficienterna

Typ av reliabilitet* Koefficient Kommentar

Intrabedömar-reliabilitet*

Interbedömar-reliabilitet*

Test-retest*

Intern överensstämmelse*

Annan, vilken?

Typ av validitet* Koefficient Kommentar

Face validity/ytvaliditet*

Innehållsvaliditet*

Kriterierelaterad validitet*

Prediktionsvaliditet*

Samtidig validitet*

Begreppsvaliditet*

Konvergerande validitet*

Diskriminerande validitet*

Annan validitet, vilken?

Kliniska FoU-gruppen (genom Gunilla Frykberg och Maria Kyhlbäck),

samt FoU ansvarig vid geriatriken och vid Folke Bernadotte regionhabilitering.

Omarbetat och utökat efter förslag av M Fagevik Olsén, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

3


Kliniska FoU-gruppen vid Sjukgymnastikavdelningen

2011-04-18

Granskning av resultat avseende mätmetodens egenskaper

15 Är resultatet normalfördelat över skalan?

(avser distribution*; golv- och/eller takeffekter)

16 Är tidpunkten på dygnet för mätningen jämförbar för olika

testtillfällen? (avser reliabilitet, test- retest)

17 Har ev bedömare tränat gemensamt att använda mätmetoden

före undersökningen? (avser interbedömar- reliabilitet)

18 Anges hur bedömarna är utvalda?

(avser ytvaliditet, inter- och intrabedömar-reliabilitet)

19 Täcker mätmetoden alla aspekter av det man avser att mäta?

(avser innehållsvaliditet)

20 Har man jämfört med en etablerad mätmetod?

(avser kriterierelaterad validitet)

21 Speglas det underliggande teoretiska begreppet adekvat?

(avser begreppsvaliditet)

22 Identifieras den patientgrupp korrekt för vilken mätmetoden är

framtagen? (avser diskriminerande validitet.)

23 Är skalan uppbyggd så att den fångar förändring i mätt variabel?

24 Är resultaten rätt tolkade i diskussionen?

25 Är konklusionen väl förankrad i resultaten?

Observera att frågorna är olika viktiga vid slutbedömningen av mätmetoden.

Förslag på viktning anges i manualen.

Kliniskt relevant förändring* (enligt artikelförfattaren)

Kliniska FoU-gruppen (genom Gunilla Frykberg och Maria Kyhlbäck),

samt FoU ansvarig vid geriatriken och vid Folke Bernadotte regionhabilitering.

Omarbetat och utökat efter förslag av M Fagevik Olsén, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ja Delvis Nej Framgår

ej

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Författarens konklusion _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ej

relevant

4


Kliniska FoU-gruppen vid Sjukgymnastikavdelningen

2011-04-18

Granskningsresultat

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Klinisk användbarhet i din vardag

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Referenser

• Atkinson, Nevill. Statistical methods for assessing Measurement error (reliability) in variables

relevant to sports medicine. Sports Medicine 1998; Oct 26(4): 217-238.

• Bring J, Taube A. Introduktion till medicinsk statistik. Studentlitteratur; 2006.

• Bjorndal A, Hofoss D. Statistik för hälso och sjukvårdspersonal. Oslo: Universitetsförlaget; 1998.

• Polit DF, Beck CT. Nursing Research. Principles and Methods. 1999. 7th Edition. Philadelphia:

Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

• Åberg AC. General motor function assessment and perceptions of life satisfaction during and after

geriatric rehabilitation. Thesis. Uppsala university, 2003, sid. 25-30.

Kliniska FoU-gruppen (genom Gunilla Frykberg och Maria Kyhlbäck),

samt FoU ansvarig vid geriatriken och vid Folke Bernadotte regionhabilitering.

Omarbetat och utökat efter förslag av M Fagevik Olsén, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

5

More magazines by this user
Similar magazines