Villkor Gårdsförsäkring - Sveland Sakförsäkringar AB

svelandsak.se

Villkor Gårdsförsäkring - Sveland Sakförsäkringar AB

Allmänt villkor

Sveland Gårdsförsäkring

Gäller från 2012-05-01


Sveland Gårdsförsäkring

Innehåll

Din försäkrings giltighet .................................................................................................. 4

Var försäkringen gäller ........................................................................................................ 4

Vem försäkringen gäller för ................................................................................................. 4

Aktsamhetskrav ................................................................................................................... 4

Grundskyddet ................................................................................................................... 5

Vilken egendom försäkringen omfattar ............................................................................... 5

Lös Egendom ...................................................................................................................... 5

Gårdens byggnader .............................................................................................................7

Gårdens markanläggningar ................................................................................................ 8

Självrisker ............................................................................................................................ 8

Egendomsskydd ............................................................................................................... 9

Stöld och skadegörelse....................................................................................................... 9

Brand, sot, explosion och elektriskt fel ............................................................................. 10

Naturolyckor .......................................................................................................................13

Jordrörelser ........................................................................................................................14

Övriga egendomsskador ....................................................................................................15

Läckageskador ...................................................................................................................17

Utströmning av vätska – miljöskada ................................................................................. 18

Skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag......................................................... 18

Husbock och Hästmyra .................................................................................................... 19

Saneringsskydd – råttor och möss ................................................................................... 20

Merkostnadsskydd ..........................................................................................................21

Personligt skydd ............................................................................................................. 22

Ansvarsförsäkring ............................................................................................................. 22

Rättsskydd ........................................................................................................................ 25

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 2


Valfria tillägg ................................................................................................................... 32

Allriskförsäkring Gårdslösöre ............................................................................................ 32

Gårdsbyggnad Special ...................................................................................................... 33

Ersättnings- och värderingsregler ............................................................................... 34

Försäkringsregler ........................................................................................................... 44

Om du inte tycker som vi ............................................................................................... 55

Information om personuppgiftslagen ...........................................................................57

3

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Din försäkrings giltighet

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för gårdsbyggnader samt markanläggningar på de fastigheter som

anges i försäkringsbrevet. För gårdens lösa egendom gäller försäkringen inom Norden.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig och de hushållsmedlemmar som har samma bostad och

folkbokföringsadress som du. Har du vårdnad av barn under 18 år som inte är folkbokfört

på samma adress som du, gäller försäkringen för barnet under den tid barnet vistas hos

dig om ersättning inte kan betalas från annan försäkring.

När vi i försäkringsvillkoret skriver du menar vi samtliga som försäkringen gäller för.

Aktsamhetskrav

För att du ska kunna få full ersättning för en skada måste Svelands aktsamhetskrav

följas. Utöver de allmänna aktsamhetskraven återfinns i förekommande fall särskilda

aktsamhetskrav under respektive skadehändelse i villkoren, i försäkringsbrevet eller enligt

försäkringsavtalet i övrigt.

Allmänna aktsamhetskrav

Du måste hantera egendomen på ett sätt som minimerar risken för skada eller förlust. Du

ska ta hand om egendomen på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt så att den

inte stjäls, går förlorad eller skadas.

Vidare gäller att du måste följa bestämmelser i lag, annan författning eller föreskrift meddelad

av myndighet som är till för att förhindra eller begränsa skada. Det finns exempelvis

föreskrifter för elsäkerhet, explosiva och brandfarliga varor, kemiska produkter och

miljöskydd. Föreskrifterna kan även gälla anvisningar om service och underhåll.

Du måste också iaktta av tillverkare, transportör, leverantör eller installatör lämnade

anvisningar eller föreskrifter. Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen sättas

ned. Regler om nedsättning finns i förekommande fall under respektive skadehändelse

och i avsnittet Försäkringsregler.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 4


Grundskyddet

Vilken egendom försäkringen omfattar

Lös Egendom

Försäkringen omfattar

lös egendom som du äger, hyr eller lånar och som är avsedd för gården eller den försäkrade

verksamheten. Med lös egendom avses

• motorfordon som inte är trafik- och eller registreringspliktiga

• eldriven rullstol

• trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt

• maskiner

• arbetsbodar

• redskap

• seldon, sadlar, remtyg, hästvagnar och sulkyer

• bränsle, smörjmedel, verkstadsutrustning, reservdelar till gårdens maskiner och

byggnadsmaterial

• arbetskläder och personlig skyddsutrustning

• datorer, kontorsinventarier och kontorsmaterial

• nötkreatur, får, hästar, getter, grisar, höns, kalkoner, ankor och gäss

• foder, strö, medicin och förbandsmaterial till djur

• utsäde, gödselmedel, bekämpningsmedel och övriga förnödenheter

• produkter.

Försäkringen omfattar inte

• egendom som är försäkrad via Hemförsäkring

• egendom som du enligt svensk lag, eller myndighets föreskrift inte har rätt att inneha

eller använda

• egendom tillhörande vattenbruk, fiskodling, kräftodling, vatten- eller vindkraftverk

• kontanter

• registreringspliktiga släpfordon

5

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


• båt, skepp, windsurfingbräda, vattenskoter, svävare, hydrokopter och eller annan

vattenfarkost

• skog, skogsprodukter och julgransodling

• förlust på grund av att någon med eller utan din tillåtelse använt dina kontokort, bankkort,

checkar eller liknande.

Obärgad gröda

Obärgad gröda ersätts enbart vid brand (eld som kommit lös) samt vid trafikolycka.

Högsta ersättningsbelopp för lös egendom

Försäkringsbeloppet som anges på försäkringsbrevet.

Annans Gårdslösöre

Försäkringen omfattar

• egendom som förvaras på den försäkrade fastigheten och som du i din verksamhet har

lånat, hyrt eller leasat.

Försäkringen omfattar inte

• djur.

Högsta ersättningsbelopp

Försäkringsbeloppet som anges på försäkringsbrevet.

Gårdens lagrade information

Försäkringen omfattar

• verksamhetens originalritningar samt originalhandlingar som bokföring, dataprogram,

cd-skivor, dvd-skivor och liknande med gårdens lagrade information.

Högsta ersättningsbelopp

Inom försäkringsbeloppet för lös egendom ersätts gårdens lagrade information med högst

40 000 kronor.

Värdehandlingar

Försäkringen omfattar

• frimärken, aktier, obligationer, växlar, checkar samt identitetshandlingar.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 6


Högsta ersättningsbelopp

Inom försäkringsbeloppet för lös egendom ersätts värdehandlingar med högst 40 000

kronor.

Livsmedel och produkter

Försäkringen omfattar

• livsmedel och produkter.

Högsta ersättning

Inom försäkringsbeloppet för lös egendom ersätts livsmedel och produkter med högst

25 000 kronor.

Gårdens byggnader

Försäkringen omfattar

• de ekonomibyggnader och uthus som anges i försäkringsbrevet samt den fasta

utrustning och inredning som dessa byggnader försetts med för stadigvarande bruk

• ledningar, kulvertar och andra installationer som du äger och som är avsedda för de

gårdsbyggnader som är angivna i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar inte

• byggnader, installationer och anläggningar samt tillhörande tomtmark som är försäkrade

via Villaförsäkring i Sveland.

Högsta ersättningsbelopp

Fullvärdesförsäkring alternativt det förstariskbelopp som framgår av försäkringsbrevet.

Värdestegringsgaranti vid om- och tillbyggnad

Under försäkringstiden kan du bygga om eller till dina gårdsbyggnader för en kostnad av

100 000 kronor. Inför ny försäkringsperiod ska du anmäla de nya uppgifterna om byggnaderna

till oss. Om du inte gör detta riskerar du att få nedsatt ersättning.

Vid nybyggnation på den försäkrade fastigheten har du ingen värdestegringsgaranti. För att

en ny byggnad på tomten ska omfattas av försäkringen måste den anges i försäkringsbrevet.

Särskild självrisk

Försäkringen gäller med särskild självrisk 10 000 kronor, dock lägst vald grundsjälvrisk,

vid skada orsakad av storm, hagel och snötryck under förutsättning att skadan beror på

att gårdsbyggnaden inte är färdigställd.

7

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Gårdens markanläggningar

Försäkringen omfattar

• anläggningar och installationer på den försäkrade fastigheten som är avsedd för

gårdens verksamhet som exempelvis vägar, broar, pumpar, brunnar, stängsel och

paddockar.

Försäkringen omfattar inte

• dammar

• staket, flaggstång, brygga och växtlighet som finns på tomtmark i anslutning till

bostadshus

• markanläggningar som omfattas av villaförsäkringen i Sveland.

Högsta ersättningsbelopp

80 000 kronor.

Självrisker

Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Självrisken anges på försäkringsbrevet eller i

försäkringsvillkoren. I vissa fall gäller försäkringen med särskild självrisk. Har vi avtalat

om högre självrisk än vad som anges i försäkringsvillkoren är det alltid den avtalade

självrisken som gäller. Vid ersättning av skada drar vi självrisken efter åldersavdrag och

före nedsättning på grund av aktsamhetskrav.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 8


Egendomsskydd

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på försäkrad egendom vid stöld och skadegörelse.

Stöld och skadegörelse av medförd egendom

9

• stöld eller skadegörelse som begås av någon

med hjälp av en nyckel som denne lovligen har

• stöld eller skadegörelse som utförs av någon

som bor på eller gästar den försäkrade fastigheten

• skada orsakad av djur.

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• stöld och skadegörelse av egendom som du

medför utanför den försäkrade fastig heten.

• stöld eller skadegörelse av stöldbegärlig

egendom eller värdehandlingar som lämnats i

nattparkerad bil, husbil, husvagn eller liknande.

Aktsamhetskrav

Gårdens lösa egendom ska förvaras i lokal låst med lås som är godkänt av Sveland.

Låskravet gäller dock inte för byggnadsdel med djur, dock gäller kravet för utrymme i

djurstall exempelvis sadelkammare. Stöldbegärlig egendom ska förvaras i låst lokal

eller annat låst utrymme, som endast du har nyckel till, med hänglås i lägst klass 2 eller

av annat lås i lägst låsklass 3. När egendomen används ska den förvaras på ett sådant

sätt att risken för stöld och skada minimeras. Exempel på sådana åtgärder är att låsa in

egendomen när det är möjligt, täcka över eller låsa fast densamma.

Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned enligt avsnittet Försäkringsregler.

Ersättningen kan även sättas ned om du utan skälig anledning utsätter

din egendom för risken att skadas. Den kan också sättas ned om du genom att vara

påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel utsätter din egendom för risk

att skadas. Normalt sätts ersättningen ned med 25 %. Du kan dock få ersättning om du

kan göra sannolikt att det inte finns något samband mellan alkoholpåverkan och skadan.

Regler om nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Definition av stöldbegärlig egendom

Med Stöldbegärlig egendom avses här fossila bränslen, drivmedel, verktyg, verkstadsutrustning,

motorsåg, röjsåg, dator- och tillbehör till denna, mätutrustning, navigeringsutrustning

och hästutrustning.

Brand, sot, explosion och elektriskt fel

Brand

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på egendom genom eld som kommit lös. • skada på egendom som självantänt

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 10

• smärre skada på egendom som består av glöd-

eller svedskada.

Aktsamhetskrav

En gårdsbyggnad kan vara en väldigt brännbar miljö, därför ställer vi särskilda krav på vad

du gör i och omkring dina gårdsbyggnader.

Lantbrukets Brandskyddskommitté har i den så kallade LBK-pärmen sammanställt rekommendationer

för hur man hanterar sin egendom för att bland annat minska risken för att

bränder uppstår. LBK är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer

och försäkringsbolag. Vi rekommenderar alltid att man följer de anvisningar som finns i

LBK-pärmen.

Nedanstående punkter är Aktsamhetskrav. Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättningen

sättas ned. Regler om nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler.

• det ska finnas brandsläckare i samtliga byggnader och traktorer. Brandsläckarna ska

alltid hålla i funktionsdugligt skick och vara tillgängliga

• eldning av halm, ris och annat får inte ske närmare än 75 meter från byggnad eller

40 meter från växande brännbar gröda. Upplag av lättantändliga ämnen får inte finnas

inom 15 meter från byggnad.

• tankning av motorfordon eller motorredskap får inte ske inomhus eller inom 6 meter

från byggnad. Tankning får aldrig ske då motorn är igång. motorfordon och motorredskap

definieras i lbk-pärmen, flik 8

• förvaring av motorbränsle och andra brandfarliga vätskor ska ske enligt anvisningar i

lbk-pärmen, flik 11

• tobaksrökning får inte ske i gårdsbyggnader

• nyinstallation eller förändring av uppvärmningssystem som kräver rökgaskanal ska

godkännas av skorstensfejarmästare


• gårdens dieseldrivna fordon ska vara försedda med huvudströmbrytare. Uppställning

av dessa får ske i byggnad om lokalen är lämplig med avseende på golv och avstånd

till brännbart material. Bensindrivna fordon får endast uppställas i godkänt garage

• flyttbara uppvärmningsanordningar får inte användas inom brand- eller explosionsfarliga

utrymmen. Byggtork får användas för uppvärmning av byggnad endast i samband

med byggnads- och anläggningsarbeten

• elektriska apparater som kan orsaka överhettning, till exempel bastuaggregat, kokplattor,

spis, vattenkokare, brödrost, kaffebryggare och ska i gemensamma utrymmen

i byggnad vara försedda med fast monterad korttidstimer. Föreskriften avser inte

produktionsapparater, fasta uppvärmningsanordningar och liknande

• laddning av batteridrivna redskap samt batterier till fordon ska anordnas på plats som

är väl ventilerat och välstädat samt på en plats där brandrisken är liten, exempelvis i

gårdsverkstad eller maskinhall.

Särskilda aktsamhetskrav för Brandfarliga Heta arbeten

Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med

snabbgående verktyg (till exempel slipning eller skärning med rondell) och annat arbete

som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Brandfarliga heta arbeten får utföras vid permanent arbetsplats inomhus (till exempel

gårds verkstad) endast om

• golv är av obrännbart material

• väggar och tak är brandisolerade för att motstå brandspridning under 60 minuter

(EI 60) och har tändskyddande beklädnad. För permanent arbetsplats i friliggande

byggnad (till exempel gårdsverkstad) som endast innehåller gårdsverkstad eller garage

och som ligger mer än 15 meter från annan byggnad krävs endast tändskyddande

beklädnad på väggar och tak

• dörrar och fönster är utförda enligt LBK:s rekommendationer för garage och gårdsbyggnad

• arbetsplatsen ska vara städad och det får inte finnas något lättantändligt material (till

exempel hö, halm eller papperssäckar) vid arbetsplatsen

• en fungerande brandsläckare finns vid arbetsplatsen.

Brandfarliga heta arbeten får utföras vid tillfällig arbetsplats inomhus eller utomhus inom

15 meter från byggnad eller brännbart material endast om

• arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad

• brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen har flyttats, skyddas, avskärmats

genom övertäckning (med till exempel blöt presenning) eller, om detta inte kan ske,

11

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


materialet fuktas väl med vatten, brännbara byggnadsdelar är kontrollerade, skyddade

och kan göras åtkomliga för släckinsats

• springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och invid arbetsplatsen är tätade

och kontrollerade med hänsyn till fara för brand

• en fungerande brandsläckare och en vattenslang med vattentryck fram till strålmunstycke

eller två fungerande brandsläckare, finns vid arbetsplatsen

• brandvakt (förutom den som utför arbetet) finns. Den personen som är brandvakt ska

kontinuerligt bevaka arbetsplatsen och kunna hantera släckutrustning. Även under

raster och efter arbetets slut ska arbetsplatsen bevakas av brandvakt tills risk för brand

inte bedöms föreligga. Brandvakt ska dock alltid ha arbetsplatsen under uppsikt minst

en timme efter det att brandfarliga heta arbetet avslutats

• alla entreprenörer (även andra lantbrukare) som utför arbetet på fastigheten ska minst

ha giltigt certifikat enligt SBF (Svenska Brandförsvarsföreningens behörighetsutbildning)

för heta arbeten eller motsvarande.

Nedsotning

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• plötslig skada på egendom som orsakas av sot

från öppen låga eller torrkokning.

Explosion

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 12

• skada på egendom av sot från levande ljus eller

marschaller

• skada på obärgad gröda.

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på egendom genom explosion. • skada på egendom genom sprängnings arbete

Elektriskt fel

Försäkringen ersätter

• skada på egendom som direkt orsakas av kortslutning,

överslag eller överspänning.

• skada på grund av materialspänningar, till exempel

i glas samt följdskador därav

• skada på obärgad gröda.


Naturolyckor

Storm

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på gårdsbyggnad som orsakats

av storm eller av föremål som stormen fört med sig

• skada på egendom inomhus som orsakats av

storm, nederbörd eller kyla om gårdsbyggnaden

skadats av storm.

Hagel

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på gårdsbyggnad som orsakas av hagel

• skada på egendom inuti gårdsbyggnad som

orsakas av hagel.

Blixt

13

• skada på båthus, sjöbod, badhytt eller fristående

carport och egendom i dem

• skada på revetering och puts såvida inte skadan

orsakats av andra föremål som stormen blåser

omkull eller rycker loss

• skada som orsakas av inträngande nederbörd

• skada på obärgad gröda.

• skada på obärgad gröda.

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på egendom som orsakats av blixt eller av

föremål som på grund av blixtnedslag kommit att

skada egendomen.

• skada på obärgad gröda.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Jordrörelser

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på egendom orsakad av jordskalv (minst

4 på Richterskalan), jordskred, jordras, bergras,

lavin eller vulkanutbrott.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 14

• sprickor som inte avsevärt minskar byggnadens

funktionsduglighet

• skada till följd av sättningar i mark och grund om

dessa inte är en direkt följd av jordskalv

• skada till följd av schaktning, pålning, spontning,

pågående eller avslutad gruvdrift, uppläggning av

jord- eller stenmassor

• skada på grund av vatten- eller vågerosion

• skada på obärgad gröda.

Särskild självrisk

Vid skada på byggnad eller gårdens mark är självrisken 10 000 kronor, dock lägst vald

grundsjälvrisk.

Snötryck

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på gårdsbyggnad, när skadan består i eller

orsakas av att yttertak bryter samman på grund

av snötryck

• oundviklig skada på egendom i gårdsbyggnaden

till följd av att yttertaket skadas genom snötrycket.

• skada om taket inte är utförd enligt gällande

byggnorm

• skada som beror på ingrepp i den bärande stommen,

försummat underhåll eller angrepp av röta

eller skadeinsekter

• skada som består i eller orsakas av att altantak,

balkongtak, verandatak eller liknande tak bryter

samman.


Övriga egendomsskador

Trafikolycka eller haveri

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på eller förlust av gårdens lösa egendom

som direkt orsakas av olycka eller haveri vid kollision,

vältning eller dikeskörning

• skada på gårdsbyggnad som direkt orsakas av

trafikolycka med fordon som omfattas av trafikskadelagen

• skada på egendom som direkt orsakas av

flygplan eller annat luftfartyg som störtar eller av

delar från dessa som faller ner.

15

• skada som skall ersättas via trafikskade lagen

• skada på byggnad till den del den kan ersättas

genom trafikförsäkring

• skada på vagn, kärra eller annat släpfordon som

uppkommer i samband med tippning.

Särskild självrisk

Vid skada på byggnad är självrisken 10 000 kronor, dock lägst vald grundsjälvrisk.

Glasrutor

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• glasruta som går sönder i fönster eller dörr monterad

i byggnad

• glasruta som går sönder i balkong/altan.

Tjuvslakt

Försäkringen ersätter

• tjuvslakt av gårdens djur.

• skada på glas i växthus eller i drivbänk

• skada på isolerglas som består i att endast

konstruktionen blir otät.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Hushållsmaskiner och installationer

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• hushållsmaskin (maskin för klädvård, disk, städning,

förvaring eller tillagning av livsmedel som

går sönder)

• system för vatten, avlopp, värme, ventilation, gas,

elektricitet eller fiberoptik som brister eller går

sönder. Försäkringen ersätter också anordning

som ingår i ett sådant system

• stopp i rörsystem som inte går att rensa

• maskinell utrustning till pool och brunn som brister

eller går sönder

• sanitetsgods, badkar och duschkabin som går

sönder

• nödvändiga kostnader för att lokalisera, frilägga

samt återställande.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 16

• belysningsarmatur, tak, takränna, dräneringssystem,

infiltrationsanläggning, stuprör, rökgång,

murstock, pool och brunn

• kakelugn och öppen spis som brister eller går

sönder på grund av eldning

• skada på egendom äldre än 15 år inne i byggnad

som orsakats av korrosion (till exempel rost) eller

förslitning/förbrukning

• skada på egendom utanför byggnad som

orsakats av korrosion (till exempel rost) eller

förslitning/förbrukning

• skada på hushållsmaskin och anordningar

anslutna till ledningssystem som orsakas av

vatten som strömmar direkt in i byggnad eller ur

avloppssystem på grund av skyfall (minst 1 mm/

min eller 50 mm/dygn), snösmältning, stigande

sjö eller vattendrag

• kostnader för upptining av frusen ledning och

rensning vid stopp i ledning

• kostnader för att lokalisera skadeställe utanför

byggnad.

Särskild självrisk

Om skada på installationen beror på frysning är självrisken 10 000 kronor, dock lägst den

valda grundsjälvrisken.

Aktsamhetskrav

Du ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning. Om du åsidosätter aktsamhetskraven

kan ersättningen sättas ned. Regler om nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler.


Livsmedel och produkter i frys

Försäkringen ersätter

• skada på livsmedel och produkter i frys som skadas till följd av temperaturändring vid strömavbrott eller när

frysen går sönder. Vid en sådan skada på livsmedel/produkter betalas också kostnaden för att avlägsna

dålig lukt i frys.

Högsta ersättning

25 000 kronor.

Läckageskador

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

Skada på egendom som orsakas av vätska som

oberäknat strömmar ut från

• avloppssystem, även invändiga stuprör som

uppfyller de krav som ställs på avlopps ledning

• ledningssystem för vatten

• värmesystem

• anordningar* anslutna till system ovan

• badrum eller annat utrymme som har golvbrunn

och försetts med vattentät våtrums beklädnad

• kyl och frys.

Förlust av vätska som oberäknat strömmar ut från

ledningssystem vid ersättningsbar skada.

Om vatten- och andra läckageskador ersätts av

försäkringen betalar vi också nödvändiga kostnader

för att

• lokalisera och frilägga läckagestället

• återställa det frilagda läckagestället.

*Med anordningar avses till exempel värmepanna,

expansionskärl, varmvattenberedare, tvättställ, tvättoch

diskmaskin.

17

Skada på egendom vid utströmning från

• dräneringssystem

• ventilationskanal

• utvändiga stuprör

• tak

• takrännor

• rökkanal.

Skada vid ny-, till- eller ombyggnad innan ledningssystemet/anordningen

provats och visat sig vara

felfri.

Det läckande tät- och ytskiktet.

Kostnader för att lokalisera läckageställe utanför

byggnad.

Skada som orsakats av att vatten till följd av skyfall,

snösmältning, stigande sjö eller vattendrag, kommer

ur avloppsbrunn eller avloppsledning. Du kan

dock i vissa fall få ersättning enligt avsnittet Skyfall,

snösmältning, stigande sjö eller vattendrag.

Särskilda självrisker

Självrisken är lägst 6 000 kronor. Vid utströmning från badrum eller annat utrymme

som har golvbrunn och försetts med vattentät våtrumsbeklädnad är självrisken lägst

8 000 kronor.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Om utströmningen beror på frysning är självrisken lägst 10 000 kronor. Har du själv valt

en grundsjälvrisk som är högre än de särskilda självriskerna ovan gäller den högsta

själv risken.

Aktsamhetskrav

Du ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning. Du ska även vidta de åtgärder

som Sveland föreskrivit till exempel vid besiktning för att förhindra läckageskada. Om du

åsidosatt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned. Regler om nedsättning finns i

avsnittet Försäkringsregler.

Utströmning av vätska – miljöskada

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• nödvändig sanering enligt miljölagstiftningen

efter oföutsedd utströmning av vätska från

cistern, tank eller annan behållare vilken orsakar

skada på mark, grundvatten, vattentäkt, vattendrag,

sjö och annat vattenområde.

Högsta ersättning

1 miljon kronor.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 18

• skada som omfattas av läckagemomentet

• den utströmmande vätskan

• skada genom långtidspåverkan som exempelvis

röta, svamp, rost, frätning eller liknande

• skada på obärgad gröda.

Särskild självrisk

På detta moment tillkommer en särskild självrisk på 10 000 kronor utöver vald grundsjälvrisk.

Skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

Skada på gårdens byggnader och lösa egendom vid

• skada som beror på att vattnet strömmar från

markytan direkt in i byggnaden genom fönster,

dörr, ventil eller annan sådan öppning eller

inomhus tränger upp ur avlopps ledning, till följd

av skyfall (minst 1 mm/min eller 50 mm/dygn),

snösmältning, stigande sjö eller vattendrag.

• skada på sjöbod och båthus samt egendom i

dem

• skada på bostadsbyggnad samt tomtmark

• skada på obärgad gröda.

Särskild självrisk för byggnad

Självrisken är 10 000 kronor, dock lägst den valda grundsjälvrisken.


Husbock och Hästmyra

För att detta avsnitt ska gälla ska byggnaderna vara godkända efter besiktning, vilken sker

inom vissa geografiska områden där virkesförstörande insekter är vanligt förekommande.

Framkommer det vid besiktningen att byggnad är angripen av husbock och hästmyra

måste byggnaden först saneras och därefter åter besiktigas för att försäkringsskydd ska

kunna lämnas.

Karenstid

Försäkringsskydd inträder först efter utförd besiktning, dock inte senare än 6 månader

från det att byggnaden försäkrades.

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• kostnad för sanering

• kostnad för reparation av byggnadsdel vars brukbarhet

blivit väsentligt nedsatt

• kostnad för nödvändig friläggning och återställande

efter sanering.

19

• sanering och reparation vid angrepp inom

6 månader från den dag byggnaden försäkrades

i Sveland

• kostnad som uppkommer genom att annan

entreprenör/reparatör än av Sveland anvisad

anlitas

• sanering och reparation vid angrepp på skadat,

rötskadat virke eller på annat sätt bristfälligt virke

• reparation vid angrepp av endast estetisk

betydelse.

Vad du ska göra vid skada

När angrepp upptäckts eller vid behov av sanering ska du

• genast underrätta Sveland eller anvisad entreprenör

• bereda av Sveland anvisad entreprenör/reparatör tillträde

• underlätta för besiktning/sanering, exempelvis genom att avlägsna möbler och annat

som kan vara i vägen.

Om du inte följer dessa anvisningar kan ersättningen sättas ned. Regler om nedsättning

finns i avsnittet Försäkringsregler.

Särskild självrisk

Husbock och Hästmyra gäller utan självrisk.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Saneringsskydd råttor och möss

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• invändig sanering av levande möss och råttor vid

max två tillfällen per försäkringsår i de byggnader

som omfattas av Gårdsförsäkringen.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 20

• direkt eller indirekt skada som orsakats av möss

eller råttor

• kostnader för friläggning och återställande efter

sanering

• sanering av möss och råttor eller avföring från

möss och råttor.

Sanering ersätts endast under förutsättning att du själv försökt åtgärda problemet.

Särskild Självrisk

Saneringsskydd råttor och möss gäller utan självrisk.


Merkostnadsskydd

Merkostnader

Försäkringen ersätter

• nödvändiga och skäliga merkostnader, under längst ett år från skadedagen, för att återuppta och driva den

försäkrade verksamheten vidare om gårdens byggnader eller lösa egendom helt eller delvis blir obrukbart

till följd av en ersättningsbar skada enligt egendomsskyddet. Merkostnad på grund av allriskskada på lös

egendom omfattas endast om du har valt tilläggsförsäkring Allriskförsäkring lösöre.

Karens

Merkostnadsskyddet gäller med en karens på 24 timmar vid varje skadetillfälle.

Högsta ersättning

50 000 kronor.

Särskild självrisk

Merkostnadsskydd gäller utan självrisk.

21

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Personligt skydd

Ansvarsförsäkring

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig och för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och

folkbokföringsadress som du. Försäkringen gäller även för annan som du ansvarar för

enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler (principalansvar).

Försäkrad verksamhet

Försäkringen omfattar

• jordbruk, skogsbruk och djurhållning*

• förädling och försäljning av gårdens djur, jordbruks- och skogsprodukter

• körslor och tjänster åt andra när du använder gårdens byggnader och lösegendom

• arbetstagare för skada han/hon orsakar i tjänsten

• dig som byggherre när du utför byggnadsarbete på eller uppför ny gårdsbyggnad på din gård.

*Med djurhållning i ansvarsförsäkringen menar vi endast verksamhet relaterad till nötkreatur, hästar, får, getter,

grisar, värphöns, slaktkycklingar, ankor, kalkoner och gäss.

När och vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller när någon, som inte omfattas av samma försäkring som du, kräver att

du ska betala skadestånd för person- eller sakskada som inträffar under försäkringstiden.

Om du säljer din gård och därigenom inte längre har gällande ansvarsförsäkring gäller

denna försäkring under ytterligare tre år, förutsatt att den skadegörande handlingen

inträffat under försäkringstiden.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 22


Undantag och begränsningar

Försäkringen omfattar inte

• dig som ägare av det bostadshus du bor i med därtill hörande tomtmark

• den del du tagit på dig ansvar utöver allmänna skadeståndsrättsliga regler

• skada på levererad (eller såld) produkt

• skada orsakad av undersökning, behandling eller annan vård av häst

• skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller som uppkommit under sådana omständigheter att du

borde ha förstått att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa

• skada som orsakats med uppsåt, eller i samband med att du utfört straffbar uppsåtlig gärning

• byggnads- eller sprängningsarbete för annans räkning

• skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av

• registreringspliktigt eller trafikförsäkringspliktigt motordrivet fordon samt registrerings pliktigt släpfordon

då skadan uppkommit till följd av trafik med fordonet

• vatten- eller luftfarkost.

• skada som du kan göras ansvarig för om du äger trav- eller galopphäst eller om du är tränare, kusk eller

ryttare. Undantaget gäller om skada inträffat inom trav- eller galoppbaneområde och ersättning kan fås

från annan försäkring

• skada som du kan göras ansvarig för, i egenskap av medlem eller delägare i förening eller bolag

• böter och viten eller för straffskadestånd (punitive damages)

• skada som direkt eller indirekt orsakats av eller har samband med asbest

• skada på egendom som du, på grund av särskilt åtagande därom, förvarar åt annan.

Vad du ska göra om du krävs på skadestånd

• Du ska snarast anmäla kravet till Sveland.

• Du ska följa våra anvisningar.

• Du ska genast underrätta oss om du blir instämd till domstol.

Följer du inte dessa anvisningar kan skälig del av vad Sveland betalat till den skadelidande

återkrävas av dig. Regler finns i avsnittet Försäkringsregler.

• Du får inte själv åta dig att betala skadestånd.

Om du utan vår tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp

eller betalar ersättning är detta inte bindande för oss. Om du vid rättegång inte följer

våra anvisningar blir domen inte bindande för oss.

23

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Hur Sveland hanterar skadeståndskraven

Om du krävs på ersättning för en skada som kan omfattas av försäkringen gäller följande

• vi utreder om du är skadeståndsskyldig

• vi förhandlar med den som kräver skadestånd

• vi för din talan i rättegång och betalar rättegångskostnaderna

• vi betalar det skadestånd som du är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga

regler

• om du är skyldig att betala ett jämkat skadestånd, enligt 22 kap 7 § Byggningabalken,

då dina hemdjur orsakat skada på annans hemdjur, betalar vi även den resterande

delen av skadeståndet.

Högsta ersättningsbelopp

Vid varje skadetillfälle betalar vi högst 5 000 000 kronor. Ersättningsbeloppet utgör en

övre gräns även i följande fall

• flera av dem som försäkringen gäller för är skadeståndsskyldiga

• flera skador uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle.

Försäkringsbeloppet är högst 80 000 kronor vid skada på egendom som du, för egen,

eller för någon annans räkning hyrt, leasat, lånat, arrenderat, nyttjat eller bearbetat* samt

för skada på omhändertagen egendom.

*Med bearbetning menar vi harvning, sådd, gödselspridning, radhackning, skörd av jordbruksprodukter och liknande.

Särskild självrisk

En särskild självrisk på 10 000 kronor tillämpas då skadan är orsakad av

• bearbetning, reparation, installation

• besprutning eller bepudringsåtgärd

• förorening genom stallgödsel, urin eller pressvatten

• förorening genom vätska från cistern, tank eller behållare

• brandfarliga heta arbeten

• att du åsidosatt lag eller myndighets föreskrift.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 24


Rättsskydd

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig och för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och

folkbokföringsadress som du. Försäkringen gäller även för annan som du ansvarar för och

för följande verksamheter

• jordbruk, skogsbruk, hästverksamhet och djurhållning*

• förädling och försäljning av gårdens djur, jordbruksprodukter och skogsprodukter

• körslor och tjänster åt andra när du använder gårdens byggnader och lösegendom

• dig som byggherre när du utför byggnadsarbete på eller uppför ny gårdsbyggnad på din

gård.

*Med djurhållning i rättsskyddsförsäkringen menar vi endast verksamhet relaterad till nötkreatur, hästar, får, getter,

grisar, värphöns, slaktkycklingar, ankor, kalkoner och gäss

När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd

Huvudregel

Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och om den då gällt

under en sammanhängande tid av minst två år. Något uppehåll i försäkringsskyddet får inte

finnas. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits i Sveland. Om du tidigare har haft

samma slags försäkring, med rättsskydd, i annat bolag får du tillgodoräkna dig den tiden.

Om du inte haft försäkring i två år

Om du hade försäkring i Sveland eller i annat bolag när det som ligger till grund för

anspråket inträffade kan du ändå få rättsskydd om du har försäkring hos oss när tvisten

uppkommer. Det förutsätter dock att det inte varit något uppehåll i försäkringsskyddet

under tiden däremellan.

Om din försäkring upphört

Har försäkringen upphört att gälla på grund av att försäkringsbehovet upphört kan

rättsskydd ändå beviljas under förutsättning att försäkringen varit i kraft när de händelser

eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade och det därefter inte gått

längre tid än tio år.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i tvist

• med motpart, som har hemvist inom Norden.

25

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i

följande tvister, som försäkrad inte kan få betalda av staten eller av motpart. Försäkringen

gäller endast för kostnader, som uppkommer under den tid försäkrad biträds av ombud.

Arvode betalas högst enligt den timkostnadsnorm regeringen fastställer vid ersättning till

rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen.

Tvist utan rättegång

Försäkringen gäller för den försäkrades egna rättegångskostnader i tvist som kan prövas

som tvistemål i tingsrätt, fastighetsdomstol, statens va-nämnd eller vattendomstol i

Sverige eller motsvarande domstolar i övriga nordiska länder. Är tvisten sådan att den

först kan prövas av annan instans (till exempel kronofogdemyndighet, arrendenämnd,

hyresnämnd eller annan myndighet) betalas endast kostnader, som uppkommit efter

sådan prövning.

Försäkringen gäller för tvist som kan prövas enligt 20 kap 2 § 6 p. Miljöbalken.

I tvist angående uppförande av byggnad betalas endast kostnader som uppkommer

efter avtalad garantitids utgång. Denna begränsning gäller inte om entreprenören vägrar

fullgöra sina kontraktsenliga skyldigheter efter slutbesiktning.

Tvist med rättegång

Försäkringen gäller för den försäkrades egna ombuds- och rättegångskostnader och

sådana rättegångskostnader, som den försäkrade efter domstols prövning förpliktas utge

i tvistemål eller som efter sådan prövning kan prövas av hovrätt eller Högsta Domstolen.

Försäkringen gäller även för hyres- eller arrendetvist som prövas vid Svea Hovrätt.

Träffas förlikning under rättegång gäller försäkringen för ombuds- och rättegångskostnader,

som försäkrad åtagit sig att betala motpart under förutsättning att det är uppenbart

att försäkrad skulle ha ålagts att betala rättegångskostnader med beloppet eller högre

belopp om tvistemålet prövats av domstol. Dock ersätts kostnader för utredningar i

arrendenämnd, om den försäkrade visar att utredningen är nödvändig för den fortsatta

prövningen.

Tvist med skiljeförfarande

Försäkringen gäller för kostnader för skiljemannaförfarande om tvisten utan sådant

förfarande skulle ha prövats i ovan nämnda domstolar. Ersättning lämnas för den försäkrades

egna kostnader och för sådana motpartskostnader, som den försäkrade efter

skiljenämndens prövning förpliktas utge.

Förvaltningsmål

Försäkringen gäller i skattemål för nödvändiga och skäliga ombudskostnader i förvalt-

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 26


ningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen i skattemål angående

taxering av den försäkrade verksamheten, fastighetstaxering eller momsskattemål.

Försäkringen gäller i vissa förvaltningsmål för tvist vid omprövning eller överklagande av

svensk förvaltningsmyndighets eller domstols beslut eller dom som avser

• ändring eller upphävande av beslut om EU-stöd eller bidrag avseende arealersättning,

djurbidrag, mjölkstöd, strukturfondstöd, EU-godkända nationella stöd eller angående

mjölkkvoter

• återbetalning av beviljat stöd eller bidrag enligt föregående punkt.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för tvist

• som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d § första stycket Rättegångsbalken

(så kallade småmål). Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av

försäkrings avtalet

• med någon som du är eller varit gift, ingått registrerat partnerskap med eller sammanboende

med enligt sambolagen

• som rör sådan av den försäkrade bedriven eller planerad verksamhet eller del därav

som enligt miljöskyddslagen kallas miljöfarlig verksamhet, oavsett om denna lag

åberopas eller inte

• när den försäkrade begär eller för talan om tillstånd, godkännande eller liknande, om

saken prövas av fastighetsdomstol eller vattendomstol

• som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (till exempel tvister gällande

provision, arbetstvister eller liknande)

• som avser fordran eller annat anspråk, som överlåtits på försäkrad om det inte är

uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom

• som grundar sig på försäkrades borgensåtagande eller liknande åtagande

• som gäller dig eller andra personer i ditt hushåll som ägare av det bostadshus du bor i

med tillhörande tomtmark

• som avser skadestånd eller annat anspråk riktat mot försäkrad på grund av gärning

som föranlett misstanke om brott eller åtal för brott, som kräver oaktsamhet eller

uppsåt för straffbarhet

• som rör brottmål

• enligt marknadsföringslagen

• som avser ersättningsanspråk mot försäkrad, som kan omfattas av ansvarsförsäkring

27

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


• som gäller den försäkrade i egenskap av ägare, brukare eller förare av motordrivet

fordon, husvagn eller annat släpfordon, vatten- eller luftfarkost

• där försäkrad är konkursgäldenär eller part i ackordsförhandling utan konkurs eller part

i förfarande som gäller företagsrekonstruktion

• där försäkrad inte har befogat intresse av att få sin sak prövad

• som avser ersättningsanspråk, som uppkommit mellan företag inom samma koncern

eller mellan delägare som omfattas av detta försäkringsavtal

• om frågan om rättsskydd kan vänta till dess annan rättslig angelägenhet, där anspråket

stödjer sig på väsentligen likartad grund, har avgjorts (så kallat pilotmål).

Försäkringen ersätter inte

• kostnader som avser försäkrads eget arbete, inkomstbortfall, resor eller uppehälle

• kostnader för utredning om innehållet i utomnordisk rätt

• kostnader för ombuds resor utom Norden

• kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal

• bokföringskostnader

• avgifter, räntor, skattetillägg, viten eller böter.

Försäkringen ersätter inte merkostnader på grund av att försäkrad

• anlitar ombud utanför den ort där du bor eller den ort där saken ska prövas

• anlitar fler än ett ombud eller byter ombud

• gjort sig skyldigt till försumlig processföring eller i övrigt förfarit försumligt

• underlåtit att i eller utom rättegång tillvarata möjligheten att få ut ersättning från

motparten

• krävs på högre ersättning för ombudskostnader än vad som utdömts efter prövning av

domstol.

Försäkringen gäller inte för biträde i skattemål

• angående skattebrott eller skönstaxering

• angående arvs- eller gåvoskatt

• om skatt eller avgift har betalats in till myndigheten

• angående eftertaxering, som beror på att försäkrad fullgjort sin uppgiftsplikt på ett

oriktigt sätt

• som har samband med köp eller försäljning av aktier eller liknande andelsbevis

• flera skattemål som hänför sig till samma beskattningsår

• om värdet av det som yrkas i tvisten understiger ett halvt basbelopp.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 28


Försäkringen gäller inte i andra förvaltningsmål

• som har samband med köp eller försäljning av aktier eller liknande andelsbevis

• när tvisten grundas på att försäkrad anses ha lämnat felaktiga eller ofullständiga

uppgifter såvida inte försäkrad kan visa att detta inte till någon del beror på grov

vårdslöshet eller uppsåt

• när tvisten avser rätten till omprövning eller överklagande eller avser avvisningsbeslut

på grund av att ansökan inkommit för sent eller försäkrad inte är behörig sökande

• när tvisten har samband med ett beslut som beror på bristande medel eller anslag

• om värdet av det som yrkas i tvisten understiger ett halvt basbelopp.

Försäkringen ersätter i förvaltningsmål inte

• kostnad som avser försäkrads eget arbete, inkomstbortfall, resor eller uppehälle

• bokföringskostnader

• avgifter, räntor, skattetillägg, viten eller böter

• kostnader för inhämtande av förhandsbesked eller liknande från EU-domstol,

EU-myndighet eller annat EU-organ.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i förvaltningsmål på grund av att försäkrad

• anlitar fler än ett ombud eller byter ombud

• gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt förfarit försumligt.

Åtgärder vid tvist

Anmälan om tvist

Den försäkrade skall anmäla skadan till Sveland snarast möjligt. Om detta försummas och

försummelsen leder till skada för Sveland kan ersättningen komma att sättas ned efter

vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Preskription

Rätten till ersättning går förlorad om du inte väcker talan mot Sveland inom tre år från det

att du fick kännedom att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande och i varje fall

inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göra gällande.

Om du anmält skadan inom den tid som angetts här ovan, har du alltid sex månader på

dig att väcka talan mot oss, sedan vi lämnat slutligt beslut.

Bestämmelserna om preskription börjar tillämpas från den tidpunkt då ombud anlitas.

Ombud

För att försäkringen ska gälla krävs att du, genom rättegångsfullmakt, anlitar lämpligt

ombud att företräda dig i förhandlingar och rättegång.

29

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Ombudet kan vara advokat eller jurist anställd hos advokat. Du kan även anlita annat

lämpligt ombud. Lämplighetsprövning kan göras av Försäkringsförbundets prövningsförfarande

för prövning av ombuds lämplighet.

Vid oenighet om arvode och kostnader för advokat och jurist anställd hos advokat, kan

prövning göras hos Ombudskostnadsnämnden. Vid oenighet om arvode kostnader för

övriga ombud, kan prövning göras hos Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor.

Högsta ersättningsbelopp

Vid varje tvist är Svelands ersättningsskyldighet för ombuds- och rättegångskostnader

begränsad till 200 000 kronor.

Endast en tvist föreligger om

• två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist

• försäkrade har flera tvister som avser samma angelägenhet eller där yrkandena stöder

sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter även om yrkandena inte

stöder sig på samma rättsliga grund.

Ersättning betalas för

• ombuds arvode och omkostnader

• kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av det

anlitade ombudet

• kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande

• kostnader för medling enligt 42 kap 17 § rättegångsbalken

• expeditionskostnader i domstol

• rättegångskostnader som du har ålagts att betala till motpart eller staten efter prövning

av tvisten

• rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit sig att betala till

motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att

betala rättegångskostnader med beloppet eller högre belopp om tvisten prövats.

Kan den försäkrade i en och samma tvist få ersättning från flera försäkringar i ett eller

flera försäkringsbolag, begränsas ersättningen så att den tillsammans med ersättningen

från övriga försäkringar uppgår till 200 000 kronor.

• om domstol har prövat ombudsarvodet i mål betalar vi högst utdömt arvode

• ersättning lämnas inte om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få

ersättning av motparten

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 30


• ersättning lämnas inte om skadestånd till dig får anses innefatta även kompensation för

dina ombudskostnader

• ersättning betalas inte för skiljemännens arvode.

Särskild Självrisk

Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock lägst grundsjälvrisken.

Endast en självrisk tillämpas när

• två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist

• försäkrad har flera tvister, som avser samma angelägenhet eller där yrkandena stöder

sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter, även om yrkandena inte

stöder sig på samma rättsliga grund.

Ersättningsregler

Ersättningsbeloppet utgörs av

• ersättningsbara kostnader med avdrag för självrisken.

Betalning av ersättning

Ersättning betalas för ersättningsbara kostnader till ombudet när ärendet slutredovisats, i

den mån försäkringsbeloppet inte tagits i anspråk av motpart genom verkställighet av dom

eller liknande förfarande. Om försäkrad blir, eller riskerar bli ersättningsskyldig till flera,

har Sveland rätt att fördela resterande del av ersättningen.

Ersättning á conto förutsätter särskild prövning. Sveland åtar sig att göra utbetalning

högst en gång var sjätte månad.

31

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Valfria tillägg

Vilka tilläggsförsäkringar du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. Bestämmelserna i

avsnitten Din försäkrings giltighet och Grundskyddet om var försäkringen gäller, aktsamhetskrav,

vilka personer försäkringen omfattar och vilken egendom försäkringen omfattar,

tillämpas på tilläggsförsäkringarna.

Vidare gäller villkorets Ersättnings- och Värderingsregler samt Försäkringsregler i tilllämpliga

delar om inget annat anges. Självrisken anges på försäkringsbrevet eller under

respektive avsnitt.

Allriskförsäkring Gårdslösöre

Allriskförsäkring Gårdslösöre gäller inte för händelser som omfattas av Grundskyddet och

där angivna undantag och begränsningar.

Försäkringen ersätter Försäkringen ersätter inte

• skada på eller förlust av lös egendom genom

plötslig och oförutsedd händelse.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 32

Skada på eller förlust av

• foder, strö och övriga förnödenheter till djur

• utsäde

• djur

• obärgad gröda

• värdehandlingar som förvaras i garage, uthus,

förråd eller ekonomibyggnad

• kontanter.

Skada som orsakas av

• djur eller ryggradslösa djur (exempelvis insekter)

• försummat underhåll, rost eller frätning

• lagring, kondens eller fukt

• slitage, förbrukning eller självförstörelse, till

exempel självsprickor eller vittring

• felaktig bearbetning, reparation eller

konstruktion.


Högsta ersättning

Inom försäkringsbeloppet ersätts allriskskada på lös egendom med

• 50 000 kronor om Gårdens lösa egendom är försäkrad upp till 200 000 kronor

• 100 000 kronor om Gårdens lösa egendom är försäkrad upp till 400 000 kronor.

De i Grundskyddet angivna högsta ersättningsbeloppen kan inte höjas med ovan angivna

belopp.

Gårdsbyggnad Special

Kan tecknas som tillägg för byggnad eller byggnadsdel på den försäkrade fastigheten.

Den byggnad eller byggnadsdel som ska omfattas av tilläggsförsäkringen ska vara

angiven i försäkringsbrevet samt finnas utförligt dokumenterad av försäkringstagaren.

Försäkringen ersätter

• ersättningsbar skada enligt egendomsskyddet.

Högsta ersättning

Det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev.

Särskild självrisk

Självrisken är den avtalade grundsjälvrisken förutom för de händelser då försäkringen

gäller med särskild självrisk. Den särskilda självrisken framgår under respektive skadehändelse.

Särskilda skadereglerings- och skadevärderingsregler

Egendom återställs inom 1 år

Om försäkringstagaren väljer att inte återställa byggnaden med rationella metoder åligger

det försäkringstagaren att finna hantverkare, material etecetera. Valet av hantverkare och

material ska godkännas av Sveland innan återställandet kan påbörjas. Skadan regleras

genom att man värderar skadan till kostnaden för att återställa byggnaden med de

särskilda metoder, material samt återställande av konstnärlig utsmyckning. Den skadade

egendomen ska återställas inom 1 år annars regleras skadan enligt punkt 2 nedan.

Egendomen återställs inte

Se Ersättnings- och värderingsreglerna om Konstnärlig utsmyckning.

33

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Ersättnings- och värderingsregler

Ersättningsregler

Du får ersättning för direkta ekonomiska förluster. Som direkt ekonomisk förlust betraktas

bland annat inte

• affektionsvärde

• förlorad arbetsförtjänst i samband med egendomsskada

• besvär och olägenheter som kan uppstå

• värdet av eget arbete eller iordningställande efter skada om Sveland inte åtar sig detta

• värdet av eget arbete som du lagt ned på fotografier, film, inspelning, dataprogram,

modeller eller dylikt

• återskapande av digitalt lagrad information

• förlust som kan uppstå till följd av att konto eller abonnemang obehörigen utnyttjas

• kränkning/ideellt skadestånd

• kostnad för att verifiera, styrka och framställa krav

• kostnad för att återköpa egendom

• kostnad för ökad elförbrukning som orsakas av installationsskada.

När egendom skadas eller förloras påverkas ersättningen bland annat av

• ålder

• förslitning

• modernitet

• användbarhet.

Hur vi ersätter dig

Vi har rätt att avgöra

• om en skada ska ersättas kontant, eller med föremål av motsvarande utförande och

standard. Vi kan också besluta att den skadade egendomen ska återställas på annat sätt

• var inköp eller reparation ska göras.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 34


Mervärdesskatt ersätts inte av Sveland när du är skatteskyldig för moms och kan göra

avdrag för detta. Du är inte berättigad till högre ersättning än vad likvärdig egendom

kostar hos Sveland anvisat inköps- eller reparationsställe. Vid återställande av skada på

byggnad eller tomtmark är du inte berättigad till högre ersättning än vad entreprenaden/

reparationen skulle kosta hos av Sveland anvisad entreprenör/reparatör.

Marknadsvärde

Med marknadsvärde menar vi det värde egendomen har i den allmänna handeln.

Konstnärlig utsmyckning

Kostnaden för att återställa konstnärlig utsmyckning omfattas inte av försäkringen. När vi

fastställer skillnaden i marknadsvärde före och efter skadan, ingår inte det marknadsvärde

som påverkas av konstnärlig utsmyckning. Vill du öka ditt skydd för konstnärlig utsmyckning,

kan du komplettera din försäkring med tilläggsförsäkringen Gårdsbyggnad Special.

Särskilda regler vid byggnadsskada

En byggnad kan vara antingen fullvärdesförsäkrad eller försäkrad till ett särskilt angivet

belopp (förstarisk). Om byggnaden är fullvärdesförsäkrad ersätter vi skadan i dess helhet

med de undantag och begränsningar som framgår av avsnittet Ersättnings- och värderingsregler

och villkoret i övrigt. Är den istället försäkrad till det belopp (förstarisk) som

anges i försäkringsbrevet gäller samma regler som för fullvärdesförsäkring, men då är

försäkringsbeloppet det högsta belopp som kan betalas.

Beställare av reparation

Vid reparation och återställande ska du vara beställare av arbetet, för att få de fördelar

som finns i Konsumenttjänstlagen.

Röjnings- och bärgningskostnad

I samband med sådan skada, som omfattas av försäkringen, lämnas även ersättning för

kostnader för nödvändig bärgning, röjning, borttransport, destruktion och deponering av

skadad egendom.

Vid förstariskförsäkring begränsas den sammanlagda ersättningen till försäkringsbeloppet.

Särskilda regler för egendom som inte är underhållen eller funktionsduglig

Om egendomen inte var i funktionsdugligt skick eller normalt underhållen värderas skada

till skillnaden i marknadsvärde omedelbart före och efter skadan. Om egendomen var

uttjänt kan det innebära att ersättningen helt uteblir.

35

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Värdering av skada på gårdsbyggnad

Du är berättigad att återställa byggnaden enligt nedanstående regler.

Vad som avses med återställande

Med återställande avses

• reparation av den skadade gårdsbyggnaden

• uppförande av likadan eller närmast motsvarande gårdsbyggnad på samma grund och

för samma ändamål med användande av rationella och moderna material som finns

i allmänna handeln i Sverige. Vi ersätter inte angränsande oskadade byggnadsdelar

som har samma ytskikt som det skadade.

Rör det sig om byggnadsdelar och installationer avses med återställande

• reparation för att återställa funktionen. Vi ersätter inte angränsande oskadade byggnadsdelar

som har samma ytskikt som det skadade. När skadan omfattas av försäkringen

ingår även lokalisering och friläggning av ett skadat föremål. Detsamma gäller

för återläggning

• utbyte av det skadade föremålet till likvärdigt, om reparation inte kan göras.

Normtid

Vid återställande beräknas skadan till högst den normtid som Sveland tillämpar för

att utan dröjsmål återställa gårdsbyggnaden till samma eller likvärdigt utförande med

rationella metoder och material. Normtiden är ett kalkylverk vars huvudmän är Bygg- och

VVS-entreprenörerna samt Målarmästarnas Riksförbund.

Hur skador värderas

Gårdsbyggnaden återställs inom 2 år

Du får vad det kostar att utan dröjsmål återställa gårdsbyggnaden.

Avdrag görs i vissa fall på grund av berörda byggnadsdelars ålder med procenttal enligt

Tabell för åldersavdrag.

Ytterligare avdrag görs från återställandekostnaden för del av byggnad som skadas och

inte är normalt underhållen. Detta avser även byggnadsdel som inte omfattas av tabellen.

Gårdsbyggnaden återställs inte inom 2 år

Du får vad gårdsbyggnaden beräknas kosta att återställa utan dröjsmål. Avdrag görs med

procenttal enligt tabellen nedan, räknat från och med den tidpunkt då byggnadsdelen

första gången togs i bruk.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 36


Ersättningen blir högst det belopp som svarar mot skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde

omedelbart före och omedelbart efter skadan.

Merkostnader vid återställande/reparation

Sveland betalar inte den kostnad som kan uppkomma vid återställande och reparation på

grund av att nya normer eller branschregler gäller vid skadetillfället.

Åldersavdrag på byggnadsdel utomhus

Vid återställande av en installation utomhus görs avdrag för installationens ålder på hela

kostnaden för återställandet, det vill säga inklusive friläggning och återläggning.

Särskilt lågt marknadsvärde

Har marknadsvärdet på hela byggnaden minskat på grund av ålder och/eller slitage eller

andra omständigheter med mer än 50 % av marknadsvärdet för ny motsvarande byggnad

värderas skadan högst till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart före

och omedelbart efter skadan.

Marknadsvärdet är det pris som sannolikt kan erhållas vid försäljning på den allmänna

marknaden.

Byggnadsskal

Med byggnadsskal menas tak, stomme, mellanbotten, väggar, dörrar, fönster och golv.

Golv i djurstallar och andra byggnadsdelar som räknas upp i Tabell för åldersavdrag, är

dock inte byggnadsskal.

Byggnadsdel

Med byggnadsdel menar vi allt som finns uppräknat i Tabell för åldersavdrag som installationer,

ytbeklädnader, tillbehör etecetera. Är det en skada på målning, tapetsering och

väggbeklädnad eller golvmattor räknas de olika åtgärderna, till exempel målning, i varje

rum som en byggnadsdel.

37

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Tabell för åldersavdrag

Byggnadsdel eller del av sådan.

Avser både material och arbete

även rivning och återställande

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 38

Antal år utan

åldersavdrag

Därefter görs

ett procentuellt

åldersavdrag per

påbörjat år med

I betong eller annat material med motsvarande hållbarhet.

Gödsel- och urinbehållare, gödselplatta, pumpbrunnar, utvändiga

gödselkulvertar 0 år 3 %

I betong eller annat material med motsvarande hållbarhet

i djurstallar. Golv, foderbord, invändiga avloppsledningar,

brunnar, inredning i djurstallar 0 år 3 %

Hötorkar, kalluftstorkar, inlastningsgropar, hissanordningar,

telfer 0 år 3 %

Läktare och sarg i ridhus, körbanor 0 år 3 %

Vatteninstallationer, hydroforanläggningar, ledningar utanför

byggnad, ventilation, solfångare (vatten, luft), värmeanläggningar

exklusive panna 0 år 3 %

Reservelverk 0 år 3 %

Ensilagesilor i annat material än trä, spannmåls- och foderbehållare

och varmluftstork exklusive panna 0 år 3 %

Mjölktank exklusive kylkompressor, inredning i mjölk-, personalrum

och sadelkammare och motsvarande lokaler exklusive

tvättmaskin 0 år 3 %

Elinstallationer och optiska fiberledningar 20 år 4 %

Inredning i djurstallar, boxar, grindar, båspallmattor, bogstöd,

båsavskiljare, skrittmaskiner med mera 3 år 10 %

Mjölkningsanläggningar, kylkompressorer 3 år 10 %

Utgödslingsanordningar, spaltgolv, träbeteckningar, stålgaller,

durkplåt, gödsel- och urinpumpar, omrörare 3 år 10 %

Hökanon, utrustning för inläggning och uttagning av foder i

silotorn, automatiska utfordringsanläggningar, grovfodervagn,

kraftfodervagn, skruvar och transportörer 3 år 10 %

Elmotorer, pumpanläggningar och tvättmaskiner 3 år 10 %

Dukar som tätskikt i gödselbassänger, samt som vägg- och

takmaterial 3 år 10 %


Byggnadsdel eller del av sådan.

Avser både material och arbete

även rivning och återställande

39

Antal år utan

åldersavdrag

Därefter görs

ett procentuellt

åldersavdrag per

påbörjat år med

Värmepanna, kvarnar, krossar, foderblandare, sorteringsmaskiner,

elevatorer och utrustningar i foderkök 3 år 10 %

Styrenhet, larm, värmeväxlare, värmepumpar, solcells-/solfångare

och tillhörande utrustning (exempelvis styrdator) 2 år 10 %

Löpband för hästar, tidtagnings- och ljudanläggningar,

vågceller och elektronisk utrustning 2 år 10 %

Keramisk väggbeklädnad inomhus i utrymmen som inte är

våtrum 10 år 5 %

Golvbeläggningar i utrymmen som inte är våtrum

• textila 5 år 8 %

• plast/linoleum/högtryckslaminat 10 år 5 %

• parkett och övriga golvbeläggningar

(dock inte keramiska) 15 år 5 %

• keramiska plattor. 10 år 5 %

Våtrumsbeklädnad inklusive tätskikt

• målning i våtrum 2 år 8 %

• trådsvetsad golv- och väggmatta 5 år 8 %

• ytskikt bestående av keramiska plattor 10 år 5 %

• övrigt golv- och väggbeklädnadsmaterial. 2 år 10 %

Takbeläggning av papp/plast/gummiduk 5 år 8 %

Övrig takbeläggning 15 år 8 %

Skorsten av stål eller plåt 5 år 8 %

Skorsten av annat material 25 år 2 %

Byggnadsskal

Se separat tabell

på nästa sida

Se separat tabell

på nästa sida

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


För övriga byggnadsdelar och installationer som inte finns i tabellen görs ett åldersavdrag

efter beräknad livslängd. Reglerna tillämpas inte för byggnadsdelar för vilket tillämpningen

skulle leda till oskäligt resultat.

En byggnadsdels ålder beräknas från tidpunkten då den första gången togs i bruk. Vid

skada på målning och tapetsering samt golvbeläggning räknas varje rum för sig som

byggnadsdel. Var byggnadsdelen redan skadad eller bristfällig före försäkringsskadan

görs återställande med avdrag för skada/bristfälligheten utöver eventuellt åldersavdrag.

Högsta åldersavdrag

Högsta sammanlagda åldersavdrag (avskrivning) är 80 % på byggnadsdel som var

funktionsduglig och normalt underhållen före skadan. Var byggnadsdelen helt uttjänt kan

du bli helt utan ersättning för denna byggnadsdel.

Särskilt åldersavdrag på byggnadsskal vid storm, hagel och snötryck

Om ett byggnadsskal skadas genom storm, hagel eller snötryck gör vi ett särskilt åldersavdrag

enligt tabellen nedan. Det särskilda åldersavdraget tillämpas inte då skadan

orsakats av fallande träd, elstolpe eller flaggstång.

Byggnadsdel eller del

av sådan. Avser både

material och arbete

även rivning och

återställande

Antal år utan

åldersavdrag

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 40

Därefter görs

ett procentuellt

åldersavdrag per

påbörjat år med Högsta åldersavdrag

Byggnadsskal 25 år 3 % 50 %

Hinder på grund av lag eller myndighets föreskrift

• om skadad byggnad, byggnadsinventarier, markinventarier eller markanläggningar på

grund av lag eller myndighets föreskrift inte får återställas, ska vid värdering hänsyn

även tas till förlust genom att kvarvarande del av byggnaden inte kan användas

(restvärdesersättning)

• vid hinder enligt ovanstående punkt är den försäkrade skyldig att följa bolagets

anvisningar och på dess bekostnad vidta erforderliga åtgärder, såsom att söka dispens

eller överklaga beslut. Följs inte anvisningarna är den försäkrade inte berättigad till

ersättning för den förlust som uppstår genom att kvarvarande delar av byggnaden inte

kan användas.


Värdering av skada på gårdens markanläggningar

Ersättningsalternativ

När gårdens markanläggning skadas finns följande alternativ

1. Gårdens markanläggningar återställs.

2. Gårdens markanläggningar återställs inte.

Om skadan drabbat mark, grundvatten, vattentäkt, sjö eller något annat vattenområde

gäller endast ersättningsalternativ ”gårdens markanläggningar återställs”.

1. Gårdens markanläggningar återställs

Om gårdens markanläggningar återställs inom tidsperioden två år, värderas skadan till

vad det kostar att, utan dröjsmål, återställa markanläggningen med rationella metoder och

material.

När det gäller anläggningar och installationer som räknas till gårdens markanläggning gör

vi avdrag enligt Tabell för åldersavdrag.

Har skadan orsakats genom utströmning av vätska och gårdens markanläggningar ska

återställas, värderas skadan till kostnaden för nödvändig sanering av mark, grundvatten,

vattentäkt, vattendrag, sjö och annat vattenområde enligt gällande miljölagstiftning.

Kostnaden för annan utströmmad vätska än bränsle ersätts inte.

2. Gårdens markanläggning återställs inte

Om gårdens markanläggningar inte återställs, värderar vi skadan så till skillnaden mellan

den skadade markanläggningens marknadsvärde omedelbart före och efter skadan.

Återställer du inte anläggning eller installation som räknas till gårdens markanläggningar

inom loppet av två år, värderas skadan till skillnaden i marknadsvärde före och efter skadan,

dock lägst 10 procent av den beräknade kostnaden för att, utan dröjsmål, återställa

den skadade egendomen efter åldersavdrag enligt Tabell för ålderavdrag.

Värderingsregler

Åldersavdrag görs på hela kostnaden för att återställa gårdens markanläggningar, vilket

betyder material- och arbetskostnad inklusive lokalisering, friläggning och återläggning.

När vi beräknar ett värdeminskningsavdrag värderas varje separat föremål av skadad

egendom var för sig.

En markanläggnings ålder beräknas från den tidpunkt då den första gången togs i bruk.

41

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Byggnadsdel eller del

av sådan. Avser både

material och arbete

även rivning och

återställande

Antal år utan

åldersavdrag

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 42

Därefter görs

ett procentuellt

åldersavdrag per

påbörjat år med Högsta åldersavdrag

Installationer som exempelvis

stängsel, pumpar i

brunnar och dammar 3 år 10 % 75 %

Anläggningar som exempelvis

brunnar, broar,

vägar, paddockar 10 år 4 % 25 %

Värdering av skada på gårdens lösegendom

• vid skada får du endast ersättning om du kan styrka innehavet och värdet av det skadade

eller förlorade föremålet. Kostnader du haft för att verifiera, styrka eller framställa

krav ersätts inte

• vi värderar alltid en skada med utgångspunkt från prisläget vid skadetillfället

• kan skadad egendom repareras, värderar vi skadan till en rimlig reparationskostnad.

Reparationskostnaden får aldrig överstiga den ersättning du kan få enligt värderingsreglerna

• värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde, det vill säga utan hänsyn till dina

personliga känslor för föremålet eller djuret

• värdering av skada som drabbat annan persons gårdslösöre gör vi enligt samma

värderingsregler som skulle ha gällt om du varit ägare.

Värderingsregler

Gårdens lösegendom är uppdelad i fem olika värderingsgrupper.

Grupp 1

• värdehandlingar.

Skadan värderas till de normala kostnader som inom två år läggs ned på att återställa

eller återanskaffa värdehandlingar.

Grupp 2

• ritningar, arkivalier samt datamedia.

Skadan värderas till de normala kostnader som inom två år läggs ned för att återställa den

förlust av information som förlorats genom skadan och för att återställa originalritningar.


Grupp 3

• maskiner, vagnar, arbetsbodar och redskap

• seldon, sadlar, remtyg, vagnar och sulkyer

• datorer, kontorsinventarier och kontorsmaterial.

Skadan värderas genom att vi räknar ut återställandekostnaden, det vill säga reparationskostnad

när så kan ske eller kostnad för utbyte av det skadade föremålet. Skadan

värderas dock högst till skillnaden mellan föremålets marknadsvärde omedelbart före och

efter skadan.

Om ett skadat föremål förbättras eller det ökar i marknadsvärde i samband med återställande,

gör vi ett skäligt avdrag vid värderingen.

Grupp 4

• bränsle, smörjmedel, verkstadsutrustning, reservdelar till gårdens maskiner och

byggnadsmaterial

• nötkreatur, hästar, får, getter, grisar, värphöns, slaktkycklingar, kalkoner, ankor och

gäss

• foder, strö, medicin och förbandsmateriel till djur

• utsäde, gödning, bekämpningsmedel och övriga förnödenheter

• på gården förvarade lantbruksprodukter exempelvis spannmål, oljeväxter, ägg och

potatis.

Skadan värderas till skillnaden mellan marknadsvärdet omedelbart före och efter skadan.

Grupp 5

• Obärgad gröda.

Skadan värderas genom att vi räknar ut marknadsvärdet vid skördetidpunkten, med

avdrag för inbesparade kostnader.

Definition av obärgad gröda

Med obärgad gröda menar vi växande eller skördad gröda fram till dess att den har placerats

i inomhus- eller utomhuslager. Med obärgad gröda avses dock inte julgransodling,

vinodling och odling av fruktträd.

43

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Försäkringsregler

Med försäkringstagare avser i detta villkor den som ingått avtal om försäkring med

Sveland. Med uttrycket försäkrad avses den vars intresse är försäkrat mot skada.

Försäkringsavtalet

Försäkringstid och ansvarstid

Försäkringstiden är den tid för vilken försäkringsavtalet har träffats. Saknas utredning

om när avtalet har träffats, ska det anses ha skett klockan 00.00 dagen efter den dag då

Sveland mottog ansökan om försäkring. Försäkringen gäller till och med försäkringstidens

sista dag. Om försäkringen ska tecknas genom att försäkringstagaren betalar premie

eller om försäkringen i annat fall är giltig bara om premien betalats innan försäkringstiden

börjat, inträder Svelands ansvar klockan 00.00 dagen efter den dag då premien kommit

Sveland tillhanda. Försäkringstagaren anses ha betalat premien när han lämnat ett

betalningsuppdrag avseende premien till en bank eller någon annan liknande betalningsförmedlare.

Sveland ansvarar endast för skada genom händelse som inträffar under

försäkringstiden om inte annat särskilt anges i försäkringsvillkoret. Om skadan uppkommit

successivt ansvarar Sveland endast för den del av skadan som uppkommit under försäkringstiden

i Sveland.

Förnyelse av försäkringen

Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt, om inte annat framgår av

avtalet eller omständigheterna. Förnyelse sker dock inte vid försäkringstidens utgång om

• försäkringen har sagts upp och upphör vid denna tidpunkt

• försäkringstagaren har tecknat en motsvarande försäkring hos ett annat bolag.

Har försäkringstagaren inte meddelat Sveland att försäkringsbehovet har upphört, har

Sveland rätt till premien för den tid försäkringen efter förnyelsetidpunkten varit gällande.

Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen

Vill försäkringstagaren säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, får han göra

uppsägningen när som helst dessförinnan. Försäkringstagaren får säga upp försäkringen

före försäkringstidens utgång om

Sveland väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt gällande lag eller enligt

försäkringsavtalet

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 44


• försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet

Sveland har ändrat försäkringsvillkoret under försäkringstiden

• försäkringen har förnyats och försäkringstagaren ännu inte har betalat premie för den

nya premieperioden

• det i annat fall föreligger en ny omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet,

eller

• i samband med skada.

Uppsägning får verkan dagen efter den dag då Sveland mottog uppsägningen. Försäkringen

kan också sägas upp med verkan från och med en viss dag i framtiden. Om

försäkringstagaren, efter förnyelse tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat

försäkringsbolag utan att betala premie för den förnyade försäkringen, anses denna

uppsagd med omedelbar verkan.

Svelands rätt att säga upp försäkringen

Sveland får säga upp försäkringen vid försäkringstidens utgång. Uppsägningen ska göras

skriftligen och sändas till försäkringstagaren senast 1 månad innan försäkringstiden går

ut. Den ska för att få verkan innehålla en förfrågan om försäkringstagaren vill ha försäkringen

förnyad. Begär försäkringstagaren att försäkringen förnyas, gäller uppsägningen

bara om det finns särskilda skäl att vägra försäkringen med hänsyn till risken för framtida

försäkringsfall, den befarade skadans omfattning, den avsedda försäkringens art eller

någon annan omständighet.

Sveland får säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång, bara om försäkringstagaren

eller den försäkrade grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot Sveland eller om

det annars finns synnerliga skäl. Uppsägningen ska göras skriftligen och med 14 dagars

uppsägningstid, räknat från det att Sveland avsände den. Uppsägningen ska ske utan

oskäligt dröjsmål från det bolaget fick kännedom om det förhållande som den grundas på.

Tvist om rätten att behålla en försäkring

Har Sveland vägrat att förnya försäkringen ska talan väckas inom 6 månader från det att

Sveland avsänt meddelande om sitt beslut, uppgift om skälen för detta och upplysningen

om vad försäkringstagaren ska göra för att få beslutet prövat. Väcks inte talan inom denna

tid är rätten att föra talan förlorad.

Ändring av försäkringsvillkoren

Vill Sveland ändra försäkringen i samband med en förnyelse ska bolaget skriftligen ange

ändringen senast i samband med kravet på premie för den förnyade försäkringen. Den

förnyade försäkringen gäller då för den tid och på de villkor som Sveland har angivit. På

45

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


egäran av Sveland kan försäkringsvillkoren ändras under försäkringstiden om det finns

synnerliga skäl för ändringen. För en sådan ändring gäller det som sägs om uppsägningen

i avsnittet Svelands rätt att säga upp försäkringen.

Premien

När premien ska betalas

Första premien för försäkringen ska betalas senast 14 dagar efter den dag då Sveland

avsänt krav på premie till försäkringstagaren. Detta gäller dock inte om försäkringen ska

tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien eller om försäkringen annars är

giltig bara under förutsättning att premien betalas innan försäkringstiden börjat. Premien

för en senare premieperiod ska betalas senast 1 månad från den dag då Sveland avsände

krav på premien till försäkringstagaren. Om premieperioden är högst 1 månad, ska

premien dock betalas på periodens första dag.

Uppsägning på grund av dröjsmål med premien

Betalas inte premien i rätt tid, får Sveland säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är

av ringa betydelse. Uppsägningen ska sändas till försäkringstagaren. Uppsägningen får

verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes, om inte premien betalas inom denna

frist. Uppsägningen ska innehålla en uppgift om detta. Saknas denna uppgift, får uppsägningen

ingen verkan. Gör försäkringstagaren sannolikt att uppsägningen har försenats

eller inte kommit fram på grund av omständigheter som han inte kunnat råda över, får

uppsägningen verkan tidigast 1 vecka efter den dag då den kom fram. En uppsägning

på grund av dröjsmål med premien får dock verkan senast 3 månader efter den dag då

Sveland avsände den.

Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien i rätt tid på grund av svår sjukdom,

frihetsberövande, utebliven pension eller utebliven lön från sin huvudsakliga anställning

eller liknade hinder, får uppsägningen verkan tidigast 1 vecka efter det att hindret fallit

bort, dock senast 3 månader efter fristens utgång.

Premiebetalning sedan försäkringen upphört

Om försäkringstagaren betalar premien efter det att försäkringen har upphört enligt avsnittet

Uppsägning på grund av dröjsmål med premien anses detta som en begäran om en ny försäkring

för samma villkor från och med dagen efter den då premien betalades. Vill Sveland

inte meddela försäkringen enligt försäkringstagarens begäran, ska en underrättelse om

detta avsändas till försäkringstagaren inom 14 dagar från den dag då premien betalades.

Annars anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet med försäkringstagarens begäran.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 46


Tilläggspremie

Höjs den avtalade premien under försäkringstiden, ska tilläggspremien betalas senast 14

dagar från den dag då Sveland avsände ett krav på tilläggspremie till försäkringstagaren.

Om en tilläggspremie inte betalas i rätt tid, får Sveland räkna om försäkringstiden för den

ändrade försäkringen med hänsyn till den premie som har betalats. En sådan ändring får

verkan tidigast 14 dagar efter det att en underrättelse om omräkningen har avsänts till

försäkringstagaren.

Betalning genom betalningsförmedlare

Försäkringstagaren anses ha betalat premien när han lämnat ett betalningsuppdrag

avseende premien till en bank eller någon annan liknande betalningsförmedlare.

Återbetalning av premie

Upphör försäkringen i förtid har Sveland rätt bara till den premie som skulle ha betalas om

avtalet hade slutits för den tid under vilken bolaget har varit ansvarigt. Har högre premie

betalats, ska Sveland betala tillbaks det överskjutande beloppet. Är försäkringsavtalet

ogiltigt enligt 4 kap. 2 § första stycket Försäkringsavtalslagen (2005:104), får Sveland

ändå behålla betald premie för förfluten tid.

Administrativa avgifter

Sveland tar ut en avgift för att skicka pappersfaktura eller om premien inte betalas i rätt tid.

Begränsningar av Svelands ansvar

I detta försäkringsavtal avses med aktsamhetskrav desamma som i Försäkringsavtalslagen

(2005:104) benämns som säkerhetsföreskrift.

Upplysningsplikt

Försäkringstagaren är skyldig att på Svelands begäran lämna upplysningar som kan ha

betydelse för frågan om försäkring ska meddelas. Detsamma gäller om försäkringstagaren

begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad. Försäkringstagaren ska ge riktiga

och fullständiga svar på Svelands frågor. Om försäkringstagaren anser att Sveland

tidigare har fått oriktiga eller fullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse

för riskbedömningen, är han skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna. Om

försäkringstagaren vid fullgörandet av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt eller i strid

mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal

och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och Sveland är fritt från ansvar för

försäkringsfall som inträffar därefter. Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av

47

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt, kan ersättningen sättas ned i fråga om varje

försäkrad efter vad som är skäligt med hänsyn till den betydelse förhållandet skulle ha

haft för Svelands bedömning av risken, det uppsåt eller den oaktsamhet som har förekommit

och övriga omständigheter. Se vidare avsnittet Nedsättning av försäkringsersättning.

Riskökning

Försäkringstagaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla till Sveland samtliga ändrade

förhållanden som är av väsentlig betydelse för riskens bedömning. Om försäkringstagaren

försummar att anmäla en sådan riskökning kan ersättningen från försäkringen

sättas ned på samma sätt som vid brott mot upplysningsplikten.

Framkallande av försäkringsfall

Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, lämnas inte ersättningen

från försäkringen. Detsamma gäller i den mån den försäkrade uppsåtligen har förvärrat

följderna av ett försäkringsfall. Har den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett

försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ner efter vad som är

skäligt med hänsyn till hans förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller

om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om

att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Då skadan framkallats genom vårdslöshet som inte är grov i samband med brott mot ett

aktsamhetskrav eller en säkerhetsföreskrift i försäkringsvillkoret, har Sveland rätt att sätta

ned försäkringsersättningen med ett skäligt belopp. Se avsnittet Nedsättning av försäkringsersättning.

Brott mot säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav

Har den försäkrade brutit mot en säkerhetsföreskrift/aktsamhetskrav i försäkringsavtalet

eller i en författning som villkoret hänvisar till, kan försäkringsersättningen, såvitt angår

honom, sättas ned med ett skäligt belopp. Nedsättning sker efter vad som är skäligt med

hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan. Se vidare avsnittet Nedsättning

av försäkringsersättningen.

Den försäkrades räddningsplikt

När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, ska den

försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan och, om någon

annan är ersättningsskyldig, för att bevara den rätt Sveland kan ha mot denne. Har den

försäkrade uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter enligt första stycket, kan ersättningen

sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt med hänsyn till hans förhållanden

och omständigheter i övrigt. Detsamma gäller om den försäkrade har åsidosatt

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 48


sina skyldigheter med vetskap om att det innebar en betydande risk för att skadan

skulle inträffa eller annars genom grov vårdslöshet. Se vidare avsnittet Nedsättning av

försäkringsersättningen. De anvisningar som Sveland lämnat ska följas. Sveland ersätter

försvarliga kostnader som den försäkrade har till följd av åtgärder som anses i första

stycket. Vid annan försäkring än ansvarsförsäkring ersätts räddningskostnad, även om

försäkringsbeloppet inte räcker till. Ersättning lämnas inte om den försäkrade har rätt till

ersättning enligt lag, författning, avtal, garanti eller liknade åtagande.

Försummelse att anmäla försäkringsfall m.m.

Om den ersättningsberättigade underlåter att anmäla ett försäkringsfall utan oskäligt

dröjsmål, eller åsidosätter sin skyldighet att medverka i skadeutredningen och försummelsen

leder till skada för Sveland, kan försäkringsersättningen sättas ned med ett efter

omständigheterna skäligt belopp. Om den försäkrade vid ansvarsförsäkring har gjort sig

skyldig till sådan försummelse som sägs i första meningen, har Sveland i stället rätt att

från den försäkrade återkräva en skälig del av vad bolaget har utgivit till den skadelidande.

Se vidare avsnittet Nedsättning av försäkringsersättning.

Oriktiga uppgifter under skaderegleringen

Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av Sveland efter ett försäkringsfall

uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har angivit, förtigit eller dolt något av

betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning

som annars skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn

till omständigheterna. Nedsättning kan i allvarligare fall leda till att den försäkrade eller

annan som begär ersättning från Sveland blir helt utan ersättning. Se vidare avsnittet

Nedsättning av försäkringsersättningen.

Nedsättning av försäkringsersättningen

Har den försäkrade åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringsavtalet minskas försäkringsersättningen

med ett skäligt avdrag. I vilken mån nedsättningen ska ske avgörs efter

vad som är skäligt med hänsyn till samtliga föreliggande omständigheter. Av betydelse

är om åsidosättandet skett med uppsåt eller i annat fall graden av oaktsamhet. Hänsyn

tas till om det föreligger förmildrande omständigheter eller om nedsättningen skulle bli

oskäligt stor. Vid allvarliga brott mot den försäkrades förpliktelser kan ersättningen helt

falla bort. Vid nedsättning tas även hänsyn till hur länge förpliktelsen åsidosatts, om

egendomen är stöldbegärlig, egendomens värde, placering och exponering samt om

händelsen inträffat i tätort, storstad eller landsbygd. Har den försäkrade åsidosatt en

särskilt angiven säkerhetsföreskrift/aktsamhetskrav i villkoren, kan ersättningen sättas

ned på det sätt som särskilt anges i det aktuella villkorsavsnittet.

49

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Identifikation med den försäkrade

Med den försäkrades handlande likställs, i fall som framgår av avsnitten Framkallande av

försäkringsfall, Brott mot säkerhetsföreskrifter, Den försäkrades räddningsplikt, Försummelse

att anmäla försäkringsfall, Oriktiga uppgifter under skaderegleringen eller i övrigt

vid åsidosättande av föreskrifter i försäkringsvillkoren,

• den som har handlat med den försäkrades samtycke,

• den som med den försäkrades samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen,

• den försäkrades make, registrerad partner, sambo och annan familjemedlem, när den

försäkrade egendomen utgör gemensam bostad eller bohag i sådan bostad. Identifikation

ska dock inte ske om det finns synnerliga skäl emot det.

Undantag från bestämmelserna om begränsning av Svelands ansvar

Ersättning får inte sättas ned på grund av

• ringa oaktsamhet

• handlande av någon som var psykiskt störd (enligt samma definition som i 30 kap.

6 § brottsbalken) eller som var under 12 år, eller

• handlande som avsåg att förebrygga skada på person eller egendom i sådant nödläge

att handlandet var försvarligt.

Vid ansvarsförsäkring tillämpas inte bestämmelserna om nedsättning av ersättning för

skada som orsakats eller förvärrats genom grov vårdslöshet eller vid brott mot reglerna

om säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt i förhållande till den skadelidande. Om den

försäkrade inte enligt någon författning är skyldig att ha någon ansvarsförsäkring som

omfattar skadan, är Sveland skyldig att lämna ersättning bara i den utsträckning denna

inte kan utges av den försäkrade.

Reglering av skada

Anmälan och ersättningskrav

Skada ska anmälas till Sveland utan dröjsmål. Dessutom ska den som gör anspråk på

försäkringsersättning

• vid stöld, skadegörelse, rån eller överfall göra polisanmälan på den ort där skadan

inträffat

• vid skada som inträffat under transport, anmäla skadan till transportföretaget

• lämna specificerat krav på ersättning

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 50


• i skälig omfattning styrka innehav och värde av förekommen egendom

• om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Sveland om detta

• på begäran av Sveland lämna upplysningar och tillhandahålla verifikationer, bevis,

läkarintyg och andra handlingar som bolaget behöver för att reglera skadan

• på begäran av Sveland medverka i polisens utredning av ärendet

• på begäran sammanträffa med Svelands personal eller bolagets anlitade uppdragstagare

och

• i övrigt följa i villkoren särskilt angiven föreskrift.

Besiktning

Den som begär ersättning är skyldig att medverka till besiktning som Sveland vill utföra i

anledning av inträffad skada, på skadeplatsen, i bostaden eller på annan plats.

Reparation

Reparation får, utöver vad som följer av avsnittet Räddningsåtgärder, ske endast efter

Svelands godkännande. Beträffande valet av reparatör, reparationsmetod och material

ska Svelands anvisningar följas. Skadade föremål ska behållas, om inte Sveland medger

annat. Försäkringstagaren ska som ägare av den försäkrade egendomen efter Svelands

medgivande beställa reparation samt godkänna eller reklamera denna.

Påföljd

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt avsnitten: Anmälan och ersättningskrav,

Besiktning och Reparation kan ersättningen minskas eller falla bort. Se vidare avsnitten

Försummelse att anmäla försäkringsfall med mera samt oriktiga uppgifter under skaderegleringen.

Tiden för utbetalning av försäkringsersättning

Sveland ska betala försäkringsersättning senast 1 månad efter det att den ersättningsberättigade

gjort vad som angivits ovan i avsnittet Anmälan och ersättningskrav samt

Besiktning och Reparation. När det gäller egendom som repareras eller återskaffas ska

Sveland betala försäkringsersättning senast 1 månad efter det att den ersättningsberättigade

visar att egendomen reparerats eller återanskaffats.

Om myndighet har utfärdat förbud mot att skadad egendom återställs och detta beslut

överklagas ska Sveland betala ersättning senast 1 månad efter det att bolaget fått besked

om att överklagandet inte lett till ändring.

Sveland ska betala ränta enligt 6 § Räntelagen (1975:635), om inte betalningen sker i tid.

51

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Under polisutredning eller värdering enligt avsnittet Om det blir tvist om värdet på försäkrad

egendom, betalar Sveland dock endast den ränta som motsvarar Riksbankens vid

varje tid gällande referensränta. Räntan betalas inte om beloppet är mindre än 100 kronor.

Om den som gör anspråk på försäkringsersättning uppenbarligen har rätt till åtminstone

visst belopp, betalar Sveland detta i avräkning på den slutliga ersättningen.

Dubbelförsäkring

Om samma intresse har försäkrats mot samma risk hos flera försäkringsbolag, är varje

försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade meddelat

försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen

än vad som svarar mot skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas

ansvarigheten mellan försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

Preskription av rätt till försäkringsersättning

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot Sveland inom

3 år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom

10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning

förlorad. Om anspråk har framställts till Sveland inom denna tid, är fristen enligt första

meningen alltid 6 månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning

till anspråket. Sveland behåller sin rätt att åberopa specialpreskription mot den försäkrade

vid anmälan av skada på det sätt som framgår av försäkringsvillkoren och Försäkringsavtalslagen

(2005:104) oberoende av om skadereglering i någon form inleds med anledning

av anmälan.

Regler i särskilda fall

Krigsskador

Försäkringen gäller inte för skador som har samband med krig, krigsliknade händelser,

inbördeskrig, revolution eller uppror.

Dammbrott

Med ändring av vad som anges i försäkringsvillkoret angående försäkrad egendom,

försäkrade skadehändelser eller i övrigt angående försäkringens omfattning eller giltighet

gäller försäkringen inte i något fall för skada, förlust, anspråk eller krav vars uppkomst

eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller i samband med brott i damm. Med

damm avses i detta sammanhang naturligt eller konstruerad uppdämning av vatten.

Undantaget i första stycket avser inte personskada, avsnittet Rättsskydd.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 52


Terrorhandlingar

Med ändring av vad som anges i försäkringsvillkoren angående försäkrad egendom,

försäkrade händelser eller övrigt angående försäkringens omfattning eller giltighet gäller

försäkringen inte för skada som orsakats av eller står i samband med eller annars är

en följd av spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen, kärnämnen,

kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller i följd av terrorhandling.

Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagt där

den begås eller där skadan uppstår, och som framstår att vara utförd i syfte, att

• allvarligt skrämma en befolkning

• otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra

eller avstå från att genomföra en viss åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra

de grundläggande politiska, konstitutionella och ekonomiska eller sociala strukturerna i

ett land eller i en internationell organisation.

Atomskador

Försäkringen gäller inte för skador på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om

skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess.

Force Majeure

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd

eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknade händelser, inbördeskrig,

revolution, uppror eller på grund av myndighets åtgärder, strejk, lockout, blockad eller

liknade händelser.

Lag, garanti eller liknade åtgärder, annan försäkring

Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag,

garanti eller liknade åtgärder. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att

den som är ansvarig inte fullgör detta. Om det finns en annan försäkring så gäller din

Gårdsförsäkring endast i den mån ersättning inte lämnas genom den andra försäkringen.

Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat genom försäkring i annat

försäkringsbolag, och finns i denna förbehåll innebärande att ersättning endast lämnas i

den mån ersättning inte lämnas genom Svelands försäkring, gäller samma förbehåll för

Svelands försäkring mot det andra försäkringsbolaget.

Om det blir tvist om värdet på försäkrad egendom

Vid tvist om värdet på skadad egendom ska på begäran av någon av parterna en värderingsman

uttala sig om värdet. Värderingsmannen ska vara auktoriserad av svenska

handelskammare om inte partnerna enats om annat.

53

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Värderingsmannen ska tillämpa villkorets värderingsregler. Parterna får lägga fram egen

utredning och lämna egna synpunkter. I sitt utlåtande ska värderingsmannen ange hur

han beräknat skadans värde. Han ska lämna sitt utlåtande inom 3 månader sedan han

blivit utsedd. Av ersättningen till värderingsmannen ska den försäkrade betala 750 kronor.

Om skadan genom värderingsmannens utlåtande värderas till högre belopp än det som

Sveland erbjudit, betalar dock bolaget hela kostnaden.

Regressrätt

Sveland inträder i den försäkrades rätt till skadestånd med anledning av skadan, i den

mån den omfattas av försäkringen och har ersatts av bolaget, Den försäkrade får inte

träffa avtal med den som är ansvarig för skadan som innebär att Svelands regressrätt

inskränks. Om det sker, har Sveland rätt att av försäkringstagaren kräva tillbaks det

belopp som motsvarar inskränkningen.

Överlåtelse av fordran

I samma utsträckning som Sveland har betalat ersättning övertar bolaget den försäkrades

rätt att kräva ersättning från den som är ansvarig, eller i annat fall betalningsskyldig, för

skadan.

Äganderätt till ersatt egendom

Sveland övertar äganderätten till ersatt egendom om inget annat avtalats.

Tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet

Försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren och annan som omfattas av

försäkringen. I övrigt gäller försäkringen endast till förmån för den som har förmånsrätt i

fast egendom eller tomträtt. Försäkringsskyddet upphör att gälla för försäkrad egendom

när äganderätten övergår till annan. Försäkringen gäller ändå under 7 dagar efter riskens

övergång till förmån för en fysisk person som har förvärvat egendomen huvudsakligen

för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, i den mån dennes skada inte omfattas

av någon annan försäkring på egendomen. Har försäkringen sagts upp av någon annan

anledning än överlåtelsen, är dock uppsägningen giltig också mot den nya ägaren.

Tillämplig lag

För försäkringsavtalet gäller svensk lag. De viktigaste bestämmelserna finns i Försäkringsavtalslagen

(2005:104). Tvist med anledning av försäkringsavtalet ska handläggas

vid svensk domstol.

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 54


Om du inte tycker som vi

Vänd dig först till den skadereglerare som har hand om ärendet. Ett samtal kan ge

kompletterande upplysningar och eventuella missförstånd kan klaras upp. Tycker du inte

att du fått rättelse, vänd dig då till skadereglerarens närmaste chef och begär prövning i

Svelands Försäkringsnämnd. Om du efter förnyad kontakt med oss ändå inte är nöjd finns

följande möjligheter att få ärendet prövat på nytt.

Allmänna Reklamationsnämnden

Allmänna Reklamationsnämnden är ett statligt organ som prövar konsumentfrågor. Reklamationsnämnden

har bland annat en avdelning som prövar försäkringsärenden. Dess

beslut har formen av rekommendation till försäkringsbolag och skadelidande. Sveland

följer som regel nämndens rekommendationer i enskilda skadefall.

Adressen till nämnden är

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

Tel 08 508 860 00

www.arn.se

Ombudskostnadsnämnden och Svensk Försäkrings nämnd för rättsskyddsfrågor

Vid oenighet om ombuds arvode och kostnader kan prövning ske hos Ombudskostnadsnämnden

alternativt Svensk Försäkrings nämnd för rättsskyddsfrågor. Prövning kan

begäras av såväl Sveland som av ombud.

Adressen till Ombudskostnadsnämnden och Försäkringsförbundets nämnd för Rättsskyddsfrågor är

Box 24067, 104 50 Stockholm

Tel 08-522 787 20

www.forsakringsnamnder.se

Allmän Domstol

Oavsett om nämndprövning skett eller inte kan du i de flesta fall ta upp tvisten till rättslig

prövning i allmän domstol.

55

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av

Konsumenternas försäkringsbyrå

Karlavägen 108

Box 24215

104 51 Stockholm

Tel 08-22 58 00

www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01 56


Information om personuppgiftslagen

Alla uppgifter som du lämnat till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Uppgifterna kan kompletteras med information från offentliga register. Vi kan även spela

in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss

Ansvarig för personuppgifterna är Sveland Sakförsäkringar (org.nr 516406-0229).

Vi sparar på uppgifterna för att kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera försäkringsavtal,

utreda skadeärenden, upprätta försäkringsstatistik, bedriva produktutveckling

samt genomföra marknadsföring. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till

andra bolag inom samma koncern eller samarbetspartner, andra företag, organisationer

och föreningar som vi samarbetar med.

Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. Sveland registrerar även

anmälda skador i ett för försäkringsbranschens gemensamt skadeanmälningsregister

(GSR). Vi sparar uppgifter om försäkringar som inte blivit beviljade och försäkringar som

blivit avslutade under begränsad tid. Om du inte vill få ytterligare produkt- och tjänsteerbjudanden

kan du anmäla detta till Sveland Kundservice på telefon 0771-388 300.

Vill du få upplysning om vilka personuppgifter som vi har om dig eller begära rättelse av

felaktiga uppgifter behöver vi en skriftlig begäran från dig. Ange försäkrings- eller personnummer

och skriv under begäran med din namnteckning och skicka den till

Sveland,

Personuppgiftsansvarig,

106 26 Stockholm.

Gemensamt skadeanmälningsregister

Sveland äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister

(GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring.

57

Villkor Sveland Gårdsförsäkring

2012-05-01


Box 82, 351 03 VÄXJÖ

Organisationsnummer 516401-7799

Säte: Stockholm

Tel 0771-388 300

www.sveland.se

Gårdsförsäkring P01942 1204

Similar magazines