14.09.2013 Views

Sägenbroschyr - Östra Göinge kommun

Sägenbroschyr - Östra Göinge kommun

Sägenbroschyr - Östra Göinge kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

För dig som vill veta mer…<br />

Många av sägnerna som du nu har läst upptecknades i slutet av 1800­talet. Då vandrade Eva Wigström<br />

runt i <strong>Göinge</strong>, besökte bönder och fattigt folk och lyssnade till deras minnen och historier. Många av<br />

hennes sagesmän­ och kvinnor var gamla och de hade i sin tur hört sägnerna av en äldre generation,<br />

vilket innebär att många av berättelserna redan var kända på 1700­talet.<br />

Eva Wigström föddes 1832 och dog 1901. Hon var född i ett bondhem i Asmundstorps socken utanför<br />

Landskrona och var väl förtrogen med allmogens liv. Hon var verksam som journalist, författare och lärarinna.<br />

I januari 1881 kom hon första gången till socknarna i <strong>Östra</strong> <strong>Göinge</strong> och dit återvände hon sedan<br />

flera gånger och fick en rik skörd av sägner och skämtsagor. Sägnerna trycktes 1882 i Folkdiktning II.<br />

Visor, folktro, sägner och en svartkonstbok. Sagorna återfinns i Sagor och äfventyr upptecknade i Skåne<br />

som första gången utkom 1884. Hon har själv berättat om sitt insamlingsarbete i <strong>Göinge</strong> i Vandringar i<br />

Skåne och Blekinge. Svenska Landsmål 1887.<br />

En sentida traditionsbärare var Fritiof Karlsson i Örkened, född 1916. Han kallades för Fiskaren<br />

och levde under många år i trakten av Immeln. Genom honom har den folkliga berättartraditionen från<br />

1800­talet levt vidare. Han berättade många av de sägner som Eva Wigström skrev ner på 1800­talet, men<br />

på ett eget personlig sätt så som berättare har gjort i alla tider. I slutet av 1900­talet tecknades hans historier<br />

ner av Rune Aronsson i Osby och de finns publicerade i tidskriften Svenska landsmål 1999 under rubriken<br />

Sägner från Immeln.<br />

Skriftställaren och hembygdsforskaren Pehr Johnsson<br />

(1873­1963) i Broby har outtröttligt dokumenterat och skrivit<br />

om <strong>Göinge</strong>bygdens historia. Han var särskilt intresserad av<br />

att bevara sägentraditionen åt eftervärlden och har utgivit en<br />

mängd skrifter med berättelser, som han dock ibland gav en<br />

litterär utstyrsel. En bra samling med hans berättelser från<br />

<strong>Göinge</strong> är Sägner från Nordöstra Skåne publicerad i Svenska<br />

Landsmål 1913, häfte 3. Berättelser från Immeln finns i<br />

Immeln. Sagornas sjö, 1911. De här böckerna och många andra<br />

finns att låna och läsa på biblioteken i <strong>Östra</strong> <strong>Göinge</strong>.<br />

Om sägenstenarna<br />

Som sig bör i en sten­ och sägen<strong>kommun</strong> har vi fått hjälp av<br />

vår fantastiska stenindustri med att producera sägenstenarna.<br />

Ett särskilt tack därför till Naturstenskompaniet i Högsma<br />

och dess personal. Tack också till alla markägare som lånat<br />

mark till sägenstenarna.<br />

Sägnerna i texten och på stenarna är berättade av<br />

Per Gustavsson.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!