stadens små byggnader - Malmö stad

xn..malm.8qa.se

stadens små byggnader - Malmö stad

4

MALMÖS IDENTITET

I arbetet med Malmö Stadsmiljöprogram gjordes inledningsvis ett delprojekt

för att fånga och beskriva något av Malmös själ och karaktär. Genom

identitetsprogrammet ska det finnas en gemensam utgångspunkt för utformningen

av beläggningar, utrustning, belysning mm. Delprojekten ska i sin tur

leda till en helhetslösning som ska stärka Malmös identitet. I identitetsprogrammet

användes flera metoder för att fånga stadens själ. Genom djupintervjuer,

enkäter, litteraturstudier, stadsvandringar och studier av andra undersökningar

ut kristalliserades en entydig bild av Malmö som en grön, öppen

och rättfram stad.

Öppen

Malmös stadsbild karaktäriseras av öppenhet. Gaturummen är breda, byggnaderna

förhållandevis låga. Kanalerna och parkerna är speciellt viktiga för

stadens karaktär. De rymmer öppenhet och frihetskänsla

.

Rättfram

Resultatet av den enkät som genomfördes visade att malmöborna uppfattar

sin stad som okomplicerad, okonstlad eller rättfram. Malmöbon genomskådar

mytbildningar och kan leva med motsägelser och överdrifter - bara de är

klart definierade. I stadsbilden kan rättframheten stå för stramhet och enkelhet.

Grön

Malmö är känt över hela landet som parkernas stad. Malmö har haft en lång

tradition att bygga, bevara och förnya sina parker. Begreppet parkernas stad

är fortfarande levande.

Malmö stadsmiljöprogram

More magazines by this user
Similar magazines