Länets kommuner - Jönköpings kommun

jonkoping.se

Länets kommuner - Jönköpings kommun

Länets kommuner

Municipalities in

Jönköpings County


116

14:1 Folkmängd och areal 1995–2010

Population and area

Kommun Land- Folkmängd den 31 december Invånare

areal

km²

Länets kommuner Municipalities in Jönköping County

1995 2000 2005 2010 per km²

2010

Aneby 521 7 169 6 682 6 576 6 393 12,3

Eksjö 804 17 890 16 868 16 575 16 244 20,2

Gislaved 1 143 29 841 30 407 29 489 29 111 25,5

Gnosjö 423 10 023 10 280 9 753 9 546 22,6

Habo 330 9 577 9 578 9 842 10 741 32,6

Jönköping 1 489 115 429 117 095 120 965 127 382 85,6

Mullsjö 202 7 332 7 071 7 087 7 033 34,9

Nässjö 935 30 562 29 495 29 314 29 339 31,4

Sävsjö 683 11 900 11 049 10 989 10 830 15,9

Tranås 405 18 040 17 686 17 765 18 119 44,7

Vaggeryd 829 12 425 12 738 12 665 12 991 15,7

Vetlanda 1 510 27 825 26 624 26 459 26 304 17,4

Värnamo 1 223 31 582 32 256 32 700 32 833 26,9

Hela länet 10 495 329 595 327 829 330 179 336 866 32,1

Fr.o.m. 1998-01-01 införlivas Habo och Mullsjö kommuner i Jönköpings län.

14:2 Folkmängd efter ålder 2010

Population by age

Kommun Antal personer i respektive åldersklass

0-5 6-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80-w

Aneby 395 979 516 1 331 1 870 917 385

Eksjö 931 2 347 1 209 3 491 4 537 2 516 1 213

Gislaved 1 971 4 934 2 202 6 945 7 724 3 735 1 600

Gnosjö 613 1 662 732 2 322 2 593 1 132 492

Habo 1 054 1 915 675 2 790 2 660 1 271 376

Jönköping 9 288 18 707 12 696 33 493 30 105 16 076 7 017

Mullsjö 528 1 161 501 1 588 1 902 989 364

Nässjö 1 891 4 651 2 283 6 647 7 706 4 069 2 092

Sävsjö 698 1 775 811 2 326 2 886 1 588 746

Tranås 1 158 2 824 1 436 4 117 4 443 2 846 1 295

Vaggeryd 971 2 132 954 3 141 3 350 1 694 749

Vetlanda 1 670 4 176 1 863 5 831 7 068 3 981 1 715

Värnamo 2 190 5 248 2 407 7 757 8 715 4 477 2 039

Hela länet 23 358 52 511 28 285 81 779 85 559 45 291 20 083


14:3 Folkmängdsförändringar under 2010

Population changes

Kommun Folk- Födelse- Flyttnings- Därav mot

ökning netto netto annan annat län utlandet

kommun i riket

i eget län

Aneby -53 -23 -30 -56 -19 45

Eksjö -109 -73 -33 -49 -106 122

Gislaved -101 28 -123 -23 -160 60

Gnosjö 10 30 -18 -50 -12 44

Habo 67 85 -18 6 -40 16

Jönköping 1 051 457 588 186 -132 534

Mullsjö 6 24 -20 -26 -12 18

Nässjö -150 -34 -113 -87 -178 152

Sävsjö -41 -19 -25 -45 -82 102

Tranås 76 -41 117 90 -6 33

Vaggeryd 32 36 -8 28 -67 31

Vetlanda -46 -32 -18 -53 -95 130

Värnamo 80 42 41 79 -130 92

Hela länet 822 480 340 .. -1 039 1 379

P.g.a. redovisningstekniska orsaker avviker summan av födelse- och flyttningsnetto från angiven total

befolkningsförändring något.

14:4 Folkmängd efter ålder 2010. Relativa tal

Population by age. Per cent

Kommun Andel (%) personer i respektive åldersklass

0-5 6-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80-w

Aneby 6,2 15,3 8,1 20,8 29,3 14,3 6,0

Eksjö 5,7 14,4 7,4 21,5 27,9 15,5 7,5

Gislaved 6,8 16,9 7,6 23,9 26,5 12,8 5,5

Gnosjö 6,4 17,4 7,7 24,3 27,2 11,9 5,2

Habo 9,8 17,8 6,3 26,0 24,8 11,8 3,5

Jönköping 7,3 14,7 10,0 26,3 23,6 12,6 5,5

Mullsjö 7,5 16,5 7,1 22,6 27,0 14,1 5,2

Nässjö 6,4 15,9 7,8 22,7 26,3 13,9 7,1

Sävsjö 6,4 16,4 7,5 21,5 26,6 14,7 6,9

Tranås 6,4 15,6 7,9 22,7 24,5 15,7 7,1

Vaggeryd 7,5 16,4 7,3 24,2 25,8 13,0 5,8

Vetlanda 6,3 15,9 7,1 22,2 26,9 15,1 6,5

Värnamo 6,7 16,0 7,3 23,6 26,5 13,6 6,2

Hela länet 6,9 15,6 8,4 24,3 25,4 13,4 6,0

117

Municipalities in Jönköping County Länets kommuner


118

14:5 Utrikes födda efter födelseland 2009

Foreign-born by country of birth

Kommun Samtliga I % av Utrikes födda efter födelseland

utrikes

födda

folk-

mängden

Bosnien/

Herce-

govina

Irak Jugo-

slavien

Länets kommuner Municipalities in Jönköping County

Finland

Tyskland Polen

Aneby 473 7,3 68 30 38 43 46 11

Eksjö 1 316 8,0 82 68 98 136 160 67

Gislaved 4 851 16,6 890 108 655 712 159 162

Gnosjö 1 833 19,2 314 4 87 240 44 98

Habo 655 6,1 33 53 15 87 43 39

Jönköping 16 985 13,4 1 194 2 847 1 555 1 136 586 427

Mullsjö 547 7,8 29 38 16 82 40 28

Nässjö 3 146 10,7 322 404 200 189 196 92

Sävsjö 1 138 10,5 70 131 164 79 96 69

Tranås 1 624 9,0 261 94 103 171 78 71

Vaggeryd 1 717 13,2 328 40 203 126 102 62

Vetlanda 2 580 9,8 373 209 235 209 301 117

Värnamo 5 068 15,5 1 272 98 703 467 189 176

Hela länet 41 933 12,5 5 236 4 124 4 072 3 677 2 040 1 419

14:6 Nyproduktion av bostadslägenheter 2008–2010

Newly-built dwellings

Kommun 2008 2009 2010

Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav

antal lä- småhus antal lä- småhus antal lä- småhus

genheter i % genheter i % genheter i %

Aneby 1 100 3 100 12 33

Eksjö 28 100 3 100 11 100

Gislaved 17 100 44 55 10 100

Gnosjö 7 100 7 100 0 0

Habo 62 94 34 97 14 100

Jönköping 314 37 259 45 151 97

Mullsjö 2 100 9 100 2 100

Nässjö 21 100 6 100 13 100

Sävsjö 5 20 8 100 2 100

Tranås 54 44 26 100 17 100

Vaggeryd 25 100 46 52 16 100

Vetlanda 34 100 20 100 11 100

Värnamo 21 100 88 43 91 20

Hela länet 591 60 553 57 350 79


14:7 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009

Economically active daytime population by activity

Kommun Totalt Därav inom respektive näringsgren i procent

antal för-

värvsarb,

16-w år,

1-w tim

119

Jord- Tillv. Bygg- Handel Priv. Offentl. Ej

bruk ind. verk- o. trans- tjäns- tjänster spec.

m.m. samhet porter ter m.m. verksamhet

Aneby 2 526 7,2 36,5 6,3 9,2 9,5 27,8 3,6

Eksjö 9 000 3,7 15,3 4,3 9,9 9,9 55,7 1,1

Gislaved 14 247 1,9 43,2 5,7 14,8 11,5 22,1 0,8

Gnosjö 5 546 1,1 54,1 4,7 14,9 7,1 17,3 0,8

Habo 3 593 3,4 36,2 5,7 15,7 11,2 26,6 1,1

Jönköping 63 569 1,2 13,8 5,6 21,0 21,2 36,5 0,8

Mullsjö 2 397 3,0 35,3 4,8 11,4 10,6 33,3 1,5

Nässjö 12 674 2,7 20,5 9,9 21,8 13,3 30,3 1,5

Sävsjö 4 307 5,7 32,4 7,2 12,9 9,9 30,6 1,3

Tranås 8 160 2,3 29,2 5,7 18,9 15,4 27,3 1,2

Vaggeryd 5 345 4,0 38,4 6,2 10,6 12,4 27,1 1,3

Vetlanda 12 015 4,7 32,2 5,9 15,5 11,5 28,6 1,5

Värnamo 16 356 2,3 27,1 4,7 18,1 13,6 33,1 1,2

Hela länet 159 735 2,3 24,5 5,8 17,8 15,6 32,8 1,1

14:8 Förvärvsarbetande 2009

Economically active population

Kommun Förvärvs- Förvärvsarbetande, 16 år och äldre

intensitet

20-64 år

Nattbefolkning Dagbefolkning Därav

Kvinnor Män

Aneby 80,1 3 098 2 526 1 094 1 432

Eksjö 80,3 7 731 9 000 4 630 4 370

Gislaved 78,5 13 662 14 247 6 351 7 896

Gnosjö 80,5 4 693 5 546 2 344 3 202

Habo 84,3 5 388 3 593 1 681 1 912

Jönköping 76,9 59 861 63 569 30 681 32 888

Mullsjö 78,7 3 278 2 397 1 157 1 240

Nässjö 77,5 13 412 12 674 5 770 6 904

Sävsjö 78,1 4 899 4 307 1 917 2 390

Tranås 76,3 7 854 8 160 3 923 4 237

Vaggeryd 79,6 6 180 5 345 2 419 2 926

Vetlanda 80,8 12 405 12 015 5 360 6 655

Värnamo 80,7 15 817 16 356 8 058 8 298

Hela länet 79,4 158 278 159 735 75 385 84 350

Municipalities in Jönköping County Länets kommuner


120

14:9 Inkomsttagare inkomståret 2009

Income earners

Kommun Totalt antal

Andel personer (%) i inkomstklass (tkr)

inkomsttagare,

16-w år

0 1,0-

119,9

120,0-

239,9

240,0-

399,9

400,0w

Aneby 5 373 5,7 21,7 32,5 34,3 5,7

Eksjö 13 685 5,1 19,6 33,2 34,4 7,8

Gislaved 23 586 5,9 17,9 32,7 36,8 6,6

Gnosjö 7 677 5,2 18,1 32,3 36,8 7,6

Habo 8 227 5,2 16,2 30,5 38,6 9,4

Jönköping 103 547 5,7 20,4 29,8 34,4 9,7

Mullsjö 5 639 5,6 18,6 32,9 36,5 6,4

Nässjö 24 197 6,0 20,1 33,2 34,2 6,6

Sävsjö 8 863 5,6 22,9 33,3 33,3 4,9

Tranås 14 817 5,6 20,2 34,7 33,0 6,4

Vaggeryd 10 403 4,9 19,5 32,8 35,8 7,0

Vetlanda 21 648 5,3 20,0 33,1 35,2 6,4

Värnamo 26 699 5,3 17,6 32,2 37,1 7,9

Hela länet 274 361 5,6 19,6 31,7 35,1 8,0

Sammanräknad förvärvsinkomst.

14:10 Medelinkomster inkomståret 2009

Average income

Kommun Medelinkomst, tusental kronor ¹

Totalt Kvinnor Män

Aneby 207,2 176,5 236,7

Eksjö 220,3 190,7 250,6

Gislaved 217,0 181,5 251,8

Gnosjö 222,0 185,5 257,1

Habo 233,6 194,6 272,4

Jönköping 225,6 189,9 263,0

Mullsjö 215,0 182,9 246,8

Nässjö 211,6 179,4 244,3

Sävsjö 202,1 169,3 234,3

Tranås 210,6 176,0 246,2

Vaggeryd 217,1 181,9 252,1

Vetlanda 213,2 179,5 246,4

Värnamo 226,2 191,7 261,5

Hela länet 220,1 185,6 255,3

Sammanräknad förvärvsinkomst, 16 år och äldre.

¹ Medelvärden beräknade för samtliga.

Länets kommuner Municipalities in Jönköping County


14:11 Förskola, familjedaghem och fritidshem 15 oktober 2010

Pre-school groups, home daycare units and after school centres

Kommun Antal barn Inskrivna Därav i Andel inskrivna barn av befolkningen i

1-12 år barn enskild respektive åldersgrupp, %

1-12 år regi, %

1-12 år 1-5 år 6-9 år 10-12 år

Aneby 749 459 0 61 82 73 13

Eksjö 1 976 1 301 4 67 89 82 3

Gislaved 4 045 2 455 3 61 85 69 10

Gnosjö 1 319 779 6 59 85 70 8

Habo 1 923 1 274 13 66 81 79 13

Jönköping 17 013 11 772 11 69 85 83 19

Mullsjö 983 693 19 70 92 82 11

Nässjö 3 821 2 382 6 62 85 72 10

Sävsjö 1 419 848 6 60 79 72 13

Tranås 2 390 1 564 11 65 85 79 13

Vaggeryd 1 919 1 204 11 63 81 73 14

Vetlanda 3 395 2 060 5 61 81 73 13

Värnamo 4 458 3 030 6 68 86 80 20

Hela länet 45 410 29 821 9 66 85 78 15

Avser de barn som endast är inskrivna i deltidsgrupper utan att även vara inskrivna i daghem/fritidshem

eller familjedaghem.

14:12 Äldreomsorg 2009

Care to elderly persons

(65 år och äldre)

Boende i särskilda boendeformer Beviljade hemtjänst i ordinärt boende

I % av befolkningen,

65-w år

Därav

i enskild regi, %

I % av befolkningen,

65-w år

121

Därav

i enskild regi, %

Aneby 5,5 0,0 13,6 0,0

Eksjö 4,2 .. 8,4 0,0

Gislaved 9,0 0,0 14,8 0,0

Gnosjö 5,0 0,0 12,0 0,0

Habo 5,3 56,0 6,1 0,0

Jönköping 6,8 7,3 10,9 1,3

Mullsjö 5,3 0,0 10,7 0,0

Nässjö 5,8 0,0 15,8 0,0

Sävsjö 6,4 0,0 11,9 0,0

Tranås 4,7 .. 8,9 0,0

Vaggeryd 6,4 0,0 11,4 0,0

Vetlanda 6,5 0,0 11,0 0,0

Värnamo 7,4 1,1 9,4 0,0

Hela länet 6,0 10,0 11,2 0,1

Municipalities in Jönköping County Länets kommuner


122

14:13 Ekonomiskt bistånd 2010, tusental kronor

Social security benefits

Kommun

Ekonomiskt bistånd som betalats ut till

biståndsmottagare,

ej flyktingar

biståndsmottagare,

flyktingar

Länets kommuner Municipalities in Jönköping County

Introduktionsersättning

till

flyktingar

Förändr, %,

jämfört med

föregående år

Aneby 4 501 1 734 0 -15

Eksjö 15 311 364 1 398 11

Gislaved 22 587 1 157 7 621 14

Gnosjö 8 258 384 1 944 23

Habo 4 506 1 762 0 -1

Jönköping 143 055 737 20 920 0

Mullsjö 3 858 993 0 0

Nässjö 25 917 4 340 17 729 5

Sävsjö 7 956 7 051 0 -8

Tranås 21 731 2 561 2 938 11

Vaggeryd 7 423 0 5 132 -10

Vetlanda 13 167 6 286 0 5

Värnamo 20 504 2 070 3 055 3

Hela länet 298 774 29 440 60 737 3

14:14 Utdebitering, procent av skatteunderlag 2008–2011

Debits, per cent of tax base

Kommun 2008 2009 2010 2011 Därav till

Kommun Landsting

Aneby 32,50 32,50 32,50 32,90 22,23 10,67

Eksjö 32,57 32,57 32,57 32,57 21,90 10,67

Gislaved 31,75 32,25 32,25 32,75 22,08 10,67

Gnosjö 31,95 32,80 32,80 32,80 22,13 10,67

Habo 31,83 32,33 32,33 32,33 21,66 10,67

Jönköping 31,75 32,15 32,15 32,15 21,48 10,67

Mullsjö 32,65 32,65 32,65 32,65 21,98 10,67

Nässjö 32,10 32,45 32,45 32,45 21,78 10,67

Sävsjö 32,25 32,25 32,25 32,25 21,58 10,67

Tranås 32,22 32,22 32,22 32,22 21,55 10,67

Vaggeryd 31,50 31,50 31,50 31,50 20,83 10,67

Vetlanda 32,17 32,17 32,37 32,17 21,50 10,67

Värnamo 31,75 31,75 31,75 31,75 21,08 10,67

Hela länet 31,92 32,19 32,20 32,35 21,68 10,67


14:15 Skatteunderlag taxeringsåren 2006–2010

Tax base

Kommun Taxeringsår, mnkr

123

2006 2007 2008 2009 2010

Aneby 861,2 896,8 951,1 981,2 987,3

Eksjö 2 366,6 2 457,7 2 580,1 2 703,1 2 698,9

Gislaved 4 273,0 4 353,6 4 561,4 4 728,5 4 625,7

Gnosjö 1 498,9 1 521,3 1 555,4 1 595,0 1 567,7

Habo 1 396,1 1 501,7 1 572,6 1 727,0 1 748,1

Jönköping 17 824,8 18 923,8 19 801,3 21 150,5 21 386,9

Mullsjö 971,4 1 008,8 1 063,4 1 099,0 1 100,7

Nässjö 4 055,9 4 234,1 4 403,4 4 613,6 4 588,8

Sävsjö 1 423,8 1 458,5 1 545,6 1 618,0 1 602,4

Tranås 2 428,3 2 518,5 2 629,2 2 774,7 2 801,3

Vaggeryd 1 779,7 1 880,7 1 967,7 2 064,6 2 036,8

Vetlanda 3 685,3 3 849,2 4 047,0 4 219,0 4 141,2

Värnamo 4 864,3 5 073,0 5 320,7 5 578,6 5 502,1

Hela länet 47 429,3 49 672,2 51 999,0 53 795,3 54 773,4

14:16 Skattekraft 2006–2010

Tax capacity

Kommun Kronor per invånare för taxeringsår

2006 2007 2008 2009 2010

Aneby 130 965 137 839 146 191 152 219 154 427

Eksjö 142 782 149 539 156 987 165 299 166 147

Gislaved 144 900 148 436 155 521 161 868 158 900

Gnosjö 153 682 157 533 161 067 167 265 164 231

Habo 141 849 144 742 151 576 161 796 162 749

Jönköping 147 355 152 970 160 064 167 421 167 896

Mullsjö 137 069 143 176 150 929 156 401 156 507

Nässjö 138 359 143 718 149 466 156 451 156 407

Sävsjö 129 567 133 356 141 317 148 833 147 960

Tranås 136 688 140 540 146 719 153 781 154 605

Vaggeryd 140 521 145 348 152 077 159 321 156 785

Vetlanda 139 284 145 997 153 499 160 114 157 161

Värnamo 148 756 154 055 161 576 170 322 167 579

Hela länet 143 647 148 893 152 845 160 084 162 597

Municipalities in Jönköping County Länets kommuner


124

14:17 Kommunfullmäktigevalet 2010

Municipal council elections. Per cent

Kommun Röst- Giltiga valsedlar efter parti, procent

ande,

%

M C FP KD S V MP SD Övr.

Aneby 83,2 13,9 23,0 7,6 14,6 27,0 0,8 5,6 7,5 0,0

Eksjö 82,0 21,2 22,6 4,6 9,8 29,9 1,2 5,5 5,1 0,2

Gislaved 80,3 26,8 12,2 4,5 6,2 35,3 2,0 3,1 6,5 3,5

Gnosjö 80,5 21,6 10,3 5,0 19,2 32,8 0,4 0,4 8,3 2,1

Habo 87,3 33,8 5,2 6,1 16,0 30,6 1,8 2,5 4,1 0,0

Jönköping 83,2 25,3 5,8 6,0 15,8 31,5 4,9 5,3 4,6 1,0

Mullsjö 86,3 23,0 2,8 4,3 16,2 25,4 4,2 7,6 1,4 15,0

Nässjö 82,5 18,6 8,3 7,2 11,9 34,4 4,0 3,5 6,4 5,6

Sävsjö 83,0 20,7 15,7 3,4 21,1 26,3 3,5 1,3 8,0 0,1

Tranås 82,9 25,6 7,7 6,8 8,1 36,8 3,2 5,9 5,8 0,1

Vaggeryd 83,0 22,3 7,3 5,8 13,7 38,8 4,0 2,6 5,4 0,2

Vetlanda 81,8 16,8 12,8 6,3 10,0 28,3 3,9 3,7 4,9 13,3

Värnamo 82,1 18,6 19,9 3,8 11,0 33,7 3,3 3,1 6,1 0,5

Hela länet 82,7 23,0 10,1 5,7 13,2 32,1 3,7 4,3 5,4 2,6

14:18 Mandatfördelning vid kommunfullmäktigevalet 2010

Distribution of seats in municipal elections

Kommun Samtliga M C FP KD S V MP SD Övr. Därav

kvinnor

Aneby 35¹ 5 8 3 5 9 0 2 3¹ 0 15

Eksjö 49 10 11 2 5 15 0 3 3 0 18

Gislaved 49 13 6 2 3 17 1 2 3 2² 15

Gnosjö 35 8 4 2 7 11 0 0 3 0 12

Habo 35 12 2 2 6 11 0 1 1 0 13

Jönköping 81 21 5 5 13 27 3 4 3 0 37

Mullsjö 35 8 1 2 6 9 1 3 0 5³ 10

Nässjö 57 11 4 4 7 20 2 2 4 3 4

Sävsjö 45 9 7 2 9 12 2 0 4 0 13

Tranås 41 11 3 3 3 16 1 2 2 0 20

Vaggeryd 41 9 3 2 6 16 2 1 2 0 17

Vetlanda 45 7 6 3 4 13 2 2 2 65 18

Värnamo 51 10 11 2 6 17 1 1 3 0 24

Hela länet 599¹ 134 71 34 80 193 15 23 33¹ 16 236

1

Därav har Sverigedemokraterna två mandat i Aneby som ej är tillsatta, s.k. tomma stolar.

2

Kommunistiska Partiet.

3

Mullsjö Framtid.

4

SAFE.

5

Vetlanda framåtanda.

Länets kommuner Municipalities in Jönköping County

24

More magazines by this user
Similar magazines