Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

Ett första utkast till rapport diskuterade med referensgruppen vid ett möte på

Arlanda i slutet av februari 2007. Det resulterade i dels en ganska

genomgripande förändring av rapportens disposition, dels behov av

kompletteringar i vissa avseenden.

Ett andra utkast blev klart i slutet av mars, vilket sedan skickades till referensgruppen

för synpunkter. Efter en omarbetning och komplettering redovisades

rapporten på det nordiska matrikelchefsmötet i Gävle den 21 maj

2007. De synpunkter som kom fram där ledde till vissa smärre justeringar.

1.3 Rapportens uppläggning

Den inledande sammanfattningen tar sikte på att redovisa vissa karaktäriska

egenskaper för markåtkomst- och ersättningsprocesserna i respektive land.

En mycket översiktlig jämförelse görs också av de olika länderna.

I rapportens huvudavsnitt, kapitel 2, behandlas processerna land för land,

uppdelat på vägar, järnvägar och kraftledningar. Det är enbart en beskrivande

framställning. Ambitionen har ändå varit att ta upp samma typ av frågor

för varje land, vilka framgår av underrubrikerna för respektive land. Det har

dock inte alltid varit så lätt att uppfylla denna målsättning eftersom processerna

skiljer sig åt i olika avseenden.

I kapitel 3 görs en sammanfattande jämförelse i tabellform av huvuddragen i

processerna. Det ligger i sakens natur att det har blivit en mycket översiktlig

och schabloniserad jämförelse.

När det gäller skrivsättet bör påpekas att det inte har gjorts några källhänvisningar.

De faktauppgifter och liknande som redovisas kan således vara

hämtade från olika håll, både från litteratur, Internet och framför allt uppgifter

från referensgruppen. Med hänsyn till rapportens översiktliga karaktär

har inte heller hänvisning gjorts till relevanta lagparagrafer.

När det gäller de punkter ovan som projektet ska behandla, kan redan här

sägas att tidsåtgången inte har behandlats. Anledningen är att det är en

ganska komplex fråga, som kan variera mycket från fall till fall. Om denna

fråga ska belysas, krävs en mer fördjupad undersökning.

10