Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

2.2 Finland

Initiering och planering

Det finska vägnätet omfattar landsvägar,

kommunala gator och enskilda vägar.

Hela vägnätets längd är ca 454 000 km.

Av denna längd är de enskilda vägarnas

och skogsbilvägarnas andel 350 000 km

och kommunernas gatunät 26 000 km.

Den totala längden statliga landsvägar,

som Vägförvaltningen ansvarar för är ca

78 000 km Av dessa utgör ca 13 000 km

huvudvägar (rött och grönt på kartan),

varav ca 700 km motorvägar. Här

behandlas processen för landsvägarna.

Vägförvaltningen, som är väghållningsmyndighet för landsvägarna i Finland,

initierar byggandet av nya vägar och ombyggnader av befintliga vägar.

Planeringsskedet börjar med en utredningsplan, som innehåller bl.a. en

utredning av behovet av en landsväg samt av de alternativ som granskats

och en bedömning av verkningarna av vägen. Vidare görs en miljökonsekvensbedömning

och en översiktlig fastighetskonsekvensbeskrivning.

Därefter ska en vägplan utarbetas och godkännas. I vägplanen bestäms

vägens sträckning och gränserna för vägområdet. Den innehåller därutöver

de viktigaste detaljerna, såsom skydds- och frisiktsområden, diken broar och

andra anordningar som hör till vägen. Vidare görs i vägplanen en mer

detaljerad fastighetskonsekvensbeskrivning för att utreda behov av att anlägga

enskilda vägar samt markbyten.

18

More magazines by this user