Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

Markägarna och övriga sakägare har möjlighet att delta i beredningen av

utrednings- och vägplanen och komma med synpunkter och anmärkningar

innan planerna godkänns. Över beslutet om godkännande av utrednings- och

vägplanen kan markägarna anföra besvär hos förvaltningsdomstolen.

Markåtkomst

Med stöd av den godkända vägplanen har Vägförvaltningen rätt att ta i

anspråk de områden som har anvisats i vägplanen och de rättigheter som

grundas på planen. Vägförvaltningen löser normalt in vägmarken med

äganderätt. Dessutom kan annan mark reserveras för vägen, antingen varaktigt

– så kallade biområden – eller för den tid som vägbygget pågår. Dessa

områden tas i anspråk med vägrätt, som kan sägas vara en i tiden obegränsad

nyttjanderätt. Vägrätt, ej äganderätt, tillämpas även i vissa andra speciella

situationer, t.ex. när vägen går på en bro eller i en tunnel.

Markåtkomsten sker genom landsvägsförrättning, efter ansökan av Vägförvaltningen.

En landsvägsförrättning är en inlösningsförrättning och grundar

sig på Landsvägslagen, som trädde i kraft i början av år 2006. Markåtkomst

genom avtal, dvs. köp, förekommer normalt inte i Finland när det gäller

vägmark. Undantaget är om mark med byggnader behöver tas i anspråk, då

Vägförvaltningen i de allra första fall köper in fastigheterna.

Det statliga Lantmäteriverket (lantmäteribyråerna) svarar för förrättningen.

Förrättningen handläggs av en opartisk inlösningskommission, som består av

en förrättningsingenjör förordnad av lantmäteribyrån och två gode män

valda av kommunfullmäktige. Vägförvaltningen betalar förrättningskostnaderna.

Markägarna kan överklaga (söka ändring) inlösningskommissionens beslut

till jorddomstolen vid tingsrätten. Jorddomstolen består av en lagfaren ordförande,

en jordrättsingenjör och två nämndemän. Huvudregeln i fråga om

rättegångskostnader, dvs. advokatkostnader och liknande, är att den

förlorade parten ska ersätta den vinnande partens kostnader.

Nästa besvärsinstans är Högsta domstolen, under förutsättning att den

beviljar prövningstillstånd.

Ersättning

Ersättningen för den mark som tas i anspråk beslutas vid landsvägsförrättningen

av inlösningskommissionen. I regel bestämmer kommissionen ersättningarna

utan något särskilt yrkande, men markägarna – eller annan sakägare

exempelvis arrendator – har rätt att komma med yrkanden. Yrkandet

kan framställas skriftligen eller muntligen till inlösningskommissionen. Det

19

More magazines by this user