Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

förekommer alltså nästan aldrig att det träffas avtal om ersättningar, varken

före eller under förrättningen, med undantag för inlösen av bebyggda fastigheter

då normalt köp tillämpas.

I vissa fall, vid omfattande vägprojekt då det är viktigt att snabbt bestämma

ersättningar för mark som tas i anspråk, kan inlösningen behandlas som två

separata förrättningar. Ersättningen för marken och andra uppenbara

skador kan då bestämmas så snart marken har tillträtts. Vid den andra förrättningen

klaras mer svårvärderade frågor av, t.ex. ersättning för buller etc.

Sakägarna har även rätt till ersättning för sina kostnader i samband med

förrättningen. Det kan gälla t.ex. inkomstbortfall i samband med förrättningen,

resekostnader eller ombudskostnader.

Sakägarna kan besvära sig över ersättningsbeslutet, se ovan under markåtkomst.

I omkring 15 % av antalet förrättningar sker överklaganden, varav

de flesta frågorna gäller ersättningsbesluten. Uppskattningsvis 1-2 % av det

totala antalet berörda sakägare överklagar.

Tillträde

Områden som anvisas i vägplanen tas i besittning vid det första förrättningssammanträdet

eller vid den tidpunkt som bestäms vid förrättningen. Normalt

ligger tillträdet före tidpunkten för utbetalning av slutlig ersättning. Markägaren

kan i så fall yrka förskott på ersättningen, ett belopp som får uppgå

till högst 75 % av den uppskattade slutliga ersättningen.

Ersättningsprinciper

Enligt inlösningslagen är grundprincipen att ersättning ska betalas med fullt

belopp för förlusten. I första hand ska marknadsvärdet (gängse pris) ersättas,

och om inte detta täcker hela förlusten blir det aktuellt att ersätta avkastningsvärdet

eller kostnadsvärdet. Vid vägintrång ska skada på restfastigheten

ersättas. Företagsskada (buller etc.) ersätts endast om den är betydlig

samt varken orts- eller allmänvanlig.

I praktiken tillämpas ofta normer eller liknande schablonmetoder vid värderingen.

Vid intrång i skogsmark och jordbruksmark finns det etablerade

värderingsnormer. Lantmäteriverket har gett ut anvisningar för värderingen.

Markbyten

Vid landsvägsförrättningen ska inlösningskommissionen utreda förutsättningarna

för markbyten eller ensidiga ägoregleringar i syfte att minska

skadorna. Det är vanligt med mindre omfattande ägoregleringar. Det nor-

20

More magazines by this user