Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

mala är att Vägförvaltningen och markägarna är överens om åtgärderna,

men under vissa förutsättningar finns det möjligheter till ägoregleringar utan

markägarens samtycke.

Om olägenheterna inte kan avhjälpas kan Vägförvaltningen eller markägarna

kräva ett beslut om att markområdet i fråga ska lösas in av Vägförvaltningen.

Vid större vägprojekt förekommer det att Vägförvaltningen i förväg köper in

mark som lämpar sig för markbyten. Det finns egentligen inga formella

möjligheter, men det görs ändå.

Inmätning och registrering

Områden som tas i anspråk permanent utmärks med bestående råmärken.

Inmätningen sker samtidigt med att vägen stakas ut. Vägområdet ritas ut på

förrättningskartan. Av kartan framgår också skydds- och frisiktsområden

m.m. Kartan samt koordinats- och råmärkesförteckningen arkiveras.

Landsvägarna registreras som fastigheter i fastighetsregistret i enlighet med

landsvägsförrättningen. Registreringen görs när förrättningen har vunnit

laga kraft. En förrättning är lagakraftvunnen när besvärstiden för förrättningen

har löpt ut eller – om besvär anförts över förrättningen – då besvären

slutligt har avgjorts. Trots att besvär över förrättningen har anförts, kan en

landsvägsförrättning antecknas i fastighetsregistret för de fastigheter som

besväret inte gäller eller i vissa fall enligt registerförarens anhållan med tillstånd

av jorddomstolens ordförande.

Sammanfattning av processen för vägar i Finland

Vägplanen bestämmer vägens sträckning och gränserna för vägområdet.

Marken tas i anspråk med äganderätt – eller med vägrätt för

vissa speciella ändamål – genom landsvägsförrättning, som utförs av

de statliga lantmäteribyråerna. Vid förrättningen bestäms också ersättningarna

till markägarna. Vägförvaltningen har således inte hand om

markåtkomst- och ersättningsfrågorna. Ungefär 1-2 % av antalet berörda

markägare överklagar förrättningen till jorddomstolen. Vägfastigheterna

registreras i fastighetsregistret.

21