Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

Markåtkomst

Byggandet av vägen får enligt väglagen påbörjas omedelbart när beslutet om

fastställelse av arbetsplanen har vunnit laga kraft. Det behövs alltså inte

något ytterligare beslut, t.ex. ett expropriationstillstånd, för att komma åt

marken och sätta igång vägbyggandet. Några överenskommelser om markåtkomst

behöver följaktligen inte heller träffas.

När väghållaren tar marken i anspråk med stöd av vägplanen uppkommer

automatiskt en särskild rättighet, vägrätt, som kan sägas vara en i tiden

obegränsad nyttjanderätt. Någon förändring av fastighetsindelningen sker

därför inte. Vägrätten innefattar rätt för väghållaren att dels bestämma över

markens användning under den tid som vägrätten består, dels tillgodogöra

sig grus eller liknande alster som finns inom vägområdet.

Ersättning

Vägverket har egen marklösenpersonal som i så stor utsträckning som

möjligt försöker lösa ersättningsfrågorna på frivillig väg. Man kommer

också överens med markägarna om ersättningar i de allra flesta fall, omkring

98-99 % av fallen. Som regel tillämpar man etablerade normer eller värderingsmetoder

när det gäller att bestämma ersättning för intrång på jord- och

skogsbruksfastigheter.

I de fall man inte kommer överens om ersättningen, i omkring 1-2 % av

fallen, vilket ofta kan gälla speciella ersättningsfrågor av typen företagsskada

(buller etc.), bestäms ersättningen av domstol efter det att markägaren

har väckt talan vid domstolen. Den första instansen, fastighetsdomstolen,

består av två jurister och ett fastighetsråd med fastighetsekonomisk kompetens.

Markägaren behöver inte betala några rättegångskostnader (advokatkostnader)

oavsett utgången i målet, dvs. vare sig egna eller Vägverkets

kostnader. Domstolens egna kostnader belastar aldrig parterna. Markägaren

eller Vägverket kan överklaga fastighetsdomstolens dom till hovrätten, som

består av tre jurister och ett fastighetsråd, och i sista hand till Högsta domstolen.

Om fastighetsägaren överklagar till dessa båda högre instanser och

förlorar får han/hon svara för sina egna rättegångskostnader.

Tillträde

Tillträde får ske omedelbart när arbetsplanen har vunnit laga kraft. Tillträde

sker alltså innan ersättningen är bestämd genom avtal eller, i undantagsfallen,

beslutad av domstol. Om ersättningsfrågan går vidare till domstol,

kan förskott på ersättningen begäras av markägaren i enlighet med expropriationslagens

principer.

33

More magazines by this user