Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

Detaljplanering och detaljprojektering sker först när lagen har antagits.

Processen är i princip samma som för huvudlandsvägar, jfr avsnitt 2.1

Markåtkomst

Med stöd av detaljprojekteringen blir det möjligt att genom expropriation

komma åt marken

med äganderätt. Processen vid expropriation, överklagande

etc. är likadan som för huvudlandsvägar, jfr avsnitt 2. Beroende på

geografisk belägenhet sköts expropriationen av antingen expropriationskommissionen

i Jylland eller på öarna. Kommissionen bistås av en av

Transport- och energiministern utsedd privatpraktiserande lantmätare, en så

kallad ledande lantmätare (ledende landinspektör) för DSB i hela landet.

Ersättning

I princip samma grad av överenskommelse och överklagande etc. gäller som

för huvudlandsvägar.

Kommissionens förslag till ersättningar godtas av

minst 90 % av de berörda markägarna.

Tillträde

Se avsnitt 2.1.

Ersättningsprinciper

Samma ersättningsprinciper gäller som för allmänna vägar, se avsnitt 2.1.

Markbyten

Det sker ofta markbyten. Expropriationskommissionen ska i så stor utsträck-

ning som möjligt

genom beslut se till att man gör markbyten eller lägger

avskuren mark till angränsande fastigheter. Trafikstyrelsen tar initiativ till

dessa åtgärder efter samråd med jordbruksdepartementet. Se avsnitt 2.1 om

processen i övrigt.

Inmätning och registrering

Expropriationsbeslutet för berörda fastigheter skrivs in inskrivningsregistret

(grunnboken).

DSB och Banedanmark har en av regeringen utsedd ledande lantmätare

(ledende landinspektör),

som ansvarar för inmätning och registrering av

gränserna för järnvägarna. När järnvägen är anlagd ska infrastrukturförvaltaren

snarast anmoda den ledande lantmätaren att svara för att förändringar i

fastighetsindelningen registreras i fastighetsregistret (matrikeln). Järnvägens

gränser ska märkas ut med godkända gränsmärken och mätas in.

37

More magazines by this user