Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

egi, liksom vad som gäller för markåtkomsten. Lantmäterimyndigheten

sköter i sådana förrättningssituationer ofta det mesta arbetet med markägar-

kontakter, förhandlar själv och beslutar om ersättning. I den processen kan

sakägarna på vanligt sätt inom en förrättning komma med yrkanden och

överenskommelser kan träffas om ersättningen.

I de fall då parterna inte är överens om ersättningen bestämmer lantmäterimyndigheten

ersättningen efter egen utredning, så kallad officialutredning.

Det sker i uppskattningsvis omkring 5% av fallen vid byggande av ny

järnväg. Siffran blir högre om man även räknar med andra åtgärder.

Lantmäterimyndighetens beslut om ersättning kan överklagas till domstol.

Se beskrivningen ovan under markåtkomst om processen och vem som

svarar för rättegångskostnader etc. Eftersom en mycket hög andel av

ersättningsbesluten grundas på överenskommelser är det relativt ovanligt att

ersättningsfrågor

överklagas till domstol. Överklagande sker i omkring 10

procent av de beslut där lantmäterimyndigheten bestämmer ersättningen

efter egen utredning. Detta motsvarar ca 0,5 % av samtliga markägare vid

byggande av ny järnväg.

Tillträde

Enligt huvudregeln i fastighetsbildningslagen får tillträde ske först när fastighetsbildningsbeslutet

har vunnit laga kraft. Om det finns särskilda omständigheter,

t.ex. om det är angeläget att marken tas i anspråk snabbt, kan

lantmäterimyndigheten besluta om så kallat förtida tillträde. Myndigheten

ska i så fall besluta om förskott

ersättningen. För exempelvis Botniabanan

har förtida tillträde beslutats på omkring 2/3 av sträckan.

Ersättningsprinciper

Expropriationslagens ersättningsregler gäller, se beskrivningen om allmänna

vägar i avsnitt 2.5.

Vid frivillig överenskommelse blir ersättningen sannolikt generellt något

högre än den ersättning som skulle ha betalats vid en strikt tillämpning av

reglerna i expropriationslagen. I enstaka fall har det förekommit att Banverket

betalat upp till dubbla ”tvångsnivån”.

Markbyten

Markbyten och andra skadeförebyggande åtgärder blir aktuellt

såväl vid

byggande av nya järnvägar som vid stängning av plankorsningar. Markbyten,

eller ensidig fastighetsreglering, görs huvudsakligen då jordbruks-

48

More magazines by this user