Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

För andra än Energinet.dk krävs det koncession enligt elförsörjningslagen

för att bygga

ledningar inom distributionsnätet. Koncessionen, som beviljas

av Transport- och energidepartementet,

ges för en period av 20 år inom ett

avgränsat geografiskt område.

Markåtkomst

I likhet med vad som gäller för vägar och järnvägar i Danmark är det lagliga

medlet att säkra markåtkomsten för kraftledningar expropriation. I fråga om

ledningar tas marken i anspråk med stöd av rättigheten bruksrätt, som kan

sägas vara en i tiden obegränsad nyttjanderätt.

Se i övrigt om processen för

expropriation i avsnitt 2.1 om huvudlandsvägar.

Den som ska bygga en kraftledning har

dock möjlighet att själv pröva ex-

propriationsplanen

och förhandla om ersättningar med markägarna. Över-

enskommelse

träffas i uppskattningsvis nära 90 % av fallen. Bara i de fall då

man inte kommer överens, med omkring

10 % av berörda markägare, träder

den statliga expropriationskommissionen

in i förhandlingar med parterna

och beslutar om ersättning. I de allra flesta av dessa fall överklagas ersätt-

ningsfrågan vidare till taksationskommissionen.

Ersättning

Överenskommelser om ersättningar utanför

förrättningens ram är mycket

vanligt när det gäller kraftledningar, till

skillnad mot vad som gäller i fråga

om vägar och järnvägar. För kraftledningar

beslutar sålunda expropriations-

kommissionen om ersättningen i de fall,

drygt 10 %, där parterna inte har

kommit överens om markåtkomsten.

Tillträde

Samma

tillträdesprinciper för ledningar gäller som för vägar, se avsnitt 2.1.

Marken

får tillträdas efter överenskommelse eller, när man inte har träffat

överenskommelse,

när expropriationsbeslutet har meddelats till markägarna.

Ersättningsprinciper

Samma grundprinciper gäller som för expropriation i övrigt, se avsnitt 2.1.

Inmätning och registrering

Ledningsägaren har ansvaret för inmätning och framtagande av dokumentation

av ledningen. Expropriationskommissionens beslut om att bilda

bruksrätt för ledningen

på berörda fastigheter skrivs in (tinglyses) i inskrivningsregistret

(tingboken). Därefter utarbetas en ”tinglysningsrids” i över-

52

More magazines by this user