Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

De olika varianterna för komma åt marken kan sammanfattas med följande

figur. Det kan antingen vara fråga om att lantmäterimyndigheten (LM)

beslutar om ledningsrätt direkt, ledningsrätt grundad på servitutsavtal eller

enbart servitutsavtal. Det bör påpekas att det alltså kan förekomma

mellanvarianter, t.ex. på så vis att ledningsrätt bildas enbart på de fastigheter

som man inte har uppnått överenskommelse med.

Ersättning

Ledningsrätt,

beslut av LM

Koncession

Servitutsavtal Servitutsavtal

Ledningsrätt,

beslut av LM

I de fall som markåtkomsten säkras genom avtal kommer man normalt

överens om ersättning. Det finns ramavtal inom branschen som reglerar hur

ersättningen bör bestämmas.

Även i de fall som markåtkomsten säkras genom upplåtelse av ledningsrätt

löser man i de allra flesta fall ersättningsfrågorna genom överenskommelse.

Ledningsägarna vill nämligen ha goda relationer med markägarna. Som en

grov uppskattning kan sägas att överenskommelse om ersättningar träffas i

ca 95 % av samtliga fall där marken tas i anspråk med ledningsrätt.

I de fall man inte kommer överens vid ledningsrättsförrättningar, ca 5 % av

fallen, bestäms ersättningen genom officialbeslut av lantmäterimyndigheten.

Beslutet kan sedan överklagas till domstol, se under avsnitt 2.5 om den

processen.

Tillträde

Huvudregeln vid ledningsrätt är att tillträde får ske när ledningsrättsbeslutet

har vunnit laga kraft och ersättningen är betald. Om berörda markägare

medger det får dock marken tillträdas innan ersättningen är betald. Beslut

om förtida tillträda kan göras om det finns särskilda omständigheter, t.ex.

om det är mycket angeläget att marken tas i anspråk snabbt. Förskott ska i så

fall betalas ut.

67

More magazines by this user