Delrapport: Fortsatta insatser mot hedersrelaterat våld (pdf, 81 kb)

www9.ungdomsstyrelsen.se

Delrapport: Fortsatta insatser mot hedersrelaterat våld (pdf, 81 kb)

Fortsatta insatser mot

hedersrelaterat våld

- DELRAPPORT

1


Fortsatta insatser mot hedersrelaterat våld

- delrapport

IJ2007/622/IM

Den 29 mars 2007 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av Integrations- och

jämställdhetsdepartementet att genomföra insatser för kompetensutveckling av

tjejjourernas medarbetare i nationella utbildningar, lokala samarbetsseminarier och

att ge stöd till en mötesplats på internet där ungdomar kan få information och svar

på frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget är en fortsättning på ett tidigare uppdrag som Ungdomsstyrelsen hade

under 2006. De aktiviteter som myndigheten genomförde i det uppdraget finns

redovisade i rapporten Ideellt arbete med socialt ansvar – stöd till tjejjourernas

arbete mot hedersrelaterat våld (Ungdomsstyrelsen 2007) samt i Slutrapport och

ekonomisk redovisning av regeringsuppdraget att stödja tjejjourernas arbete mot

hedersrelaterat våld (Ungdomsstyrelsen 2006).

Kort om tjejjourernas organisering

Tjejjourer som rörelse är ung – den första tjejjouren startade i Stockholm 1996.

Det finns ett fyrtiotal tjejjourer i Sverige och de flesta är organiserade inom någon

av de två paraplyorganisationerna ROKS och SKR. Båda organisationerna bistår

kvinno- och tjejjourer med utbildningar och kompetensutveckling i olika frågor som

rör jourernas arbete. De som är engagerade i en tjejjour har gått en utbildning som

respektive jour arrangerar. Utbildningen ger dem kunskap om hur man kan stötta

tjejer och unga kvinnor, också de som har blivit utsatta för misshandel och hot. De

som är engagerade i en tjejjour har tystnadsplikt.

Tanken med en tjejjour är att de speciellt ska arbeta med unga tjejer och utåtriktat

med opinionsarbete och information. De som är engagerade i en tjejjour arbetar

med information i skolor, de anordnar chattar, har jourtelefon och kan vara

kontaktpersoner för tjejer eller volontärer i ett skyddat boende. De flesta är ideellt

engagerade och jobbar där på sin fritid. Få tjejjourer har anställda som arbetar på

heltid.

Majoriteten av tjejjourerna är inte egna föreningar utan tillhör en kvinnojour.

Kvinnojouren är den organisation som ofta står för kontinuiteten i arbetet eftersom

tjejjouren är något många engagerar sig i ideellt under en kort period vid sidan av

studier och arbete.

Under genomförandet av Ungdomsstyrelsens två regeringsuppdrag är det första

gången som tjejjourer från de två paraplyorganisationerna kunnat mötas, något

som också har lett till ett ökat samarbete mellan olika jourer i Sverige.

3


Utbildningar

Inom ramen för uppdraget har Ungdomsstyrelsen hittills genomfört två utbildningar

och ytterligare fem utbildningar planeras under 2008.

Genomförda utbildningar

Rättigheter för alla? – En utbildning för tjejjourer om heder, mångkultur

och mänskliga rättigheter

I samarbete med organisationen Alma Europa arrangerade Ungdomsstyrelsen en

utbildning om hedersrelaterat våld, mångkultur och mänskliga rättigheter i

Stockholm den 17-18 november 2007.

Utbildningen tog upp följande:

• Är Sverige en demokrati? Har alla svenskar samma rättighetskatalog?

• Mänskliga rättigheter ur ett humanistiskt perspektiv.

• Heder – en socioekonomisk förklaring.

• Debatten på europeisk nivå – en jämförelse mellan Sverige, England och

Frankrike.

• Olika förklaringsmodeller om heder i Sverige – kulturrelativister och

kulturreduktionister.

Syftet med utbildningen var att ge tjejjourer en god grund att stå på i arbetet med

mänskliga rättigheter och hedersrelaterat våld och förtryck.

Alla som gick utbildningen fick spelet Tjejkompass som United Sisters har tagit

fram i samarbete med Alga samt romanen Kiffe kiffe i morgon av Faïza Guène.

Utbildningen dokumenterades av Linnéa Falk. Dokumentationen kommer att finnas

tillgänglig på Ungdomsstyrelsens webbplats under våren 2008.

Antal deltagare: 41 från 20 tjejjourer.

Att läsa mellan raderna – workshop för tjejjourer

I februari 2007 startade en virtuell tjejjour på Lunarstorm med stöd av

Ungdomsstyrelsen och en redaktion av sex jourer i Sverige: tjejjouren Somaya,

tjejjouren Slussen, tjejjouren i Karlstad, tjejjouren Miranda, Tjejzonen och

tjejjouren i Luleå. Under denna tid har tusentals tjejer hört av sig och både berättat

om sådant som har hänt och frågat tjejjourerna om råd.

Den 2-3 februari arrangerade tjejjouren Slussen, tjejjouren Miranda och tjejjouren i

Luleå en workshop för tjejjourer i samarbete med Ungdomsstyrelsen och

Länsstyrelsen i Östergötland. Den byggde på erfarenheter från arbetet med att

svara på e-post och vad som är viktigt att tänka på när man svarar på e-post från

en person som söker hjälp. Juno Blom från Länsstyrelsen I Östergötland höll ett

föredrag på temat: Vad är heder? – en presentation av hedersproblematiken.

Antal deltagare: 35 från 14 tjejjourer.

4


Planerade utbildningar under 2008

Alla olika alla lika – en metodutbildning

25-27 april och 12-14 september

I samarbete med Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) och

kampanjen Alla olika - alla lika arrangerar Ungdomsstyrelsen en utbildning för

tjejjourer och ungdomsorganisationer om metoder för att arbeta för mänskliga

rättigheter och mot diskriminering och förtryck. Utbildningen bygger på ett

metodmaterial O/LIKA som LSU har tagit fram inom kampanjen.

Antal deltagare: 90

Seminarium för tjejjourer och socialtjänst

17 juni i Stockholm och 26 augusti i Göteborg

Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet och Ungdomsstyrelsen

arrangerar två endagsseminarier som bygger på aktuell forskning. Astrid Schlytter

och Hanna Linell har granskat ärenden inom socialtjänsten som rör ungdomar

under 18 år som blivit föremål för utredningar. Seminariet riktar sig till

socialtjänsten och till tjejjourer verksamma inom Stockholms och Västra Götalands

län.

Antal deltagare: 80

Sex – en utbildning för tjejjourer

25-26 oktober

Utbildning för tjejjourer om hedersnormer, sex- och samlevnad, hbt-perspektiv,

sexuellt våld och utsatthet.

Antal deltagare: 45

5


Seminarier under

Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2007

Under Ungdomsstyrelsens årliga rikskonferens, som 2007 hade ungas hälsa och

utsatthet som tema, arrangerades fyra seminarier om hedersrelaterat våld, våld i

nära relationer och förebyggande arbete. Konferensen samlar framförallt de

yrkeskategorier som arbetar med ungdomar, till exempel fritidsledare och

ungdomssamordnare samt olika organisationer och politiker.

De seminarier som Ungdomsstyrelsen arrangerade hade följande innehåll:

Förtryck i hederns namn

Temat för seminariet (seminariet hölls två gånger samma dag) var hur man kan

stödja ungdomar som kränks och i värsta fall utsätts för våld. Vem ska göra det och

hur ska stödet se ut? Seminarierna hölls av Juno Blom, Länsstyrelsen Östergötland

och Azam Qarai, Linnamottagningen Stockholm.

Antal deltagare: 126

Våld i kärlekens namn

Seminariet handlade om samhällets ansvar att skydda utsatta. Våld i ungas

parförhållanden och inom familjen är inte ett privat problem. Margot Olsson,

Kvinnofridsprogrammet och Anna Gustafsson, Malmöpolisens familjevåldsrotel

föreläste om sitt arbete.

Antal deltagare: 94

Så jobbar vi förebyggande

Seminariet handlade om hur de ideella organisationerna Sharaf Hjältar och

tjejjourerna arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arhe

Hamednaca, verksamhetsansvarig på Elektra/ Sharaf Hjältar samt Malin Lönnberg

och Maria Lööf från Tjejjouren på Lunarstorm höll i seminariet.

Antal deltagare: 80

Seminarierna samlade sammanlagt 300 deltagare av totalt 815 deltagare på

konferensen som helhet och den utvärdering som Ungdomsstyrelsen gjorde av

konferensen visade att seminarierna var väldigt uppskattade. De enskilda

seminarierna fick väldigt goda betyg av deltagarna. Det stora antalet anmälda till

de fyra seminarierna visar också att frågor som rör hedersrelaterat våld och

förtryck och våld i nära relationer är aktuella och att det finns ett behov av att

skaffa sig mer kunskap hos landets kommuner, till exempel bland fritidsledare och

kommunala tjänstemän.

6


Utveckling av mötesplatsen på Lunarstorm

Under 2007 fortsatte arbetet med den virtuella tjejjouren på nätverksgemenskapen

Lunarstorm. Arbetet med denna påbörjades under 2006 i samband med

Ungdomsstyrelsens tidigare uppdrag. Jouren är en så kallad lågtröskelverksamhet

och bygger på tanken att det ska vara lätt för unga att ställa frågor och att få svar

på dem genom att tjejjourerna finns på den virtuella plats där unga är. Tjejer, från

13 år och uppåt, som loggar in på Lunarstorm kommer att nås av information om

att jouren finns. ”Inga frågor är dumma frågor” har varit det budskap som nått

tusentals besökare på sajten. Informationen som finns i den virtuella tjejjouren har

sin utgångspunkt i konventionen om mänskliga rättigheter.

Redan efter en månad hade mer än 900 mejl kommit in. De som svarade på eposten

var en redaktion av tjejjourer som arbetade enligt ett schema där de hade

ansvar för olika veckor. Redaktionen var sammansatt av Tjejjouren Slussen,

Tjejjouren Miranda, Tjejjouren i Luleå, Tjejjouren i Karlstad, Tjejzonen och

Tjejjouren Somaya. Tillsammans utvecklade dessa jourer en policy för hur man

skulle svara på mejl från unga tjejer. I slutet av augusti 2007 anlitade

Ungdomsstyrelsen två tjejjoursutbildade redaktörer på konsultbasis för Tjejjouren

på Lunarstorm som fick dela på en heltidsanställning. De två redaktörerna fick

ansvaret att tillsammans med den redaktion som finns för den virtuella jouren

utveckla den ytterligare. Då dessa tjejjourer tillhör en av de två

kvinnoorganisationerna ROKS och SKR har redaktörerna också tillhörighet i en av

dem. På grund av svårigheter att förena jourers ordinarie lokala arbete med en

nationell satsning var det endast tre jourer kvar i redaktionen i augusti 2007.

Under november månad genomfördes de ändringar som redaktionen beslutat om,

bland annat förbättrades informationen om vart man kan vända sig om man blivit

utsatt för brott, om man som ung lever i dubbla kulturer och fakta om

självskadebeteende och ätstörningar. Dessutom utvecklades ett diskussionsforum

för de besökare som kommer till det krypin (mötesplats på Lunarstorm) som

redaktörerna har ansvar att sköta.

Under den utbildning som genomfördes i februari 2008 rekryterades ytterligare en

jour till redaktionen (redaktionen består i dagsläget av fyra jourer). Ytterligare tre

jourer, Tjejzonen, Resisters i Piteå och tjejjouren Alla kvinnors hus i Stockholm,

kommer att delta i arbetet med att svara på den e-post som kommer in till jouren.

Diskussioner pågår för närvarande mellan Ungdomsstyrelsen, Lunarstorm och

tjejjourer från ROKS och SKR om att utveckla den virtuella jouren till en egen

webbplats.

Sedan starten den 14 februari 2007 har den virtuella tjejjouren haft:

• 87 364 besökare

• 2 020 gästboksinlägg

• 5-6 mejl/dag.

Tjejjouren på Lunarstorm har haft totalt 7 chattar:

Tjejjouren på Lunartstorm, 070222

Mia Öster, barnmorska, 070320

Tjejjouren på Lunarstorm, 070420

Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister, 070523

Tjejjouren på Lunarstorm, 080129

Anna Bergström, polis, 080221

Tjejjouren på Lunarstorm, 080319

Enligt Lunarstorm är det fortfarande ett stort intresse för krypinet som har ungefär

50 till 100 besökare per dag.

Under hösten 2007 genomfördes också ett samarbete mellan Operation kvinnofrid,

Ungdomsstyrelsen och Tjejjouren på Lunarstorm. Mer om resultatet av detta

samarbete kommer i en separat rapport den 31 april 2008, eftersom särskilda

medel användes till detta.

7


Utvärdering av Tjejjouren på Lunarstorm

Under vintern och våren 2008 har Tjejjouren på Lunarstorm och de utbildningar

som Ungdomsstyrelsen hittills anordnat, utvärderats av Lejla Mundzic på Emerga.

Bakgrunden till utvärderingen är att Ungdomsstyrelsen ville undersöka hur en

satsning av det här slaget har påverkat deltagarna, om de lärt sig mer om

mekanismerna bakom våld och förtryck som drabbar unga kvinnor och som är

relaterat till hedersnormer samt om Tjejjouren på Lunarstorm når ut till dessa

tjejer. Utvärderingen beräknas bli klar i juni 2008.

Lokala samverkansseminarier

Inom ramen för uppdraget planerar Ungdomsstyrelsen att genomföra

samarbetsseminarier med lokala aktörer, ideella och offentliga, i syfte att förbättra

insatserna för de tjejer som drabbas av hedersrelaterat förtryck och våld.

En intresseförfrågan har skickats ut till samtliga tjejjourer i Sverige om att

genomföra seminarier som dessa i samverkan med Ungdomsstyrelsen och

Länsstyrelsen i Östergötland som har ett liknande uppdrag. Ungdomsstyrelsen har

hittills fått in sex förslag på seminarier från olika jourer, varav tre stycken är i

Stockholmsregionen.

På initiativ från tjejjouren på Alla kvinnors hus i Stockholm kommer

Ungdomsstyrelsen att stödja ett möte för alla organisationer som arbetar med

tjejer inom Stockholmsregionen. Mötet äger rum den 19 april på Alla kvinnors hus.

Syftet är att diskutera vilket arbete som görs och hur organisationer och tjejjourer

kan samverka kring olika aktiviteter.

8


Internationella seminarier

om hedersrelaterat våld

I samarbete med Svenska Institutet i Alexandria har Ungdomsstyrelsen deltagit i

planeringen och genomförandet av två seminarier med deltagare från Sverige och

olika länder i arabvärlden:

11-13 juni 2007

Swedish and Arab Approach to Honour-related Violence Against Women

Detta första seminarium fokuserade på det arbete som ideella organisationer gör i

Sverige och i olika länder i arabvärlden som Egypten, Yemen, Palestina, Jordanien,

Syrien och Libanon. Sverige representerades av kvinnojourer, tjejjourer och andra

organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld som till exempel Rädda

Barnen, Amnesty och Kvinnoforum. Ideella organisationer är i många länder det

enda skydd kvinnor har när de måste lämna sina familjer på grund av att de utsätts

för våld. I Sverige fyller de en viktig funktion i arbetet att ge råd, stöd och skydd till

utsatta kvinnor. En rapport om seminariet finns att hämta på Svenska Institutets

webbplats (www.swedalex.org).

11-13 februari 2008

Challenging Honour-related Violence Against Women; Legal Rights and

State Responsabilities

Det andra seminariet handlade om olika länders lagstiftning mot våld i nära

relationer, som Sverige, Irak (Kurdistan), Turkiet, Palestina, Yemen, Afghanistan,

Marocko, Syrien, Jordanien och Egypten. Från Sverige deltog representanter från

polisen, socialtjänsten i Malmö, Länsstyrelsen i Östergötland, SKR, Kvinnoforum och

Fryshuset. De exempel som togs upp under seminariet visade att lagstiftning är ett

nödvändigt men inte ett tillräckligt medel för att stoppa våld mot kvinnor eftersom

det handlar om attityder och värderingar som är svåra att förändra. I vissa länder

ger lagar också utrymme för strafflindring om ett brott är relaterat till heder.

Lagstiftning måste följas av ett jämställdhetsarbete som innehåller sociala

reformer, utbildning och information. Seminariet kommer att resultera i en bok på

engelska och arabiska som Åsa Eldén, forskare i sociologi vid Uppsala universitet,

kommer att sammanställa på uppdrag av Svenska Institutet i Alexandria.

Fortsatta insatser?

Ungdomsstyrelsens arbete med två regeringsuppdrag som riktar sig exklusivt till

tjejjoursrörelsen i Sverige har medfört en förstärkning av flera jourers arbete, både

lokalt och nationellt. Det pågår idag diskussioner om nationella samarbeten mellan

olika jourer från olika kommuner och det är en mycket spännande utveckling.

Till följd av detta och den pågående utvärderingen vill Ungdomsstyrelsen avvakta

innan vi ger några förslag på fortsatta insatser för tjejjourerna.

9


Referenser

Ungdomsstyrelsen (2006). Slutrapport och ekonomisk redovisning av

regeringsuppdraget att stödja tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld (Dnr

131-222/06).

Ungdomsstyrelsen (2007). Ideellt arbete med socialt ansvar – stöd till tjejjourernas

arbete mot hedersrelaterat våld. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Webbplats

www.swedalex.org

10

More magazines by this user
Similar magazines