15.09.2013 Views

Nr 3 • 2001 - Prematur.nu

Nr 3 • 2001 - Prematur.nu

Nr 3 • 2001 - Prematur.nu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KONT KONTAKT

KONT AKT

Nr Nr 3 3 2001

2001

BULLETIN FRÅN SVERIGES FÖRÄLDRAFÖRENINGAR FÖR PREMATURFÖDDA BARN

Stockholmsför

Stockholmsföreningen Stockholmsför eningen fyller fyller 10 10 år

år

Stort Stort jubileumsnummer!

jubileumsnummer!


KONT KONTAKT KONT AKT 3 3 2001

2001

”Avdelning 9” kallades den första nyföddhetsavdelningen,

som öppnades 1951 vid

Karolinska sjukhuset. Den låg alltså högst

upp i Barnklinikens byggnad.

Tidig idig forskning

forskning

Vid denna avdelning introducerades respiratorvård

av nyfödda på 60-talet av Alwar

Svensson, vilket väckte stort internationellt

uppseende. I anslutning till avdelningen

bedrevs världsledande forskning om hur

nyfödda barn tar sina första andetag och

ställer om blodomloppet. Karolinska sjukhuset

var den första enheten i landet där

man började utföra blodbyte och det upptäcktes

också varför gulsot kan leda till

hjärnskada.

Föräldraför

Föräldraföreningen Föräldraför eningen - - del del av av avav-

delningens delningens verksamhet

verksamhet

Omkring år 1984 flyttade avdelningen till

kulvertplanet under förlossningsavdelningen

i huvudbyggnaden. Lokalerna var mörka

och trånga. Föräldraföreningen bildades

1991 och kom snabbt att bli en del av avdelningens

verksamhet. Den har också

hjälpt till att se till att miljön har förbättrats.

Bristen Bristen på på personal

personal

År 1996 invigde Astrid Lindgren, tillsammans

med den då 5-årige prematuren Anton,

den nya neonatalavdelningen på plan

2 i huvud-byggnaden. Därmed skapades

betydligt bättre utrymme. Avdelningen fick

en fin konstnärlig utsmyckning. I den ena

ändan av avdelningen ligger de 9 intensivvårdsplatserna

som i ett atrium. Den andra

delen av avdelningen är för eftervården av

Nyföddhetsavdelningen Nyföddhetsavdelningen vid

vid

Astrid Astrid Lindgr Lindgrens Lindgr ens Bar Barnsjukhus

Bar nsjukhus

För För För För För tio tio tio tio tio år år år år år sedan sedan sedan sedan sedan bildades bildades bildades bildades bildades Föräldraför

Föräldraför

Föräldraföreningen Föräldraför

Föräldraföreningen

eningen eningen eningen för för för för för Pr Pr Prematur Pr Prematur

ematur ematurfödda ematurfödda

födda födda födda Bar Bar Barn Bar Barn

n n n Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm på på på på på initiativ initiativ initiativ initiativ initiativ av av av av av pr pr professor pr professor

ofessorofessorofessor Hugo Hugo Hugo Hugo Hugo LagerLagerLagerLagerLager- crantz. crantz. crantz. crantz. crantz. Nu Nu Nu Nu Nu skriver skriver skriver skriver skriver han han han han han själv själv själv själv själv lite lite lite lite lite kring kring kring kring kring sina sina sina sina sina tankar tankar tankar tankar tankar om om om om om neonatalvår

neonatalvår

neonatalvården neonatalvår

neonatalvården

den den den genom genom genom genom genom år år åren år åren

en en en och och och och och föräldraför föräldraför föräldraföreningens föräldraför föräldraföreningens

eningens eningens eningens betydelse. betydelse. betydelse. betydelse. betydelse.

Tummeliten Cup gick av stapeln den 19

sept. en härlig sensommarförmiddag. Vi

samlades drygt 80 glada och förväntansfulla

minigolfare på Solna Bangolf. Det var en

brokig samling av musiker, artister och

sjukvårdspersonal samt andra som stöttar

Stiftelsen Tummeliten. Vi åt frukost till en

trevlig promenadorkester därefter hälsades

vi välkomna av Robert Wells som delade in

oss i lag om två eller tre och på slaget

10.00 gick vi ut på banorna. Den som slog

en spik skulle ropa AIK så högt man kunde

för att glädja Robert och ha möjlighet att

vinna priset som den som vrålade högst.

Under förmiddagen hördes AIK i ett otal

olika tonlägen. Raymond Björling hördes i

särklass längst.

Inramningen av tävlingen var ett kort

barn som har legat i respirator, etc, och det

skulle vara möjligt för föräldrarna att bo

tillsammans med barnen. Det har inte riktigt

blivit så p g a personalbrist, m m. Ändå

kan man väl säga, att föräldrarna har varit

mycket involverade i den dagliga verksamheten.

Betydligt fler föräldrar vistas på avdelningen

än vid många utländska centra.

Det skapas formella och informella kontakter

genom åren och ”gamla” föräldrar

har kunnat stödja nytillkomna under en

kritisk fas av livet.

NIDCAP NIDCAP inför infördes inför des

Vid enheten introducerades – kanske först

i Europa - en familjecentrerad neonatalvård

(NIDCAP). Denna vård innebär bl a,

att föräldrarna skall lära sig tolka det för

tidigt födda barnets signaler och anpassa

matning, etc, till detta. Denna vård har testats

på ett vetenskapligt sätt och har visat

sig mer effektiv än normal vård, vilket har

publicerats i den ledande pediatriska tidskriften

Pediatrics.....

Föräldrar Föräldrarna Föräldrar na viktig viktig r rresurs

r esurs

Föräldrarna till barnen på neonatalavdelningen

betraktas inte bara som ”kunder”,

utan som en viktig resurs för avdelningens

verksamhet. Flera föräldrar har engagerat

sig i vården, föreslagit förbättringar och

stött verksamheten på olika sätt. Genom

tillkomsten av stödföreningen Tummeliten,

har också en del anslag kommit patienterna

och personalen tillgodo.

Tummeliten ummeliten Cup

Cup

HUGO LAGERCRANTZ

PROFESSOR

Robert Wells hälsar välkommen till Tummeliten

Cup

Professor Hugo Lagercrantz

välkomstanförande av Hugo Lagercrantz

som var imponerad av att så många ställer

upp och betalar för att få spela minigolf

tillsammans. Ett flertal sponsorer hade bidragit

med fina priser och Robert själv bidrog

med sköna sweatshirts som deltagarna

fick vid avprickningen. Intäkterna går oavkortat

till Stiftelsen Tummeliten som stöttar

föräldrar och personal vid Stockholms

fyra neonatalavdelningar. Under det gångna

året har Stiftelsen beviljat ett antal resebidrag

till personal som åkt på fortbildning

och konferenser. Till jul fick några föräldrapar

biobiljetter som en gest att det är OK

att ta en paus från sjukhuset ibland. Under

kommande år kommer vi att se till att det

alltid kommer att finnas biobiljetter på avdelningarna

så att personalen kan dela ut

dem till föräldrapar som ser ut att behöva

lite avkoppling.

Förmiddagen avslutades med lunch och

prisutdelning. Första pris fick man om man

var bäst naturligtvis men även den som

hade flest slag fick ett förstapris. I år fick

man även pris för bästa rim eller slogan.

Vid 13.00-tiden lämnade alla banan med

ömma käkar av att ha skrattat så mycket.

Detta är en given succé och jag ser redan

fram emot nästa år.

EVA HÅKANSSON

SEKRETERARE I

STIFTELSEN TUMMELITEN


Redaktörens ruta

Hej och välkomna till vårt extratjocka,

fullmatade jubileumsnummer.

Det har varit en hektisk period, med

jakt på artiklar.

Amanda har varit på lägerskola,

stenåldersläger, och då vill jag naturligtvis

följa med. Det är så skönt att jag

har möjlighet. Mycket pengar skulle

samlas in, så vi har sålt allt från bullar

via svamp och plantor till loppisprylar.

Till detta nummer: Som omslagsbild

denna gång har vi Martino Flanbys

dotter, Anna, född i vecka 26, med en

lika liten, född 15 år senare!

Hugo Lagercrantz inleder vårt jubileumsnummer

med en liten betraktelse

över de gångna åren, sett hur hans och

neonatologins perspektiv.

Eva Håkansson berättar om den

kändisspäckade "Tummeliten Cup" där

hela behållningen går till föräldrar och

personal vid Stockholms neonatalavdelningar.

Stort tack till Robert Wells för

hans engagemang.

Från Göteborg och Pia Schwarz

kommer en presentation av neonatalavdelningen

på Östra sjukhuset. Jag passar

på att hälsa Lars Lindahl välkommen

som ny redaktionsmedlem för deras

nystartade förening.

Vi har också en lång rapport från VoVgruppens

arbete, som sträcker sig över ledigt

utrymme på flera sidor. Nu är ju inte

arbetet slut med detta., så fler VoV-are

behövs.

Christina Söderqvist. kontaktföräldraansvarig

på Sachsska barnsjukhuset, berättar

om när hon fick sin dotter Johanna.

Mia Lundström skriver om varför hon

ville starta en föräldraförening i Kalmar.

Namnet "Små-Lands" är nog det mest

fyndiga jag har hört. Samtidigt hälsar jag

vår nya redaktionsmedlem Anna Ekergren

välkommen!

Raija Berström berättar om hur Örebro

läns förening kom till. Raija har ju varit

en trogen medarbetare under flera år

och ska ha ett stort tack för sin insats.

Preemiehjärtat är beställt från USA.

Det kan bli förseningar i leveransen efter

det som hände den 11 september, men vi

skickar ut beställda hjärtan så snart vi kan.

Om du har beställt hjärtan tidigare, hör

gärna av dig igen.

Jag vill också slå ett slag för kontaktföräldraverksamheten.

Det är kärnan i

föreningarnas verksamhet och behovet av

nyrekrytering är alltid stort. Läs på sista

sidan vad det innebär och hör av dig till

våra kontaktföräldraansvariga.

TINA SCHUNNESSON

PER LINDESTRÖMS VÄG 88 1TR

121 46 JOHANNESHOV

TFN: 08-649 21 28

E-POST: SCHUNNE@TELIA.COM

KONT KONTAKT KONT AKT 3 3 3 2001

2001

Mia Adolfsson och Eddie Oliva slår ett slag

för Tummeliten

Kontaktr Kontaktr Kontaktredaktionen

Kontaktr Kontaktredaktionen

edaktionen

Tina Schunnesson, redaktör

Per Lindeströms väg 88

121 46 Johanneshov

08-649 21 28

E-post: schunne@telia.com

Martino Flanby, ansvarig utgivare

Virebergsvägen 24

169 30 Solna

08-604 48 47

E-post: martino@home.se

Eva Ivhammar, Skaraborg

Mellangatan 6

546 30 Karlsborg

0505-127 39

E-post: eva.ivhammar@telia.com

Marie Johansson, Helsingborg

Kielergatan 38

252 96 Råå

042-26 18 73

E-post: skaningarna@hotmail.com

Carita Wetterstrand

Almvägen 9

245 44 Staffanstorp

046-25 66 25

E-post: carita.wettwrstrand@skanska.se

Lena Grenhage, Östergötland

Fjällvindsvägen 2

582 74 Linköping

013-27 10 26

E-post:

lars.grenhage@hem-pc.bip.net

Kerstin Hedberg Nyqvist, Uppsala

Akademiska Barnsjukhuset Avd 95 F

751 85 Uppsala

018-66 27 84 (arb) 018-42 59 92 (hem)

E-post:

kerstin.hedberg_nyqvist@pediatrik.uu.se

Raija Bergström, Örebro

Andra Tvärgatan 4

702 31 Örebro

019-24 46 86

E-post: raij@telia.com

Anna Ekergren, Kalmar

Ryssbylundsvägen 32

380 30 Rockneby

0480-666 97

E-post: anna.a.ekergren@telia.com

Lars Lindahl, Göteborg

Tomvägen 73

430 35 Fjärås

0300-54 04 02

E-post: lars.lindahl@home.se


KONT KONTAKT KONT AKT 3 3 2001

2001

Det var Göteborgs tre neonatalavdelningar

vid Sahlgrenska, Mölndal och Östra

Sjukhuset som skulle slås samman till en

avdelning delad på två geografiska platser,

Mölndal och Östra. Efter en tid kom man

dock fram till att även denna organisation

var tungrodd och gjorde de två sjukhusen

till separata avdelningar. Det var dock

inga enäggstvillingar som föddes, utan de

skiljer sig åt en del. Neonatalavdelningen

på Östra är en intensivvårdsavdelning

medan Mölndals neonatalavdelning är en

lättvårdsavdelning.

Stor Stor Stor or organisation or ganisation för för små små mänmän-

niskor

niskor

Neonatalavdelningen är belägen i KK-huset

i anslutning till sjukhusets 2 förlossningsavdelningar,

men tillhör organisatoriskt

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

(DSB). Vi är ca 80 st. som

tar hand om barnen, och vi täcker in alla

yrkesgrupper som kan tänkas behövas för

att ge barnen den bästa möjliga vård. Vi

har 14 vårdplatser varav 6 intensivvårdsplatser.

På grund av det stora upptagningsområdet

när det gäller prematurer med

speciella problem, hela Västra Götaland,

södra Värmland och norra Halland, har vi

ofta mellan 20 – 25 barn på avdelningen.

De flesta barnen flyttas över till neonatalavdelningen

på Mölndals Sjukhus så snart

de inte är beroende av intensivvård eller

andra specialitéer inom barnsjukvården.

En En rundvandring rundvandring på på avdelningen

avdelningen

Avdelningen är belägen på femte våningen

i KK-huset, med en fin utsikt över resten

av sjukhuset samt de omgivande grönområdena.

Direkt innanför dörren finns 2 familjerum

där man kan koka kaffe, värma

mat, se på TV samt låta större syskon leka

Neonatalavdelningen Neonatalavdelningen vid

vid

Dr Drottning Dr ottning Silvias Silvias bar barn- bar n- och och ungdomssjukhus

ungdomssjukhus

I I I I I slutet slutet slutet slutet slutet av av av av av sommar sommar sommaren sommar sommaren

en en en 1997 1997 1997 1997 1997 föddes föddes föddes föddes föddes neonatalavdelningen neonatalavdelningen neonatalavdelningen neonatalavdelningen neonatalavdelningen vid vid vid vid vid Dr Dr Drottning Dr Drottning

ottning ottning ottning Silvias Silvias Silvias Silvias Silvias bar bar barn- bar barn-

n- n- n- och och och och och ungdomssjukhus ungdomssjukhus ungdomssjukhus ungdomssjukhus ungdomssjukhus efter efter efter efter efter långa långa långa långa långa

födslovåndor födslovåndor födslovåndor födslovåndor födslovåndor och och och och och en en en en en hel hel hel hel hel del del del del del graviditetsbekymmer

graviditetsbekymmer

graviditetsbekymmer.....

graviditetsbekymmer

graviditetsbekymmer

i lekhörnan. Fortsätter man får man en fin

presentation av all personal med Alfons som

guide.

Därefter kommer vårt undersökningsrum

som kan verka mycket skrämmande vid

en första anblick. Det är fyllt med all den

tekniska utrustning som vi behöver för att

kunna hjälpa våra patienter att må så bra

som möjligt. Ibland kan det vara svårt att se

barnet bland alla monitorer, sladdar och

slangar.

Nu kommer vi till en av våra 2 intensivvårdssalar

där de barn ligger som behöver

mest stöd, hjälp och utrustning. Även dessa

salar är fyllda med avancerad utrustning. I

direkt anslutning till intensivvårdssalen

finns en lättvårdssal för de som inte behöver

så tekniskt avancerad vård.

I mitten av avdelningen finns vår allra

största kuvös. Det är en stor glaslåda som

förvandlats till ett stort akvarium med sjösand,

snäckor, sjögräs och fiskar. Det är vår

sjuksköterskeexpedition som smyckats av

två av våra estetiskt mest begåvade medarbetare.

Därefter följer ytterligare en intensiv-

och lättvårdssal.

Direkt utanför avdelningen finns två

rum där familjerna kan ta igen sig tillsammans

med sin lilla nykomling antingen under

några timmar på dagen eller över en

natt. Det finns även övernattningsmöjligheter

för familjerna i det nybyggda Ronald

Alfons Åberg, guide till neonatalavdelningen

McDonald Hus, som ligger i anslutning till

DSB.

Vi har även en modersmjölkcentral på

sjukhuset. Denna fyller en viktig funktion

för oss då vi får tillgång till det överskott

på mjölk som vissa mammor har. Modersmjölken

används som ett viktigt näringstillskott

till våra allra minsta/sjukaste patienter.

Att Att vår vårda vår da hela hela familjen

familjen

Att få ett prematurt, eller på annat sätt

vårdbehövande barn, kan på många sätt

vara mycket påfrestande för både föräldrar

och syskon. Detta har vi tagit fasta på genom

att vårda hela familjen, inte bara

minstingen. För de familjer som stannar en

längre tid hos oss bildar vi ett team bestående

av patientansvarig läkare, kontaktbarnsköterska

och omvårdnadsansvarig

sjuksköterska. Dessa tre har ett gemensamt

ansvar för att familjen får den omvårdnad

som de behöver samt att övergången till

BVC, etc. fungerar.

Vi har föräldrautbildning där föräldrar

och personal utbyter erfarenheter och knyter

kontakter. Varje grupp består av 3-5 familjer

och träffas 1 gång/vecka under ca 5

veckor. Varje träff har ett tema där familjerna

dels blir stärkta i sin roll som föräldrar,

dels får en förberedelse inför vad som

väntar dem när de kommer hem. Samtidigt

får vi i personalen en mycket bra respons


på hur avdelningen fungerar och vad som

kan göras annorlunda. Vi följer upp dessa

träffar med en återsamling när de varit

hemma ett par månader. Det är mycket

trevligt och intressant att se hur det har

gått för våra små vänner och deras familjer.

Vi är även mycket glada för att vi har

fått en föräldraförening knuten till avdelningen.

Detta ger föräldrarna fler möjligheter

till kontakter med familjer i samma

situation. Föräldraföreningen ordnar med

fika för föräldrarna en kväll varannan vecka

då de träffas och utbyter erfarenheter.

En En vår vård vår vård

d i i i ständig ständig förändring

förändring

Neonatalvården utvecklas ständigt och vi

gör allt vi kan för att ta till oss nya rön och

forskningsresultat samt ta fram egna underlag

för förbättringar. Detta gör vi bl.a.

genom flera vårdutvecklingsgrupper som

arbetar med att utveckla dokumentationen

kring barnen, förbättra omvårdnaden, lära

sig förstå och minska den smärta barnen

har och utsätts för, etiska diskussioner, etc.

Vi utbildar även personalen på andra avdelningar

inom DSB i prematurvård då

våra patienter besöker dem i samband med

speciella behandlingar och ingrepp.

Då vi tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

bedrivs det en del forskning och

utvecklingsarbete på vår avdelning. Vi har

t.ex. en sjuksköterskemottagning där vi

noggrant följer upp tillväxten hos några

barn, vilket bl.a. ger underlag till den

forskning som bedrivs.

Flera ur personalen är nu under utbildning

i NIDCAP, vilket innebär individanpassad

och familjecentrerad omvårdnad. Vi

lär oss här hur vi skall tolka och förstå barnets

signaler och utifrån detta ge dem så

god omvårdnad som möjligt.

Att få delta i neonatalvården och dess utveckling

är mycket stimulerande och det är

ett privilegium att få ta hand om dessa allra

minsta.

PIA JOHNSSON SCHWARZ

BARNSJUKSKÖTERSKA

NEONATALAVDELNINGEN

DROTTNING SILVIAS

BARN- OCH UNGDOMSSJUKHUS

Rapport Rapport från från V VVoV

V oV oV-gruppen

oV -gruppen

VVVVVoV oV oV oV-gruppen oV-gruppen

-gruppen -gruppen -gruppen bildades bildades bildades bildades bildades 1996 1996 1996 1996 1996 med med med med med anledning anledning anledning anledning anledning av av av av av alla alla alla alla alla besparingar besparingar besparingar besparingar besparingar inom inom inom inom inom neonatal- neonatal- neonatal- neonatal- neonatalvår

vår vården vår vården

den den den i i i i i Stockholm.

Stockholm.

Stockholm.

Stockholm.

Stockholm.

Under vårens ibland hätska debatt angående

vilka barn som har möjlighet att överleva,

kände vi i Stockholmsstyrelsen att vårt

fokus låg på ett helt annat plan. Varför debattera

vilka som har möjlighet att överleva,

när Stockholm inte har tillräckligt med

neonatalplatser för att vårda de barn som

föds?

Till berörda politiker,

Stockholm 01 06 13

Vi oroar oss mycket över bristen på neonatalplatser i Stockholms län. Alltför

många barn vårdas utomläns.

Det innebär stora påfrestningar för hela familjen att vara tvungen att vistas

långt hemifrån. Har man dessutom barn sedan tidigare, så innebär det ytterligare

påfrestningar.

Vi hoppas på en snar lösning.

Agneta Lindberg & Tina Schunnesson

Ordförande Värna om Vården

Att dessutom ställa frågan om sena

aborter och för tidigt födda barn mot varandra

gjorde situationen ännu mer absurd.

Hur kan man jämföra barn som är efterlängtade

med barn som mamman till varje

pris inte vill föda?

Vi skickade vår oro till våra folkvalda i

Landstinget, till Produktionsstyrelsen, till

KONT KONT KONTAKT KONT KONT AKT 3 3 3 2001

2001

Föräldraför

Föräldraföreningen Föräldraför eningen för för

för

Pr Pr Prematur Pr Prematur

ematur ematurfödda ematur födda Bar Bar Barn Bar Bar nGöteGöte- bor borg bor

inbjuder inbjuder inbjuder till till sin sin sin första första för före- för e

läsning

läsning

"V "Var "V ar arför arför

för klarar klarar sig sig sig så


många många omogna omogna bar barn bar

och och hur hur går går det det i

i

långa långa loppet?"

loppet?"

Föreläsare: Ingemar ngemarKjellKjell- mers

mers

Torsdagen orsdagen den den den 22 22 novemnovem-

ber ber kl. kl. 19.00

19.00

i i Aulan Aulan på


Kvinnokliniken,

Kvinnokliniken,

Östra Östra sjukhuset

sjukhuset

Välkomna!

Välkomna!

sjukhusdirektören för Karolinska sjukhuset

och till divisionschefen för Astrid Lindgrens

barnsjukhus.Vi blev förvånade över

det stora och snabba gensvar vi fick.

Bara några dagar senare hade vi fått vårt

första svar från Stig Nyman, kd-politiker

vid makten:

Agneta och Tina,

Tack för ert brev.

Förmodligen behöver jag inte informera

er om vårens och försommarens uppmärksamhet

kring förlossningsvården. Jag

delar oron med er och genom några beslut

i Hälso- och sjukvårdsnämnden liksom i

landstingsfullmäktige har vi sett till att ytterligare

resurser tillförs förlossningsvården

och har även uppmärksammat neonatalvården

särskilt.

För er kännedom bifogas en information

som Hälso- och sjukvårdsnämnden

fick den 19 juni. För andra halvåret i år

har 20 miljoner kronor i ökat tillskott tillförts

förlossningsvården. Ca 6 miljoner av

dessa har tillförts neonatalvården. För nästa

år har 40 miljoner tillförts utöver ordinarie

budgetmedel.

Med dessa insatser har vi försökt skapa

förutsättningar för bättreförlossningsvård.

MED BÄSTA HÄLSNING

STIG NYMAN

Efter ytterligare några dagar hade vi fått

svar både från sjukhusdirektören på KS

och divisionschefen på ALB

fortsättning på sidan 7, sista spalten


KONT KONTAKT KONT AKT 3 3 2001

2001

Kristina Kristina - - mamma mamma till till Johanna Johanna och

och

kontaktföräldraansvarig kontaktföräldraansvarig på på Sachsska

Sachsska

Jag heter Kristina och jag tänkte berätta

lite om vår (min och min man Mickes) dotter

Johanna som föddes i augusti 1996 efter

en jobbig graviditet. Det började med

kraftiga blödningar i vecka 8. När blödningarna

lugnade ner sig, ca vecka 15,

började det läcka fostervatten. Hon föddes

i vecka 31+3. Jag hade då varit sängliggande

i 2,5 månad, större delen av tiden på

Södersjukhuset i Stockholm med läckande

fostervatten. Johanna vägde 2135g och var

42 cm lång, en stor tjej med andra ord.

Hon förlöstes med ett planerat kejsarsnitt.

Läkarna tyckte att hon rörde sig för lite

och ville därför inte vänta längre. Hon togs

till akutbordet för kontroll, därefter fick

jag hålla henne en stund, innan hon efter

någon minut kördes iväg till neonatalen.

Sen upplevde jag nog dom längsta timmarna

i mitt liv innan Micke kom tillbaka och

talade om hur hon mådde. Johanna mådde

efter omständigheterna bra. Hon hade en

knäledsluxation (knät var felvänt), lungomognad,

men inget ovanligt, trodde man

då vilket skulle visa sig vara fel. Johanna

hade också fel på urinvägar och njurar.

Pr Problemen Pr oblemen hopar hopar sig

sig

Johanna mådde bra till en början bra. Efter

en vecka fick hon komma ur kuvösen och

hade bara minimalt med syrgas, ingen

cpap, vilken lycka! Men säg den lycka som

varar, efter ytterligare en knapp vecka fick

hon jobbigt att andas, krävde mer syrgas,

hamnade i cpap igen. Det kändes tungt..

Det visade sig vara en ductus som inte

hade stängt sig. Den stängde sig av sig

självt efter några veckor, men för Johanna

Johannas första bad

Johannas första jul

innebar det en svår BPD. Under tiden på

neo åkte vi en gång i veckan till St:Göran

(stängt idag) och gipsade Johannas knä.

Dom böjde knät och gipsade det tillrätta

en bit i taget. Hon hade också fel på sina

urinvägar. Hon hade ett uritärecele (en

blåsa i blåsan) i urinblåsan som dom stack

hål på när hon var 1,5 månad. Hon hann

också med en par urinvägsinfektioner innan

vi blev utskrivna efter 3,5 månad. Hon

gick då hem med syrgas. Nu skulle man ju

tycka att det skulle få vara lugnt ett tag.

Gipset togs bort efter en vecka hemma.

Två dagar senare hamnade vi på Sachs igen

med lunginflammation. Johanna var ganska

så dålig, men tio dagar senare var vi

hemma igen. Vi firade en härlig första jul

hemma, inga tända ljus (p.g.a. syrgasen),

men vad gjorde det? Vi var ju hemma tillsammans.!

Under våren –97 gjordes röntgen av

urinvägar och ultraljud på njurarna. Hon

hade refluxer på båda urinledarna och

halva högra njuren mådde inte så bra, så i

juni –97 när Johanna var tio månader opererades

ca halva hennes högra njure bort.

Dom täppte också till refluxen på vänstra

sidan. Senaste urinvägsinfektionen hade

hon i juni –98. Vi var hos farmor och farfar

på Gotland och skulle fira midsommar,

men istället för jordgubbar och dans kring

midsommarstången, blev det lugnande

medel och nålsättning för medicinering intravenöst.

Men efter det har hon inte haft

några problem med sina urinvägar.

Med någorlunda ordning på urinvägar

och ett knä som fungerar som det ska, är

det lungorna som är Johannas stora problem.

Hon mår idag ( så länge hon är frisk)

bra med den medicin hon tar, men det har

inte blivit så ofta sista tiden. Hon är en oftast

glad tjej utan några tillsynes större

men av sina första år med många sjukhusbesök,

otaliga nålsättningar,

medicineringar…..vilket till stor del också

beror på underbar personal som vi mött på

alla avdelningar på Sachsska Barnsjukhuset.

Där vi ju har tillbringat stor del av Johannas

första år, men det går längre och

längre mellan besöken, som vi då främst

gör på BPD-mottagningen dit Johanna varit

knuten hon skrevs ut. BPD-teamet på

Sachsska har varit ett underbart stöd för

oss under dessa fem år. Dom har funnits

till hands mån-fre varje vecka, vi har alltid

haft någonstans att vända oss när Johanna

varit dålig och då inte bara när det gällt

andningen. Hon har förstås blivit sjuk en

eller annan helg också och då har vi fått

uppsöka akuten, men även där har vi alltid

blivit bra mottagna.

Hon håller jämna steg med sina jämnåriga

kompisar utvecklingsmässigt. Just nu är

hon ganska så kaxig, pratar oavbrutet, har

svar på allting, kan allt, vet allt…

Johanna ska så långt det går hållas infektionsfri,

så hon är hos en dagmamma

som bara har henne plus sina egna barn.

Det har fungerat jättebra! Dom arbetar i

arbetslag, så utomhus får hon leka och um-

Johanna har alltid varit glad i mat!


gås med flera barn. Men det blir svårare

och svårare att hålla henne ifrån stora samlingar

barn. Vi har passat på att gå på bio

när vi har varit i Mora och hälsat på, för

där är det inte lika mycket folk som när vi

ska in till stan här hemma (Stockholm).

Bollhavet på Mc Donalds är också ett ställe

vi passar på att leka i, när det inte är så

mycket barn i farten, vilket inte är speciellt

ofta.

Johanna har dom senaste åren inte varit

så mycket sjuk. En del småförkylningar

men inget allvarligare. Hon är också mycket

bättre i sin andning än för något år sedan,

då blev hon ofta ”flåsig” vid minsta

En lyckad fisketur med pappa i pingstas

lilla ansträngning och inte orkade hänga

med i alltför vilda lekar. Det händer ibland

nu också när hon har sprungit en stund, att

hon kommer och vill ha Bricanyl för att

underlätta andningen så hon orkar fortsätta

leken.

Det har gått fem år sen Johanna kom

till världen. Tuffa men också underbara år!

Vi har världens underbaraste tjej, hon är

bortskämd och envis som jag vet inte vad

ibland, men vad gör det så länge hon är

pigg, glad och ”frisk”.

KRISTINA SÖDERQVIST

KONTAKTFÖRÄLDRAANSVARIG SB

kristina.soderqvist@telia.com

10-årsjubileum!

10-årsjubileum!

Föräldraför

Föräldraföreningen Föräldraför eningen för för Pr Pr Prematur Pr ematur ematurfödda ematur födda Bar Barn Bar

Stockholm

Stockholm

inbjuder inbjuder till till

till

Årsmöte Årsmöte lör lördagen lör dagen den den den 27 27 27 oktober oktober kl. kl. 14 14. 14 00

på på Vädur Vädurens Vädur ens servicehus, servicehus, Roslagsgatan Roslagsgatan 20

20

För Föreläsar För eläsar eläsare: eläsar e: pr professor pr ofessor Hugo Hugo Hugo Lager Lagercrantz

Lager crantz

Eftersom Eftersom vi vi bjuder bjuder på på enklar enklare enklar e förtäring förtäring förtäring vill vill vi vi att

att

ni ni anmäler anmäler er er senast senast den den 21 21 oktober oktober på på


föräldraför

föräldraföreningens föräldraför eningens telefonsvarar

telefonsvarar

telefonsvarare: telefonsvarar

telefonsvarar e: 08-96 08-96 28 28 10

10

eller eller eller på på på vår vår e-post: e-post: ffffpfb@passagen.se

f fpfb@passagen.se

Välkomna!

Välkomna!

KONT KONT KONTAKT KONT AKT 3 3 2001

2001

Rapport Rapport från från V VVoV

V oV forts

forts

Bästa Tina Schunnesson!

Jag har inga svårigheter med att förstå er

situation.

Vi arbetar för att kunna utvidga antalet

neonatalplatser både här på KS och i samarbete

med Danderyd sjukhus. Det är en

lokal fråga och en personalfråga och naturligtvis

i sista hand också en kostnads fråga.

Men kostnadsfrågan är i denna sammanhang

just nu det minsta problemet. Det är

arealer på kort och långsikt som vi arbetar

med.

Jag lovar att personalen på KS gör sitt

bästa för att vi skall kunna möta dessa problem.

Min uppgift är att ha dialog med beställarna

och politikerna.

BÄSTA HÄLSNINGAR

MAJ-LEN SUNDIN

DIREKTÖR,KS

Till

Agneta Lindberg och Tina Schunnesson

Föräldraföreningen för Prematurfödda

barn Stockholm

Biträdande sjukhusdirektör Per Gillström

har bett mig besvara ert mail.

Antalet neonatalplatser är i dagsläget

för få på Karolinska Sjukhuset (KS) och på

neonatalavdelningen vid Danderyds Sjukhus

(DS). Delvis beror bristen på att det

saknas ett antal vidareutbildade sjuksköterskor.

I detta läge är det bra att vi kan samverka

inom Mälarregionen - men de innebär

förstås en viss svårighet/påfrestning för familjen.

På KS startar nu ett projekt med att utöka

antalet neonatalplatser i form av samvårdsplatser

mor-barn. Lokaler har just frigjorts

i nära anslutning till nuvarande neonatalavdelning.

Konceptet samvård beräknas

vara rekryteringsbefrämjande. Vi tror

att dessa platser kan öppna tidigt nästa år.

På DS råder också viss sjuksköterskebrist

som gör att fyra platser inte har kunnat

bemannas. Även på DS arbetar på att

utöka antalet neonatalplatser lokalmässigt,

men här ligger lösningen något senare än

på KS.

VÄNLIGA HÄLSNINGAR

HENRIK AMKVIST

DIVISIONSCHEF

ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS

Tack för Ert E-mail daterat den 2001-07-

06.

Förlossningssituationen i Stockholms

län är problematisk. Såväl BB-platser som

neonatalplatser saknas. Den borgerliga majoriteten

säger att de håller på att lösa förlossningskrisen

i länet. Sanningen är att de

har försenat hela utbyggnaden av förlossningsvården

pga av att de till varje pris

skulle ha in privata aktörer.

forts på sidan 8


KONT KONTAKT KONT AKT 3 3 2001

2001

Nystartad Nystartad föräldraför

föräldraförening föräldraför ening i i Småland

Småland

Var ar ar arför arför

för startade startade jag jag Små-Land?

Små-Land?

Jag födde Jonathan i v 25+2 –98. Han vägde

1100 gram och var 34 cm lång. Han

hamnade i respirator och den hade han i 8

dagar. Sedan blev det CPAP i 6 dagar innan

det var dags för respan igen. Jonathan fick

så grav bpd att han inte skulle överleva om

inte ett under skedde. När han var 5 veckor

hade vi nöddop. Läkarna frågade om jag

ville stänga av respan, aldrig att jag dödar

min son fick de till svar. De ville skicka

hem oss till Kalmar, vi låg på US i Linköping,

så att vi var hemma när han dog. Men

Kalmar ville inte ta emot oss eftersom de

ansåg att hoppet inte helt var ute och att

han fick den bästa vården på US. I 5-6

veckor fick vi höra att nu går det inte längre,

han dör när som helst. Men han var

stark och envis. Han överlevde mot alla

odds. Han låg i respirator med de högsta

tryck och inställningar läkarna kunde tillåta.

Men när Jonathan var 3,5 månader så

slet han tuben. Det gick bra och han hade

bara lite syrgas och cpap ett par timmar om

dagen.

Tillbaka illbaka i i Kalmar Kalmar

Kalmar

Vi fick åka hem till Kalmar och var på väg

hem när Jonathan fick lunginflammation

och hade cpap och syrgas hela dygnet. Så vi

blev kvar ett tag till.

När vi kom hem så hade vi med oss

cpap, syrgas, inhalationsapparater, saturationsmätare

och personal 5 timmar per

dygn fem dagar i veckan.

Jag låg på US i Linköping i nästan 4

månader och deras förening hade semesteruppehåll.

Och sedan låg vi i Kalmar i ytterligare

4 månader. Och när man är långliggare

och ser alla som kommer och åker

Rapport Rapport från från V VVoV

V oV forts

forts

Jag är i dagsläget mycket bekymrad över

den rådande situationen. Det är inte rimligt

att familjer ska behöva leva i otrygghet

vid en så viktig händelse som att få ett

barn genom att inte veta var man kommer

att få föda. Detta måste vi kunna ta hand

om själva i Sveriges största och befolkningsrikaste

region. Det är också helt absurt

att de för tidigt födda barnen ska hänvisas

utanför länet.

Vi socialdemokrater är övertygade om

att vården behöver mer resurser. Skattesänkningen

på 40 öre (motsvarande 1 miljard)

härom året betydde så här långt att

vården ”tappat” väsentliga resurser istället.

Mer resurser måste kombineras med en

modern arbetsorganisation och andra åtgärder

för att förbättra arbetsmiljön för

personalen så att medarbetare vill stanna

så är det jättejobbigt och det känns som om

man aldrig kommer att få vara den som får

åka hem. Men till slut är man den som får

åka. Men under tiden så behöver man ibland

prata med någon som vet vad man går

igenom. Jag vet det, jag hade ingen. Visst

hade jag många att kunna prata med men

det var inte samma sak för de förstod inte.

De hade ju inte gått igenom det helvete

som jag gjorde.

Det Det största största helvetet

helvetet

Och när man befinner sig i sitt livs största

helvete så får man verkligen veta vilka som

är ens verkliga vänner. Man förlorar många

vänner och det är också jobbigt när kompisarna

inte orkar, inte vet vad de ska säga

utan bara försvinner istället. När man behöver

dem som mest så finns de inte där.

Men de som stannar är ens vänner livet ut.

En sak som jag lärde mig och numer lever

efter det är mitt motto: Var rädd om vad du

har och ta ingenting för givet för inget

stannar för alltid.

Man var helt ensam förutom de som

också var inlagda. Men ibland när det är

kris med barnen så kan man behöva någon

som har varit i en liknande situation att

prata med och få se att det kan vända och

gå bra.

Så redan när Jonathan var ett halv år

började jag tänka på att det skulle finnas en

förening här, det behövs, man behöver stöd

av andra, för när man känner sig ensammast

i världen så kan det vara skönt att

kunna vända sig till någon som förstår hur

det är. Men just då orkade jag inte.

Men nu har jag jobbat med att få igång

föreningen sedan januari. Och nu äntligen

har det blivit verklighet. Min förening

finns.

kvar i vårdyrkena och för att vi ska kunna

rekrytera nya medarbetare. Vi gör allt vad

vi kan för att få den borgerliga majoriteten

att inse att det nu är mycket angeläget att

en lösning kommer till stånd. Vi är därför

mycket tacksamma för de synpunkter som

kommer från föräldrar, föreningar och övriga

medborgare.

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR

ELAINE KRISTENSSON

OPPOSITIONSLANDSTINGSRÅD (S)

På höstens första styrelsemöte deltog Susan

Abenius, biträdande programchef vid neonatalprogrammet

vid ALB. Hon presenterade

sig själv och sin verksamhet.

Susan anser att det är lika viktigt att det

finns möjlighet för föräldrar att bo på en

neonatalavdelning som på övriga barnavdelningar.

Ett första steg för att möjliggöra det, är

Och jag har fått ihop en styrelse som jag

tror på, jag tror att den verkligen kommer

att få föreningen på fötter och jag tror inte

att de kommer om ett par månader och

säger att jag vill inte mer utan jag tror att

alla i styrelsen kommer att kämpa för det

här.

Vi kommer ju att anordna träffar med

jämna mellanrum så fort som vi har fått

igång föreningen på riktigt. Och vi kommer

också att ha kontaktföräldrar som

man kan vända sig till när man behöver

prata av sig till någon som förstår och när

man har det jobbigt kan det vara skönt att

få prata med någon som varit i en liknande

situation som sin egen.

Styr Styrelsen Styr elsen ser ser ut ut som som följer:

följer:

Ordförande: Ordförande: Lennart Gullman

Vice ice Or Ordförande:

Or Or dförande: Mia Lundström

Sekreterare: Sekreterare: Anneli Sandermo

Kassör: Kassör: Fredrik Sturesson

Redaktionsansvarig:

Redaktionsansvarig: Redaktionsansvarig: Anna Ekergren

Ledamöter: Ledamöter: Jenny Gustafsson, Leila

Lääkkö, Lena Hagman, Marie , Anna

Haglund.

Valber alber alberedning:

alber edning: Henrik Björklund och

Anna Gullman

Vi hade en tävling om det bästa namnet

för föreningen. Vinnaren får ett gratis

medlemsår i föreningen. Och grattis säger

jag till Anna Ekergren, Rockneby.Vårt

namn är:

Små-Lands Små-Lands föräldrarförening föräldrarförening föräldrarförening för för för pre- prepre- maturfödda maturfödda barn!

barn!

MIA LUNDSTRÖM

VICE ORDFÖRANDE I

SMÅ-LANDS FÖRÄLDRAFÖRENING

FÖR PREMATURFÖDDA BARN

mamamia@rixtele.com

att få med föräldrasynpunkter inför planeringen

av yvå nya enheter på KS / DS. Enheterna

planeras för samvård mor / barn i

enkel- eller dubbelrum. På KS planeras

åtta vårdplatser och på DS tio.

I dagsläget håller man på att anställa

sektionsledare som ska leda införandet,

samt rekryterar barnjuksköterskor, barnmorskor

och barnskötare tillenheterna.

Lokalfrågan är ännu inte helt löst, så föräldraföreningen

kommer in i ett tidigt skede.

Införandet kommer att ske i projektform

- triangelprojekt - som innehåller

projektgrupp, referensgrupp ochstödgrupp.

Tanken är att föräldrarepresentanter

skall finnas med i referensgruppen.

Om du är intresserad av att arbeta i

VoV-gruppen; hör av dig till mig.

TINA SCHUNNESSON

08-649 21 28

schunne@telia.com


Sitter här denna septemberkväll och minns

tillbaka. Tänker på något som idag är så

givet, vår ”Tummeliten”-förening där vi

finner gemenskap, stöd och alltid någon att

fråga vad vi än funderar. Framförallt har vi

velat finnas till hands för den nyblivne föräldern

i första hand.

Jag Jag Jag sökte sökte stöd

stöd

Så har det inte alltid varit. Själv började jag

med ljus och lykta leta efter en föräldraförening

för 3,5 år sedan. Sandra hade nyss

fyllt året och det hade gått upp för mig att

detta med hennes för tidiga födelse skulle

följa med oss i våra liv. Jag hade också gång

på gång upptäckt att jag hade svårt att göra

mig förstådd gällande mina funderingar

kring hennes utveckling, framtiden och

mitt behov att prata om allt kring hennes

för tidiga ankomst i vår familj. Hur jag än

förklarade så fick jag antingen tröst eller

andra kommentarer som liksom föll pladask

och fick mig att känna mig så ensam i

mitt. Jag behövde kontakt med andra som

delade mina erfarenheter, som kunde förstå

utan att jag skulle behöva förklara så mycket.

Jag sökte men fann ingen förening här i

Örebro. Jag hade någonstans tagit det för

givet att en sådan skulle finnas och blev lite

KONT KONTAKT KONT AKT 3 3 3 2001

2001

Ör Örebr Ör ebr ebro ebr o läns läns pr prematur pr ematur ematurför ematur för förening för ening

”T ”Tummeliten”

”T ummeliten”

förvånad när jag ingen fann. I Stockholm

hittade jag närmsta förening och vi gick

genast med där. Via dem fick jag höra att

det fanns ytterligare en medlemsfamilj i

Örebro, en familj som liksom vi undrat

över förening i Örebro. Jag fick Annettes

telefonnummer och plötsligt gick det upp

för mig att det kanske handlade om att skapa

det vi saknade. Annette var inte sen att

hänga på, hon hade tänkt i precis samma

banor.

Vårt Vårt första första möte

möte

Vi samlade ihop dem vi kände utifrån vår

egen neotid och bjöd också in en representant

från Barnkliniken på RSÖ. På vårt första

möte här hemma i vårt kök en tidig vårdag

1998 satt vi så fem föräldrar och barnpsykologen

från Barnkliniken. Hon hade

fått som uppgift att stötta oss i vår ambition

att skapa en förening, en uppgift vi var

mycket tacksamma för. Vi kom snabbt

fram till att vi behövde vara fler än fem för

en förening och satsade istället krafterna på

att ordna en första familjeträff för att där

försöka föra planeringen vidare. Barnkliniken

hjälpte oss att förmedla en inbjudan till

alla för tidigt födda barn under ett visst antal

år och deras familjer. Deras hjälp var

ovärderligt då vi på detta sätt kunde nå de

föräldrar som hade sina barn hemma, de

föräldrar som lämnat den mest dramatiska

början bakom sig och som kunde tänkas ha

ork att engagera sig.

Vår Vår första första familjeträf

familjeträff

familjeträf

Ett fyrtiotal vuxna och barn kom och vi

hade en helmysig eftermiddag ute på Stora

Holmen i Örebro. Många ville vara med.

Alla vi som satt där var dock småbarnsföräldrar

med begränsade möjligheter tidsmässigt.

Vi kom fram till att vi skulle köra

igång med ett enkelt recept; vi började

med att samla ihop ett kontaktnät, en

adresslista där de intresserade fick skriva

upp sig för inbjudningar till fler aktiviteter.

Inga kostnader, inga krav. Vi var några som

på detta kravlösa sätt kunde börja träffas en

gång i månaden, börja planera kontaktföräldraträffar

som körde igång en gång i månaden

under hösten 1998, vi planerade

också fler familjeträffar.

Tummeliten ummeliten bildas bildas

bildas

Ett och ett halvt år senare hade antalet

namn på adresslistan vuxit till fler ändå, vi

hade blivit varma i kläderna och vågade ta

på oss mer ansvar och förväntningar. Tiden

var mogen för att bilda vår förening. Örebro

läns prematurförening ”Tummeliten”

föddes den 6 oktober 1999 i Örebro.

Det beslutades att ”Tummeliten” skulle

fortsätta med verksamhet i samma anda

som det tidigare kontaktnätet, det vill säga

med huvudsyftet att förbättra omhändertagandet

av föräldrar till för tidigt födda

barn. Varje månad anordnas en kontaktföräldraträff

för nyblivna föräldrar med sina

barn på 35:an, from denna hösten kommer

en försiktig utökning ske med några extra

kontaktföräldraträffar även på helgtid. Familjeträffar

anordnas två per år, en under

vinterhalvåret och en i maj. Någon gång då

och då anordnas också temakvällar. Utöver

detta så träffas de som vill på våra månadsmöten

där vi både småpratar om ditt och

datt och har det trevligt men också planerar

verksamheten. Vår förening har kommit

att bli given för oss och den är viktig

för oss av många olika anledningar. Vi kan

erbjuda vårt stöd för de nyblivna föräldrarna

men vi stöttar också varandra bara genom

att finnas till för varandra, lyssna och

dela erfarenheter. Våra barn får också uppleva

att det finns fler som delar den speciella

bakgrund som de själva och deras familjer

har. Våra mirakel är alla unika men

inte ensamma.

RAIJA BERGSTRÖM

I SKRIVANDE STUND

TUMMELITEN-ORDFÖRANDE

raij@telia.com


KONT KONT KONTAKT KONT KONTAKT

AKT 3 3 2001

2001

Berättelsen Berättelsen om om Erika

Erika

Erica Erica Erica Erica Erica föddes föddes föddes föddes föddes den den den den den 10 10 10 10 10 januari januari januari januari januari 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 12 12 12 12 12 veckor veckor veckor veckor veckor för för för för för tidigt, tidigt, tidigt, tidigt, tidigt, endast endast endast endast endast 965g 965g 965g 965g 965g tung. tung. tung. tung. tung.

Jag var inlagd på sjukhuset i Lund, för misstänkt

havandeskapsförgiftning och blev

hastigt sämre. Att avbryta graviditeten var

enda alternativet. Det kändes helt overkligt

och mycket skrämmande. Jag förlöstes med

kejsarsnitt och var vaken hela tiden. Det

gjorde ju att jag fick se henne med en gång.

Hon var väldigt pigg när hon föddes, med

Apgar-poäng som en fullgången bebis. Ej

heller behövde hon någon andningshjälp

eller syrgas, och det kändes ju naturligtvis

skönt.

Men alla som har denna erfarenhet av

att ha fått ett barn förtidigt vet ju att det

går upp och ner. Trots sin fina start, så blev

hon sämre efter ett par veckor. Hon blödde

i magsäcken och från tarmarna, kräktes och

kunde inte bajsa. Detta påverkade ju hela

hennes allmäntillstånd, och vid ett par tillfällen

slutade hon andas helt, och fick ventileras

för att komma igång igen.

Detta var ju naturligtvis väldigt jobbigt

både för henne och för oss som föräldrar.

Skulle detta hemska aldrig ta slut?

Oräkneliga är alla de gånger hon fick

dropp, för att skona magen. Oräkneliga är

alla de undersökningar som hon fick gå

igenom för att man skulle få veta vad som

eventuellt var fel. Hennes blodvärde sjönk

hela tiden också och hon fick sex transfusioner,

varav den sista efter att hon var utskriven,

innan detta rättade till sig.

Magen då. Ja, man hittade inga fel, och

Pr Prematura

Pr ematura

Föräldraför

Föräldraför

Föräldraföreningen Föräldraför

Föräldraföreningen

eningen eningen eningen i i i i i Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö / / / / / Lund Lund Lund Lund Lund

Föräldraföreningen täcker de båda Universitetssjukhusen

i Malmö och Lund, och

bildades i januari 1996 av föräldrar som

haft sina barn på dessa avdelningar.

Styrelsen, som även har representanter

från sjukhusen, träffas ett flertal gånger

per år. Då lägger vi upp program för verksamheten.

Bland annat så anordnas föreläsningskvällar,

en på hösten och en på våren,

med ämnen som berör en som prematurförälder,

men även sådant som berör

en som förälder i allmänhet.

Barnträffar har vi också, även dessa en

på våren och en på hösten. Träffarna brukar

förläggas till något närbeläget naturområde,

gärna där det finn någon form av

verksamhet för de större barnen.

Kontaktföräldraverksamheten är för

närvarande endast igång i Lund, men förhoppningsvis

så får vi så småningom fler

som är intresserade av detta. Då kan vi

starta upp i Malmö igen.

så småningom så skulle hon få tillägg för

att jag hade själv inte tillräckligt med mat

till henne. Då fick hon Nutramigen och

sedan den dagen har hon inte haft problem

med magen. Tilläggas bör väl ändå, att

man misstänkte mjölkallergi, och därför

fick hon under första året inte äta mjölkprodukter,

fisk eller ägg.

Detta kan ju tyckas vara en kort sammanfattning

av den värsta tiden i ens liv.

Men jag tror inte att jag behöver försöka

beskriva alla känslor och våndor vi gick

igenom, för dom delar vi

med var och en som har detta bakom

sig.

Idag är Erica en pigg och frisk liten tjej,

som går sista året på dagis. Hon har precis

börjat i simskola, och hon älskar sin gymnastik.

Vid femårskontrollen på BVC i våras

konstaterades det att hon nu nått upp

till normalkurvan vad det gäller både vikt

och längd, och att hon i övrigt är helt normalt

utvecklad för sin ålder.

Vad oss föräldrar beträffar, så sätter ju

naturligtvis en sådan här upplevelse sina

spår. Jag måste säga att för egen del, så går

det nog inte en dag, utan att jag tänker på

det på ett eller annat vis. Att jag fortfarande

efter snart sex år, kan bli ledsen över det

som hände, trots att det idag inte egentligen

finns något att vara ledsen över. Att det

faktiskt är ett under att hon lever och att

hon, ja faktiskt, är ett helt vanligt barn.

CARITA WETTERSTRAND

SEKRETERARE I PREMATURA

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN I MALMÖ / LUND

CARITA WETTERSTRAND Alla fick provsitta i polishelikoptern!

Picknick i gröngräset

Bar Barnträf Bar nträf nträffen nträf fen

vid vid vid Albäcksskogen

Albäcksskogen

Vårens barnträff gick av stapeln en solig

söndagsförmiddag i maj, i Albäcksskogen i

Trelleborg.

Uppslutningen var hyfsat stor. Till vår

glädje, eftersom vi ofta brottas med lågt

deltagarantal på våra träffar och föreläsningar.

Vi grillade korv och umgicks. Barnen

roade sig efter förmåga bl a på en jättefin

hinderbana som finns uppbyggd i

skogen.

Och minsann, så kom faktiskt ”farbror

polisen” också. I helikopter, till framför

allt de större barnens förtjusning.

Alla fick provsitta!

CARITA WETTERSTRAND


Finns Finns att att beställa beställa från från oss...

oss...

Tommy ommy T TTumme

T umme

Laila Juhlin: formgivning och illustrationer

Christina Cusack: text

A-repro Reklamproduktion

ISBN 91-630-6531-2

Tommy Tumme är tillverkad av Laila Juhlin, själv mamma till en prematurfödd

pojke. Texten är skriven av Lailas syster Christina Cusack.

Laila har arbetat helt ideellt med formgivningen och framställandet av

boken. A-repro har sponsrat en del av tryckningen och redigeringen. Genom ett bidrag

från Allmänna Arvsfonden har tryckningen blivit möjlig. Intäckterna för denna bok går

oavkortat till Föräldraföreningen för Prematurfödda Barn.

Livskraft

Livskraft

Föräldraföreningen för Pramaturfödda Barn, Stockholm och författarna

ISBN 91 6301539 0

Att få ett barn är en av livets största händelser. Men för de som fått

barn för tidigt blandas ofta lyckan med oro och osäkerhet. I vanliga fall

vänder man sig framför allt till sina vänner och anhöriga när man har

det svårt, men att få ett barn för tidigt är så pass ovanligt att de sällan

har egna erfarenheter och kan därför inte alltid visa den förståelse som

behövs. Att få dela sina upplevelser med andra föräldrar som varit i liknande situation kan

många gånger vara värdefullt. "Livskraft" är skriven av föräldrar som själva fått för tidigt

födda barn. "Livskraft" vänder sig till föräldrar som fått för tidigt födda barn och inte

minst deras anhöriga, men också till sjukhuspersonal och andra som är intresserade av att

fortsätta att utveckla neonatalvården och samspelet mellan barn, föräldrar och personal.

Förhoppningen är att Du förälder som läser boken känner tillit och ökat hopp i vetskapen

om att Du inte är ensam.....

Vincents incents incents film film av av V VValentin

V alentin Bart Bart

Bart

Vincent föddes i slutet av november 1995 i graviditetsvecka 24+4 och

vägde 674 gram. Filmen handlar om Vincents tid på Neonatalavdelningarna

på Karolinska & Danderyds Sjukhus, där han tillbringade

sina första tre månader.

Det är en personlig film sett ur pappans perspektiv om oro, kärlek och

mötet med sitt lilla barn. Den handlar också om mötet med olika sjukhuskulturer

på två av Stockholms sjukhus - geografiskt sett på några

kilometers avstånd - men ändå så olika i sitt sätt att ta hand om sina

patienter!

Efter tre månader på sjukhus och med en matchvikt på 2200 gram kom han äntligen hem

till sin familj. Nu är Vincent en kille på 5,5 år. En solstråle med många ord som har utvecklats

som vilket annat barn som helst.

Filmen om Vincent har blivit oerhört uppskattad och finns på många av Sveriges neonatalavdelningar,

BVC och utbildningsanstalter. Filmen kan med fördel ses av både föräldrar

och anhöriga till för tidigt födda barn.

Född Född för för tidigt tidigt - - - hur hur hur går går går det det sedan

sedan

Karin Stjernqvist

Bokförlaget Natur och Kultur

ISBN 91-27-07089-1

Barn med allt lägre födelsevikter överlever nu. Varför föds barn för tidigt

och vilka risker löper de? Författaren har arbetet med och forskat

kring för tidigt födda barn och deras familjer i snart två decennier. Här

redogörs bland annat för förekomsten av olika skador och hur man

idag på olika sätt söker minimera riskerna för barnet. Likaså diskuteras

kopplingen till koncentrations- och inlärningssvårigheter. En viktig del av boken rör föräldrarna

och syskonens situation samt betydelsen av personalens förhållningssätt i samarbetet

med familjen.

Pr Preemiehjärtat

Pr Pr eemiehjärtat

Renea Ericson, USA

Mamma till prematurfödda

tvillingar.

Det speciella hjärtat för dig som är född för tidigt.

KONT KONTAKT KONT KONTAKT

AKT 3 3 2001

2001

Prislista:

Prislista:

Tommy Tumme 70 kr inkl. porto

Livskraft 100 kr inkl. porto

Vincents film 340 kr inkl. porto

Född för tidigt 240 kr inkl. porto

Preemiehjärtat 50 kr inkl. porto

Så Så har har beställer beställer du:

du:

Föräldraföreningen för Prematurfödda

Barn c/o Håkansson

Åkervägen 53

191 45 Sollentuna

Tfn och fax: 08-96 28 10

E-post: ffpfb@hem.passagen.se

Livskraft

Livskraft

Detta boktips är egentligen

inget tips, utan en

uppmaning till föräldrar

i hela landet till att

medverka med "sin"

berättelse i vår nya,

omarbetade upplaga

av Livskraft.

Projektledare är Rikard Palm på Sveriges

Television, pappa till prematurfödda

tvillingar. Medverkar i gruppen gör också

Martino Flanby, pappa till Anna och neonatalog

på ALB och undertecknad.

Det finns en linje i vilka berättelser vi

behöver för att komplettera Livskraft, så vi

ser gärna att vi får publisera de berättelser

som "blir över" här i Kontakt.

Om du är intresserad av att skriva er

historia, tveka inte, utan kontakt mig:

Boktips

TINA SCHUNNESSON

PER LINDESTRÖMS VÄG 88

121 46 JOHANNESHOV

08-649 21 28

SCHUNNE@TELIA.COM

Mamma till Amanda

född i vecka 26

för snart 9,5 år sedan


KONT KONTAKT KONT AKT 3 3 3 2001

2001

Vill ill Du Du bli bli kontaktförälder? kontaktförälder? Du Du behövs!

behövs!

Som kontaktförälder ställer vi upp med

vänskap baserad på gemensamma erfarenheter

av våra barns speciella vård, och de

känslor som är inblandade. Eftersom ditt

barn har gått igenom den här första traumatiska

tiden kommer kontakten med de

nyblivna föräldrarna och deras känslor och

oro att väcka många minnen hos dig. Dina

egna erfarenheter bör ligga minst ett år

tillbaka i tiden så att du har haft tid att bearbeta

det som har hänt och känner dig

mogen att vara ett stöd för andra. Innan

du börjar som kontaktförälder skall du

träffa vår handledare/psykolog minst en

gång. Därefter bör du erhålla handledning

minst en gång per år. Vårens kontaktföräldramiddag

är dels en belöning för ditt

arbete, dels en möjlighet att knyta kontakt

med andra kontaktföräldrar och utbyta erfarenheter

om situationer som kan uppstå

och hur vi arbetar på de olika sjukhusen.

Utifrån era behov har vi olika teman eller

föreläsningar på middagen.

Det är genom att lyssna till den nyblivna

föräldern som du är till störst hjälp vid

den första kontakten, oavsett om det sker

på en kontaktträff eller per telefon. LYSS- YSS- YSS-

NA NA aktivt, visa INTRESSE INTRESSE och FÖR-

FÖR-

STÅELSE STÅELSE för vad som blir sagt och för

hur föräldern mår. Du kan inte befria dem

från oro och tvivel men du kan få dem att

känna att de inte är ensamma om det de

upplever och måste gå igenom..

Vi har alltid behöv av nya kontaktföräldrar,

för att hålla igång föräldraföreningarnas

viktigaste verksamhet.

Är Är Du Du Du intr intresserad, intr esserad, kontakta kontakta kontakta nånånågongon av av våra våra kontaktföräldraankontaktföräldraan-

svariga!

svariga!

Ör Örebr Ör Örebr

ebr ebro: ebr o:

Raija Bergström 019-24 46 86

raij@telia.com

raij@telia.com

raij@telia.com

raij@telia.com

raij@telia.com

Uppsala:

Uppsala:

Kerstin Hedberg Nyqvist 018-42 59 92

kerstin.hedberg_nyqvist@pediatrik.uu.se

kerstin.hedberg_nyqvist@pediatrik.uu.se

kerstin.hedberg_nyqvist@pediatrik.uu.se

kerstin.hedberg_nyqvist@pediatrik.uu.se

kerstin.hedberg_nyqvist@pediatrik.uu.se

Skarabor Skaraborg:

Skarabor g:

Eva Ivhammar 0505-127 39

eva.ivhammar@telia.com

eva.ivhammar@telia.com

eva.ivhammar@telia.com

eva.ivhammar@telia.com

eva.ivhammar@telia.com

Helsingbor

Helsingborg:

Helsingbor g:

Ann-Marie Skogh-Nilsson 042-718 59

04271859@telia.com

04271859@telia.com

04271859@telia.com

04271859@telia.com

04271859@telia.com

Malmö/Lund:

Malmö/Lund:

Carita Wetterstrand 046-25 66 25

carita.wetterstrand@skanska.se

carita.wetterstrand@skanska.se

carita.wetterstrand@skanska.se

carita.wetterstrand@skanska.se

carita.wetterstrand@skanska.se

Öster Östergötland:

Öster götland:

Lena Grenhage 013-27 10 26

lars.gr lars.gr lars.grenhage@hem-pc.bip.net

lars.gr lars.grenhage@hem-pc.bip.net

enhage@hem-pc.bip.net

enhage@hem-pc.bip.net

enhage@hem-pc.bip.net

Kalendarium

Stockholm:

Stockholm:

Kar Karolinska

Kar olinska

Kontaktträffar varannan vecka olika

dagar och tider

Danderyd

Danderyd

Kontaktträffar var tredje vecka olika

dagar och tider

Sachsska Sachsska Bar Barnsjukhuset

Bar nsjukhuset

Kontaktträffar varannan vecka olika

dagar och tider

Huddinge

Huddinge

Kontaktträffar var tredje vecka olika

dagar och tider

Aktiviteter

Aktiviteter

Årsmöte lördagen den 27 oktober kl.

14. 00

Uppsala:

Uppsala:

Aktiviteter

Aktiviteter

Gemensamma med Stockholm tills vidare

Stockholm:

Stockholm:

Agneta Lindberg 08-647 19 07

agneta.lindberg@telia.com

agneta.lindberg@telia.com

agneta.lindberg@telia.com

agneta.lindberg@telia.com

agneta.lindberg@telia.com

Götebor Göteborg: Götebor g:

Thomas Wettergren 031-21 55 62

thomas.wetter

thomas.wetter

thomas.wettergr

thomas.wetter

thomas.wettergr

gr gren@swipnet.se

gren@swipnet.se

en@swipnet.se

en@swipnet.se

en@swipnet.se

Kalmar:

Kalmar:

Mia Lundström

mamamia@rixtele.com

mamamia@rixtele.com

mamamia@rixtele.com

mamamia@rixtele.com

mamamia@rixtele.com

Ör Ör Örebr Ör ebr ebro: ebr o:

Kontaktträffar den andra tisdagen i varje

månad kl. 18. 30

Aktiviteter

Aktiviteter

Månadsträff den första måndagen i varje

månad kl. 19. 00 fr o m september

Skarabor Skarabor Skaraborg:

Skarabor Skaraborg:

g:

Kontaktträffar varannan vecka

Aktiviteter

Aktiviteter

Picknick till Mösseberg söndagen den 28

aug kl. 14. 00

Öster Östergötland:

Öster götland:

Götebor Göteborg: Götebor g:

Info-träffar måndagar kl.17. 00 -18. 00

Aktiviteter

Aktiviteter

Föreläsning torsdagen den 22 nov kl.

19. 00.

Skåne:

Skåne:

Universitetssjukhuset Universitetssjukhuset i i Malmö

Malmö

Inga kontaktträffar tills vidare

Universitetssjukhuset Universitetssjukhuset i i Lund

Lund

Kontaktträffar måndagar kl. 19. 00 jämna

veckor

Helsingbor

Helsingborgs Helsingbor

Helsingborgs

gs lasar lasarett lasar ett

Kontaktträffar varannan tisdag kl.18. 00

Aktiviteter:

Aktiviteter:

KONT KONTAKT

KONT AKT ges ut av Föräldraföreningen för Prematurfödda Barn Stockholm i samarbete med övriga svenska föräldraföreningar för prematurfödda

barn. Tidningen kommer ut med 4 nr per år. I redaktionen ingår Tina Schunnesson (redaktör), Martino Flanby (ansv utg), Carita Wetterstrand,

Marie Johansson, Raija Bergström, Kerstin Hedberg Nyqvist, Eva Ivhammar, Lars Lindahl och Lena Grenhage. Bulletinen trycks av Riksidrottsförbundet.

Ytterligare ex av Kontakt kan beställas från: Föräldraföreningen för Prematurfödda Barn Stockholm, c/o Håkansson

Åkervägen 53 191 45 Sollentuna tel 08 - 96 28 10 E-postadress: ffpfb@passagen.se

Föräldraföreningen på internet: http://www.kanalen.org/vitidiga/ffpfb/

Omslagsbild: Anna & Viktoria, båda födda i vecka 25+ med 15 år emellan

Föräldraföreningarnas viktigaste uppgift är att hjälpa och stödja föräldrar som fått barn för tidigt. Detta gör vi framför allt genom att erbjuda

personlig kontakt genom t ex kontaktträffar på sjukhusens nyföddhetsavdelningar. I verksamheten ingår också andra aktiviteter, t.ex. föreläsningskvällar

med olika teman som rör prematurfödda barnoch familjeträffar som julgransplundring och picknick. Vi deltar i fortbildning av vårdpersonal

och vid informationsmöten på sjukhusens neonatalavdelningar. Vi bevakar också neonatalvården ur föräldra- och barnsynpunkt gentemot vårdpersonal,

politiker och andra makthavare.

Föräldraföreningens medlemskrets består både av föräldrar till för tidigt födda barn och av andra som vill stödja vår verksamhet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!