Individuell inlämningsuppgift: Kognitiv Design

fil.lu.se

Individuell inlämningsuppgift: Kognitiv Design

Kognition 4,5p / TEK210, HT2012

Individuell inlämningsuppgift: Kognitiv Design

Obligatorisk inlämningsuppgift. Inlämningstid & redovisningstid, se kurshemsidan!

Syftet med inlämningsuppgiften är att du ska

träna din förmåga att analysera IT-produkter ur ett användbarhetsperspektiv / kognitivt

perspektiv – såväl en produkt med hög användbarhet som en med låg användbarhet

beskriva och analysera användningen av de båda produkterna, och genom detta träna att

tillämpa innehåll, angreppssätt, terminologi, osv. från kursen

bearbeta kursmaterialet genom att aktivt och självständigt använda det för att analysera de

valda produkterna

1.

Välj två olika digitala interaktiva produkter, där du anser att den ena är ett exempel på god/hög

användbarhet (dvs. på god kognitiv design), och den andra ett exempel på dålig (sämre)/låg

användbarhet.

Om produktvalet

2.

- De båda digitala interaktiva produkterna kan men måste inte vara av samma kategori.

- Produktkategorier kan vara: webbsidor för ett företag, en organisation eller en tjänst, dvdspelare,

programvaror av olika slag, scanners, mobiler, biljettautomater, etc.

- Observera, ovanstående är exempel och inte en uttömmande uppräkning. (Om du är osäker

på om en viss produkt räknas som ”digital interaktiv produkt”, stäm av med övningsledare

eller kursansvarig.)

- För en komplex/sammansatt produkt kan du välja att fokusera på en del av den, t.ex. en

deltjänst, någon/några av en produkts funktioner.

Beskriv och illustrera de båda produkterna – så mycket och på ett sätt som krävs för att läsaren ska

förstå punkterna 3 och 4 nedan. Observera att det är där (punkterna 3 och 4) som tyngdpunkten i

rapporten ska ligga.

3.

För produkten som du anser vara bra ur kognitiv synvinkel: Redogör noggrant för varför den är bra

ur ett kognitivt perspektiv. Använd kursmaterialet för att belysa t.ex. följande:

- Vilka kognitiva egenskaper hos människan tar produkten hänsyn till?

- Vilka människor handlar det om? Dvs. hur är användargruppen sammansatt? (Oftaanvändare/medelofta-användare/sällan-användare;

experter – noviser; åldrar,

kunskapsbakgrunder…..?) Finns det stor/liten variation i användargruppen? Vilka är eller

borde eventuellt vara prioriterade och varför?

- Vilka kognitiva principer följs i produktutformningen, och vad innebär detta för produktens

användbarhet? Osv.

Använd kursmaterialet för dina analyser.


4.

För produkten du anser dålig/mindre bra ur kognitiv synvinkel: Redogör noggrant för varför den

inte är bra ur ett kognitivt perspektiv. Använd kursmaterialet för att belysa t.ex. följande:

- Vilka kognitiva egenskaper hos människan tar produkten inte hänsyn till? (På vilket sätt är

den inte anpassad till människan som informations/kunskaps-system?)

- Vilka människor handlar det om? Dvs. hur är användargruppen sammansatt? (Oftaanvändare/medelofta-användare/sällan-användare;

experter – noviser; åldrar,

kunskapsbakgrunder…..?) Finns det stor/liten variation i användargruppen? Vilka är eller

borde eventuellt vara prioriterade och varför?

- Finns det kognitiva principer som inte följs i produktutformningen, och vad innebär detta för

produktens användbarhet?

- Ge tre prioriterade rekommendationer om förbättringar av produkten ur kognitivt perspektiv.

Motivera varför dessa förbättringar är viktiga/ prioriterade!

Använd kursmaterialet för dina analyser.

5.

Tips för analysarbetet (punkterna 3 och 4):

Uppgiften ger mer om du har översiktlig kännedom om boken och kompendietexterna på förhand,

innan du sätter igång med uppgiften. Då kan du börja med att tänka och resonera kring

produkterna och se vilka kursavsnitt och innehåll du naturligt associerar till och kan knyta an till.

Arbetet blir sannolikt både svårare och mindre givande om du istället börjar med att välja ut ett

givet antal kursavsnitt att läsa och sen försöker tillämpa dem på produktexemplen. (Det finns risk

att sådana analyser blir krystade och inte särskilt relevanta, dvs. att resultatet blir sämre).

6.

För godkänd rapport krävs:

- relevanta och korrekta analyser av produkternas användbarhet

- relevant utnyttjande av kursmaterial

- god användning av fackterminologi, där du visar att du behärskar denna, dvs. tydligt

definierar begrepp och principer och förklarar vad de innebär i samband med dina analyser

- bra struktur och läsbarhet i rapporten

- bra innehåll i rapporten premieras i motsats till överdriven längd.

- rapporten skall vara skriven på ett tydligt sätt så att det klart framgår vad du menar och att

du har förstått begreppen du använder

För högre betyg (4, 5) krävs dessutom:

- relevanta, korrekta, utförliga och självständiga resonemang i analyserna av produkternas

användbarhet

- hög självständighet och relevans, samt bra bredd, i utnyttjandet av kursmaterialet

- mycket god användning av fackterminologi

- mycket bra struktur och läsbarhet i rapporten

7.

Formalia: Rapporten ska innehålla

- ett försättsblad där det framgår: (i) vilken uppgift det rör sig om (ii) Ditt namn och

din epost-adress; (iii) vilken övningsledare du tillhör.

- klar och tydlig redovisning av punkterna 1-4 ovan

- referenser

Relevanta och korrekta hänvisningar till kurslitteratur krävs för godkänd rapport. Hänvisa på ett


sätt som gör det enkelt för läsaren (övningsledaren i detta fall) att hitta. Vilken referensmetod du

väljer är valfritt, men textförfattare och sidhänvisning(ar) måste tydligt framgå. T.ex.: Norman

(1990), s. 38; Norman (boken), s. 157-158; Schneider, 1993, s. 112; Babu m.fl. (2005), s. 120;

Norman, 1993; s 47-48; Norman, kompendiet, s. 68.; Persson (2009) föreläsning 9/11.

8.

Rapporten bör bestå av minst 4000 ord och bör inte överskrida 7000 ord. Förklarande

bilder är också att rekommendera.

9.

Rapporten ska skickas dels till din övningsledare, dels till en annan student i din övningsgrupp,

enligt instruktioner från kursansvarig/övningsledare.

10.

Du får (i enlighet med ovan) en annan students rapport. Denna ska du granska och kommentera

starka och svaga punkter på ett konstruktivt sätt. Punkter att kommentera är t.ex:

- Är uppgiften fullständigt löst?

- Vad är bra respektive mindre bra i analyserna och varför?

- Hur korrekta, begripliga och övertygande är analyserna?

- Är användandet av kursmaterialet bra?

- Är begreppsanvändningen bra?

Ange gärna vad som är särskilt bra och vad som är tveksamt och bör kompletteras/förbättras!

11.

Formulera din kamratgranskning (granskningen enligt punkt 9) på ca en A4-sida. Tag med din

kamratgranskning i två exemplar till den obligatoriska övningen. Ett exemplar lämnas till

övningsledaren, ett exemplar till studenten du granskat. Observera att inlämnade

kamratgranskningar och deltagande i övningen förutsätts för att övningsuppgiften ska kunna

bli godkänd.

More magazines by this user
Similar magazines