15.09.2013 Views

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR 4 • 2007<br />

RELIGIONSKUNSKAP<br />

- ATT LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET<br />

UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Religion & Livsfrågor<br />

TEMA<br />

<strong>Religionskunskap</strong><br />

- Att lära om, av och för livet<br />

> <strong>Religionskunskap</strong>ens förändrade rum:<br />

meningsskapande förhandlingar eller förhandlade gränser?<br />

> Den ”värdefulla” skolan?<br />

> Skolregler och etiska reflektioner i skolan<br />

> Religion, livsvärld och undervisning<br />

> Ljus och mörker hos Carl von Linné


Fokus – lättlästa böcker för årskurs 6-9<br />

Hokus Fokus<br />

fi lijokus!<br />

Nej, det är inget<br />

Hokus-Pokus.<br />

Inget trolleri. Fokus<br />

fungerar! Det är<br />

alla användare<br />

överens om.<br />

SOL 3000 Fokus är en lättare version av SOL 3000,<br />

gjord för elever som av någon anledning behöver<br />

en enklare kurs i något av SO-ämnena.<br />

Problemet<br />

Du känner säkert igen problemet: många av dina<br />

elever har svårt för att läsa och skriva och har<br />

svårt att hänga med i undervisningen. En del har<br />

inga problem med talad svenska, men har läs-<br />

och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi.<br />

Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga<br />

färdigheter i svenska språket. Alla ska de samsas<br />

i samma klassrum.<br />

Lösningen<br />

Specialanpassade elev- och arbetsböcker skrivna<br />

enligt de senaste forskningsrönen om vad som gör<br />

texter lättlästa. Fokus fungerar!<br />

På www.sol3000.nu kan du gratis ladda ned lärarhandledningarna<br />

som visar hur du kan arbeta med<br />

Fokus. Där hittar du också utdrag ur elevböckerna<br />

och de båda arbetsböckerna.<br />

Natur & Kultur<br />

Tel 08-453 85 00 Fax 08-453 85 20<br />

order@nok.se www.nok.se<br />

2 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Elevboken är basen<br />

Arbetsbok för elever med<br />

läs- och skrivsvårigheter,<br />

dyslexi eller kognitiva<br />

svårigheter.<br />

Arbetsbok med ordlista för<br />

elever som har svenska som<br />

andraspråk. Här fi nns<br />

också massor av språkutvecklande<br />

övningar.


REDAKTÖREN HÄLSAR<br />

<strong>Religionskunskap</strong><br />

– Att lära om, av och för Livet<br />

<strong>Religionskunskap</strong>sämnet utgör ett brett kunskapsfält. Det innefattar kunskaper<br />

om skilda religioner, om etik och det förväntas bidra till elevens<br />

egen livstolkning. Dessutom antas ämnet fördjupa kunskaperna om skolans<br />

värdegrund.<br />

Det vida kunskapsfältet innebär i sin tur att aktuella kunskapsformer också<br />

kommer att bli mångfacetterade. Det finns för det första en orienterande<br />

”fakta”-aspekt som ibland benämns ämnets lära-om-dimension. Det finns för<br />

det andra en existentiell färdighetsaspekt som stundom kallas ämnets lära-avdimension.<br />

Möjligen rymmer också ämnet, icke-konfessionaliteten till trots,<br />

en lära-i-dimension om man betänker dess ansvar för värdegrundsfältet. Då<br />

det gäller dessa värden är ju uppgiften som bekant att förankra dem hos eleverna.<br />

I alla dessa avseenden är naturligtvis ambitionen beträffande kunskapens<br />

användbarhet och varaktighet hög. Förhoppningen är ett lära för livet.<br />

Men hur kan då ett sådant lärande, ett lärande inom det vida religionskunskapsfältet,<br />

tänkas gå till? Det är lätt att tankarna i första hand går till<br />

klassrummets planerade religionsundervisning. Vi tänker oss gärna lärande<br />

som mottagande av undervisning. I nästa stund blir det uppenbart att lärande<br />

självfallet är vidare än så. Lärande kan inte avgränsas, varken i tid eller i rum.<br />

Det gäller naturligtvis alla kunskapsfält men kanske i särskilt hög grad religionskunskap<br />

som kan sägas ha livet som kunskapsobjekt, elevernas livstolkning<br />

och livsförståelse. Detta är uppenbart då det gäller ämnets lära-av-dimension.<br />

De ungas livsförståelse och deras existentiella tolkningsförmåga utvecklas inte<br />

enbart på religionstimmarna och kanske inte ens främst under dessa lektioner.<br />

Stannar vi inom skolans väggar inser vi att kamratgruppens samtalande<br />

gemenskap, diskursiva praktik om man så vill, ter sig nog så väsentlig. Denna<br />

bild av väsentliga praktiker för religionskunskapslärande i skolan förändras<br />

emellertid inte om blicken förflyttas till ämnets lära-om-dimension.<br />

Den svenska skolan är en mångkulturell skola där de unga erbjuds gott om<br />

möjligheter att informera sig om andra traditioner. Det ter sig viktigt att,<br />

som högerspaltens Addamscitat, värna den slags praktik som skolan är – där<br />

människor av alla slag möts inte bara de människor som på förhand uppfattar<br />

att de liknar varandra.<br />

Vad får det då för konsekvenser för den planerade religionsundervisningen att<br />

väsentligt religionslärande kan förväntas ske i andra praktiker än klassrummet?<br />

En möjlig konklusion är att man som lärare medvetet behöver relatera<br />

sin undervisning till det kollektiva religionskunskapslärande som tar form i<br />

samhälle och skolans kamratgrupper. Det är just i relation till dessa pågående<br />

lärprocesser som den egna undervisningen kommer att utgöra ett bidrag. En<br />

fråga som ter sig väsentlig är i vilken utsträckning undervisningen har potential<br />

att vidga den språkliga repertoar som de unga på religions- och livstolkningsområdet<br />

redan har tillgång till.<br />

Den gemensamma nämnaren för de artiklar som hör till temat för detta nummer<br />

av Religion och livsfrågor är att de just synliggör lärandet inom det vida<br />

religionskunskapsfältet som ett kontinuerligt pågående fenomen i skolans alla<br />

diskursiva praktiker.<br />

Med förhoppning om stimulerande läsning och berikande samtal!<br />

CHRISTINA OSBECK<br />

INNEHÅLL<br />

4 Ordförandetankar<br />

Olof Franck<br />

6-8 <strong>Religionskunskap</strong>ens förändrade<br />

rum: meningsskapande<br />

förhandlingar eller förhandlade<br />

gränser?<br />

Kerstin von Brömssen<br />

10-12 Den ”värdefulla” skolan?<br />

Åsa Söderström<br />

14-16 Skolregler och etiska reflektioner i<br />

skolan<br />

Robert Thornberg<br />

17-19 Religion, livsvärld och<br />

undervisning<br />

Rune Larsson<br />

20-23 Ljus och mörker hos Carl von Linné<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Det finns en övertygelse att vi är moraliskt<br />

förpliktigade att välja våra erfarenheter,<br />

eftersom resultatet av dessa<br />

erfarenheter i sista hand kommer att<br />

avgöra vår livsförståelse.<br />

Vi vet instinktivt att om vi utvecklar<br />

förakt mot våra medmänniskor, och<br />

medvetet begränsar vårt umgänge<br />

till en särskild sorts människor som<br />

vi på förhand beslutat oss för att respektera,<br />

så kringgärdar vi inte bara<br />

våra livsperspektiv avsevärt, utan<br />

begränsar också vår etik.<br />

MEDVERKANDE I DETTA NUMMER<br />

Jane Addams<br />

Kerstin von Brömssen<br />

Göteborgs universitet<br />

Inst. för religionsvetenskap och teologi<br />

Box 200<br />

405 30 Göteborg<br />

kerstin.vonbromssen@rel.gu.se<br />

Åsa Söderström<br />

Karlstads universitet<br />

Avd. för pedagogik<br />

651 88 Karlstad<br />

asa.soderstrom@kau.se<br />

Robert Thornberg<br />

Linköpings universitet<br />

Inst. för beteendevetenskap och lärande<br />

581 83 Linköping<br />

robth@ibv.liu.se<br />

Rune Larsson<br />

Furugatan 16<br />

234 41 Lomma<br />

rpi.larsson@telia.com<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3<br />

416 76 Göteborg<br />

nilske.tidman@telia.com<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 3


ORDFÖRANDETANKAR<br />

Ateism, humanism och religionskritik<br />

För snart ett år sedan, i jultid, publicerade Svenska<br />

Dagbladet en artikelserie om ateism. I en av artiklarna,<br />

”Frälst på biologi”, intervjuas en ung kvinna<br />

som förklarar varför hon inte anser sig ha behov av en<br />

religiös tro: ”Eftersom vetenskapen har förmågan att<br />

förklara ett så fruktansvärt komplext fenomen som<br />

levande organismer, finns det ingen anledning att tro<br />

att vetenskapen i framtiden inte skulle kunna förklara<br />

andra saker, exempelvis universums uppkomst. Jag<br />

behöver därför ingen gud att plugga igen dagens kunskapsluckor<br />

med” (SvD, 061227).<br />

Lite senare i intervjun ger kvinnan en kompletterande<br />

karakteristik av sin livsåskådning: ”Jag är<br />

ateist, men det säger ju egentligen bara att jag inte tror<br />

på Gud. Därför kallar jag mig hellre humanist. Som<br />

humanist har jag stor tilltro till människans egen förmåga<br />

och behöver inte sätta min tillit till övernaturliga<br />

väsen som stjärnorna eller Gud”. Och på frågan hur<br />

det står till med det egna ifrågasättandet svarar hon:<br />

”En sak som folk ofta säger om ateister är att de tror<br />

att de vet allt – och det gör vi förstås inte. Jag vet inte<br />

att Gud inte existerar, men jag ser inga som helst goda<br />

skäl att tro att han gör det”.<br />

Den här intervjun har gjort sig påmind när jag<br />

under senare tid följt de olika debattinlägg som företrädare<br />

för föreningen Humanisterna gjort i varierande<br />

frågor. Dessa inlägg har handlat om mycket – från<br />

förekomsten av biblar på svenska hotellrum till en<br />

hängiven kritik av religiösa friskolor, från varningar<br />

för en expanderande kreationism till ett krav om<br />

avskaffande av ”det juridiska” begreppet religionsfrihet<br />

(Expressen, 071016). Tonen i dessa sammanhang tycks<br />

ofta ha en närmast predikande karaktär, och det ter<br />

sig rätt så klart att det här är fråga om något slag av<br />

ateistisk mission.<br />

Till detta kommer ett och annat uttalande där man<br />

ger uttryck för en ambition att initiera en eftersträvat<br />

tydlig religionskritik. Efter beskedet att förlaget Fri<br />

tanke ger ut en svensk översättning av den ameri-<br />

Religion & Livsfrågor<br />

Utges av <strong>Föreningen</strong><br />

<strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong><br />

Årgång 40. ISSN: 0347-2159<br />

Redaktör Christina Osbeck<br />

Ansvarig utgivare Olof Franck<br />

Redaktionens adress<br />

c/o Christina Osbeck<br />

Ängskogsvägen 35<br />

656 71 Skattkärr<br />

054-86 41 76, 070-388 11 38<br />

christina.osbeck@kau.se<br />

Annonser<br />

Gunnar Iselau, Fossilsvängen 2,<br />

593 37 Västervik, tel 0490-193 49<br />

Prenumeration & distribution<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

4 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

<strong>Föreningen</strong> lärare<br />

i religionskunskap (FLR)<br />

Ordförande Olof Franck<br />

Lilla Kulhult, Pl 312, 540 17 Lerdala<br />

tel 0511-802 07<br />

Vice ordförande Ola Björlin<br />

Narvavägen 9, 724 68 Västerås<br />

tel 021-13 15 38<br />

Sekreterare Ingemar Lundström<br />

Leires väg 84, 443 51 Lerum<br />

tel 0302-157 52<br />

Skattmästare Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 416 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

Ledamöter<br />

Bengt Arvidsson, Kämpagränden 17c<br />

224 76 Lund, tel 046-12 51 68<br />

kanske ateisten Sam Harris’ bok Brev till en kristen<br />

nation, säger förläggaren Eva Ortmark i en intervju i<br />

tidningen Dagen att ”Vi tycker att det är viktigt att<br />

religionen belyses kritiskt i religionsundervisningen<br />

i gymnasieskolan…Vi hoppas att det kan bredda<br />

underlaget i religionsundervisningen och vara till<br />

hjälp för ungdomar att själva ta ställning. Det viktiga<br />

är att undervisningen förs på ett sunt och vuxet sätt,<br />

och med en ifrågasättande attityd. Vad tror jag på och<br />

varför tror jag så? är frågor som måste ställas” (Dagen,<br />

071001).<br />

TOLKNING OCH ANALYS I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Som ett antal kritiska röster har påtalat, kan det tyckas<br />

märkligt att man utifrån ett sådant här syfte väljer<br />

att publicera just Harris’ bok, bland annat därför att<br />

sådana konservativt kristna trosuppfattningar som den<br />

i synnerhet vänder sig mot ter sig rätt så glest förekommande<br />

i nutidens svenska samhälle. Det jag, apropå<br />

Ortmarks uttalande, här dock skulle vilja peka på är<br />

att den kritiska analysen redan existerar och lever i den<br />

svenska skolans religionskunskapsundervisning, och<br />

att religionskritik inte rätt och slätt och enbart handlar<br />

om att ställa vissa avgränsade trosuppfattningar mot<br />

andra. Brev till en kristen nation utgör varken ett objektivt<br />

analysinstrument eller är en helig skrift befriad<br />

från möjligheten att bli tolkad och kritiserad. I skolans<br />

undervisning i religionskunskap måste begreppen<br />

tolkning och kritisk analys vara två levande ledstjärnor,<br />

och det som då kan göras till föremål för tolkning<br />

och analytisk verksamhet är förstås inte bara religiöst<br />

förankrade texter och uppfattningar, utan också sådant<br />

material som ger uttryck för andra – till exempel ateistiska<br />

– föreställningar och ståndpunkter.<br />

Begreppet kritisk analys är emellertid sådant att<br />

det måste användas i en rikare och mer omfattande<br />

betydelse än bara den att försöka ”visa att en viss tro<br />

eller uppfattning är felaktig och orimlig”. En av religionskunskapens<br />

uppgifter är att skapa förutsättningar<br />

Bodil Liljefors-Persson<br />

Ö. Bernadottesgatan 82, 216 17 Limhamn<br />

tel 040-16 28 86<br />

Johanna Lundberg<br />

Kopparvägen 31, 791 42 Falun<br />

tel 023-212 75<br />

Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Christina Osbeck<br />

Ängskogsvägen 35, 656 71 Skattkärr<br />

tel 054-86 41 76<br />

Inger Öhrvall<br />

Hammarvägen 180, 421 65 Västra Frölunda<br />

tel 031-45 59 97<br />

Årsbok<br />

Redaktörer: Bodil Liljefors-Persson,<br />

Johanna Lundberg.<br />

ISSN: 0348-8918<br />

Medlemsskap<br />

Medlem blir man enklast genom att<br />

anmäla till skattmästaren. Adress ovan.<br />

För medlemsavgiften (200 kr) erhåller<br />

man årsbok och tidsskriften.<br />

För pensionärer är avgiften 150 kr.<br />

För studerande är avgiften 100 kr.<br />

FLR postgiro 15 69 53-2<br />

FLR bankgiro 131-2222<br />

Hemsida www.flr.se<br />

Tryck & form<br />

Prinfo/Team Offset & Media, Malmö<br />

Omslagsfoto<br />

Foto: Diane Diederich


för kunskap om olika livsåskådningar och religiösa traditioner,<br />

en annan är att bidra till en ömsesidig förståelse för hur<br />

både andra människor och man själv upplever och tolkar<br />

livet och världen i existentiella termer som ”mening”, ”värde”<br />

och ”mål”. Inom ramen för en sådan ömsesidighet kan man<br />

lära något viktigt och utvecklande av de åskådningar och<br />

traditioner man möter för att kunna gå vidare utmed olika<br />

stigar i sökandet efter en väg man vill vandra. Särskilt viktiga<br />

blir här möten med de människor som finner sin tillhörighet<br />

i olika existentiella sammanhang, det må handla om religiöst<br />

eller ateistiskt relaterade. Och att här utöva en vilja till förståelse<br />

innebär givetvis inte att man i allt – eller ens i något<br />

– måste hålla med och instämma. En kritiskt analytisk religionskunskapsundervisning<br />

förkunnar inte någon bestämd<br />

religiös eller icke religiös uppfattning som ”den sanna” eller<br />

”den rimliga”. Den har istället till uppgift att skapa goda<br />

förutsättningar för förståelse, inlevelseförmåga och dialog.<br />

Den uppgiften utesluter inte alls kritisk argumentation kring<br />

bestämda ståndpunkter och ställningstaganden – men viljan<br />

att sätta sig in i, tolka, försöka förstå och reflektera föregår<br />

beslutet att förklara någonting orimligt, ta avstånd från det<br />

och förpassa det ur det trovärdigas synfält. Kritisk analys<br />

handlar mer om filosofisk noggrannhet och moralisk varsamhet<br />

än om predikanden ”för” eller ”emot”.<br />

TOLKNING OCH ANALYS AV ATEISM<br />

Mot bakgrund av ett sådant här perspektiv kan det sägas<br />

att ateismen, i dess historiska eller moderna former, hör<br />

till de livsåskådningar som också bör göras till föremål för<br />

en filosofiskt noggrann och moraliskt varsam analys. Den<br />

unga kvinnan i ovannämnda intervju säger att hon ”inte ser<br />

några som helst goda skäl” att tro att Gud existerar. Det är<br />

ett uttalande som ger anledning till religionsfilosofisk analys.<br />

Rikedomen vad gäller källor till en sådan analys är, lindrigt<br />

uttryckt, omfattande, och går man till det enorma material<br />

som finns från historia och nutid är det inga större problem<br />

för den som söker kraftfulla framställningar både till stöd för<br />

kvinnans uttalande och till kritik av det. (Och, ska det väl<br />

här tilläggas, det aktuella begreppet humanism kan svårligen<br />

reserveras för en, säger en, bestämd tradition eller livsåskådning!)<br />

Så är det med de uppfattningar och traditioner som kan<br />

beskrivas som ”existentiella” – de är sammansatta och komplicerade,<br />

och det gäller oavsett om vi talar om ateistiska eller<br />

religiösa kontexter. Just därför är det oerhört viktigt att vi<br />

lärare i religionskunskap inte faller för frestelsen att förenkla<br />

och generalisera. En av våra viktiga uppgifter är att problematisera<br />

och skapa förutsättningar för en djup och varsamt<br />

framvuxen kunskap om hur rikt facetterade vi människor är<br />

i våra föreställningar om livet, om världen och om begreppen<br />

mening och förankring i relation till tillvaron.<br />

En ytterligt intressant granskning av bland annat de<br />

argument och uppfattningar som föreningen Humanisterna<br />

representerar, är religionsfilosofen Peder Thaléns nyligen<br />

publicerade bok Ateismens fall. Den moderna religionskritikens<br />

kris (Artos, 2007). Thalén hävdar att mycket av det som<br />

modern religionskritik för fram som välgrundad och vetenskapligt<br />

hållbar argumentation i själva verket lider brist på<br />

medvetenhet om den egna filosofiska kontexten – en kritik<br />

av religiösa uppfattningar är inte strikt objektiv och historielös,<br />

utan bygger på värderingar och ståndpunkter som står i<br />

en viss historisk tradition. Framför allt ger en sådan kritik,<br />

enligt Thalén, sällan utrymme för den närhet till troende<br />

människors dagliga liv och livsmönster som är nödvändig<br />

för förståelse av vad en personlig religiös tro handlar om och<br />

betyder.<br />

Jag tror att ett sådant medvetandegörande som Thalén<br />

efterfrågar när det handlar om ateistiska debattörers<br />

verksamhet också av och till kan efterlysas när det handlar<br />

om religiösa kontexter. Den som anser sig höra hemma i en<br />

bestämd religiös tradition ser inte alltid det historiska sammanhang<br />

och den historiska utveckling av vilken hon eller<br />

han är en del. Då kan det vara lätt att bli historielös och att<br />

värja sig för möjligheterna att tolka och praktisera en viss<br />

tro på många olika sätt. Den som inte vill se att traditioner,<br />

åskådningar och föreställningar förändras och nytolkas<br />

genom historiens gång, kan lätt förledas att tro att det finns<br />

en enda Sanning – nämligen den man själv anser sig ha<br />

upptäckt och förstått.<br />

TOLKNING OCH ANALYS FÖR ETT PLURALISTISKT SAMHÄLLE<br />

<strong>Lärare</strong> i religionskunskap – och givetvis också i andra skolämnen<br />

– har att ta begreppen tolkning och kritisk analys på<br />

allvar, att utveckla dem i teori och i praktik och att använda<br />

dem i syfte att problematisera det som verkar vara enkelt och<br />

lättvindigt. Den ömsesidighet och den dialog som är värd att<br />

sträva efter, inte minst i ett pluralistiskt samhälle, förutsätter<br />

en varsamhet, en noggrannhet och en inlevelseförmåga.<br />

Här kan skapas ett viktigt och utvecklande utrymme för ett<br />

lärande om olika vägar att uppfatta och finna sig tillrätta i<br />

livet och i tillvaron, ett lärande som både vidgar nyfikenheten<br />

på och förståelsen för andra och som fördjupar det egna<br />

sökandet och de egna valen i livet.<br />

När jag på Humanisternas hemsida ser reklamen för den<br />

nyöppnade Humanistshoppens utbud av diverse ting och<br />

alster, upptäcker jag ett antal knappar att för den hugade<br />

bära. ”God utan Gud” står det på en, ”Guds enda ursäkt för<br />

allt han ställer till med är att han inte existerar” står det på en<br />

annan, ”Humanism halleluja” på en tredje och ”God save me<br />

from your followers” på en fjärde.<br />

Se där: ett användbart källmaterial för den som vill tolka<br />

och kritiskt analysera en nusvensk ateistisk livsåskådning!<br />

OLOF FRANCK<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 5


KERSTIN VON BRÖMSSEN<br />

<strong>Religionskunskap</strong>ens förändrade rum:<br />

Meningsskapande förhandlingar<br />

eller förhandlade gränser?<br />

Religion hör till dagens agenda. I nyhetsmediernas reportage konstrueras kontinuerligt<br />

innebörder av religion och skilda traditioner. Religionslärandet pågår kontinuerligt.<br />

I skolan möts elever med skilda erfarenheter av och relationer till det rapporterade.<br />

Det kollektiva tolknings- och förhandlingsarbetet – lärandet – kan antas fortsätta.<br />

Men hur är det egentligen med religionskunskap som undervisningsämne? I vilken<br />

utsträckning bygger förståelsen av såväl religion som lärande på en föreställning om<br />

en tämligen avskuren och oberoende individ? Området diskuteras i nedanstående<br />

artikel av Kerstin von Brömssen, universitetslektor vid institutionen för religionsvetenskap<br />

och teologi, Göteborgs universitet.<br />

” Om det finns en relevant fråga vid millenieskiftet så är den frågan utan tvekan den religiösa. Efter<br />

att vi under två sekler kunnat bevittna religionens definitiva tillbakagång kan vi bara konstatera<br />

att den åter blivit dagsaktuell. Den representerar inte längre en undflyende kulturell faktor, tvärt<br />

om: i dag verkar den inta huvudrollen på världshändelsernas scen.”<br />

(Eugenio Trías, 2004, s. 25)<br />

Den här artikeln skrivs under september – oktober, 2007.<br />

Jag sysselsätter mig vid flera tillfällen under denna tid att titta<br />

igenom två valda dagstidningar (GP och SvD) och lyssna<br />

på radion för att söka artiklar och radioprogram som på ett<br />

relativt uppenbart sätt anknyter till fenomenet religion. Jag<br />

får under denna granskning en känsla av att befinna mig i en<br />

”flod” av rapportering där religion utgör en nästan dominerande<br />

kategori. Låt mig nämna endast några slumpvis valda<br />

exempel: ”2000 munkar i marsch mot militären” (GP, 20/9,<br />

s. 30), ”Det finns inget stöd i Koranen för våld som svar på<br />

kränkningar” (GP, 20/9, s. 82), ”Möttes i samtal om döden”<br />

(GP, 20/9, s. 83), ”Islamisterna bör bära hundhuvudet”<br />

(SvD, 20/9, s. 4), ”På jakt efter en ny religion” (SvD, 20/9, s.<br />

22), ”Näringslivet vill tona ner islamistiska hot” (SvD, 20/9,<br />

s. 16) och ”Turkiska ledare vill häva slöjförbud” (GP, 20/9,<br />

s. 29). I radio diskuterades också den 20/9 ”Vilks-affären” i<br />

Studio Ett och i OBS – Kulturkvarten samma dag diskuterade<br />

Lena Andersson den katolska tidskriften Signum och gick<br />

i närkamp med det teologiska cirkelbeviset. Söndagen den<br />

7/10 hade Svenska Dagbladet specialsidor (s. 23-27) under<br />

6 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

rubriken ”Kampen om Islam” och också en större artikel<br />

med rubriken ”Kvinnor dör efter abortförbud. Påven gratulerade<br />

Nicaragua till en abortlagstiftning som inte medger<br />

några undantag” (SvD, 7/10, s. 17).<br />

Man kan således konstatera att religion ”strikes back”<br />

med ett uttryck lånat från några av de postkoloniala<br />

författarna. Flera forskare talar också i dag om religionens<br />

återkomst och att världen sannolikt aldrig varit så religiös<br />

som den är i dag. Artikelns inledande citat från den spanske<br />

filosofen Eugenio Trías arbete Att tänka det religiösa (2003) är<br />

endast ett exempel där religionens förändrade roll artikuleras<br />

på ett ganska uppseendeväckande sätt. Religionen har enligt<br />

Trías något att berätta om det moderna förnuftets kris.<br />

Religionssociologen Peter Berger uttrycker det till och<br />

med så att ”föreställningen att vi lever i en sekulariserad värld<br />

är falsk” och påstår, att världen idag är lika religiös som den<br />

någonsin varit. ”The world is massively religious, is anything<br />

but the secularized world that had been predicted” (Berger,<br />

1999, s. 9). Också Habermas diskuterar i ett av sina senare<br />

arbeten Mellan naturalism och religion (2005) hur religion


och religiösa traditioner har fått en ny och tidigare oförutsedd<br />

politisk betydelse.<br />

Det är en utveckling som få hade förutsett under det<br />

”flashiga” åttiotalet. Men Berlinmuren föll, It-bubblan sprack<br />

och en längtan efter andra dimensioner återkom. Kanske är<br />

det dock enbart i delar av en sekulariserad väst-värld som vi<br />

har svårigheter att förstå att religion spelar en stor roll för<br />

de flesta människor i världen – och att den alltid har gjort<br />

det. Men det är verkligen, om det nu är en religionernas<br />

återkomst, en återkomst både på gott och ont. Religion<br />

kan, vilket vi dagligen och djupt erfar, fungera både som<br />

en negativ och en positiv kraft. Religion kan användas som<br />

argument för terror, mord och fanatism liksom till en öppen<br />

hållning där engagemang för fattiga och människor i nöd<br />

kommer till uttryck. Det kan vara en tro som ger mod att<br />

lyssna, att ifrågasätta det självklara och som utmanar förtryck<br />

och orättvisa maktstrukturer. Man kan uttrycka det som att<br />

religion ”görs” ofta i samspel med andra sociala kategorier<br />

som etnicitet, genus, klass och skiftande sexualiteter.<br />

RELIGION: MOBILISERING OCH MOTMOBILISERING<br />

De religiösa uttrycken i västvärlden är numera vanligen<br />

individuella och uttrycks inte sällan genom en återkomst av<br />

olika mytologier, nya religiösa rörelser, olika sociala rörelser<br />

som miljörörelser, New Age-andlighet eller en anknytning<br />

till olika ursprungsbefolkningars religioner (jfr. Andersson<br />

& Sander, 2005). Vi är således omgivna av religion på ett<br />

sätt som vi inte sett tidigare, vilket också gör att en del andra<br />

grupper mobiliserar mot talet om religion. Flera debattörer<br />

talar om att demokratin är hotad, liksom västvärldens arv<br />

av rationalitet, förnuft och vetenskapligt kunskapssökande.<br />

Religionskritisk litteratur produceras, nu senast i from av<br />

Richard Dawkins arbete Illusionen om Gud. Dawkins försöker<br />

där visa på den allvarliga skada som religionen och tron<br />

på Gud har lett till. Arbetet har väckt stor uppmärksamhet.<br />

Illusionen om Gud var länge nummer 1 på Brittiska Amazons<br />

försäljningslista och låg mer än 30 veckor i rad på New York<br />

Times Best Seller Lista. Också förbundet Humanisterna har<br />

fått ny energi. Bland andra verksamheter har en internetshop<br />

lanserats under namnet ”Humanistshopen” där det<br />

bland annat finns pins att beställa med sentensen ”God utan<br />

Gud”.<br />

Religion och religiösa uttryck och argument uppvisar<br />

således många olika ansikten i dagens värld som är präglad av<br />

stark föränderlighet. Globaliseringens kulturella och religiösa<br />

konsekvenser är mångfacetterade och griper långt in i mer<br />

eller mindre ”moderna” samhällens både individuella och<br />

institutionella sammanhang. Religion är således en stark<br />

social kraft i många samhälleliga praktiker. Det är ofta något<br />

som många etniska svenskar grovt underskattar.<br />

...OCH SÅ TILL SKOLA OCH UNDERVISNING<br />

I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-<br />

03) konstateras att religionskunskap är det ämne som värderas<br />

lägst av de samhällsorienterande ämnena med avseende<br />

på elevernas intresse och ”rolighetsgrad”. Undersökningen<br />

lyfter särskilt fram att eleverna önskar mer innehåll som<br />

”berör, engagerar och är kopplat till deras livsvärld” (Oscarsson<br />

& Svingby, 2003). De största diskrepanserna mellan vad<br />

eleverna anser vara viktigast innehåll för SO-undervisning<br />

och vad de de facto fått undervisning i, gäller de ämnesområden<br />

som i undersökningen behandlar globala frågor,<br />

etikfrågor samt multikulturella frågor (ibid. s. 48). Det är<br />

ämnesinnehåll som mycket starkt anknyter till undervisning<br />

i religionskunskap och ligger väl i linje med läro- och<br />

kursplanernas anvisningar och som borde vara av stor vikt.<br />

Det synes således som om ämnet är behäftat med svårigheter,<br />

vilket också länge diskuterats.<br />

Här föreligger således en paradox: elever anger att de vill<br />

arbeta med globala frågor, etikfrågor samt multikulturella<br />

frågor, men ändå rangordnas ämnet religionskunskap lågt i<br />

mätningar. Även om mätningar av olika slag inte skall tas ad<br />

notam, bör vi ändå ställa kritiska frågor i förhållande till vad<br />

vi vanligen arbetar med inom religionskunskapsundervisning.<br />

Varför intresserar det inte fler elever? Skolverket skriver<br />

just att ”det inte är utan fog som man kan beskriva religionskunskapen<br />

som ett ämne i kris” och konstaterar vidare att<br />

det ”på många håll saknas en medvetenhet om ämnets mål<br />

och ett genomtänkt didaktiskt förhållningssätt” (Jönsson &<br />

Liljefors Persson, 2006; jfr. Perspektiv på religionskunskapen.<br />

Skolverket).<br />

Ämnet religionskunskap kan naturligtvis beskrivas och<br />

gestaltas i undervisning på ett flertal olika sätt och utifrån<br />

olika perspektiv eller dimensioner. Inte minst måste en<br />

balans mellan en individuell och en samhällelig dimension<br />

förstås och hanteras. I denna artikels inledande text har<br />

jag försökt att motivera och diskutera behovet av en stark<br />

samhällelig och aktuell anknytning. Inte för att jag vill hävda<br />

att en mera individuell dimension inte är viktig, utan snarare<br />

för att min egen forskning visar att just den samhälleliga<br />

anknytningen är underbalanserad inom ämnet som det ofta<br />

gestaltas i dagens skola. I kursplanen för ämnet religionskunskap<br />

på gymnasiet Lpf 94 anges att skolan skall i sin<br />

undervisning sträva efter att eleven:<br />

» utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor<br />

på grundval av kunskaper om olika traditioner och med<br />

respekt för grundläggande mänskliga rättigheter,<br />

» fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera<br />

kring existentiella frågor som rör tro, etik och livsåskådning,<br />

» utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå<br />

hur och varför levnadsvillkor, traditioner och samhällssystem<br />

samspelar med religion och livsåskådning,<br />

» utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners<br />

och livsåskådningars huvudtankar, värderingar,<br />

traditioner, uttrycksformer och urkunder,<br />

» utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning<br />

tar sig uttryck i människors sätt att tänka, skapa och<br />

handla,<br />

» fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser<br />

och bilder som uttrycker religioners och livsåskådningars<br />

tolkningar av livet. (Lpf 94, www.skolverket.se)<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 7


Utan att i den här texten göra en noggrannare textanalys<br />

över kursplanerna i religionskunskap är min uppfattning att<br />

nuvarande läroplaner betonar en individuell dimension på<br />

bekostnad av en samhällelig dimension. Detta har enligt min<br />

mening sin grund i en tankefigur hos många etniskt svenska<br />

lärare där ett sekulariserat Sverige med ett starkt inslag av<br />

”privat-religiositet” antas vara det normala. Det samhälleliga<br />

perspektivet tenderar därmed att blekna bort och framstår<br />

för elever som om det saknar relevans. Det kanske är dags att<br />

skriva om kursplanerna?<br />

...OCH DESS KONSEKVENSER FÖR UNDERVISNING<br />

OCH LÄRANDE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Antropologen Ulf Hannerz skriver om skolan som ett<br />

”socialt laboratorium”, där mening från olika historiska och<br />

kulturella källor kan medieras och erhålla ny mening (1996).<br />

Också sociologen Thomas Ziehe påpekar i sina arbeten att<br />

kamraterna är ungdomarnas ”sociala livmoder” (1986, s.<br />

249) och nyare forskning visar kamratgruppens betydelse för<br />

lärande och socialisation (Arentun, 2007). Det är kanske inte<br />

så att elevernas lärande i huvudsak har sin grund i lärarens<br />

arbete?<br />

Med detta som bakgrund vill jag öppna för en diskussion<br />

om en starkare analys av religion och religiösa fenomen med<br />

utgångspunkt i en nutida globaliserad värld inom ämnesfältet<br />

religionskunskap. En samhällelig dimension bör börja i<br />

LITTERATUR<br />

Andersson, D. & Sander, Å. (2005).<br />

Det mångreligiösa Sverige – ett landskap<br />

i förändring. Lund: Studentlitteratur.<br />

Arentun, Å. (2007). Barns ”växa vilt”<br />

och vuxnas vilja att forma: Formell och<br />

informell socialisation i en muslimsk<br />

skola. Linköping: Linköpings Universitet.<br />

Berger, P.L. (1999). The desecularisation<br />

of the world: a global overview. I<br />

P.L. Berger (Red.), The desecularization<br />

of the world. Resurgent religion and<br />

world politics (s. 1-18). Washington<br />

DC.: The Ethics and Public Policy<br />

Center.<br />

von Brömssen, K. (2003). Tolkningar,<br />

förhandlingar och tystnader. Elevers tal<br />

om religion i det mångkulturella och<br />

8 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

postkoloniala rummet. Göteborg:Acta<br />

Universitatis Gothoburgensis.<br />

Dawkins, R. (2007). Illusionen om<br />

Gud. Stockholm: Leopard.<br />

Habermas, J. (2005). Mellan naturalism<br />

och religion: filosofiska uppsatser.<br />

Göteborg: Daidalos.<br />

Hannerz, U. (1996). Transnational<br />

connections. Culture, people, places.<br />

London: Routledge.<br />

Jonsson, S. (2001) Världens centrum.<br />

En essä om globalisering. Stockholm:<br />

Norstedt.<br />

Jönsson, R. & Liljefors Persson, B.<br />

(2006). <strong>Religionskunskap</strong> i årskurs 9:<br />

rapport från den nationella utvärderingen<br />

av grundskolan 2003 (NU03):<br />

samhällsorienterade ämnen. Malmö:<br />

det ”lilla samhället”, alltså i de elevers erfarenheter som finns<br />

i klassrummet. Elever i skolan som jag intervjuat beskriver<br />

ofta mötet med varandra inom en religiös dimension som<br />

”att träffas utan att mötas”. Den religiösa dimensionen<br />

förefaller således snarast reproducera gränsdragningar mellan<br />

elever och grupper av elever (Brömssen, 2003). Kanske skulle<br />

vi kunna börja analysen med ord från Dogge i Latin Kings:<br />

Jag tror på Gud fett. Jesus var tung. Han var hardcore<br />

mot romarna. Men han sade också att kärleken var viktigast.<br />

(Dogge i Latin Kings i Strage, Mikrofonkåt, 2001).<br />

Här finns både en individuell och en samhällelig dimension<br />

möjlig att diskutera. Eller som en lärarstudent frågade: ”Är<br />

det det där med struktur och agens? Vad betyder det?”<br />

Jag vill hävda att vi ibland (ofta?) i undervisningen glömmer<br />

de mångreligiösa och skiftande samhälleliga strukturer där<br />

religion och religiösa dimensioner korsar sociala och kulturella<br />

kategorier som etnicitet, genus, nationalitet och klass.<br />

Ämnesdiskussioner tenderar att falla in i en diskussion som<br />

om det vore enbart ett avskuret ”privattillstånd”. Det kanske<br />

är dags att tydligare ta in världen och göra tydligare analyser<br />

av trådarna från den stora världen i den lilla (och tvärtom).<br />

”Varje plats är en korsning för världens trafik” som Stefan<br />

Jonsson så uttrycksfullt (2001, s. 10) formulerat det.<br />

KERSTIN VON BRÖMSSEN<br />

Malmö Högskola.<br />

Lpf 94- Läroplan för de frivilliga skolformerna.<br />

Stockholm: Skolverket.<br />

Oscarsson, V. & Svingby, G. (2005).<br />

Nationella utvärderingen av grundskolan<br />

2003 (NU-03): samhällsorienterande<br />

ämnen. Stockholm: Skolverket.<br />

Perspektiv på religionskunskapen. www.<br />

skolverket.se [hämtad 071018]<br />

Strage, F. (2001). Mikrofonkåt. Stockholm:<br />

Atlas.<br />

Trías, E. (2003). Att tänka det religiösa.<br />

Stockholm: Thales.<br />

Ziehe, T. (1986). Ny ungdom. Om<br />

ovanliga läroprocesser. Stockholm:<br />

Norstedt.<br />

www.skolverket.se<br />

www.humanisterna.se


AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 9


ÅSA SÖDERSTRÖM<br />

Den ”värdefulla” skolan?<br />

Att lärande inom religionskunskapsämnets fält är kontinuerligt pågående och<br />

oavgränsningsbart framstår som tydligt i den studie av elevers ansvar för skolarbetet<br />

som Åsa Söderström, universitetslektor i pedagogik vid Karlstads universitet,<br />

genomfört. De ungas fortgående aktiviteter för att förstå och skapa mening<br />

i skolarbetet kan ses som en del av deras pågående livstolkningsprocess. Tillsammans<br />

förhandlar de unga en förståelse av centrala livsdimensioner som gemenskap,<br />

ansvar, solidaritet och frihet.<br />

10 | RELIGION & LIVSFRÅGOR


Beskrivningar av dagen samhälle ger ofta en bild av ett samhälle<br />

där både det ekonomiska, sociala och emotionella livet<br />

karaktäriseras av fragmentisering, diskontinuitet och inkonsistens<br />

(se t.ex. Bauman, 1995). Detta i sin tur återspeglas i ideal<br />

som beskrivs med begrepp som privatisering, avreglering och<br />

decentralisering. Den självstyrande individen och den individuella<br />

friheten hålls fram som ett ideal. Det sägs ha utvecklats en<br />

moralisk relativism vilket tvingar varje enskild individ att bygga<br />

upp ett eget system av normer och värden.<br />

Inte minst ungdomar anses ha kopplats bort från många<br />

av de normer och värden som tidigare styrde moraliska val<br />

(se t.ex. Ziehe, 1984). Dessa krav på individen att aktiv delta<br />

i att skapa en grund för egna moraliska ställningstaganden<br />

kan ses både som en möjlighet och en fara. Det kan i detta<br />

finnas en större möjlighet att utveckla en inre moralisk styrka<br />

som vägledning för handlandet. Men genom att den yttre<br />

styrningen försvagas blir barn och unga också mer utelämnade<br />

till sig själva och sitt eget omdöme.<br />

I de styrdokument som reglerar skolans verksamhet ser<br />

man att skolan tilldelas ett unikt uppdrag att ändå sprida en<br />

rad grundläggande normer och värden till dagens barn och<br />

unga. Detta visar sig också i de senaste årens många skolutvecklingsinsatser<br />

med syfte att driva ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Att skolan fortfarande är en av de viktigaste samhällsinstitutioner<br />

när det gäller att skapa en värdegemenskap visar<br />

sig dessutom i den offentliga debatten. Förhoppningar läggs<br />

på skolan att positivt kunna påverka barn och unga inom<br />

de mest skiftande områden, allt från att få dem att utveckla<br />

empati och agera jämlikt till att öka simkunnigheten och lära<br />

ut ett gott bordsskick.<br />

Hela skolans verksamhet genomsyras av normer och<br />

värden som lär elever och lärare att förstå sig själva i relation<br />

till andra. Vissa värden är medvetna och därför möjliga att<br />

diskutera och kanske påverka. Andra är dolda. Ofta genom<br />

att de är en konsekvens av något som tas för givet. <strong>Religionskunskap</strong>sämnet<br />

har tilldelats en viktig roll när det gäller<br />

att sprida kunskap om hur livet kan förstås men också i<br />

frågor som rör moral, etik och värdefrågor. Samtidigt har<br />

alla verksamma i skolan som uppgift att inte bara i undervisningens<br />

innehåll utan också i sättet att organisera skolarbetet<br />

medverka till att hjälpa barn och unga att lära om, av och<br />

för livet. Att studera vilka värden som förmedlas i skolan är<br />

komplext om man ser att dessa uttrycks både i hur lärare<br />

organiserar undervisningen, vilket stoff som väljs ut, hur<br />

detta presenteras samt vilka beteenden som tillåts, uppmuntras<br />

eller bestraffas. Förmedlingen av värden sker kontinuerligt<br />

under hela skoldagen oavsett vad som står på schemat.<br />

”Den dolda läroplanen” har använts för att beskriva vilka<br />

budskap som ligger dolda i skolans miljö och i relationen<br />

mellan skolans aktörer och hur dessa budskap påverkar<br />

elevers framgångar både i skolan och i livet utanför skolan.<br />

I studier som arbetar med begreppet ”den dolda läroplanen”<br />

fokuseras skolverksamhetens tvetydighet. Broady (1981)<br />

menar att den dolda läroplanen relaterar till det mer övergripande<br />

samhällskrav som ställs på skolan, att förbereda<br />

eleverna att bli dugliga samhällsmedborgare.<br />

Med detta som bakgrund är det lätt att konstatera att<br />

studier av moralisk normpåverkan i skolan kan ha en rad<br />

olika utgångspunkter. Den undersökning som jag kommer<br />

att ge glimtar ifrån i denna artikel rör elevers och lärares<br />

syn på elevers ansvar för arbetet i skolan (se Söderström,<br />

2006). Studiens syfte var att fånga både hur lärare och elever<br />

beskriver innebörden i elevers ansvar för skolarbetet och hur<br />

detta ansvar gestaltar sig i praktiken. Resultatet relaterades<br />

till två begrepp som ofta används för att karaktärisera dagens<br />

samhälle, individualism och ”värderelativism”.<br />

I studien deltog 22 lärare på högstadiet och 68 elever i<br />

år nio. Utgångspunkten för observationer och intervjuer var<br />

lektioner (studiepass) som införts med syfte att ge eleverna<br />

större frihet att själva bestämma vad de behövde arbeta med. I<br />

genomsnitt hade eleverna ett studiepass per dag och en lärare<br />

hade i genomsnitt ansvar för något studiepass per vecka.<br />

ANSVAR SOM ETT FÖR-GIVET-TAGET BEGREPP<br />

För elever innebär elevers ansvar för skolarbetet att eleverna<br />

gör de uppgifter de blivit tilldelade, man kan inte bara sitta<br />

och slappa och tala med folk, man kan inte bara sitta och titta<br />

för då kommer man ingenstans. Att se till att man kommer<br />

någonstans det är att ta ansvar. Uppgifterna ska utföras med<br />

kvalitet, dom ska vara bra gjorda och man ska inte bara slänga<br />

ned en massa fakta. Ansvaret sätts också i relation till det egna<br />

uppförandet, man ska göra sina uppgifter, vara tyst och lämna<br />

in i tid.<br />

Lärarnas syn på elevers ansvar för skolarbetet stämmer<br />

väl överens med elevernas. Uppgifterna ska vara gjorda och<br />

inlämnade i tid. Eleverna ska uppträda lugnt och arbeta<br />

koncentrerat. Samtidigt visar det sig att lärare har större<br />

förhoppningar än så, när eleverna ser att dom har gjort det som<br />

läraren har sagt, så säger dom att dom har jobbat klart. Dom<br />

ser inte att det finns massor som dom behöver jobba mer med<br />

och bli bättre på.<br />

Innebörden av att vara en ansvarstagande elever ses som<br />

för givet tagen, det är väl någon instinkt eller något det är<br />

ingen som har sagt det men dom har sagt att uppgifterna ska<br />

vara inlämnade. Samtliga elever är fullt införstådda med<br />

innebörden i lärarnas förväntningar. Både lärare och elever<br />

beskriver vad man kan beteckna som en konformistisk<br />

moral, en moral i vilken individer försöker leva upp till<br />

förväntningar från omgivningen. Den institutionella koden<br />

för att ta ansvar för arbete i skolan kan beskrivas som att lyda<br />

order.<br />

Att eleverna inte lever upp till denna syn på ansvartagande<br />

bekräftas både i elev- och lärarintervjuerna samt<br />

i observationerna under studiepassen. Eleverna anger en<br />

rad olika orsaker till denna diskrepans mellan vad de anser<br />

utmärker ett ansvarsfullt handlande under studiepassen och<br />

det sätt på vilket de ibland agerar. Trots detta är det värt att<br />

lyfta fram den värdegemenskap som råder mellan lärare och<br />

elever. Beskrivningen av dagens samhälle som ett samhälle<br />

där gemensamma normer och värden är på väg att upplösas<br />

har säkert sin giltighet men min undersökning visar att<br />

skolan fortfarande ha kraft att bygga en värdegemenskap.<br />

Det leder vidare till frågan om innehållet i elevers och<br />

lärares bild av den ansvarsfulla eleven. Det är värt att ställa<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 11


sig frågan vilken syn på ansvar vi vill förmedla till eleverna.<br />

Är det bilden av ansvar som liktydigt med att följa regler<br />

uppsatta av andra eller vill vi se en ansvarsfull individ som en<br />

individ som har en väl förankrad förmåga att ta självständig<br />

ställning till vad det innebär att agera ansvarsfullt i skilda<br />

situationer? I skolans läroplaner är ansvar och inflytande<br />

nära sammankopplat. Inflytande ses som en demokratisk<br />

rättighet och ansvar som en demokratisk skyldighet. För att<br />

kunna ta ansvar krävs att elever också har inflytande och ett<br />

utrymme att kunna ta ansvar för. För att ett inflytande ska<br />

kännas meningsfullt fordras också att man tillsammans med<br />

andra kan fatta självständiga beslut. Att ha en bild av att<br />

ansvarstagande är att lyda riskerar att urholka känslan för det<br />

meningsfulla med att delta i demokratiska processer.<br />

ANSVAR OCH UNDERVISNINGENS FORM<br />

I min undersökning finns en tydlig koppling mellan elevernas<br />

ansvar för sitt skolarbete och ett undervisningsmönster<br />

där elever arbetar enskilt men med samma uppgifter och där<br />

arbetet bedöms utifrån samma bedömningskriterier. Detta<br />

är i sin tur ett exempel på en generell tendens i den svenska<br />

skolan, att elever ges möjlighet att påverka när de ska göra en<br />

uppgift och att läraren uppträder mer som handledare under<br />

elevens eget arbete än som förmedlare av kunskap i undervisning<br />

av hela klassen.<br />

Att ta ansvar för skolarbetet ses av eleverna i min undersökning<br />

som att arbeta självständigt och att arbeta självständigt<br />

är att arbeta själv vilket i sin tur betyder att inte behöva<br />

anpassa sig till andra. Det är bättre att det är individuellt för<br />

annars blir det inte så självständigt då måste man anpassa sig<br />

till andra. De ideala arbetsuppgifterna under studiepassen<br />

anses vara de som inte fordrar hjälp av läraren eller samarbete<br />

med kamraterna. I arbetets organisation och elevernas eget<br />

ansvar för arbetet finns en frihet som eleverna uppskattar<br />

men som också kan vara bedräglig. Vill jag hellre gå och sätta<br />

mig i kafeterian den här lektionen så får jag väl göra det ... det<br />

är ju mitt eget ansvar att jag jobbar under studiepassen. Den<br />

som väljer att inte arbeta anses få skylla sig själv då oansvarighet<br />

anses påverka betygen negativt.<br />

Ett undervisningsmönster där elever självständigt tar<br />

ansvar för sitt arbete och uppgifterna är anpassade efter vars<br />

och ens förutsättningar och behov är en självklarhet. <strong>Lärare</strong>s<br />

strävan att skapa en trygg skolmiljö för alla elever genom att<br />

bland annat uppmärksamma elever som individer är lovvärt.<br />

Problemet med den starka fokuseringen på individens eget<br />

LITTERATUR<br />

Bauman, Z. (1995). Life in Fragments<br />

– Essays in Postmodern Morality.<br />

Oxford: Blackwell.<br />

Broady, D. (1981). Den dolda<br />

läroplanen. Stockholm: Symposion<br />

Bokförlag.<br />

Söderström, Å. (2006). ”Att göra<br />

sina uppgifter, vara tyst och lämna in i<br />

12 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

tid” Om elevansvar i det högmoderna<br />

samhället. Karlstad: Karlstad University<br />

Studies.<br />

Utbildningsdepartementet. (1994).<br />

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet:<br />

Lpo 94. Stockholm: Utbildningsdepartementet.<br />

Utbildningsdepartementet. (2006).<br />

arbete ligger i stället i hur denna kommer till uttryck i det<br />

konkreta skolarbetet. Innebär denna individualisering att<br />

arbetet i skolan privatiseras blir ansvaret också lätt en privat<br />

angelägenhet. Det finns en tydlig konflikt mellan lärares strävan<br />

att hjälpa barn och unga att utvecklas till självständigt<br />

reflekterande altruistiska individer å ena sidan och strävan att<br />

göra arbetet i skolan till en privat angelägenhet å den andra.<br />

Tänk om vi i fokuseringen på det individuella ansvaret för<br />

skolarbetet är med och stödjer utvecklingen av egoistiska<br />

individualister som får svårt att klara de krav på anpassning<br />

som alltid finns när människor ska få det att fungera tillsammans.<br />

Elever och lärare ger uttryck för en ”ansvarsideologi” som<br />

stämmer med bilden av dagens samhälle som ett samhälle<br />

präglat av individualism. Fram träder en syn på individen<br />

som autonom och självstyrande. Fram träder samtidigt en<br />

ensam individ helt hänvisad till sig själv och som vid misslyckanden<br />

enbart har sig själv att skylla.<br />

Visst visar mina observationer under studiepassen att de<br />

flesta lever upp till bilden av den ansvarsfulla eleven. Samtidigt<br />

utnyttjar eleverna friheten under dessa lektioner till att<br />

bygga och fördjupa relationerna med kamrater och lärare.<br />

Detta sociala ansvartagande tas vid sidan av arbetet och blir<br />

många gånger ett hinder för det ansvar eleverna förväntas<br />

ta för arbetet. Ansvar för de sociala relationerna är ovillkorligt<br />

ett kollektivt ansvar. Ansvar för arbetet i skolan ses av<br />

eleverna och lärarna först och främst som individuellt. Det<br />

är intressant att leka med tanken att också elevernas ansvar<br />

för skolarbetet skulle vara ett kollektivt ansvar. Skulle det<br />

kunna utmana en samhällsideologi som ser den autonoma<br />

och självstyrande individen som ett ideal? Skulle det också<br />

kunna utmana den officiella skolideologins poängtering av<br />

elevers ansvar för sitt eget arbete (se Utbildningsdepartementet,<br />

1994; 2006)? Skulle ansvaret för de sociala relationerna<br />

kunna tas i och genom arbetet och inte, som nu, på bekostnad<br />

av detta arbete?<br />

Skolan är full av värden då det vi gör och det vi säger, ja<br />

till och med det vi undviker att göra och det vi undviker att<br />

säga, blir värdeladdat. Skolan är också värdefull då lärare och<br />

elever tillsammans visar sig kunna dela gemensamma värden.<br />

En fråga är hur vi kan skapa en större medvetenhet om vilka<br />

dolda värden som finns i vårt sätt att tänka och handla?<br />

Kanske kan vi då undvika att hamna i omedvetna situationer<br />

där olika värden kommer i konflikt med varandra.<br />

ÅSA SÖDERSTRÖM<br />

Läroplan för de frivilliga skolformerna,<br />

Lpf94. Stockholm: Skolverket.<br />

Ziehe, T. (1984). Kulturell friställning<br />

och narcissistisk sårbarhet. I J. Forsnäs<br />

(Red.), Ungdomskultur – Identitet och<br />

motstånd. Stockholm: Akademilitteratur.


Söker du ett läromedel som skapar kreativitet<br />

och lust att lära? Behöver du och dina elever<br />

inspiration till nya arbetssätt? Vill du få möjligheten<br />

att göra egna urval ur ett mycket om fångsrikt<br />

material? Då ska du välja PUNKT SO.<br />

Grundböckerna i religion förmedlar inte<br />

bara fakta om religioner. Lika viktigt är ut rymmet för existentiella frågor och<br />

elevernas egna reflektioner och funderingar.<br />

PUNKT SO Fördjupning och Metod innehåller fördjupningstexter och spännande<br />

övningar som ger detaljkunskaper, överraskningar och aha-upplevelser.<br />

Ta dina elever med på en lustfylld upptäcktsfärd bland världens religioner!<br />

Sätt fart på din SO!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.gleerups.se<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 13


ROBERT THORNBERG<br />

Skolregler och etiska<br />

reflektioner i skolan<br />

Vilken funktion fyller egentligen skolregler? Det kan naturligtvis handla om att upprätta<br />

skydd, ordning och trivsel i skolan men de kan också – som Robert Thornberg, universitetslektor<br />

i pedagogik vid Linköpings universitet, menar – ses som en del av ett vidare lärande<br />

på moralområdet. Thornbergs studier visar att också helt unga har en förståelse och reflektion<br />

inom detta fält som kan ses som stor resurs då steget till ett begreppsliggörande på<br />

etikområdet ska tas.<br />

Ofta betraktas regler i skolan och i klassrummen som i<br />

huvudsak ett sätt att organisera skolvardagen, skapa arbetsro<br />

och ordning samt förhindra bråk och stökigheter bland<br />

elever. Denna instrumentera syn på regler kan dock problematiseras.<br />

Enligt Boostrom (1991) skymmer ett sådant<br />

synsätt vår sikt att se att regler också utgör en del av skolans<br />

moraliska påverkan i en mer vid betydelse. Genom dem tar<br />

eleverna del i mer långsiktiga sätt att tänka om sig själva<br />

och om världen. De erbjuder ett sätt att leva och förhålla sig<br />

till sig själv, andra och omvärlden. Olika studier har även<br />

uppmärksammat den moraliska påverkan eller värdepedagogik<br />

som skol- och klassrumsregler innebär (se t.ex. Jackson,<br />

Boostrom & Hansen, 1993; Johansson & Johansson, 2003;<br />

Thornberg, 2006). I ljuset av detta är regler och arbetet med<br />

dem i skolvardagen pedagogiskt betydelsefulla för skolans<br />

undervisning i religionskunskap, eftersom lärare i detta ämne<br />

bl.a. förväntas få elever att reflektera över etiska frågor som<br />

rör deras liv. Enligt den nationella kursplanen för religionskunskap<br />

ska vardagens etiska frågor utgöra en utgångspunkt<br />

för reflektioner och diskussioner i ämnet (Skolverket, 2000).<br />

Regler och regelarbetet på skolan utgör oundvikligen en del<br />

av vardagens etiska frågor och värdepåverkan i det dagliga<br />

skollivet. Om dessa inte görs till ett medvetet pedagogiskt<br />

arbete kommer de emellertid att verka mer okontrollerat och<br />

oreflekterat som en dold läroplan, vilket kan riskera att motverka<br />

en del mer uttalade pedagogiska mål som rör skolans<br />

etik- och demokratiutbildning (Schimmel, 1997; 2003).<br />

ELEVERS RÖSTER OM REGLER OCH<br />

LÄRARES UPPTRÄDANDE I RELATION TILL DEM<br />

I min avhandling (Thornberg, 2006), har jag bl.a. intervjuat<br />

139 elever (förskoleklasselever, elever i år 2 och i år 5) i sam-<br />

14 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

manlagt 49 grupper bestående av 2-4 elever i varje grupp.<br />

Skolans regler var ett centralt samtalsämne i dessa gruppintervjuer.<br />

Samtalen med eleverna ger en bild av att de tycker<br />

att det är bra att det finns regler på skolan och de beskriver<br />

även idéer om varför de finns. För det första fungerar de som<br />

ett slags skydd så att elever inte skadar sig eller gör varandra<br />

illa. ”Ja, att man är snälla mot varandra och inte mobbar och<br />

så” (pojke, år 5). För det andra finns reglerna, enligt flera<br />

elever, för att alla ska trivas, känna sig trygga och må bra på<br />

skolan. För det tredje finns reglerna för att skapa ordning i<br />

skolan och detta hänger också samman med ett fjärde skäl<br />

som framkommer i elevutsagorna, nämligen en fungerande<br />

skolvardag, t.ex. att få en arbetsro i klassrummet. Samtidigt<br />

visar mina intervjuer att eleverna ingalunda är passiva mottagare<br />

av skolans socialisationsprojekt. De försöker skapa<br />

mening i skolvardagen och värderar därför på ett kritiskt<br />

eller granskande sätt regler och lärares beteenden i relation<br />

till dem, även om de sällan för fram sin kritik direkt till sina<br />

lärare.<br />

Mina intervjuer visar att en grundläggande förutsättning<br />

för att elever ska tycka att en regel är viktig är att de kan se en<br />

poäng med den. Om de inte kan se en poäng med en regel så<br />

riskerar regeln uppfattas om oviktig, obegriplig eller olämplig.<br />

”En del tuggummi är bra för tänderna, skyddar tänderna.<br />

Och då förstår jag inte varför man inte får ha det på skolan.<br />

Alltså, jag förstår verkligen inte det” (flicka, år 5).”Det är ju<br />

så här att keps eller mössa, det stör ju faktiskt ingen och man<br />

bråkar inte för det och nånting. Varför får man inte ha det?<br />

Jag undrar det” (flicka, år 2). En annan viktig förutsättning<br />

för att eleverna ska acceptera en regel är att de också tror på<br />

poängen eller motivet bakom regeln och betraktar den som<br />

rimlig eller resonabel.


Maria: Och sen det där med keps, och då säger de så här:<br />

”Ja, men det är bara för att jag vill se era ansikten bättre.”<br />

Robert: Mm, vad tänker du om det då?<br />

Maria: Det är dåligt svar.<br />

Robert: Det är ett dåligt svar?<br />

Maria: Ja, för att –, alltså varför måste man se hela ansiktet<br />

för? Och, vad heter det, ska man säga nånting, då kollar man<br />

på den ibland. Men man hör ju vad den säger. Och sen så ser<br />

man ju oftast hela ansiktet ändå, fast de har på sig en keps.<br />

Samira: Ja, kanske lite av pannan som man inte ser, men<br />

liksom vad spelar det för roll?<br />

(Ur intervju med två flickor, år 5.)<br />

Samira och en del andra elever ”köper” inte lärarnas<br />

argument om att de ”vill se hela ansiktet” och därför är de<br />

kritiska till förbudet mot att man inte får ha keps eller mössa<br />

i klassrummet. I intervjumaterialet finns det flera exempel på<br />

elever som uttrycker misstro till vissa av lärarnas regelförklaringar.<br />

Vissa tycks t.o.m. dra den slutsatsen att lärare ibland<br />

ljuger eller hittar på saker för att få elever att följa vissa regler.<br />

En del elever ger också flera exempel på hur lärare själva bryter<br />

mot regler i skolan, t.ex. går in med skor, är inne under<br />

rasterna, använder svordomar eller tuggar tuggummi,<br />

vilket väcker kritik och upplevelse av orättvisa.<br />

”Ja, och det borde ju lärarna också fatta.<br />

Det är ju de som hittat på reglerna. Då<br />

borde de följa dem också” (pojke, år<br />

5). Upplevelserna av orättvisa och<br />

motsägelsefullhet utmanar lärarnas<br />

och reglernas trovärdighet,<br />

åtminstone i ögonen på en del av<br />

eleverna.<br />

Carl: Ja, alltså, vi får ju inte<br />

tugga tuggummi på skolan. Vi<br />

har en regel om det, att man får<br />

inte göra det. Men ändå har jag<br />

sett lärare tugga tuggummi.<br />

William: Ja, jag vet. Det är<br />

dåligt. De liksom bestämmer<br />

regler, ja, och så följer de inte<br />

dem själva, men så måste vi följa<br />

dem.<br />

Joakim: En gång när jag gick<br />

förbi, vad heter det, där som<br />

lärarna går, där personalrummet,<br />

ja, och då hörde jag två lärare som pratade och att en liksom<br />

sa ”åh fan” eller nåt.<br />

William: Ja, och vi hade en vikarie en gång på musiken som<br />

sa ”fan” när han blev arg på Mehdi och Tony.<br />

Carl: Ja, Sture menar du.<br />

William: Ja.<br />

Carl: Ja, det kommer jag också ihåg.<br />

Robert: Vad tänker ni om det då, att det finns lärare som<br />

inte följer vissa regler som ni har på skolan?<br />

William: Ja, jag tycker det är väldigt dåligt faktiskt.<br />

Joakim: Ja.<br />

Robert: Varför känns det så?<br />

William: Ja, men liksom bara för att de är vuxna så behöver<br />

de inte följa reglerna känns det som. Orättvist.<br />

(Ur intervju med tre pojkar, år 5.)<br />

Att lärare inte tycks behöva följa vissa regler ”bara för att de<br />

är vuxna” väcker irritation och skapar en känsla av orättvisa.<br />

Några elever menar också att det är ett uttryck för respektlöshet<br />

mot barnen. ”Alla ska visa respekt för vuxna, men vi<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 15


arn då?” säger en flicka i år 5 frågande, och hennes kamrat<br />

fyller i: ”Det är liksom barnen ni försöka lära, då ska ni ju<br />

inte göra saker som vi inte får göra tycker jag.” Att man själv<br />

inte får bestämma hur man ska klä sig inomhus i skolan<br />

upplever en del elever som kränkande. De menar att lärarna<br />

därigenom behandlar dem som ”småbarn”. ”Alltså, vi ska<br />

respektera varandra, men då tycker inte jag att de respekterar<br />

oss /.../ Ja, alltså, att de behandlar en som en liten unge typ.<br />

Att man inte ska få bestämma sånt själv” (flicka, år 5). Elever<br />

är också kritiska när de upplever att lärare behandlar elever<br />

olika, t.ex. att tjejer får mindre skäll än killar för samma slags<br />

regelbrott. Några flickor i år 5 tycker t.ex. att det är orättvist<br />

av läraren när hon skäller på eller bestraffar hela bänkgrupper<br />

(t.ex. att alla i den bordsgruppen får gå sist till maten)<br />

trots att inte alla i gruppen har pratat. ”Och de som har<br />

varit tysta då, ja, som typ Maria då, får också skäll bara för<br />

att hon liksom råkar sitta i det bordet” (flicka, år 5). Vidare<br />

visar såväl mina elevintervjuer som observationer att motsättningar<br />

som då och då uppstår i olika situationer mellan<br />

regler eller mellan regler och lärares beteenden ibland skapar<br />

etiska dilemman för elever. Om läraren t.ex. kollektivt säger<br />

åt klassen att vara tyst för att det är så ”pratigt” i klassrummet,<br />

får man då fortsätta att hjälpa sin klasskamrat med ett<br />

mattetal (och därmed följa regler som handlar om att vara en<br />

bra kompis, att vara snäll och hjälpsam) eller ska man sluta<br />

med detta (och därmed följa regler som säger att det ska vara<br />

tyst i klassrummet och att man ska lyssna till och göra som<br />

lärare säger)?<br />

PEDAGOGISKA REFLEKTIONER<br />

Mitt ärende här att ge elevers röst uppmärksamhet, inte att<br />

hålla med dem i all den kritik som de framför. Elevintervjuerna<br />

visar att regler och lärares arbete med dem väcker<br />

en mängd etiska frågor hos elever, vilket i sin tur pekar på<br />

pedagogiska utmaningar. Enligt Schimmel (2003) kan lärare<br />

etablera och upprätthålla regler utifrån två olika grundläggande<br />

ansatser. I en traditionell och auktoritär ansats är regler<br />

vanligtvis restriktiva, otydliga och oförklarade. Pedagogiskt<br />

kunnande och god undervisning kommer sällan till uttryck<br />

när lärare kommunicerar och förmedlar regler till eleverna.<br />

LITTERATUR<br />

Boostrom, R. (1991). The nature and<br />

functions of classroom rules. Curriculum<br />

Inquiry, 21, 193-216.<br />

Jackson, P.W., Boostrom, R.E. &<br />

Hansen, D.T. (1993). The Moral Life<br />

of Schools. San Francisco: Jossey-Bass<br />

Publishers.<br />

Johansson, E. & Johansson, B.<br />

(2003). Etiska möten i skolan. Stockholm:<br />

Liber.<br />

16 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Schimmel, D. (1997). Traditional<br />

rule-making and the subversion of<br />

citizenship education. Social Education,<br />

61, 70-74.<br />

Schimmel, D. (2003). Collaborative<br />

rule-making and citizenship education:<br />

An antidote to the undemocratic<br />

hidden curriculum. American Secondary<br />

Education, 31, 16-35.<br />

Skolverket (2000). Nationell kursplan<br />

Vanligtvis inbjuds inte heller eleverna i att vara med och<br />

utveckla och revidera reglerna på skolan. Deras känslor av<br />

orättvisa trivialiseras och avfärdas oftast som subjektiva och<br />

själviska. Till skillnad från detta uppmuntras både lärare<br />

och elever i en kollaborativ och pedagogisk ansats att delta<br />

i att utveckla och revidera skol- och klassrumsregler. Här<br />

föreligger klara procedurer för elever när det gäller att kunna<br />

ifrågasätta, utmana eller föreslå regler. <strong>Lärare</strong> har ett pedagogiskt<br />

eller undervisande arbetssätt i relation till regler. Regler<br />

är förklarade och tydliga. De är rättvisa och ”goda” i den<br />

betydelsen att de är relevanta för de pedagogiska målen, är<br />

lätta att förstå, möjliga att upprätthålla, samt inte är diskriminerande,<br />

kränkande, vaga, godtyckliga eller i konflikt med<br />

konstitutionella värden. Det finns en balans mellan rättigheter<br />

och skyldigheter/ansvar i regelsystemet.<br />

Religionsundervisningen skulle kunna bidra till skolans<br />

gemensamma värdegrundsarbete och elevers etiska lärande<br />

genom att bl.a. göra regler samt deras tillämpningar i skolan<br />

till utgångspunkt för reflektioner och diskussioner. Hur<br />

kan olika regler motiveras såväl som problematiseras utifrån<br />

olika etiska perspektiv? Reflektioner kan knytas till frågor<br />

om ansvar, plikter, rättigheter, delaktighet, dialog, omsorg,<br />

konsekvenser, överenskommelser, makt etc. Diskussionen<br />

kan dessutom fördjupas genom kännedom om etiska regler,<br />

tankar och system från olika religioner och livsåskådningar<br />

(jfr. Skolverket, 2000) i sökandet efter reglers och medinflytandets<br />

bakomliggande motiv, antaganden och värden. Härigenom<br />

kontextualiseras etikundervisningen i religionsämnet<br />

till elevers skolvardag, vilket ökar förutsättningarna för elevers<br />

meningsskapande och känsla av relevans, samtidigt som<br />

undervisningen kan relatera detta till andra mer omspännande<br />

kontexter (etiska traditioner och synsätt, religioner<br />

och livsåskådningar). Tillsammans med samhällskunskap och<br />

historia kan religionsämnet utgöra en kunskapsbas för och<br />

vägledning i ett iscensättande av en kollaborativ och pedagogisk<br />

ansats till regler och regelarbete i skolan och därmed på<br />

ett medvetet sätt bidra till skolans etiska och demokratiska<br />

medborgarutbildning.<br />

ROBERT THORNBERG<br />

för religionsämnet i grundskolan.<br />

Hämtat den 18 september 2007 från<br />

Skolverkets hemsida: http://www3.<br />

skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=S<br />

V&ar=0708&infotyp=24&skolform=<br />

11&id=3886&extraId=2087<br />

Thornberg, R. (2006). Värdepedagogik<br />

i skolans vardag: Interaktivt regelarbete<br />

mellan lärare och elever. Linköping:<br />

Linköpings universitet.


RUNE LARSSON<br />

Religion, livsvärld och undervisning<br />

Betonandet av religionslärandet som ofrånkomligt och kontinuerligt pågående på en offentlig<br />

samhälls- och skolarena är inte unikt för den svenska religionspedagogiska debatten.<br />

I sin artikel beskriver Rune Larsson, universitetslektor emeritus vid Centrum för teologi<br />

och religionsvetenskap i Lund samt direktor i RPI Arbetsgemenskapen för religionspedagogik,<br />

hur professor H-G Heimbrock, Sverigeaktuell föreläsare, formulerar och diskuterar<br />

frågan utifrån sin tyska kontext.<br />

RELIGIONSKUNSKAP MED VÄXANDE AKTUALITET<br />

Det finns minst två goda skäl för ett sekulärt samhälle att se<br />

till att varenda elev i den svenska skolan får med sig en rejäl<br />

portion religionskunskap ut i livet. Det ena är en tilltagande<br />

religiös och kulturell pluralitet. Det andra handlar om en<br />

globalisering som tränger rakt in i den lokala livsmiljön, i<br />

skolan, hemmet och fritiden. Tillsammans innebär detta fantastiska<br />

möjligheter till nya kunskaper. Samtidigt hotas både<br />

enskilda människor och samhället som helhet av konflikter,<br />

fruktan, osäkerhet och misstänksamhet inför det okända.<br />

Kort sagt behöver vi alla – inte bara de unga – bygga upp en<br />

slags livskompetens för att hitta vår identitet i mångfalden<br />

och kunna navigera oss fram i tillvaron med mod att leva i<br />

förändring.<br />

I den kulturella mångfalden finns också religionen, särskilt<br />

om begreppet vidgas till att innefatta alla de oräkneliga<br />

former som rör människors försök att tyda sin tillvaro, om<br />

det nu sker i religiösa termer, andra former av livsåskådningar<br />

eller liknande tolkningsmönster.<br />

FÖRÄNDRING – UPPBROTT – NYANSATS<br />

Snabba och radikala förändringar är både spännande, utmanande<br />

och påfrestande men framför allt nyskapande. När de<br />

beprövade vägarna eller mönstren inte längre kan användas<br />

– och det märks på många sätt – brukar det alltid dyka upp<br />

entusiastiska nydanare. Är de riktigt duktiga förser de oss<br />

inte bara med en tydlig och trovärdig sjukdomsdiagnos utan<br />

föreslår också lämpliga åtgärder för hälsans återställande. Det<br />

stämmer bra också inom religionspedagogikens område.<br />

Märkligt nog finns det nästan alltid gott om visionärer<br />

och förnyare, som inte bara konstaterar att vi hamnat i en<br />

slags återvändsgränd utan också ser nya möjligheter. Jag<br />

har valt att lyfta fram en av dem, nämligen Hans-Günter<br />

Heimbrock och några av de tankar han framför i sin bok<br />

om religionsundervisning i europeisk kontext, Religionsunterricht<br />

im Kontext Europa. Einführung in die kontextuelle<br />

Religionsdidaktik in Deutschland (2004). Redan det där med<br />

”kontextuell religionsdidaktik i Tyskland” avslöjar något<br />

viktigt om hans grundläggande idé. Det tillhör människan<br />

att leva i en konkret, lokal miljö, som i sin tur utgör en del<br />

av en större gemenskap. Heimbrock har valt Europa som den<br />

yttre cirkeln och söker sig sedan, via den egna nationen in<br />

mot klassrummet som den mycket konkreta lokala miljön.<br />

På vägen dit avslöjar han också sitt personliga engagemang<br />

för storstaden, som för hans del sedan många år är Frankfurt<br />

med dess myller av kulturella, religiösa, sociala och ekonomiska<br />

livsyttringar.<br />

Heimbrock är ovanligt välinformerad om den aktuella<br />

situationen för skolans religionsundervisning i en rad europeiska<br />

länder. Det ger honom goda förutsättningar att känna<br />

igen de utmaningar skolan som helhet och religionsundervisningen<br />

i synnerhet står inför. Han ser inte lösningen i att<br />

kopiera modeller som utvecklats hos andra. Varje land och<br />

region har sin unika kontext. Däremot finns det anledning<br />

att dra lärdom av hur man i olika delar av Europa försökt<br />

möta den nya situationen.<br />

OM ATT LEVA I MÅNGFALD<br />

Var och en som sätter sig med skolans ”styrdokument”<br />

eller gör sina val av läromedel har förhoppningsvis innan<br />

dess skaffat sig någon form av vägledande grundidé om<br />

den planerade undervisningen, kalla det en religionspedagogisk<br />

”approach” eller modell. Det kan handla om sådana<br />

grundläggande frågor som kunskapssyn, människosyn och<br />

samhällssyn. Det ger stadga och struktur i sökandet efter<br />

redskap som passar in i ens eget tänkande. Heimbrock<br />

inleder sin bok på ett förtjänstfullt sätt med att ange de fyra<br />

huvudtankar som varit vägledande för honom. 1) För det<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 17


första måste religionsundervisningen bedrivas utifrån en<br />

kontextuell religionspedagogik. 2) Detta förutsätter en ansats<br />

i ett livsvärldsorienterat perspektiv. 3) För det tredje finns det<br />

anledning att lära av utvecklingsarbetet i andra länder; det<br />

lokala och nationella hör hemma i en europeisk kontext,<br />

där det välkända och näraliggande möter det annorlunda<br />

och främmande i den egna kontexten. 4) Den kontextuella<br />

och livsvärldsorienterade religionspedagogiken måste vara<br />

regional och lokal.<br />

En grundtanke hos Heimbrock är att den stora, omfattande<br />

europeiska kontexten inte är något avlägset, långt<br />

borta. Tvärtom är den något som möter oss i den lilla, lokala<br />

värld, där vi lever livet till vardags. Den europeiska pluraliteten<br />

blir konkret närvarande i det lokala, i det enskilda<br />

klassrummet. Därför blir en av religionsundervisningens<br />

uppgifter i varje del av Europa att hjälpa eleverna att hantera<br />

den mångfald de redan är en del av. Om religion och kultur<br />

tidigare kunde ses som en enande faktor handlar det idag om<br />

att bygga upp en kompetens för att leva tillsammans och att<br />

hitta en personlig identitet i pluraliteten.<br />

INTERKULTURELLT LÄRANDE<br />

Uppgiften för skola och religionsundervisning kan inte<br />

längre begränsas till att förmedla kunskaper om de stora<br />

religionernas tro och traditioner. Den kunskapen är viktig<br />

och nödvändig men ändå otillräcklig, också när vi breddar<br />

området från en enda, historiskt dominerande religion till<br />

många religioner och livsåskådningar. Det mönstret känns<br />

igen i den svenska miljön sedan mer än ett halvsekel.<br />

Vi känner också igen modellen med att komplettera<br />

kunskapen om de institutionella religionerna med elevernas<br />

livsfrågor eller att till och med låta dessa bli startpunkten<br />

in mot om religionernas och livsåskådningarnas kunskapsområden.<br />

Den modellen var ett sätt för skolan att placera<br />

eleven i centrum och ge rum för livet i hela dess brokighet,<br />

att ta livets och tillvarons spänningsfyllda komplexitet och<br />

människors olikheter på allvar och i allt detta söka vägar till<br />

gemenskap mitt i pluraliteten utan att förneka olikheter och<br />

motsättningar. I svensk tradition talade vi om att växla över<br />

från en alltmer besvärande religiös och livsåskådningsmässig<br />

splittring till det som ibland beskrevs som en problemgemenskap<br />

som delades av många.<br />

Här menar nu Heimbrock att vi behöver ta ännu ett<br />

steg. Utöver att göra skolan till en plats för att skaffa sig<br />

kunskaper om religioner och bearbeta elevernas livsfrågor<br />

i alla dess former behövs ett nytt förhållningssätt till den<br />

lärande människan i hennes kulturella och sociala kontext.<br />

Som människor är vi invävda i vår egen lokala kultur. Detta<br />

bestämmer vårt sätt att uppfatta, tolka och handla. Hela<br />

skolan, religionsundervisningen och den enskilde eleven<br />

lever och existerar i den historiskt givna kulturen med dess<br />

invanda mönster för tolkningar och förståelse – redan innan<br />

vi reflekterar över detta. I den meningen är människan redan<br />

från början kulturellt och religiöst sammanflätad med den<br />

näraliggande miljön. Detta sätt att – redan på ett omedvetet<br />

18 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

plan – förhålla sig till den omgivande verkligheten kalllar<br />

Heimbrock för livsvärld, ett begrepp som lånats från<br />

Edmund Husserl och dennes efterföljare.<br />

EN LOKAL, KONTEXTUELL<br />

OCH LIVSVÄRLDSORIENTERAD UNDERVISNING<br />

Vad är det då som driver Heimbrock till att efterlysa en kontextuell<br />

och livsvärldsorienterad undervisning? I pedagogiskt<br />

avseende handlar det om en uppgörelse med en, som han<br />

menade, alltför snäv kunskaps- och människosyn. I samband<br />

med sin kritik av naturvetenskapens och humanioras<br />

benägenhet att begränsa kunskap till det objektivt vetbara<br />

och historiskt kontrollerbara införde Husserl i början av<br />

1900-talet begreppet livsvärld (Lebenswelt) som ett sätt att<br />

beskriva människans hållning till den omgivande verkligheten.<br />

Den verklighet vi erfar och föreställer oss är alltid tolkad<br />

genom de ”färgade glasögon” som den egna kontexten försett<br />

oss med. Detta är något som påverkar oss redan i ett förmedvetet,<br />

oreflekterat tillstånd. Därför ligger det också nära<br />

till hands att med Merleau-Ponty peka på att förhållandet<br />

till omvärlden förmedlas genom alla kroppens sinnen. Den<br />

lärande människan kan därmed beskrivas som ett kroppssubjekt.<br />

I detta ligger också insikten om att vi skaffar oss kunskap<br />

om både ting och människor redan på ett för-reflekterat sätt<br />

genom alla kroppens sinnen – utan att denna kunskap först<br />

måste passera genom det kritiska tänkandet.<br />

Därmed har också sagts att människan i sitt lärande<br />

inte bara framträder som ett kropps-subjekt. Hon är också<br />

sammanflätad med sin kontext. Heimbrock konstaterar att<br />

begreppet använts både i hermeneutisk och befrielseteologisk<br />

tradition. I det första fallet har intresset ofta varit inriktat på<br />

att söka sig fram till texternas möjliga ”ur-betydelse” genom<br />

att skala bort så mycket som möjligt av tidsberoende tolkningar.<br />

I den befrielseteologiska traditionen, som Heimbrock<br />

själv anknyter till, ställs subjektet i centrum i sin kontext<br />

med allt vad det innebär.<br />

Det i sin kontext tolkande subjektet gör alltid något med<br />

texten genom att den tolkas utifrån subjektets förståelsehorisont.<br />

Heimbrock talar här om en ”kontextualisering”. När<br />

detta sker ”landar” texten i tolkarens konkreta verklighet,<br />

då dess mening genom det tolkande kontextuella kroppssubjektet<br />

satts i förbindelse med dess konkreta verklighet.<br />

Lite tillspetsat kan man säga att det tolkande subjektet blivit<br />

medförfattare till texten.<br />

KONTEXT – KULTUR – RELIGION<br />

I Heimbrocks livsvärldsorienterade religionspedagogik<br />

ingår utöver begreppet kontext också kultur och religion. Jag<br />

begränsar mig till att lyfta fram några, som jag uppfattar det,<br />

särskilt intressanta aspekter på dessa.<br />

Det är inte längre möjligt att tala om en viss nationell<br />

kultur. I dag handlar det alltid om kulturer i pluralis.<br />

När detta väl har sagts anmäler sig en lång rad frågor och<br />

problem, exempelvis om förhållandet mellan majoritets- och


minoritetskulturer, om makt och maktlöshet. En annan fråga<br />

gäller olika kulturteoretiska beskrivningar om sådant som<br />

kan tänkas prägla en kultur, exempelvis kulturella symboler,<br />

tecken och koder.<br />

Heimbrock väljer för egen del ett fenomenologiskt kulturbegrepp,<br />

där kultur uppfattas i ett livsvärldsperspektiv. Det<br />

ställer i sin tur krav på förmåga att tolka tillvaron kontextuellt<br />

och går därmed längre än en hermeneutisk kulturförståelse.<br />

Det han eftersträvar är ett dubbelt kulturbegrepp som å<br />

ena sidan handlar om den värld som föreligger redan nu som<br />

ett tydbart ”meningsuniversum” för människor. Kultur innebär<br />

samtidigt, ur livsvärldsperspektiv, det konkreta rummet<br />

för erfarenhet som utgör den förrationellt givna resonansbottnen<br />

för nya möten med det ännu okända.<br />

Heimbrock ser religionen som en del i den multikulturella<br />

kontexten och att denna måste behandlas därefter i<br />

offentlighetens sekulära sammanhang. Uppgifterna för en i<br />

denna mening kulturteoretiskt grundad religionsundervisning<br />

blir därmed dels att hjälpa eleverna fram till en förmåga<br />

att tolka den religiösa symbolvärlden sådan den föreligger<br />

i dess mångtydighet och pluralitet, dels också att uppfatta<br />

och tyda den pågående förändringsprocessen, när det gäller<br />

religioner, livsåskådningar, livsstilar och normer. Ett samhälle<br />

med anspråk på att kalla sig humanistiskt borde, menar<br />

Heimbrock, inte kunna acceptera en undervisning som<br />

lämnar ifrån sig unga människor som religiösa analfabeter,<br />

eller med andra ord, människor utan förmåga att tyda tidens<br />

tecken.<br />

Religionsbegreppet måste vidgas är en annan viktig tes<br />

hos Heimbrock. Det är otillräckligt att definiera religionen<br />

utifrån de institutionella religionernas innehåll eller att se<br />

religionen som en funktion, vad den åstadkommer eller gör.<br />

Inte heller Geertz’ etnografiska teori om religionen som ett<br />

kulturellt relaterat symbolsystem är Heimbrock beredd att<br />

överta. I stället eftersträvar han en mycket vid form av, det<br />

han kallar ”levd religion”, som rymmer många vardagliga<br />

fenomen som vanligen inte beskrivs som specifikt religiösa.<br />

Det kan handla om erfarenheter av sådant som fascinationen<br />

inför naturens skönhet eller mänskliga möten där inlärda<br />

spelregler sprängs och mycket annat. Livsvärldsperspektivet<br />

vidgar religionsbegreppet utöver innehåll, funktion och<br />

symbolsystem till den omedelbara, förreflektiva erfarenheten<br />

av sådant som spränger vardagshorisonen.<br />

När detta väl har sagts kan Heimbrock ändå framhålla<br />

betydelsen av ”kunskap om” religionernas innehåll, symbolspråk<br />

och de kulturellt betingade symbolsystemen. Däremot<br />

håller han fast vid att det perspektiv som sammanfattas med<br />

begreppet ”levd religion” får bli huvudmotiv i religionsdidaktiken.<br />

Som grund för undervisningens ”kunskapsförmedling”<br />

måste läggas en religiös dimension som ger plats åt livet som<br />

helhet.<br />

OM ATT BLI HEMMA I MÅNGFALDEN<br />

Till sist några funderingar kring vad Heimbrocks tankar<br />

skulle kunna bidra med i vår svenska situation. Unna dig fri-<br />

heten att läsa det jag försökt återge med dina egna ”glasögon”<br />

och passa samtidigt på att fundera över hur din personliga<br />

pedagogiska approach ser ut.<br />

För min del känns det befriande att läsa om växelspelet<br />

mellan den stora och den lilla världen (Heimbrock använder<br />

själv inte det uttrycket) och idén om att den globala byn faktiskt<br />

flyttat in i den egna skolan och det enskilda klassrummet.<br />

Pluraliteten är ingen importvara. Den finns redan här<br />

– både som en oreflekterad självklarhet, inbyggd i väggarna<br />

och som föremål för reflektion.<br />

Det kan också vara på tiden att byta den nattståndna<br />

sekulariseringsmodellen mot insikten om en närvarande<br />

mångreligiositet – i dess många former. De senaste årens<br />

ofta dramatiska händelser har gjort det tydligt att religionen<br />

aldrig kan reduceras till en privatsak eller till något som kan<br />

beskrivas med distanserande faktakunskaper. Religionen – i<br />

dess många former – finns som en ofrånkomlig faktor på den<br />

offentliga arenan. Ett sekulärt samhälle och en likaså sekulär<br />

skola/religionsundervisning har en skyldighet att förse sina<br />

unga med redskap att tolka religiösa fenomen och dessutom<br />

bygga upp en förmåga och beredskap att forma respektfulla<br />

gemenskaper mitt i mångfalden.<br />

RUNE LARSSON<br />

Buddhism-nu<br />

En tidskrift om buddhismens lära<br />

Buddhism–nu är en fristående tidskrift för dem<br />

som är intresserade av buddhismens lära.<br />

Buddhism–nu har ett brett innehåll om vad<br />

buddhism är med fokus på hur läran kan tillämpas<br />

i vardagen. Innehållet utarbetas i nära samarbete<br />

med en bred redaktionsgrupp med representanter<br />

från de största traditionerna, där flera är aktiva i<br />

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, SBS.<br />

Hösterbjudande<br />

Om du prenumererar i år får du alla 4 nr för 2007<br />

samt årgång 2005, 4 nr för 250 kr<br />

– ordinarie pris för dessa 8 tidningar är 400 kr.<br />

(Så långt tidningslagret räcker.)<br />

Betala på plusgiro: 445 06 80-6<br />

eller bankgiro: 5210-4767<br />

Märk inbetalningen ”höstkampanj”.<br />

Gå gärna in på hemsidan www.buddhism-nu.se<br />

eller hör av dig om du vill veta mer:<br />

info@buddhism-nu.se eller tel. 0504-30011.<br />

Lisbeth Larsson (Red. och ansv. utg.)<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 19


NILS- ÅKE TIDMAN<br />

Ljus och mörker hos Carl von Linné<br />

Vi firar i år trehundaårsjubileum till minne av Carls von Linnés<br />

födelse i maj år 1707. Han föddes klockan 2 på natten<br />

mellan den 22 och 23 maj. Det är noga noterat av kärleksfullt<br />

väntande föräldrar, Nils och Christina Linnaeus. Carl<br />

var deras första barn och kom att överösas med kärlek och<br />

uppmärksamhet, så som ofta är fallet med första barnet.<br />

Varje ort och bygd i Sverige söker efter sin anknytning<br />

till den store, världskände botanikern: ”Linné övernattade<br />

här... Linné har beskrivit den här platsen i sin bok om...<br />

Linné hade en god vän som var kyrkoherde här...” etc. Och<br />

i Linnés fall är det särskilt lätt för alla att hitta anknytningspunkter.<br />

Han var ofta på resande fot och har beskrivit både<br />

Sveriges flora och Sveriges land och folk på sina resor från<br />

Lappland i norr till Skåne i söder. Med en poetisk och personlig<br />

stil med särskilt sinne för detaljer målar han vårt lands<br />

natur och kultur.<br />

Inte ens Sveriges gränser sätter stopp för Linnés iver att<br />

20 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Som så ofta är skolan med när och där det<br />

händer. Under Linnéåret har Skolprojektet<br />

Linné använt Linné för att i första hand lyfta<br />

naturvetenskapens betydelse för samhället<br />

i ett brett perspektiv. Nils-Åke Tideman,<br />

gymnasielärare och läroboksförfattare i<br />

Göteborg, visar i sin artikel på betydelsen<br />

av ett religiöst och existentiellt perspektiv<br />

för förståelsen av den aktuelle Linné.<br />

upptäcka och beskriva. Själv reser han ut i Europa och arbetar<br />

med en stor botanisk trädgård i Nederländerna på 1730talet,<br />

hans lärjungar ger sig ut på resor till andra världsdelar<br />

– Solander till Australien och Osbeck till Japan – och många<br />

av dem dör under sina strapatsrika uppdrag för den krävande<br />

lärofadern i Uppsala.<br />

PERSONLIG FROMHET<br />

Linné måste förstås med utgångspunkt i hans fromhet. I<br />

många moderna framställningar om Linné förbises detta.<br />

Det var inte en tvungen, konventionell kristen tro han hade.<br />

Istället framstår Carl von Linné som buren av sin tro, den är<br />

en viktig drivkraft i hans arbete. De utsagor som Linné har<br />

lämnat efter sig om sin personliga tro rör främst den första<br />

trosartikeln, tron på Gud som skapare. Att det har blivit så<br />

beror sannolikt på att Linnés arbete som naturforskare aktualiserade<br />

frågeställningar som hade med Gud som skaparen


att göra. Därav kan man dock inte dra slutsatsen att hans<br />

fromhet begränsades till första trosartikeln. Han uttrycker<br />

klart att han delar sin kyrkas tro. Sannolikt inräknar han då<br />

alla tre trons artiklar.<br />

Om Linnés ljusa fromhet och kristna tro finns många<br />

vittnesbörd. Han var så flitig att besöka gudstjänster, var han<br />

än befann sig, att till och med hans hund blev känd för sin<br />

kyrksamhet. Hans fromhet beskrivs som barnslig, förtröstansfull,<br />

glad och trohjärtad.<br />

I ett av de mest använda Linnécitaten beskriver Carl<br />

von Linné hur han i sitt forskande arbete följer Guds spår i<br />

naturen så att han kommer lika nära Gud som Mose gjorde<br />

vid Sinai berg och kan ”skåda Gud på ryggen”:<br />

Jag såg den oändlige, allvetande och allsmäktige Guden<br />

på ryggen och jag hisnade! Jag spårade efter hans fotsteg<br />

över naturens fält och märkte uti vartenda, även i dem jag<br />

näppeligen kunde skönja, en oändlig vishet och makt, en<br />

outrannsaklig fullkomlighet. Jag såg där huru alla Djur<br />

underhölls av växterna, växterna av jorden, jorden av<br />

jordklotet; huru jordklotet välvdes natt och dag kring Solen<br />

som gav liv; huru solen och planeter och fixstjärnor rullade<br />

liksom på en axel, till ett obegripligt antal och oändlig vidd,<br />

samt uppehölls av den obegripligt första rörelsen ALL-<br />

TINGS VARELSE, alla orsakers drivfjäder och styresman,<br />

denna världens Herre och Mästare. Vill man kalla honom<br />

ÖDE, så felar man intet, ty allting hänger på hans finger;<br />

vill man kalla honom Natur, så felar man ock icke, ty av<br />

honom är allting kommet; vill man kalla honom FÖRSYN,<br />

säger man ock rätt, ty efter hans vink och vilja går allt.<br />

Det är en mäktig trosbekännelse om tron på den första<br />

av trons artiklar, på Gud som alltings skapare. Mellan<br />

raderna anar man också att Linné långt före<br />

sin tid har insett vad ekologi är, sambandet och<br />

beroendet mellan allt i naturen.<br />

På ett annat ställe säger han att ”Gud har<br />

låtit honom få koxa in i Guds hemliga rådskammare”.<br />

Ett latinskt citat som ofta återkommer hos Linné<br />

är Maxime in minimis. Det betyder att det största möter<br />

man i de minsta tingen.<br />

Linné menade att skapelsens djur och växtliv kunde te<br />

sig motsägelsefullt och splittrat, men om man kom nära och<br />

studerade detaljerna kunde man se hur allt samverkade i en<br />

djup harmoni.<br />

ALLT SAMVERKAR TILL DET BÄSTA<br />

Linnés natursyn präglas av tanken att allt i naturen har en<br />

final, i förväg bestämd uppgift att fylla och att hela naturen<br />

samverkar till det bästa. Han är starkt påverkad av sin tids<br />

modefilosofi den s.k. fysikoteologin. Naturens påstådda<br />

inre harmoni blir enligt fysikoteologin ett gudsbevis. Gärna<br />

fördjupar man sig i detaljer och följer Linnés devis: maxime<br />

in minimis – det största visar sig i de minsta tingen. Alltings<br />

nytta och samverkan vittnar enligt denna naturuppfattning<br />

om konstruktören, skaparen, Gud. Ur fysikoteologins<br />

betoning av hur allt i naturen är ömsesidigt beroende av<br />

vartannat växte Linnés för-ekologiska tänkande fram. På så<br />

sätt kom hans teologiska ståndpunkt att påverka hans naturvetenskapliga<br />

tänkande på ett fruktbart sätt.<br />

Carl von Linné var verksam under frihetstiden, då ett<br />

svenskt partiväsende tog sin början och parlamentarismen<br />

låg i vaggan och gav ifrån sig sina första livstecken, innan de<br />

kvävdes när Gustaf III genomförde sin statskupp år 1772.<br />

Linné tillhörde hattpartiet och omhuldade dess merkantilism<br />

och strävan att finna värdefulla produkter i landet som<br />

kunde säljas på export. De många landskapsresorna som<br />

Linné företog hade som ett viktigt uppdrag att uppspåra dittills<br />

okända rikedomar i den svenska naturen. En samhällsanda<br />

med betoning av det nyttiga påverkade alltså Linné<br />

i hög grad. Däremot hade han svårt att fördra 1700-talets<br />

svaghet för elegans och yta. Hovlivets pudrade intriganta<br />

värld fann han motbjudande. Gång på gång betonar han att<br />

mode inte alls intresserar honom. Enligt hans mening är det<br />

mannen som gör kläderna och inte kläderna som gör mannen.<br />

DET LJUSA<br />

Ofta framställs Linné som en alltigenom ljus personlighet,<br />

färgad av upplysningstidens optimistiska tro på människans<br />

förmåga att förstå och förändra sin verklighet. Men det fanns<br />

både ljus och mörker i Linnés livsuppfattning. Den som gett<br />

en mer nyanserad bild av Linné är Växjöbiskopen Elis Malmeström,<br />

som var en av vårt lands främsta Linnékännare.<br />

Redan 1926 kom det arbete om Linnés religiösa åskådning<br />

där Malmeström lyfter fram både ljust och mörkt.<br />

Det ljusa hos Carl von Linné är hans förtjusning i naturen<br />

som Guds verk: Här möter vi en entusiastisk och ivrig<br />

person som arbetar från tidiga morgonen, ofta uppstigning<br />

klockan 3, till sena natten i Floras äng. När han beskriver<br />

Guds natur är det med ord som: häpna, hisna, gripas av,<br />

beundra. Naturen är: obeskrivlig, oförliknelig, härlig, underbar,<br />

väldig, mäktig, makalös och förunderlig.<br />

Likaså framstår Linnés uppväxt i Småländska Råshult<br />

och Stenbrohult som synnerligen harmonisk. ”Min ljuvliga<br />

natale” som han med sin karaktäristiska blandning av latin<br />

och svenska uttryckte det. Det är far Nils Linnaeus stora<br />

intresse för växter och trädgårdsarrangemang som sonen Carl<br />

pedagogiskt och kärleksfullt fostras in i. Ja, Linné kommer<br />

att betrakta hela sitt livsverk som ett fullföljande av faderns<br />

intentioner. I prästhemmet leds han också in i en varm<br />

reformatorisk tro med mycket bibelläsning och kvällsandakt<br />

med Arndts Sanna Christendom, den tidens storsäljare bland<br />

postillor.<br />

Som skolpojke och gymnasist i Växjö och senare som<br />

student i Lund och Uppsala har Linné den sällsamma turen<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 21


att viktiga personer genom tillfälligheter blir uppmärksammade<br />

på honom och verkligen ser honom, förstår hans<br />

begåvning och ger honom sitt stöd. Det ljusnar alltmer i<br />

hans liv. Föräldrarnas plan var att Carl skulle bli präst liksom<br />

sina förfäder, men han hade vare sig håg eller lämplighet<br />

för den sysslan. Så får det bli läkare istället, ett på den tiden<br />

sämre ansett och lägre betalt yrke än prästens. Med en anakronism<br />

kan man säga att pappa Nils blev kallad till utvecklingssamtal<br />

vid trivialskolan i Växjö. Den unge Carl skolkar<br />

för att ge sig ut på vandringar i naturen och lärarna är av den<br />

bestämda uppfattningen att böcker är inte något för honom.<br />

Istället bör föräldrarna överväga ett lämpligt hantverksyrke<br />

för sin son. Det dröjer flera månader innan Nils vågar yppa<br />

något om detta möte och samtal för mamma Christina. Visst<br />

blir föräldrarna först besvikna men ganska snart förstår även<br />

de att sonen Carl har begåvning för något annat, och de ger<br />

honom sitt fulla stöd. I Växjö är det läraren Johan Rothman<br />

som ser Carls begåvning och intresse och leder honom in i<br />

botaniken. Botaniken var medicinens då främsta hjälpvetenskap.<br />

En läkares utbildning bestod till stor del i botanik.<br />

När Linné kommer som student till Lund 1727 får<br />

han tag i ett vindsrum hos läkaren och professorn Kilian<br />

Stobaeus. En kamrat har tillgång till Stobaeus bibliotek och<br />

lånar ut böcker till Linné, som sitter uppe på nätterna och<br />

läser. En släkting till Stobaeus får se att det lyser på nätterna<br />

hos studenten Linné. Man misstänker att han har glömt sitt<br />

ljus brinnande. Det innebär risk för eldsvåda! Kilian Stobaeus<br />

rusar upp till Linné och får se den unge studenten sitta<br />

läsande i en av hans böcker. Stobaeus förstår att den unge<br />

mannen har ett brinnande intresse för botanik. Linné får nu<br />

omedelbart tillgång till Stobaeus stora bibliotek.<br />

När Linne ett par år senare kommer till Uppsala är det<br />

domprosten Celsius som ser honom och ger honom möjligheter<br />

att utvecklas som botaniker. Rörande är berättelsen om<br />

hur Celsius upptäcker den utfattige Linné i en kritisk stund.<br />

Linné skriver själv om detta i en av sina fem självbiografier<br />

– han var en stolt och självmedveten man: Sommaren 1729<br />

var Carl så fattig att han inte hade råd att sula om sina skor.<br />

Han fick gå på ena foten utan sula, med enbart ovanläder. I<br />

Botaniska trädgården i Uppsala, när Linné satt och beskrev<br />

en blomma för en vän, råkade Celsius höra samtalet och fick<br />

på så sätt upp ögonen för den unge Linnés begåvning:<br />

Han märkte nogsamt denna ynglingens fattigdom, ty offererar<br />

han honom logement i sitt hus och frit rum wid sit bord,<br />

frij tillgång i sitt Biblioteque...<br />

Då tackade Carl Gud, som så nådigt givit honom en Stobaeus<br />

här i Upsala.<br />

Man får förmoda att Celsius även betalade sulningen av<br />

Linnés skor.<br />

DET MÖRKA<br />

Men ett mörkare stråk smyger sig in i Carl von Linnés liv när<br />

han närmar sig medelåldern. Han hade stora framgångar och<br />

all anledning att vara stolt över vad han hade åstadkommit.<br />

Men Linné hade en akilleshäl i sin personlighet, en känslig<br />

22 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

punkt. Kritik visste han inte hur han skulle ta. Han tog illa<br />

vid sig för småsaker och kunde ligga sömnlös för att någon<br />

hade uttryckt kritiska tankar om hans arbete.<br />

En mindre kris inträffade redan 1734 då Linné var 27<br />

år och mycket uppskattad universitetslärare i Uppsala. Man<br />

beräknar att av universitetets omkring 500 studenter deltog<br />

300 vid Linnés föreläsningar och exkursioner. – Tala om<br />

framgång! Han var en skicklig talare som med sin lågmälda<br />

men intensiva röst med småländsk brytning trollband sina<br />

åhörare. ”Man blev mera rörd än av den vältaligaste predikan”,<br />

har en samtida åhörare vittnat om. Ändå blir Linné<br />

alldeles satt ur balans när hans kollega Nils Rosén ifrågasätter<br />

Linnés kompetens och rätt att vara universitetslärare. Han<br />

förmår inte alls försvara sig fast han känner en stark vilja<br />

att hämnas och ge igen, han närde till och med våldsamma<br />

planer i sina drömmar. Men till slut kastar han om rodret<br />

helt och bestämmer sig för att inte svara sin kritiker utan låta<br />

hämnden bli Guds.<br />

Alt gick olyckligt för mig, då jag ärnade hämnas, men<br />

ändrade och lämnade alt i Guds händer. Sedan gick allt<br />

lyckeligt.<br />

Det kan ju verka fromt och klokt. Men konflikterna och<br />

hämndbegäret kom att börja leva sitt eget liv i Linnés<br />

undermedvetna och senare i hans liv skulle det lämna en<br />

mörk skörd. Den förkvävda revanschlusten blev en surdeg<br />

som långt senare skulle jäsa över alla bräddar och förmörka<br />

Linnés inre.<br />

Året 1748 blev ett riktigt svårt år för Linné. Han var nu<br />

41 år. Kanske var det hans fyrtioårskris. Han upplevde att<br />

hans arbete ifrågasattes av flera välkända botanister både i<br />

Sverige och utomlands. Sitt löfte trogen gick han inte i svaromål.<br />

Men han blev dystrare och mer nedstämd. Han skriver i<br />

ett brev:<br />

Detta har brutit all min håg, hädanefter skall jag sova till<br />

kl 8, jag skall icke vidare stiga upp kl 3. Species plantarum...<br />

skall jag aldrig giva ut utan den skall brännas om<br />

inte Gud eller en människa straffar honom [han syftar då<br />

på en av sina kritiker], så som han gent emot mig har gjort<br />

sig förtjent.<br />

Tankar på att själv ge igen och hämnas har han en gång för<br />

alla lämnat, men han kräver istället att Guds rättvisa ska visa<br />

sig här och nu. Ur den här oförmågan att gå i svaromål och<br />

den starka önskan om hämnd mot fiender föds Linnés nemesisspekulationer.<br />

Det är en mörk och egendomlig verksamhet<br />

som han ägnar sig åt lite vid sidan av sina andra uppgifter<br />

under nästan tre decennier, från ca 1750 till sin död i januari<br />

1778. Egentligen är det en visdomsbok som han skriver till<br />

sin son. ”Många år hava lärt mig det jag lämnar dig”, kan<br />

man läsa i inledningen till Nemesis Divina. Linné gav själv<br />

aldrig ut denna samling berättelser. Först efter hans död hittades<br />

dessa anteckningar på avvägar hos en lektor i Kalmar.<br />

Den första utgåvan kom 1844.<br />

Linné ville kartlägga Guds moraliska lagar på samma


sätt som han hade kartlagt och ordnat växtriket men nu<br />

handlade det om nemesis divina, den gudomliga straffdomen,<br />

hämnden som visar sig redan här i livet genom att<br />

den orättfärdige drabbades av hämnd. Därför började han<br />

samla på egendomliga berättelser om människor som begått<br />

olika felsteg och som sedan drabbats av Guds straff ganska<br />

så omedelbart. Det är som om hans eget revanschbegär efter<br />

angrepp från vetenskapliga motståndare jäser upp och pyser<br />

ut åt helt annat håll.<br />

Sin son och eftervärlden uppmanar han:<br />

”Innocue vivito, numen adest!”<br />

[Lev oförvitligt, Gud ser dig!]<br />

”Lycklig den som andras faror gör försiktig!”<br />

”Tro ingen i världen; i morgon är han din fiende.”<br />

Nemesisberättelserna kan handla om en egoistisk bonde som<br />

får sitt straff:<br />

Jacob i Såanäs i Stenbrohult socken i Småland (Linnés<br />

hembygd) lefde illa med sin hustru. Då hon på isen skulle<br />

gå om julhelgen till kyrkian, faller hon neder genom isen,<br />

håller sig länge, 1/4 timma, med händren i isbrädden,<br />

ropar om hielp. Mannen står wid stranden, ty det skedde<br />

strax wid gården, och säger sig ej våga sig ut på isen, ty han<br />

mister henne gierna. Hon drunknar. 5 åhr därefter begynna<br />

fingrarne på Jacob att rutna, med hwilka han kunnat<br />

hielpa sin hustru, och bortrutna på bägge händerne, hwar<br />

af han ock dog.<br />

Linné var starkt präglad av den folktro om varsel och<br />

ond bråd död som ovanligt länge levde kvar i hans<br />

hembygder. Otrohet som straffar sig är ett kärt tema i<br />

nemesisanteckningarna som återkommer ofta, liksom<br />

skildringar av hur personer fått förnäma tjänster och uppdrag<br />

på falska grunder – och därför drabbas av nesliga straff.<br />

Berättelserna i Nemesis Divina är inte utan komiska<br />

poänger. En husmor skäller ut sin piga för att pigan har<br />

tappat en skål när hon gick i en trappa. Husmoderns<br />

utskällning var alldeles för hård för något som<br />

kunde drabba vem som helst, att snubbla i en<br />

trappa. Därför snubblar husmodern själv strax<br />

därefter i samma trappa och bryter benet.<br />

Nemesis.<br />

Linnés livssyn mörknar alltmer med<br />

tilltagande ålder och sjukdom. 1767 skriver<br />

han i ett brev till vännen Abraham Bäck:<br />

Döden är naturens bästa läkemedel; den botar sjukdomar,<br />

den afvärjer elände, den borttager smärtor; den<br />

försätter oss åter i det lugn, hvari vi lågo, förrän vi föddes.<br />

Alla olyckliga skulle fått förbliva lyckliga, om döden kommit<br />

förr. Ingen är lycklig före sin död.<br />

Det är en deprimerad och olycklig man som har skrivit det<br />

här brevet, många år bort från det lyckliga barnet som grävde<br />

i pappas trädgård.<br />

NILS- ÅKE TIDMAN<br />

AT T LÄRA OM, AV OCH FÖR LIVET 4:07 | 23


Multireligiösa<br />

Almanackan 2008<br />

ÅRETS VIKTIGASTE HÖGTIDSDAGAR INOM SEX RELIGIONER<br />

När vill hinduer och judar ha ledigt från skolan eller jobbet?<br />

När är det dags att önska Glad Eid eller God Jul?<br />

Hur många gånger kan man fira nyår på ett år?<br />

Multireligiösa almanackan är en unik väggalmanacka som innehåller ett omfattande faktamaterial<br />

om sex världsreligioner i dagens Sverige.<br />

Här hittar du de viktigaste högtiderna inom islam, buddhism, kristendom, sikhism, judendom<br />

och hinduism. Du får också veta hur och varför de olika högtiderna firas samt lära dig mer om<br />

de olika religionerna. Almanackan tar även upp en rad olika nyårsfiranden som persiskt,<br />

kinesiskt och tibetanskt nyår.<br />

Almanackan är ett bra redskap för dig som vill lära dig mer om olika religioner och hur de<br />

påverkar såväl vardag som fest för många människor i Sverige.<br />

Beställ almanackan genom att ringa 08-727 17 05 eller gå in på vår hemsida www.sensus.se/butik<br />

och fyll i ett beställningsformulär. Pris 100 kronor, rabatt vid beställning av fler än 10. Porto och<br />

expeditionsavgift tillkommer. Uppge annonskod 100 vid beställning. Almanackan levereras i mitten<br />

av december.<br />

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, kurser, utbildningar och kultur över hela landet.<br />

Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. www.sensus.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!