15.09.2013 Views

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÅSA SÖDERSTRÖM<br />

Den ”värdefulla” skolan?<br />

Att lärande inom religionskunskapsämnets fält är kontinuerligt pågående och<br />

oavgränsningsbart framstår som tydligt i den studie av elevers ansvar för skolarbetet<br />

som Åsa Söderström, universitetslektor i pedagogik vid Karlstads universitet,<br />

genomfört. De ungas fortgående aktiviteter för att förstå och skapa mening<br />

i skolarbetet kan ses som en del av deras pågående livstolkningsprocess. Tillsammans<br />

förhandlar de unga en förståelse av centrala livsdimensioner som gemenskap,<br />

ansvar, solidaritet och frihet.<br />

10 | RELIGION & LIVSFRÅGOR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!