15.09.2013 Views

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NILS- ÅKE TIDMAN<br />

Ljus och mörker hos Carl von Linné<br />

Vi firar i år trehundaårsjubileum till minne av Carls von Linnés<br />

födelse i maj år 1707. Han föddes klockan 2 på natten<br />

mellan den 22 och 23 maj. Det är noga noterat av kärleksfullt<br />

väntande föräldrar, Nils och Christina Linnaeus. Carl<br />

var deras första barn och kom att överösas med kärlek och<br />

uppmärksamhet, så som ofta är fallet med första barnet.<br />

Varje ort och bygd i Sverige söker efter sin anknytning<br />

till den store, världskände botanikern: ”Linné övernattade<br />

här... Linné har beskrivit den här platsen i sin bok om...<br />

Linné hade en god vän som var kyrkoherde här...” etc. Och<br />

i Linnés fall är det särskilt lätt för alla att hitta anknytningspunkter.<br />

Han var ofta på resande fot och har beskrivit både<br />

Sveriges flora och Sveriges land och folk på sina resor från<br />

Lappland i norr till Skåne i söder. Med en poetisk och personlig<br />

stil med särskilt sinne för detaljer målar han vårt lands<br />

natur och kultur.<br />

Inte ens Sveriges gränser sätter stopp för Linnés iver att<br />

20 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Som så ofta är skolan med när och där det<br />

händer. Under Linnéåret har Skolprojektet<br />

Linné använt Linné för att i första hand lyfta<br />

naturvetenskapens betydelse för samhället<br />

i ett brett perspektiv. Nils-Åke Tideman,<br />

gymnasielärare och läroboksförfattare i<br />

Göteborg, visar i sin artikel på betydelsen<br />

av ett religiöst och existentiellt perspektiv<br />

för förståelsen av den aktuelle Linné.<br />

upptäcka och beskriva. Själv reser han ut i Europa och arbetar<br />

med en stor botanisk trädgård i Nederländerna på 1730talet,<br />

hans lärjungar ger sig ut på resor till andra världsdelar<br />

– Solander till Australien och Osbeck till Japan – och många<br />

av dem dör under sina strapatsrika uppdrag för den krävande<br />

lärofadern i Uppsala.<br />

PERSONLIG FROMHET<br />

Linné måste förstås med utgångspunkt i hans fromhet. I<br />

många moderna framställningar om Linné förbises detta.<br />

Det var inte en tvungen, konventionell kristen tro han hade.<br />

Istället framstår Carl von Linné som buren av sin tro, den är<br />

en viktig drivkraft i hans arbete. De utsagor som Linné har<br />

lämnat efter sig om sin personliga tro rör främst den första<br />

trosartikeln, tron på Gud som skapare. Att det har blivit så<br />

beror sannolikt på att Linnés arbete som naturforskare aktualiserade<br />

frågeställningar som hade med Gud som skaparen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!