Pakistan - Mänskliga rättigheter

manskligarattigheter.se

Pakistan - Mänskliga rättigheter

Det finns många rapporter som visar att arresterade personer utsätts för tortyr.

Pakistanska myndigheter har gjort försök att ställa de ansvariga poliserna till

svars men i realiteten fälls sällan dessa personer för sina brott. Tortyr används

också i många fall i samband med godtyckliga frihetsberövanden. Några av de

höga jurister som arresterades i samband med undantagstillståndet har sagt sig

varit utsatta för psykisk och fysisk tortyr.

Pakistans ekonomiska utveckling har varit fortsatt god. Trots detta lever 24

procent av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen och över

hälften av landets befolkning befinner sig strax över fattigdomsgränsen. Endast

hälften av landets vuxna befolkning kan läsa. Av kvinnorna är 35 procent

läskunniga. Många sociala faktorer är eftersatta och Pakistan befann sig år 2006

på plats 134 av 177 i FN:s index för mänsklig utveckling (Human Development

Index).

En majoritet av Pakistans befolkning utsätts för diskriminering. Kvinnor får

ofta inte tillgång till utbildning och gifts bort vid tidig ålder. I en del av de mer

konservativa områdena i landet hindras kvinnor från att utnyttja sina politiska

rättigheter. Barnarbete är vanligt förekommande. Det är förbjudet för barn

under 14 år att arbeta men lagen har sällan lett till åtal och påföljden för brott

mot lagen är endast böter. Av de religiösa minoriteterna i landet är ahmadiyas

de mest utsatta då de betraktas som avfällingar från islam. Kristna pakistanier

diskrimineras ofta på arbetsmarknaden och lever ofta under svåra förhållanden.

Trots att ett informellt kastsystem existerar saknar Pakistan lagstiftning för att

motverka diskriminering på basis av kast eller social status.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om

mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

Pakistan har fortfarande inte ratificerat flera av FN:s centrala konventioner om

de mänskliga rättigheterna.

− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt de

fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.

Pakistan har inte ratificerat eller undertecknat konventionen, men enligt

uppgift från Pakistans utrikesministerium har beslut tagits att ratificera

den.

− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).

Pakistan har undertecknat, men inte ratificerat, konventionen. Enligt

uppgift från Pakistans utrikesministerium har beslut tagits att ratificera

också denna konvention.

− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).

Pakistan har ratificerat konventionen.

− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot

2

More magazines by this user
Similar magazines