Rörledningar inom industrin - STF Ingenjörsutbildning AB

stf.se

Rörledningar inom industrin - STF Ingenjörsutbildning AB

STF KOMPETENSINFO NR 198/2008

I N D U S T R I T E K N I K

E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F

Rörledningar

inom industrin

Göteborg 20-24 oktober 2008

Kursen vänder sig till

Projektledare, plats- och arbetschefer, konstruktörer, beräkningsingenjörer, konsulter samt verkstads-, montageledare-,

drift- och underhållsingenjörer som arbetar med rörledningar inom process och kraftindustrin samt inom

kommunala anläggningar och fjärrvärme.

Kursens syfte

Efter genomgången kurs skall deltagarna

ha möjlighet att tillämpa de föreskrifter, normer och standarder som gäller för rörledningar.

ha möjlighet att använda rätt dimensioneringsmetod samt välja material för olika typer av medier och utföra

hållfasthetsberäkningar.

ha möjlighet att bedöma de faktorer som påverkar anläggningens totalkostnad såsom materialval, dimensionsval

och monteringsteknik.

kunna genomföra ett rörprojekt

STF IN GEN JÖRS UT BILD NING AB WWW.STF.SE

Din partner för livslångt lärande


Rörledningar inom industrin

Riktigt planerade och dimensionerade rörssystem

utgör en förutsättning för en god funktion hos de

flesta industrianläggningar. De kunskaper som flertalet

tekniker inhämtat under sin grundutbildning visar sig

vara otillräckliga, även om de inkluderat teoretisk kännedom

om exempelvis hållfasthetsproblem.

Vid projektering, tillverkning och montage av rörledningar

gäller AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar,

för såväl heta som aggressiva medier. AFS 1999:4

grundar sig på det europeiska tryckkärlsdirektivet

(PED) 97/23/EC. Fr o m 1 januari 2006 gäller även

AFS 2005:2 vid tillverkning av vissa rörledningar. Såväl

kons¬truktion som montagearbete styrs i hög grad

av dessa föreskrifter och anvisningar, vilka förändras

i takt med den tekniska utvecklingen. Kursen berör

även kortfattat de krav som ställs på brukaren av en

processanläggning om bland annat drift- och personsäkerhet

enligt reglerna i AFS 2002:1. En successiv anpassning

av respektive EU-harmoniserade standarder

till datortekniken möjliggör snabbare och säkrare metoder

för lösning av avancerade hållfasthetsproblem.

Den moderna montagetekniken med långt driven

förtillverkning och bl a alternativa tillverkningsmetoder

ger möjlighet till en god anpassning till in¬dustrins

krav på såväl teknisk kvalitet som korta montagetider.

Materialvalet har för de flesta system en avgörande

betydelse för deras funktion och livslängd.

Medverkande

Göran Bennarsten, civilingenjör, ÅF-Engineering AB,

Göteborg

Bo Heed, konsult inom området tryckbärande anordningar,

PEA-Service, Solna

Per Haegermark, ingenjör, Specma AB, Göteborg

Jan-Åke Gustafson, rörkonsult, Karlstad., Göteborg

Bengt Gustavsson, besiktningsingenjör, Inspecta AB,

Mölndal

Jan Johansson, VD, JNN Contracting AB, Kållekärr

Bengt Medbo, civilingenjör, Westerfors & Medbo

Ingenjörsbyrå AB, Göteborg

Lasse Pedersen, civilingenjör, Process Plant Technology,

Schweiz

Dag 1

09.30 Registrering och kaffe

09.45-13.00 Bestämmelser för tryckkärl och

rörledningar

Bo Heed

13.00-14.00 Lunch

Arbetsmiljölagens krav

AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar

AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare,

rörledningar och anläggningar

Anvisning kontra standarder

Fjärrvärmesystem

14.00-17.30 Riskanalys enligt AFS 1999:4

och AFS 2005:2

Jan Johansson

• Grunder för riskanalys

• Riskanalysmodeller

• Tillämpningsfall - Grupparbete

• Genomgång av grupparbete

(Kaffe 15.00)

17.30 Middag

Dag 2


08.30-09.30 Introduktion till beräkningsdelen

Göran Bennarsten, Lasse Pedersen

09.30-10.00 Kaffe

10.00-11.30 Flödesdimensionering av rörledningar

Göran Bennarsten, Lasse Pedersen

11.30-14.30 Grundläggande hållfasthetslära och

materialval

Göran Bennarsten, Lasse Pedersen


12.30-13.30 Lunch

Grundläggande hållfasthetslära

Materiallära

Material och användningsområde

Material enligt SS-EN 13480

Jämförelse mellan svenska och utländska material

14.30-18.00 Hållfasthetsberäkningar av

rörkomponenter enligt

SS-EN 13480

Göran Bennarsten, Lasse Pedersen

• Beräkningsförutsättningar

• – Komponenter – Rakrör – Böj – Kona –

T-stycke – Fläns – Egna övningar


Beräkning av rör och rördelar för inre och yttre

tryck (vakuum).

(Kaffe 15.30)

18.00 Middag


PROGRAM

Dag 3

08.30-15.30 Hållfasthetsberäkningar av

rörkomponenter enligt

SS-EN 13480 (forts)

Göran Bennarsten, Lasse Pedersen

(Lunch 12.30-13.30)

(Kaffe 10.00 & 15.30)

16.00-18.00 Spänningsanalys av

rörledningssystem

Göran Bennarsten, Lasse PedersenBeräkningsförutsättningar – system

Beräkning av krafter och

momentExpansionslement

(kompensatorer)

Rörkonstruktion

Utmattning

Dynamiska laster

Utvärdering och genomgång av program

Autopipe – Caesar II

Caepipe – Pipestress

Upphängning av rörledningar

Jämförelse mellan andra nationella

normer

Fallstudier

(Kaffe 15.30)

18.00 Middag

Dag 4

08.30-09.30 Beräkningsexempel

Bengt Medbo

• Caepipe

09.45-12.00 Spänningsanalys av

rörledningssystem (forts)

Göran Bennarsten, Lasse Pedersen

12.00-13.00 Lunch

(Kaffe 09.30)

13.00-15.00 Plan- och flänspackningar

Per Haegermark

• Packningsekonomi

• Kraftpåverkan på planpackningar

• Krav på planpackningar

• De vanligaste flänstyperna

• De vanligaste materialen

15.00-15.30 Kaffe


15.30-18.30 Praktikfall

Jan Johansson, Bengt Gustavsson, Jan-Åke

Gustafson


Praktikfall - Uppförande av en

pannanläggning

Beskrivning av projektet

Scenariot i revyform

Grupparbete

Genomgång

Dag 5

08:00 - 12:00 Genomförande av

industrirörprojekt

Jan Johansson

12.00-12.45 Lunch

Projektets faser

Projektadministration

Författningskrav

Standarder och normer

Riskutredning

Förprojektering - Processdesign

Detaljprojektering

Tidplanering och styrning

Kostnadskalkyl och styrning

Kalkylmeteoder för rörentreprenad

Upphandlingsbestämmelser

Upphandling av rörentreprenad

Slutkontroll av entreprenadarbeten

Slutdokumentation

Utbildning av drifts och uh-personal

Drifttagning

(Kaffe 09.00-09.30)

12.45-15.30 Tillverkning och användning av

rörsystem

Jan Johansson, Jan-Åke Gustafson,

Bengt Gustavsson

Tillverkning

Bengt Gustavsson

Montage

Jan-Åke Gustafson

Kontroll och besiktning

Bengt Gustavsson

Riskbedömning och fortlöpande

tillsyn enligt AFS 2002:1

Jan Johansson
Författningskrav

Tillsynsobjekt

Tillsynsprogram

Sammanfattning

(Kaffe 14.30)

15.30-16.00 Frågestund

16.00 Kursen slut

Deltagarnas i förväg inlämnade

frågor besvaras


FAX 08-23 55 00

Rörledningar inom industrin

Kursledning

Margareta af Sandeberg, 08-586 386 26,

margareta.afsandeberg@stf.se

Plats

Scandic Hotel Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg.

031-751 53 00.

Kursavgift

28 500 kr inkl dokumentation. Internatkostnaden är 7 430 kr.

1 200 kr tillkommer för rum kvällen före kurs. Deltagare som ej

bor på hotellet debiteras måltidskostnader 2 630 kr.

Moms tillkommer.

Anmälan

görs på anmälningskortet intill på fax 08-23 55 00 eller på telefon

08-586 386 26. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan

inkommer. Förhandsanmäl dig gärna för att vara säker på att få en

plats – deltagarantalet är begränsat.

Betalningsvillkor

Kursavgift faktureras före kursstart.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Ja tack, jag anmäler mig till kursen

Rörledningar inom industrin

Göteborg 20-24 oktober 2008 (Nr 105600:51)

Hotellreservation Ankomst ...../..... Avresa ...../.....

Förnamn ______________________________________________________ Efternamn ______________________________________________

Företagsnamn __________________________________________________ Befattning _______________________________________________

Adress _______________________________________________________ Avd __________________________Org nr ____________________

Postnummer ___________________________________________________ Ort ___________________________________________________

Telefon (dir) ___________________________________________________ Telefon (vx) _____________________________________________

Mobil nr _______________________________________________________ E-post _________________________________________________

Order-/Inköpsnr ______________________________________________________________________________Fax _______________________

Faktureringsadress (om annan än ovan) _____________________________________________________________________________________

S T F I N G E N J Ö R S U T B I L D N I N G A B I N D U S T R I T E K N I K

K U N G S B RO P L A N 3 A B O X 1 0 8 0 1 0 1 3 9 S T O C K H O L M T E L E F O N 0 8 - 5 8 6 3 8 6 0 0 F A X 0 8 - 2 3 5 5 0 0

W W W . S T F . S E

Förhinder/Avbokning

Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50 % av

kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100 %

av kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart. Överlåt

gärna din plats till en kollega.

Force Majeure

STF är inte ansvarigt för skada som är hänförlig till Force Majeure,

vari även inräknas om en kurs inställs p g a lärares sjukdom

(enligt vad som närmare framgår av STFs hemsida, www.stf.se).

Medlem i Sveriges Ingenjörer?

Anmäl dig till STF Kompetensbonus på www.stf.se

Sänd mer information om STFs kurser

inom:

Konstruktion och

produktutveckling

Drift och underhåll

Produktionsteknik

Kemiteknik

Anmäl Dig gärna på

www.stf.se/ind

Nej tack, men jag skulle vilja göra en adressändring

Jag önskar info från STF via e-post!

Kvalitet, miljö, arbetsmiljö

El och energi

Informationsteknologi

Bygg och fastighet

Verksamhetsutveckling

STF Kompetensinfo ges ut av STF Ingenjörsutbildning AB. Ansvarig utgivare: Christina Truuberg

More magazines by this user
Similar magazines