16.09.2013 Views

forslag-nr-1 - Tuvehus2.se

forslag-nr-1 - Tuvehus2.se

forslag-nr-1 - Tuvehus2.se

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Välkomna!

Badrumsrenovering med stambyte mm

Riksbyggens bostadsrättsförening Tuvehus nr 2

17;e november 2011

Sidan 1


Dagens agenda

Ordförande inleder – vad är det vi röstar på och vad innebär det?

Syftet med dagens möte – rösta

Vad har hänt i projektet sen förra informationsmötet?

Styrelsens förslag

Vad gäller för röstningen?

Presentation av styrelsens förslag

Vad kommer det att kosta?

Finns bidrag att få?

Var befinner vi oss i processen?

Möjlig tidplan

Frågestund

Ordförande avslutar mötet

Sidan 2


Vad har hänt i projektet sen förra mötet?

Husen är uppförda 1959, 66 lgh, 4RoK på 84 m 2 , badrummen renoverades i slutet av 80-talet.

Sedan 2006 har styrelsen meddelat via årsredovisningar och annan information att boende ej bör

renovera badrum då någon form av stambyte närmar sig.

Styrelsen startade 2009 en grundlig utredning för att fastställa fastighetens status.

Provtagningar, undersökningar på plats, studerat ritningsunderlaget och felfrekvens.

Intervjuer, inventering och möten med fastighetsskötare och styrelse.

Utredningen presenterades på årsstämman 2010-11-30. Stämman gav styrelsen i uppdrag att projektera

vidare.

Efter beslut på stämman gjordes avgränsningar i projektets omfattning, extrarum, ventilation etc.

slopades.

Projektering tillsammans med styrelsen.

Ny samlingsledning utanför husen beslutades pga. markrörelser, infästningar och framtida åtkomlighet.

Styrelsens förslag sammanfattas i visningsbadrum och WC som visats ca fyra veckor.

Sidan 3


Alla hus åldras inte med värdighet

T e k n i s k l i v s l ä n g d

Tak, 20-40 år

Fasader, 20-40 år

Plastmattor, 15-20 år

Värmerör, 40-80 år

Avlopp, 30-40 år

Tappvattenrör, 30-40 år

Kakel, 20-40 år

Toalett och badkar, 20-30 år

A och O

Underhåll

och

renovera i

rätt tid och

i rätt

ordningsföljd


Styrelsens förslag:

Sidan 5

Att stämman beslutar om att utföra stambyte och

badrumsrenovering, elarbeten samt markarbeten

för nya avloppsrör mm i enlighet med styrelsens

förslag som presenterades på informationsmötet

2011-11-03 och idag på extrastämman 2011-11-17.

Att stämman beslutar om att

bostadsrättsföreningen får genomföra

underhållsåtgärderna med anledning av

ovanstående arbeten som bostadsrättsinnehavaren

ansvarar för.


Vad gäller för röstningen?

2 /3 av de röstberättigade närvarande på extrastämman ska rösta ”JA”.

Hyresnämnden ska lämna sitt godkännande till renoveringen.

Den som röstar ”NEJ” till renoveringen på stämman kommer att kallas till

Hyresnämnden i Göteborg.

Hyresnämnden gör den slutliga bedömningen utifrån utredningen om

badrumsrenoveringen måste utföras eller ej.

Sidan 6


Ny golvbrunn, ny placering.

Styrelsens förslag i badrummet:

B a d r u m

Nytt tätskikt och ny fukttålig väggskiva.

Nytt kakel och klinker, enligt visningsbadrummet.

Vikbara duschväggar eller badkar som kostnadsfritt val.

Ny WC-stol och ny tvättställskommod.

Ny radiator.

Förberedelse för TM och TT.

Nytt badrumsskåp med eluttag.

Strömbrytare med styrning av ny paxfläkt.

Krokar och beslag enligt visningsbadrum .

Tillvalsmöjligheter för boende, se bilaga.

Sidan 7


Planlösning i badrummet

OBS! Olika mått kommer att

förekomma i jämförelse med

visningsbadrum och WC. Anpassningar

får göras utifrån respektive lägenhet.

Dusch Badkar

Sidan 8


Badrum – Vyer med dusch

Sidan 9


Styrelsens förslag i WC:

W C

Nytt kakel och klinker samt våtrumsmålad väv

i omfattning enligt visnings WC.

Kaklad hylla med hylldel i golvklinker,

gavellägenheter handdukstork alt. låg låda.

Ny WC-stol och nytt handfat.

Ny spegel med armatur och jordat eluttag.

Krokar och beslag enligt visningsbadrum.

Nytt ventilationsdon.

Tillvalsmöjligheter för boende, se bilaga.

Sidan 10


WC

Kostnadsfritt val:

Hög låda

Sidan 11

Kostnadsfritt val:

Låg låda


Ö v r i g a a r b e t e n i l ä g e n h e t e n

Ny dragning av avlopp och tappvatten i låda/hylla i WC via förråd och trappa ut till fasad.

Helt nya tappvattenledningar i lägenheten synliga och dolda.

Eventuell relining av avloppsrör i badrum och stam mellan badrum och WC.

Byte av termostater och ventiler på element samt injustering.

Ny elcentral med jordfelsbrytare.

Ny eldragning i lägenheten.

Befintliga uttag ersätts med jordade eluttag.

Ny paxfläkt i badrum.

Tillvalsmöjligheter för boende enligt bilaga.

Styrelsens förslag:

Sidan 12


Styrelsens förslag: Utvändiga arbeten

Nya avloppsrör utanför huslivet fram till

anslutningspunkt i gatan.

Ny dräneringsledning på framsidan.

Nya dagvattenledningar på framsidan.

Ny framsida enligt markskiss.

Ny farstukvist vid alla lägenhetsentréer

enligt skiss.

Ny asfalt på gångväg framför husen.

Tillvalsmöjlighet att välja marksten över hela

gräsytan utanför köksfönstret.

Sidan 13


Nytt entrétak och framsida

Sidan 14


Grundutförande

Markanläggningar

Tillval

Sidan 15


E N D A S T B A D R U M

E N D A S T B A D R U M

Val och tillval Sidan

Tillval Badrum/WC

Spegelskåp

skåpbelysning, separat uttag

(vit, ek eller valnöt)

Tvättställsblandare

Badkarsblandare

inkl. duschset.

Montagehöjd 90cm

Elhanddukstork

Ifö BKFF frontlöst badkar,

K O S T N A D S F R I T T V A L

Elhanddukstork Kombi handdukstork

16

Förhöjd WC-stol

Vitt porslin. Sitthöjd 46

cm.

Elvärmegolv


Övriga tillval

Övriga tillval i Bad/WC

• Fritt välja kakel/klinker i anvisad butik

•Välja hög eller låg hylla i WC

Eltillval

Sidan 17

• Tillkommande uttag utöver befintliga eluttag

• Utbyte av strömbrytare till dimmer

• Timpris på hjälp med att byta ut lampproppar och hänga upp armaturer

• Elinstallation i utvändigt förråd med strömbrytare, 2-vägs eluttag och

lysrörsarmatur

Utvändigt tillval

• Marksten istället för planteringsyta utanför köksfönstret


Tänkt projektupplägg:

Tidigare renoverade badrum: En oberoende besiktningsman värderar de badrum som

renoverats, om det gamla badrummets värde överstiger det nya får den boende välja

tillval för motsvarande summa.

Tidigare utsänd enkät kommer att utgöra underlag för vilka lägenheter som ska

besiktas.

Kvarboende under renoveringen förutom vid särskilda behov.

WC och duschbodar kommer att finnas i anslutning till lägenheterna.

Om elanläggningen i lägenheten är ombyggd och inte håller standarden kommer

ej godkända delar att kopplas ifrån, boende får själv bekosta merkostnaden.

Uppskattningsvis kommer arbeten pågå 6-9 veckor i lägenheten,

räkna med att vatten inte kommer att finnas i lägenheten under en längre period.

Sidan 18


Kallhyra 2011

SEK/mån

Ekonomi – vad kostar det?

O B S ! P r e l i m i n ä r b e d ö m n i n g 2 0 1 1 – 1 1 – 01 !

Faktorer som påverkar höjningens storlek är bl. a R Ä N T A N, konjunkturläge, myndighetsbeslut ,

föreningens egen insats mm.

* Spannet visar avgiftshöjningen

med antagna räntenivåer från

4% => 4,5%, höjningen kan göras i

tre steg med en första höjning på

500 SEK.

OBS!

Bränsleavgift

SEK/mån

Kabel TV

SEK/mån

Höjning*

SEK/mån

Överskrids kalkylen vid en upphandling kommer en ny extrastämma att krävas och resultera

i ett nytt förslag och en ny standardnivå.

Ny avgift

SEK/mån

4 049 825 101 678 - 850 5 653 – 5 825

Sidan 19


R o t – b i d r a g

Ej möjligt i vald upphandlingsform.

Finns bidrag att få?

B o s t a d s t i l l ä g g f ö r p e n s i o n ä r – s ä r s k i l t b o s t a d s t i l l ä g g

Storleken på bostadstillägget beror på månadsavgiften samt hur stora inkomster man har.

Max 4 650 kr per person/mån. Villkor är minst 65 år och tar ut full pension.

Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se

B o s t a d s b i d r a g

Storleken på bostadstillägget beror bland annat på månadsavgiften och hur stora inkomster

man har.

Ansökan görs hos Försäkringskassan , www.forsakringskassan.se

Sidan 20


Var befinner vi oss i processen?

Planering Projektering Utförande Uppföljning

V i t a r a n s v a r f ö r:

Produktutformning i nära samarbete med styrelsen

Undersöka föreningens önskemål

Myndighetskrav

Projektkalkyl

Årsavgiftsberäkning

Anbudshandlingar

Info möten

E X T R A S T Ä M M A N F A T T A R B E S L U T 2011-11-17


Extrastämma: 2011-11-17

Hyresnämnden

Förfrågningsunderlag

Upphandling

M ö j l i g t i d p l a n

Produktion

Sidan 22


Sidan 23


Synpunkt från visningsbadrum och WC Antal Kommentar

Möjlighet att ha 60 cm tvättmaskin 9(8) Olika alternativ på duchvägg/draperi Sidan 24

Önskar välja höjd på hylla i WC 6(5) Finns som tillval

Anser handfat för grunda 9(4) Finns som tillval/ändra grundstandard

Önskar hörnhandfat i WC 4 Ej lämplig lösning generellt

Mer färg på kakel och klinker 3 Går att lösa med tillval/komplettera

grundstandard

Påtalar fel dörrhängning och strömbrytarplacering i badrum 3 Är fel placering

Önskar köpa egen inredning till badrum och WC 3

Ifrågasätter rördragning i takvinkel 2 Städbarhet, minskad risk för punktering

av tätskikt

Önskar handdukstork som tillval 2 Finns som tillval

Önskar fast duschmunstycke som tillval 2 Möjligt som tillval

Kompensation för badrum? Besiktnings och värderingsman

Återmontering av gammal inredning?

Finns olika kulörer på kakel- och klinkerfog? Finns som tillval

Önskar duschdraperi 3(1) Hanteras som tillval/kostnadsfritt val

Önskar hög WC-stol Finns som tillval

Önskar avstängningsmöjlighet på vatten i badrum och WC Finns i grundutförande

Önskar golvvärme som tillval Finns som tillval

Önskar tillval att helkakla WC Kan tas med som tillval

Önskar kommod i WC Utrymmesbrist

Önskar överskåp med belysning i WC Finns som tillval

Önskar duschkabin

Skymningsrelästyrd utomhusbelysning 4

Väggvattenutkastare 3

Önskar elmatning ut till utvändigt förråd Tillval


Varianter för att möjliggöra 60 cm TM och TT

Duschväggar Glasvägg och draperi

Sidan 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!