Mångfaldig styrning – en teoriöversikt - Leading Health Care

leadinghealthcare.se

Mångfaldig styrning – en teoriöversikt - Leading Health Care

Inledning

I vårdens vardag möts ett betydande antal regler, riktlinjer och standarder av

olika slag. De vårdprofessionella läkare, sjuksköterskor och andra måste i sitt

dagliga arbete hantera många styrsignaler som kommer ifrån olika avsändare.

Tänk dig en situation där en läkare på en vårdcentral för första gången ska skriva

ett recept på ett blodförtunnande läkemedel för en av sina patienter: 1

Vilka regler, riktlinjer och standarder är tillämpliga i en sådan situation? Vilken styrning kan

med andra ord i någon mening ses som aktiva försök att påverka hur denna situation förlöper?

Med lite inlevelse blir listan lång och varierad: Regler om behörighet att förskriva läkemedel,

samsas med Socialstyrelsens riktlinjer, det aktuella landstingens läkemedelslista med rekommenderade

läkemedel och primärvårdens resultatansvar, osv.2

Föreställ dig nu också att patienten är lite över åttio. Hon har hjärtproblem och

besväras även av yrsel. Det senaste halvåret har hon ramlat ett flertal gånger, ett

par gånger så illa att hon fått åka till sjukhusets akutvårdsmottagning. Hon har

svårt att gå längre sträckor, inte bara på grund av yrseln. Den senaste gången

hon föll slog hon i höften så illa att hon fick en fraktur. Många kvinnor i hennes

ålder är bensköra. Hon är trött och lite orolig. Det är inte ovanligt att hon glömmer

att ta sina olika mediciner ibland, trots att hon har fått en dosett för att hålla

ordning på vad som ska tas och när.

Den patient som beskrivs ovan skulle stämma in i den grupp som vi i dessa texter

karaktäriserar som de mest sjuka äldre människor som ofta har kommit upp i

den så kallade fjärde åldern 3 och som lider av minst två sjukdomstillstånd eller

allvarliga besvär samtidigt: de är multisjuka. De är ofta i åttioårsåldern, de är

beroende av andra och deras sjukdomar och besvär kommer i de allra flesta fall

inte att gå över. Vården och omsorgen handlar om lindring, mer sällan om bot. 4

Den handlar om att kunna leva ett så gott liv som möjligt med sjukdom.

I båda exemplen ovan ställs den vårdprofessionella inför ett antal styrsignaler. Han

eller hon måste avgöra vilka av dessa som är tillämpliga i den aktuella vårdsituationen

och hur de förhåller sig till varandra. Det är enkelt att se hur det kan uppstå

motsättningar mellan styrsignaler, även i en rutinartad vårdsituation. Hur ska

exempelvis det medicinskt optimala vägas mot patientens autonomi? Och mot ekonomiska

hänsyn? I exemplet med den multisjuka patienten blir situationen än mer

komplex. Det beror på att patientens sammansatta och komplexa sjukdomstillstånd

och vårdbehov för det första aktualiserar fler regler och riktlinjer, samtidigt som det

blir mer komplicerat att följa dessa. Ta bara förskrivningen av läkemedel: Hur påverkar

blodtryckssänkande medel patientens yrsel? Kommer risken för fallolyckor

att öka? Hur interagerar medicinen med de andra läkemedel som patienten får?

Vad som är en lämplig behandling för en patient med en diagnos är inte nödvändigtvis

rätt behandling för en som är multisjuk. När det gäller behandlingsriktlinjer

för patienter med hjärtproblem; vad baseras den riktlinjen på? Är det kvinnor över

åttio som ingått i de stora kliniska prövningar som utgör riktlinjens evidens? Om

det inte är det vilken betydelse har det för riktlinjens tillämpbarhet i den aktuella

1 Exempel inspirerat av Helgesson 2011a.

2 Helgesson 2011a.

3 Gurner & Thorslund 2003.

4 Gurner & Thorslund 2003.

1 Exempel inspirerat av Helgesson

2011a.

2 Helgesson 2011a.

3 Gurner & Thorslund 2003.

4 Gurner & Thorslund 2003.

Mångfaldig styrning & 77

More magazines by this user
Similar magazines