SV - Group of the European People's Party (Christian Democrats)

arc.eppgroup.eu

SV - Group of the European People's Party (Christian Democrats)

STADGAR

FÖR

EUROPEISKA FOLKPARTIETS GRUPP

(KRISTDEMOKRATER)

I EUROPAPARLAMENTET

JUNI 2009

SV


INNEHÅLL

KAPITEL I 3

EPP-GRUPPEN

KAPITEL II 8

GRUPPENS BESLUTSORGAN

KAPITEL III 13

ORGANISATION AV ARBETET INOM

GRUPPEN

KAPITEL IV 16

GRUPPENS SEKRETARIAT

KAPITEL V 17

BUDGET

KAPITEL VI 18

SLUTBESTÄMMELSER

BILAGA 19

Sida

2 SV


KAPITEL I

EPP-GRUPPEN

Artikel 1

Gruppens bildande

Gruppen bildades den 11 september 1952. På grundval av det beslut som fattades av

Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling den 16 juni 1953

erkändes gruppen officiellt den 23 juni 1953. Den ombildades den 19 mars 1958 inom

ramen för Europaparlamentet.

Förklaringen om bildandet, jämte gruppens första namn, grundarnas namnteckningar

och styrelsens sammansättning överlämnades till Europeiska kol- och

stålgemenskapens gemensamma församling och offentliggjordes den 28 april 1954 i

Europeiska kol- och stålgemenskapens officiella tidning (årgång 3, nr 7, sid. 309).

Förklaringen om bildandet, som även innehöll gruppmedlemmarnas namnteckningar,

överlämnades till Europaparlamentets talman.

3 SV


Den politiska gruppen heter

Artikel 2

Gruppens namn

på bulgariska: Група на Европейската Народна Партия

(Християндемократи)

ЕНП

på tjeckiska: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských

demokratů)

ELS

på danska: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige

demokrater)

EPP

på holländska: Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-

Democraten)

EVP

på engelska: Group of the European People's Party (Christian

Democrats)

EPP

på estniska: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

ERP

på finska: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

EPP

på franska: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-

Chrétiens)

PPE

på iriska: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe

Críostaí)

PPE

på tyska: Fraktion der Europäischen Volkspartei

(Christdemokraten)

EVP

på grekiska: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ

Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

ΕΛΚ

4 SV


på ungerska: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)

Képviselőcsoport

ENP

på italienska: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico

Cristiano)

PPE

på lettiska: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa

ETP

på litauiska: Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė

ELP

på maltesiska: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)

PPE

på polska: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy

Demokraci)

EPL

på portugisiska: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-

Cristãos)

PPE

på rumänska: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

PPE

på slovakiska: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany

(kresťanský demokrati)

EĽS

på slovenska: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih

demokratov)

ELS

på spanska: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-

cristianos)

PPE

på svenska: Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

EPP

5 SV


Artikel 3

Medlemskap i gruppen

(1) Gruppen ska bestå av ledamöter som invalts i Europaparlamentet från partier som

ingår i Europeiska folkpartiet, EPP.

(2) Medlem i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) kan även den ledamot i

Europaparlamentet bli som accepterar Europeiska folkpartiets program, och godtar

dessa stadgar.

(3) Dessa ledamöter (artikel 3.1 och 3.2) åtar sig att föra en politik som på grundval

av en konstitution strävar efter federalt enande och integration i Europa som en

grundläggande beståndsdel av Europeiska unionen, i dess egenskap av en union av

medborgare och stater.

(4) De ska arbeta enligt EU:s gemenskapsmodell, och deras syften och värderingar

ska motsvara EPP:s nuvarande valprogram, och överensstämma med principer

som frihet och demokrati samt rättsstatsprincipen, liksom respekt för de mänskliga

rättigheterna och för subsidiariteten.

Artikel 4

Associerade medlemmar

Associerad medlem kan den ledamot i Europaparlamentet bli som accepterar de

politiska principer som utgör grundvalen för Europeiska folkpartiets grupp och

som godtar dessa stadgar.

Artikel 5

Anslutning av medlemmar

(1) Beslut enligt artikel 3.2 och artikel 4 om anslutning av medlemmar måste stödjas

av en majoritet av gruppens medlemmar. Den delegation eller de delegationer som

representerar de medlemmar som valts från samma medlemsstat som den sökande

ska höras minst 14 dagar innan beslut fattas.

(2) Varje ny medlem ska underteckna två kopior av gruppens förklaring om bildande.

Ett exemplar överlämnas av gruppsekretariatet till Europaparlamentets

generalsekreterare, och det andra förvaras i gruppens arkiv.

6 SV


Artikel 6

Omröstning vid plenar- och utskottssammanträden

(1) Medlemmarna åtar sig att i regel stödja gruppens linje vid omröstningar. De har

dock rätt att rösta i enlighet med sitt samvete och sin politiska övertygelse.

Medlemmarna ska informera gruppens ordförande eller gruppmötet dagen för

omröstning, om de inte avser att rösta med gruppen i en viktig fråga.

(2) Medlemmarna bör informera gruppens ansvarige vice ordförande via elektroniska

kommunikationsmedel, om de inte kan delta i en omröstning i kammaren.

(3) Punkterna 1 och 2 gäller även omröstningar i utskotten.

Artikel 7

Avslutande av medlemskap

(1) En medlems eller associerad medlems medlemskap i gruppen upphör då dennes

mandat i Europaparlamentet upphör eller vid frivillig uppsägning.

(2) Gruppmötet kan fatta beslut om uteslutning av en gruppmedlem genom sluten

omröstning. Förslag om uteslutning från gruppen måste föreläggas gruppens

samtliga medlemmar skriftligen, minst tre dagar före omröstning. Gruppen ska

höra de medlemmar som är av samma nationalitet som medlemmen i fråga. Beslut

fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Beslutet är endast giltigt

om minst hälften av medlemmarna har deltagit i omröstningen.

7 SV


KAPITEL II

GRUPPENS BESLUTANDE ORGAN

Artikel 8

Gruppens beslutande organ: Medlemskap och befogenheter

Europeiska folkpartiets grupp har följande beslutsorgan:

– Gruppmötet (art. 9)

– Presidiet (art. 11)

– Gruppens presidium och ordförandena för de nationella delegationerna (art. 14)

– Styrelsen (art. 15).

Artikel 9

Gruppmötet

(1) Gruppen skall, efter kallelse från presidiet, sammanträda minst en gång under

gruppmötesveckor och en gång under plenarsammanträden.

(2) På begäran av en tredjedel av gruppens medlemmar eller en nationell delegation

ska presidiet sammankalla till ett extraordinarie sammanträde.

(3) Gruppen får överlägga, anta föredragningslistan och rösta oberoende av hur

många ledamöter som är närvarande.

(4) Andra personer får på inbjudan från presidiet närvara och tala vid sammanträdena.

(5) Protokollen från gruppens sammanträden ska innehålla närvarolista, talarnas namn

och fattade beslut. De ska vara tillgängliga för gruppledamöterna och sparas i

gruppens arkiv.

8 SV


Gruppmötet har till uppgift:

Artikel 10

Gruppmötets uppgifter

(a) att besluta om anslutning och avslutning av medlemskap i gruppen,

(b) att fatta beslut i alla politiska angelägenheter som behandlas inom eller utom

Europaparlamentet,

(c) att välja gruppens presidium,

(d) att tillsätta permanenta arbetsgrupper inom gruppen,

(e) att på förslag från presidiet utse medlemmar till de poster i utskott,

underutskott, tillfälliga utskott och interparlamentariska delegationer samt

andra delegationer som tillfaller gruppen,

(f) att på förslag från presidiet fastställa gruppens årliga budget, godkänna

bokslutet (räkenskaperna) och besluta om ansvarsfrihet när det gäller

verkställandet av den årliga budgeten,

(g) att utse tre revisorer,

(h) att fatta beslut om gruppens stadgar och ekonomiska bestämmelser (översyn

och ändringar).

Artikel 11

Presidiets sammansättning

1. Gruppens presidium ska bestå av gruppordföranden och tio vice ordförande.

2. Ledamöterna i presidiet ska sinsemellan komma överens om en uppdelning av

arbetsuppgifterna, inklusive uppdraget som kassör och ordförandeskapet i de

permanenta arbetsgrupperna. Detta beslut ska meddelas gruppen.

9 SV


Presidiet har till uppgift

Artikel 12

Presidiets uppgifter

(a) att sammankalla och leda gruppsammanträdena, de permanenta

arbetsgruppernas sammanträden samt att leda gruppen under

plenarsammanträden,

(b) att företräda gruppen utåt,

(c) att på förslag av generalsekreteraren fatta beslut om sekretariatets

sammansättning och arbetsmetoder;

(d) att informera gruppen om strategiska och politiska beslut som har fattats vid

sammanträdena;

(e) att i brådskande fall fatta beslut i stället för det behöriga organet; alla dessa

beslut ska föreläggas behörigt organ,

(f) att förbereda styrelsens och gruppens beslut i ekonomiska frågor,

(g) att förbereda styrelsens överläggningar angående gruppens ekonomiska

bestämmelser (översyn och ändringar)

(h) att besluta om externa meddelanden, bland annat pressmeddelanden, på

gruppens vägnar.

Artikel 13

Val av gruppens presidium

(1) Gruppmötet väljer ordförande och tio vice ordförande.

(2) Valen äger rum före början av en ny mandatperiod.

(3) Mandatperioden för gruppens presidium motsvarar den faktiska mandatperioden

för parlamentets talman. Om denna mandatperiod upphör före valperiodens

utgång ska nya val äga rum minst en månad innan mandatperioden för

parlamentets talman löper ut.

10 SV


Artikel 14

Gruppens presidium och ordförandena för de nationella delegationerna

Gruppens presidium och de nationella delegationsordförandena ska sammanträda

minst en gång i månaden för att diskutera viktiga och strategiska frågor, förbereda

viktiga politiska beslut och överlägga om frågor som är av särskild vikt för gruppen.

(1) Gruppens styrelse ska bestå av

Artikel 15

Styrelsens sammansättning

(a) medlemmarna i gruppens presidium,

(b) ordförandena i de nationella delegationerna och ytterligare en medlem för var

tionde ledamot,

(c) de medlemmar av parlamentets presidium som ingår i gruppen,

(d) de ordföranden för ständiga utskott som hör till gruppen,

(e) samordnaren i vart och ett av de ständiga utskotten,

(f) ordföranden och generalsekreteraren i Europeiska folkpartiet, om de är

ledamöter av Europaparlamentet.

(2) Är ordföranden och generalsekreteraren i Europeiska folkpartiet inte ledamöter av

Europaparlamentet inbjuds de personligen att närvara som ständiga gäster vid

styrelsens sammanträden.

11 SV


(1) Gruppens styrelse har till uppgift

Artikel 16

Styrelsens uppgifter

(a) att förbereda gruppens strategiska och politiska beslut,

(b) att förbereda gruppen för plenarsammanträden och belysa de mest relevanta

frågorna ur olika nationella perspektiv,

(c) att på presidiets initiativ föreslå stadgar och ekonomiska bestämmelser

(översyn och ändringar) för gruppen.

(2) Styrelsen ska sammanträda efter kallelse från presidiet. Dessutom kan styrelsen,

en nationell delegation eller en tredjedel av gruppens medlemmar kräva att ett

sammanträde ska utlysas.

12 SV


KAPITEL III

ORGANISATION AV ARBETET INOM

GRUPPEN

Artikel 17

Fastställande av föredragningslista, beslutförhet

Gruppen får sammanträda och fastställa föredragningslistan oavsett antal närvarande

medlemmar.

Artikel 18

Beslut

Beslut i alla organ fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna om inget annat

fastslås i stadgarna.

Artikel 19

Val

(1) Val ska tillkännages minst tre dagar i förväg. En tidsfrist för nomineringar på

minst två dagar ska fastställas. Denna tidsfrist ska löpa ut minst 24 timmar innan

omröstningen inleds.

(2) Samtliga val genomförs med sluten omröstning.

(3) Om flera kandidater har nominerats till en post, väljs den kandidat som erhåller en

absolut majoritet av de avgivna rösterna. Om fler än två kandidater deltar och

ingen kandidat erhåller erfordrad majoritet i första eller andra valomgången, ska

en slutlig valomgång äga rum mellan de två kandidater som har erhållit flest antal

röster i den andra valomgången.

(4) Om samma antal kandidater har nominerats som antal poster kan de väljas i en

och samma omröstning.

13 SV


Artikel 20

Arbetsgrupper i utskotten

(1) Gruppmedlemmar som hör till samma parlamentsutskott ska bilda en arbetsgrupp

som samordnas av en ansvarig medlem (samordnare), vilken valts bland dessa

medlemmar. Arbetsgruppen kan välja en biträdande samordnare.

(2) Samordnaren är gruppens ansvarige talesman inom utskottsarbetsgruppens

ansvarsområde och ansvarar för samordningen av gruppmedlemmarnas arbete i

respektive utskott.

Artikel 21

Permanenta arbetsgrupper

(1) Utskottsarbetsgrupper kan tillsammans bilda permanenta arbetsgrupper. Varje

medlem i respektive arbetsutskottsgrupp ska vara medlem i den permanenta

arbetsgruppen. Alla gruppledamöter får delta i alla arbetsgruppsmöten och har en

rådgivande röst.

(2) En medlem av presidiet (gruppens vice ordförande) ska vara ordförande för de

permanenta arbetsgrupperna; de är gruppens ansvariga talesmän inom

utskottsarbetsgruppens ansvarsområde och ansvarar för gruppmedlemmarnas

arbete i respektive utskott.

(3) Arbetsgruppen ska för gruppmötet föreslå vilka ledamöter som ska föra gruppens

talan i kammaren.

(4) Arbetsgruppernas föredragningslistor ska vara tillgängliga för alla

gruppledamöter. Protokoll ska föras vid alla sammanträden och skickas till

presidiets medlemmar.

14 SV


Artikel 22

Interna bestämmelser för arbetsgrupper

Permanenta och andra arbetsgruppers uppgifter, ska fastslås i interna bestämmelser.

Artikel 23

Parlamentariska initiativ

Medlemmarna ska informera presidiet och ansvarig samordnare om

lagstiftningsinitiativ i förväg, i enlighet med artikel 5 i ledamotsstadgan.

15 SV


KAPITEL IV

GRUPPENS SEKRETARIAT

Artikel 24

Gruppens sekretariat

Gruppsekretariatets personal fyller en överstatlig funktion och omfattas av förordning

om tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och

anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Sekretariatet ska vara gruppen behjälplig.

Artikel 25

Sekretariatets uppgifter

Sekretariatet ska samvetsgrant och efter bästa förmåga genomföra de uppgifter det fått

sig tilldelade inom gruppsekretariatet, och uteslutande företräda gruppens intressen

och inte inhämta eller acceptera instruktioner från något organ eller någon person

utanför gruppen vid genomförandet av dessa uppgifter.

Artikel 26

Gruppens generalsekreterare

(1) Generalsekreteraren ska utses av styrelsen på förslag av presidiet.

(2) Generalsekreteraren ska leda och samordna sekretariatet. Han eller hon ska även

förbereda styrelsens och presidiets överläggningar angående sekretariatet.

16 SV


KAPITEL V

BUDGET

Artikel 27

Gruppens budget och balansräkning

Före början av ett nytt räkenskapsår ska kassören, med stöd av generalsekreteraren,

lägga fram budgetförslaget för presidiet och styrelsen, som efter att ha bekräftat

förslaget ska överlämna det till fullmäktigeförsamlingen för godkännande.

Artikel 28

Representation

Ordföranden eller dennes befullmäktigade ombud har befogenhet att attestera utgifter

på gruppens vägnar, inom gränserna för det budgetförslag som antagits av

fullmäktigeförsamlingen.

Artikel 29

Revision

Vid det första sammanträdet efter det nya räkenskapsårets början ska gruppen utse tre

revisorer, som inte ska ingå i styrelsen. Dessa ska revidera räkenskaperna för

föregående räkenskapsår, överlämna en skriftlig revisionsberättelse till gruppmötet

och föreslå ansvarsfrihet för verkställandet av den årliga budgeten.

Artikel 30

Gruppens ekonomiska bestämmelser

Den ekonomiska verksamheten regleras i gruppens ekonomiska bestämmelser.

17 SV


KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31

Ändringar av stadgarna

Ändringar av stadgarna kan antas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

Beslutet äger giltighet om minst hälften av gruppens medlemmar har deltagit i

omröstningen.

Artikel 32

Ikraftträdande

Föreliggande version av stadgarna ersätter stadgarna av den 17 december 2008 och

ska gälla från med den 17 juni 2009.

18 SV


BILAGA

En personalkommitté ska inrättas, bestående av medlemmar som valts av

sekretariatets personal. Personalkommittén ska ha till uppgift att ta ställning till alla

problem som rör personalen, samt att rapportera till presidiet. Dess behörighet ska

fastställas i detalj i ett protokoll som ska utarbetas i samförstånd mellan sekretariatets

medlemmar och gruppens presidium.

19 SV

More magazines by this user
Similar magazines