16.09.2013 Views

Montageanvisning - Isolerade hallar - Temahallen

Montageanvisning - Isolerade hallar - Temahallen

Montageanvisning - Isolerade hallar - Temahallen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TEMAHALLEN<br />

<strong>Temahallen</strong> AB är ett familjeföretag beläget i Vinslöv (mellan<br />

Hässleholm och Kristianstad).<br />

I Vinslöv är vi ett 30-tal medarbetare som<br />

producerar stålstommar och marknadsför stålbyggnader.<br />

Tack vare många års erfarenhet inom området, stora<br />

specialkunskaper och bra service är företaget en kompetent<br />

och attraktiv leverantör och samarbetspartner

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!