16.09.2013 Views

Montageanvisning - Isolerade hallar - Temahallen

Montageanvisning - Isolerade hallar - Temahallen

Montageanvisning - Isolerade hallar - Temahallen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vid stomresandet måste marken vara avjämnad och packad inuti samt tre meter<br />

runt om byggnaden.<br />

Beställaren håller med tre man (vana att arbeta på hög höjd), kraftfulla<br />

skruvdragare (8mm hylsa), stagvirke, stegar samt godkänd bygglift (helst<br />

saxlift).<br />

Första gaveln är på plats, andra ramen monteras och en takås är monterad vid höger takfot.<br />

Vindstagen på båda sidor och uthängsjärn på vänster sida är monterade

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!