EXOdesigner - regin

reginproducts.se

EXOdesigner - regin

• Uppbyggnad av SCADA-grafik med hjälp av mallar

och symboler

• Programmering av DUC:ar

• Innehåller ett on-line debugverktyg för att underlätta

konfigurering

EXOdesigner är mjukvara för att konfigurera ditt EXOsystem

och kan användas till att:
Skapa ett EXO-system med

kommunikationsstruktur och generell

projektdesign

Konfigurera DUC:arna i ett projekt

Konfigurera datorer och EXO4 SCADA-grafik

Alla DUC:ar i EXO är helt mjukvarumässigt

kompatibla med varandra och programmeras med

hjälp av EXOdesigner, en PC-baserad utvecklingsmiljö.

Kompatibiliteten gäller även över produktgenerationerna,

vilket ger ett antal fördelar:

• Man kan fritt byta DUC:ar i ett system utan att

helt behöva skriva om programmen. När man

uppgraderar sitt system kan de gamla programmen

återanvändas.

• För att programmera EXO-DUC:arna behöver

man bara lära sig ett programmeringsverktyg.

• Investeringar i programutveckling förändras inte

över tiden.

DUC:arna är fritt programmerbara, vilket ger maximal

flexibilitet. Man kan skapa egna applikationer och ett eget

programbibliotek.

Regin product information

EXOdesigner

EXO programmeringsmiljö

Windowsbaserad programmeringsmiljö för EXOsystemets

DUC:ar samt SCADA och projektdesign.

Programmering av DUC:ar med färdiga objekt,

funktionsblock och/eller högnivåspråket EXOL.

Uppbyggnad av SCADA-grafik med hjälp av mallar och

symboler.

• Uppbyggnad av projektstruktur, dvs. kommunikation

och datorer

• Smarta verktyg för återanvändning av grafik och

DUC-konfigurering

• Mycket flexibelt systemuppbyggnadsverktyg

Färdiga DUC-funktioner

Programmeringen kan utföras på två sätt. Det

enklaste och snabbaste sättet är att använda de färdiga

programblock som finns i EXOdesigner. Genom

att kombinera dessa bygger man snabbt fullskaliga

applikationer. Ett stort antal färdiga programblock för

de vanligaste uppgifterna inom fastighetsautomation

följer med EXOdesigner, t.ex. pump- och fläktstyrning,

värmereglering, larmhantering, tidkanalhantering,

kommunikation, etc.

EXOL

Det andra sättet att programmera DUC:arna är

att använda högnivåspråket EXOL. EXOL är ett

specialanpassat programmeringsspråk för EXO och

innehåller ett stort antal kommandon och funktioner för

att underlätta programmeringen av automationsapplikationer.

Tack vare möjligheten att både kunna utnyttja

färdiga programblock och att kunna anpassa programmen

med EXOL-programmering garanteras såväl maximal

snabbhet som flexibilitet i arbetet.

Programvara

EXOdesigner kan användas på Windows 2000, Windows

XP, Windows Server 2003, och Microsoft Windows Vista.

revision

04 2009


Skapa ett EXO-system med

kommunikationsstruktur och generell

projektuppbyggnad

Ett EXO-projekt är en anläggning bestående av ett

antal DUC:ar, huvuddatorer, och ett antal arbetsdatorer.

Alltihop sammanbinds i ett system för kommunikation.

All konfiguration för ett projekt ligger samlade i en egen

mapp med undermappar på hårddisken. Detta gör det lätt

att flytta ett helt projekt till en annan dator utan att andra

projekt påverkas.

Struktur

Projekt organiseras i en hierarkisk struktur. Projektet

är den högsta nivån. Projektet kan innehålla områden,

stationer, DUC:ar och datorer.

2

Arbetsdatorer

(EXO4-klienter)

TCP/IP

Huvuddator (EXO4-server)

EXOcompact Dual Port

Regulatorer

Regin product information

Modem

Station A

Station B

Regulator

Station C

Syd

I ett projekt finns det vanligtvis en huvuddator och ett

antal arbetsdatorer som samtliga har en installation av

EXO4.

En DUC har ett antal I/O-punkter samt en till tre kommunikationsportar.

DUC:arna styr och reglerar processer,

samlar in data, ger larm vid feltillstånd etc.

DUC:ar kan organiseras i stationer. En station kan bestå av

flera DUC:ar i ett master/slav-system. Stationens master-

DUC är vanligtvis kopplad till en huvuddator t.ex. med

fast kabel, TCP/IP-nätverk, telemodem eller radiomodem.

Områden används vanligtvis för att gruppera projektets

stationer i geografiska områden. I nedanstående bild visas

detta som områdena Syd och Nord. Dessa områden ingår

i sin tur i ett större område kallat City.

Se nedanstående bild.

Nord

City

Servicedator

Telekopplade stationer

Radiokopplad station


Konfigurera DUC:ar i ett projekt

DUC-funktioner används för att ge DUC:en

funktionalitet som t.ex. display, larmhantering och

loggning. När man markerar en DUC i Project Builder

visas knappar i verktygsraden som används för att öppna

olika konfigureringsverktyg (fönster där funktionernas

egenskaper konfigureras). De kan även öppnas med val i

menyn Config eller med snabbvalstangenter.

Button Text Description

EXOflex I/O Konfigureringsverktyg för DUC:ens

Inputs and in- och utgångar.

Outputs För EXOflex används verktyget

EXOflex I/O för att definiera

vilka PIFA-enheter som ingår i det

aktuella EXOflex-huset. Därefter

konfigureras PIFA-enheternas in- och

utgångar med önskad funktionalitet i

verktyget PIFA I/O.

För EXOcompact används verktyget

Inputs and Outputs för att

konfigurera dess in- och utgångar.

Objects Verktyg för att lägga till, ta bort och

konfigurera DUC-objekt.

EXOflex och EXOcompact är

helt friprogrammerbara, vilket

gör att man kan anpassa dem

till varje enskild tillämpning.

Programmering av DUC:ens styroch

reglerfunktioner kan utföras med

objekt eller genom att skriva egna

program i högnivåspråket EXOL.

Det snabbaste och enklaste sättet

att åstadkomma DUC:ens styr- och

reglerfunktioner är att använda de

objekt som ingår i EXOdesigner.

Objekt läggs till och konfigureras

med verktyget Objects.

Display Verktyg för att lägga till, ta bort

och konfigurera menyrader och

dialogrutor som visas på DUC:ens

display.

Alarms and

Events

Verktyg för att lägga till, ta bort och

konfigurera DUC:ens larmpunkter

och digitala händelsepunkter.

Logging Verktyg för att lägga till, ta bort och

konfigurera de analoga signaler i

DUC:en som ska insamlas för lagring

i en databas i huvuddatorn.

Time

Channels

Verktyg för att lägga till, ta bort och

konfigurera tidsscheman.

Lägga till ytterligare DUC-funktioner

Det är möjligt att lägga till ytterligare DUC-funktioner

än de som initialt lagts till i en DUC, t.ex. om man i

efterhand upptäcker att man vill ha tidsstyrning.

Regin product information

Felsökning

När du har konfigurerat dina DUC-funktioner vill du

antagligen börja felsöka. EXOtest är ett verktyg som

används för att testa och felsöka de program som laddats

till DUC:en. EXOtest kan startas från många olika

verktyg med knappen Debug.

• När EXOtest öppnas från PIFA I/O eller Inputs

and Outputs visas de markerade in- och/eller

utgångarnas samtliga variabler.

• När EXOtest öppnas från Display visas de

markerade dialogrutornas variabler.

• När EXOtest öppnas från Objects visas de

markerade objektens samtliga variabler.

• När EXOtest öppnas från EXOL Files visas de

markerade filernas samtliga variabler.

Verktygsraden

Verktygsraden i EXOtest har några speciella knappar,

bl.a.:

Knapp Beskrivning

Samtliga raders kommandon utförs i tur och

ordning tills man stoppar exekveringen.

Markerade raders kommandon utförs i tur och

ordning tills man stoppar exekveringen.

Stoppar exekveringen.

Kommandona utförs stegvis.

Kommandon

Varje rad i EXOtest är ett kommunikationsmeddelande,

ett kommando (kolumnen Cmd).

Läsa variabel

Kommandot RV (Read Value) används för att läsa värdet i

en variabel. Resultatet visas i kolumnen Result.

Sätta variabelvärde

Man kan sätta (dvs. ändra) en variabels värde i DUC:en

genom att skriva kommandot SV (Set Value) i kolumnen

Cmd och det önskade värdet i kolumnen Value.

3


Konfigurera datorer

När man skapar ett nytt projekt med Project Builder och

väljer att Regins SCADA EXO4 ska användas får man

följande:

• En huvuddator med en databas och två

kommunikationskanaler, en för seriell

kommunikation och en för kommunikation via

nätverk (TCP/IP).

Standardmallar för EXO4-fönster, t.ex.

larmstatusrapport, larmhändelserapport och

realtidsdiagram.

Standardmallar för systemfönster, som ger en

snabb överblick över hela projektet och innehåller

knappar och menyer för att öppna andra

standardfönster.

Standardmallar för översiktsfönster som man kan

utgå från när man skapar fönster i den specifika

tillämpningen.

Om man har valt att skapa DUC:ar enligt

mallarna för värmesystem eller ventilationsaggregat

får man processfönster för dessa

tillämpningar.

Konfigurera EXO4

EXO4 är EXO-systemets operatörsprogram. Med hjälp

av EXO4 kan en operatör från en dator bl.a. övervaka

och styra systemets processer, övervaka larm och utföra

larmmanövrar, visa historiska värden i rapporter och

diagram. EXO4 konfigureras i fönster (s.k. konfigureringsverktyg)

som öppnas från Project Builder. Verktygen

öppnas vanligtvis med verktygsradens knappar eller med

menykommandon i menyn Config.

Produktdokumentation

AB Regin

Box 116, SE-428 22 Kållered, Sweden

Besöksadress: Bangårdsvägen 35

Telefon: +46 31 720 02 00

Fax: +46 31 94 01 46

www.regin.se, info@regin.se

Regin product information

Verktygsraden

När man markerar EXO4 i Project Builder visas knappar

med följande funktioner i verktygsraden:

Button Text Description

EXO4 Windows En lista med de fönster som

är definierade i projektet.

Härifrån kan EXO4

Window Designer öppnas

för det valda fönstret.

EXO4 Window

Designer

EXO4 Menu

Designer

Dokument Typ

EXO Systemhandbok Manual som beskriver EXO-systemet och hur man konfigurerar det

Produktdokumentationen finns på Regins ftp-server. Den är avsedd för våra systemkunder som är i behov

av att dela filer med oss vid t ex teknisk support. Kontakta en av våra säljare för att få tillgång via ett eget

lösenord.

Öppnar konfigureringsverktyget

för EXO4-fönster.

Öppnar konfigureringsverktyget

för EXO4-fönsters

menyer.

EXO4 Users EXO4 Users används för att

definiera användare.

Database Backup

Script (of Main

Computer)

EXO4 Action

Categories

Nimbus Explorer (of

Main Computer)

EXO4 Signals (of

Main Computer)

Öppnar en editor med en

script-fil som styr kopiering

av databasens backup-fil till

ett annat media, t.ex. till en

annan dator i nätverket som

det regelbundet tas backup

på.

EXO4 Action Categories

används för att konfigurera

vad som ska hända (t.ex. att

utskrift ska ske) vid olika

händelser.

Öppnar konfigureringsverktyget

för Nimbus

larmsändare.

Konfigureringsverktyget för

EXO4-signaler som används

bl.a. för att överföra värden

mellan DUC:ar i olika

stationer via EXO4.

More magazines by this user
Similar magazines