17.09.2013 Views

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ok|rdeilen<br />

Avtal förlag<br />

Parter<br />

<strong>Bokrondellen</strong> HB (nedan kallad Säljaren) Organisationsnummer: 969698-9996<br />

Organisationsnummer:,.,,.......,.,...,.,.<br />

Förlo,gets exemplar<br />

Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens inrapportering av artikelinformation till<br />

Sällarens informationstjänst i form av en artikeldatabas.<br />

Avtalsområde<br />

Säljaren ger Köparen<br />

- tillgång till att registrera sin artikelinform ation i 5äljarens artikeldatabas antingen via manuell<br />

registrering i artikeldatabasens webgränssnitt eller via fi löverföring<br />

- tillgång till ett verktyg för att fortlöpande hålla artikelinformationen aktuell genom nyregistrering<br />

och uppdatering<br />

- tillgång till tjänst som möjliggör för Köparen att ta emot elektroniska beställningar av Köparens<br />

artiklar från de beställare som är anslutna till databasen.<br />

Med artikelinformation avses information i Säljarens artikeldatabas om böcker och övrigt sortiment i den<br />

utformning och i den omfattning som bestäms av Säljaren, exempelvis vilka falt som skall visas för<br />

slutkund. Säljaren verkar för att artikelinform ationen är komplett avseende utformning och omfattning.<br />

Köparens åtagande<br />

Köparen ska i Säljarens artikeldatabas registrera artikelinformation enligt instruktioner. Köparen förbinder<br />

sig att till Säljaren fortlöpande rapportera förändringar i följande artikelinform ation: Hänvisnings-ISBN,<br />

Lagerstatus, F-pris, Förväntad leverans.<br />

Köparen ansvarar för att inrapporterad artikelinformation är uppdaterad och korrekt. Köparen ska så snart<br />

inrapporterad artikel blivit tillgänglig utan dröjsmål översända ett exemplar av artikeln till Saljaren fOr<br />

klassifi cering och bibliografi sk komplettering.<br />

Säljarens åtagande<br />

Säljaren ansvarar för ändamålsenlig drift och utveckling av Säljarens databas. Säljaren kompletterar<br />

Köparens artikelinformation med bibliografiska data och klassificering. Säljaren levererar, sedan<br />

klassificering skett, ett exemplar av varje artikel till Kungliga Biblioteket för katalogisering.<br />

Säljaren förmedlar order lagda i Säljarens artikeldatabas till respektive utgivare eller vald distributör<br />

beroende på vilket val beställaren har gjort.<br />

Immateriella rättigheter<br />

Köparen överlåter på Säljaren rätten att såsom ägare av artikelinformationen tillgängliggöra denna i<br />

artikeldatabasen för försäljning till tredje part utan förlagets medgivande i det enskilda fallet.<br />

adress Bokrondelle[ 8ox 3 ] 59 103 63 Stockholm tel 08-596 33 30 e-post info@bokrondellen se webb w!v'r/ boknrn.l-'iler 5.-


Förlagets exemplar<br />

Ansvarsfriskrivning<br />

Säljaren tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av brister i Köparens artikelinformation. Säljarens<br />

ansvar begränsar sig uteslutande till att för Köparens räkning korrigera sådan felaktig artikelinformation<br />

som kommer till Säljarens kännedom.<br />

Om prestationen inte kan fullgöras av Säljaren enligt avtalet på grund av omständigheter utanför<br />

Såljarens kontroll, som denne inte skäligen kunnat förutse då avtalet träffades, utgör detta grund för<br />

befrielse från ersättningsskyldighet eller andra påföljder. Motsvarande gäller vid förhinder på Köparens<br />

sida. Om fullgörande förhindras mer än två månader har Säljaren respektive Köparen rätt att frånträda<br />

awalet genom skrift ligt meddelande.<br />

Säljarens skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan<br />

läggas Säljaren till last, till ett belopp motsvarande högst ett prisbasbelopp. Utebliven handelsvinst,<br />

förväntad besparing, utebliven intäkt, förlust av data eller annan indirekt skada omfattas inte av<br />

skadeståndsansvaret.<br />

Utrustning<br />

Köparen ansvarar för att Köparen har tillgång till dator och övrig utrustning för datakommunikation av för<br />

ändamålet anpassad standard och kapacitet. Säljaren äger rätt att under avtalstiden förändra de tekniska<br />

kraven avseende utrustning och programvaror under förutsättning att Köparen skriftligen aviserats minst<br />

tre månader före ikraftträdandet av de förändrade kraven.<br />

Personuppgiftslagen (PUL)<br />

Vardera parten svarar för att eventuell behandling av personuppgifter sker i enlighet med vid varje tillfälle<br />

gällande perso n u ppgifts lag (PUL).<br />

Sekretessåtagande<br />

Vardera parten åtar sig att inte till tredje man lämna ut eller eljest röja information om sådana<br />

motpartens interna och ej allmänt kända förhållanden eller angelägenheter som part fått del av genom<br />

samarbetet enligt detta avtal. Sekretessåtagandet gäller under avtalstiden samt fem år efter det att avtalet<br />

u pphört att gälla.<br />

Avtalstid<br />

Detta avtal gäller från dag för undertecknandet i tolv månader med en ömsesidig uppsägningstid om en<br />

månad. Sker ej uppsägning gäller avtalet därefter tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en<br />

månad. Uppsägning skall ske skriftligen. Om part försätts i konkurs upphör avtalet att gälla per<br />

konkursdagen.<br />

Part äger skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten ställer in sina<br />

betalningar, bjuder ackord eller träder i likvidation eller om annat ekonomiskt obestånd är konstaterat.<br />

Förpliktelser vid avtalets upphörande<br />

Redan förfallna skyldigheter eller ackumulerade anspråk skall, om parterna inte överenskommer orr'<br />

annat, på avtalade villkor fullgöras när avtalet upphor att gälla. Sådant fullgörande kan ej av någon part<br />

åberopas såsom grund för att avtalets giltighet förlängts eller att nytt avtal ingåtts.<br />

Ändringar i avtalet<br />

Eventuella ändringar av eller tillagg till detta avtal skall överenskommas skriftligen för att bli gällande med<br />

undantag för vad som sagts under punkten "Ersättning".


Förlagets exemplar<br />

överlåtelse<br />

Part får ej utan den andra partens skriftliga godkännande överlåta detta avtal på annan.<br />

Tvist<br />

Tvist som uppkommer vid tillämpningen eller tolkningen av detta avtalfår inte hänskjutas till allmän<br />

domstol utan skall avgöras av skiljenämnd. Kostnaderna för skiljeförfarandet skall fördelas så att vardera<br />

parten står för sina egna kostnader och de gemensamma kostnaderna skall fördelas lika mellan parterna.<br />

Ersättning<br />

Köparen betalar 3oo SEK (exkl. moms) i u ppläggningsavgift. Därefter betalar köparen 3oo SEK (exkl.<br />

moms) per artikel som registreras i Säljarens artikeldatabas. Fakturering sker halvårsvis. Betalning skall<br />

erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med t yo pel<br />

månad.<br />

Säljaren äger under avtalstiden rätt att förändra priset och/eller övriga betalningsvillkor. Köparen skall<br />

erhålla minst 3o dagars skriftligt varsel före ikraftträdande av de förändrade villkoren.<br />

Detta avtal har upprättats i wå likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit var sitt.<br />

Ort och datum<br />

U nderskrift<br />

N a m nfo rtyd liga nde<br />

,:t/-zr-<br />

Christer Perslöv, <strong>Bokrondellen</strong>


Avtal förlag<br />

Parter<br />

<strong>Bokrondellen</strong> HB (nedan kallad Sä jaren) Organisationsnummer: 969698-9996<br />

Organisationsnummer: ..........................................<br />

(nedan kallad Koparen)<br />

Skickas till <strong>Bokrondellen</strong><br />

Parterna har träffat avtal en igt villkoren nedan rörande Köparens inrapportering av aftlkelinformation till Säljarens<br />

informationstjänst i form av en artikeldatabas.<br />

Avtalsområde<br />

Säljaren ger Köparen<br />

- iillgång till att registrera sln artikelinformation i Säljarens artikeldaiabas antingen via ryranuell registrering i<br />

artikeldatabasens webgränssnitt eller via fllöverföring<br />

- tillgång till ett verktyg för att fodlöpande hålla artikelirformationen aktuell genom nyregistrering och uppdatering<br />

- tillgång till tjänst som möjliggör för Köparen att ta emot elektroniska beställningar av Köparens artiklar från de beställare<br />

som är anslutna till daiabasen.<br />

Med artikelinformation avses information i 5äljårens artikeldatabas om böcker och övrigt sortiment i den utformning och i den<br />

omfattning som bestäms av Säljaren, exempeivis vilka fålt som skall visas för slutkund. Säljaren verkar för att artikelinformationen<br />

är kompleit avseende uiformning och omfattning.<br />

Köparens åtagande<br />

Köparen ska iSäljarens artikeldatabas registrera artikelinformation enligt instrukiioner. Köparen förbinder sig att till Säljaren<br />

fortlöpande rapportera förändringar iföljande artikelinformation: Hänvisnings-lSBN, Lagerstatus, F-pris, Förväntad leverans.<br />

Köparen ansvarar för att inrapporterad artikelinformation är uppdaterad och korrekt. Köparen ska så snart inrapporterad artikel<br />

blivit tillgänglig utan dröjsmål översända ett exemplar av artikeln till Såljaren för klassiflcering och bibliografisk komplettering.<br />

säliarens åtagande<br />

Säliaren ansvarar för åndamålsenlig drifi och utveckling av Säljarens databas. Säljaren kompletterar Köparens artikelinformation<br />

med bibliografiska data och klassificering. S;ljaren evererar, sedan klassificering skett, ett exemplar av varje artikel till Kungliga<br />

Bibliotekei för katålogisering.<br />

Saljaren förmedlar order Lagda i Säljarens artikeldatabas till respektive utgivare eller vald distributör beroende på vilket val<br />

beställaren har gjort.<br />

tmmateriella räftigheter<br />

Köparen överlåter på Säljaren rätten att såsorr ägare av artikelinformationen tillgängliggöra denna i artikeldatabasen för försäljning<br />

ti I tredje part utan förlagets medgivande i det enskilda fallet.<br />

Ansvarsfriskrirming<br />

Säljaren tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av brister i Köparens artlkelinforrnation. Säljarens ansvar begränsar sig<br />

uteslutande till att för Köparens räkning korrigerå sådan felaktig artikelinformation som kommer till Säljarens kännedom.<br />

Om prestationen inte kan fullgöras av Säljaren enligt avtalet på grund av omståndigheter utanför Säljarens kontroll, som denne<br />

inte skäligen kunnat förutse då avtalet träffades, Lrtgör detta grund för befrielse från ersättningsskyldighet eller andra påföljder.<br />

Motsvarande gäller vid förhinder på Köparens sida. Om fullgörande förhindras mer än två månader har Säljaren respektive<br />

Köparen rätt att frånträda avtalet genom skriftligt meddelande.<br />

Säljarens skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada, såvida inte uppsåt eller grov vårdsiöshet kan läggas Säljaren till last, till<br />

ett belopp motsvarande högst ett prisbasb€lopp. Uteb iven handelsvinst, förväntad besparing, utebliven intäkt, förlust av data eller<br />

annan indirekt skada omfattas inte av skadeståndsansvaret.<br />

Utrustning<br />

Köparen ansvarar för att Köparen har tillgång till dator och övrig utrustning för datakommunikation av för ändamålet anpassad<br />

standard och kapacitet. Säljarer äger rätt att under avtalstiden förändra de tekniska kraven avseende utrustning och programvaror<br />

under förutsåttning att Köparen skriftligen aviserats minst tre månader före ikraftträdandet av de förändrade kraven.<br />

Personuppgift5lagen (PUL)<br />

Vardera parten svarar för att eventuell behandlirg av personuppgifter sker i enlighet med vid varje tillfälle gällande<br />

personuppgiftslag (PUL).


S kickas till B okr ondellen<br />

sekretessåtagande<br />

Vardera parten åtar sig att inte till tredje nnan lämra ut eller eljesi röja information om sådana motpartens interna och ej allmänt<br />

kända förhållanden eller angelägenheter som part fått del av genom samarbetet enligt detta avtal. Sekretessåtagandet gäller under<br />

avtalstiden samt fem år efter det att avtalet upphört att gålla.<br />

Avtalstid<br />

Detta avtaL gåller från dag för undertecknandet i to v månader med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Sker ej<br />

uppsägning gäller avtalet därefter tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning skall ske skriftligen.<br />

Om part försätts i konkurs upphör avtalet att gälla per konkursdagen.<br />

Part äger skriftligen säga upp avtal€t till omedelbart upphörande om den andra parten ställer in sina betalningar, bjuder ackord<br />

eller träder i likvidation eller om annai ekonomiskt obestånd är konstaterat.<br />

Förpliktelser vid avtalets upphörande<br />

Redan förfallna skyldigheter eller ackumulerade anspråk ska I, orn parterna inte överenskommer om annat, på avtalade vilikor<br />

fullgöras när avtalet upphör att gälla. Sådant fullgörande kan ej av någon part åberopas såsom grund för att avtalets giltighet<br />

förlängts eller att nytt avtal ingåtts.<br />

Ändringar i avtalet<br />

Eventuella ändringar av eller ti lägg till detta avtal skall överenskommas skriftligen för att bli gållande med undantag för vad som<br />

sagts under punkten "Ersåttning".<br />

överlåtelse<br />

Part får ej utan den andra partens skriftliga godkännande överlåta detta avtal på annån.<br />

Tvist<br />

Tvist som uppkommer vid tillämpningen eller tolkningen av detta avtal får inte hänskjutas till allmän domstol utan skall avgöras av<br />

skiljenåmnd. Kostnaderna för skiljeförfarandet skall fördelas så att vardera parten står för sina egna kostnader och de<br />

gemensamma kostnaderna skall fördelas lika mellan parterna.<br />

Ersättrting<br />

Köparen betalar loo SEK (exkl. moms) i uppläggningsavgift. Därefter betalar köparen 3oo<br />

SEK (exkl. moms) per artikel sorr<br />

registreras i Säljarens artikeldatabas. Fakturering sker ha vårsvis. Betalning skall erläggas inom Jo dagar från fakturadatum. Vid<br />

försenad beialning utgår dröjsmälsränta med t Y" per månad.<br />

SäLjaren äger under avtalstiden rätt att förändra priset och/el er övriga beta ningsviLlkor. Köparen skali erhålla minst 30 dagars<br />

skriftliet varsel före ikraftträdande av de förändrade villkoren.<br />

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemPlar av vilka vardera parten tagit var sitt.<br />

Ort och datum<br />

U nderskrift<br />

N am nfö rtyd liga nd e<br />

Christer Perslöv, <strong>Bokrondellen</strong>


Adressuppgifter<br />

Förlagets nam n<br />

Adress<br />

Postnummer och ort<br />

Teletonnummer<br />

E-post<br />

Organisationsnum mer<br />

Kontaktperson<br />

Kontaktpersonens e-post om annan än ovan<br />

Webbsida<br />

Distributör<br />

n Förlagssystem kommission<br />

! Förlagssystemförlagslogistik<br />

n Stjärndistribution<br />

information<br />

Dagens datum<br />

n<br />

n<br />

n<br />

Publit Sweden<br />

LogistikTeamet Sverige<br />

Jag distribuerar på egen hand<br />

Skickas till <strong>Bokrondellen</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!