17.09.2013 Views

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Förlagets exemplar<br />

Ansvarsfriskrivning<br />

Säljaren tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av brister i Köparens artikelinformation. Säljarens<br />

ansvar begränsar sig uteslutande till att för Köparens räkning korrigera sådan felaktig artikelinformation<br />

som kommer till Säljarens kännedom.<br />

Om prestationen inte kan fullgöras av Säljaren enligt avtalet på grund av omständigheter utanför<br />

Såljarens kontroll, som denne inte skäligen kunnat förutse då avtalet träffades, utgör detta grund för<br />

befrielse från ersättningsskyldighet eller andra påföljder. Motsvarande gäller vid förhinder på Köparens<br />

sida. Om fullgörande förhindras mer än två månader har Säljaren respektive Köparen rätt att frånträda<br />

awalet genom skrift ligt meddelande.<br />

Säljarens skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan<br />

läggas Säljaren till last, till ett belopp motsvarande högst ett prisbasbelopp. Utebliven handelsvinst,<br />

förväntad besparing, utebliven intäkt, förlust av data eller annan indirekt skada omfattas inte av<br />

skadeståndsansvaret.<br />

Utrustning<br />

Köparen ansvarar för att Köparen har tillgång till dator och övrig utrustning för datakommunikation av för<br />

ändamålet anpassad standard och kapacitet. Säljaren äger rätt att under avtalstiden förändra de tekniska<br />

kraven avseende utrustning och programvaror under förutsättning att Köparen skriftligen aviserats minst<br />

tre månader före ikraftträdandet av de förändrade kraven.<br />

Personuppgiftslagen (PUL)<br />

Vardera parten svarar för att eventuell behandling av personuppgifter sker i enlighet med vid varje tillfälle<br />

gällande perso n u ppgifts lag (PUL).<br />

Sekretessåtagande<br />

Vardera parten åtar sig att inte till tredje man lämna ut eller eljest röja information om sådana<br />

motpartens interna och ej allmänt kända förhållanden eller angelägenheter som part fått del av genom<br />

samarbetet enligt detta avtal. Sekretessåtagandet gäller under avtalstiden samt fem år efter det att avtalet<br />

u pphört att gälla.<br />

Avtalstid<br />

Detta avtal gäller från dag för undertecknandet i tolv månader med en ömsesidig uppsägningstid om en<br />

månad. Sker ej uppsägning gäller avtalet därefter tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en<br />

månad. Uppsägning skall ske skriftligen. Om part försätts i konkurs upphör avtalet att gälla per<br />

konkursdagen.<br />

Part äger skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten ställer in sina<br />

betalningar, bjuder ackord eller träder i likvidation eller om annat ekonomiskt obestånd är konstaterat.<br />

Förpliktelser vid avtalets upphörande<br />

Redan förfallna skyldigheter eller ackumulerade anspråk skall, om parterna inte överenskommer orr'<br />

annat, på avtalade villkor fullgöras när avtalet upphor att gälla. Sådant fullgörande kan ej av någon part<br />

åberopas såsom grund för att avtalets giltighet förlängts eller att nytt avtal ingåtts.<br />

Ändringar i avtalet<br />

Eventuella ändringar av eller tillagg till detta avtal skall överenskommas skriftligen för att bli gällande med<br />

undantag för vad som sagts under punkten "Ersättning".

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!