17.09.2013 Views

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Förlagets exemplar<br />

överlåtelse<br />

Part får ej utan den andra partens skriftliga godkännande överlåta detta avtal på annan.<br />

Tvist<br />

Tvist som uppkommer vid tillämpningen eller tolkningen av detta avtalfår inte hänskjutas till allmän<br />

domstol utan skall avgöras av skiljenämnd. Kostnaderna för skiljeförfarandet skall fördelas så att vardera<br />

parten står för sina egna kostnader och de gemensamma kostnaderna skall fördelas lika mellan parterna.<br />

Ersättning<br />

Köparen betalar 3oo SEK (exkl. moms) i u ppläggningsavgift. Därefter betalar köparen 3oo SEK (exkl.<br />

moms) per artikel som registreras i Säljarens artikeldatabas. Fakturering sker halvårsvis. Betalning skall<br />

erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med t yo pel<br />

månad.<br />

Säljaren äger under avtalstiden rätt att förändra priset och/eller övriga betalningsvillkor. Köparen skall<br />

erhålla minst 3o dagars skriftligt varsel före ikraftträdande av de förändrade villkoren.<br />

Detta avtal har upprättats i wå likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit var sitt.<br />

Ort och datum<br />

U nderskrift<br />

N a m nfo rtyd liga nde<br />

,:t/-zr-<br />

Christer Perslöv, <strong>Bokrondellen</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!