17.09.2013 Views

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Avtal förlag<br />

Parter<br />

<strong>Bokrondellen</strong> HB (nedan kallad Sä jaren) Organisationsnummer: 969698-9996<br />

Organisationsnummer: ..........................................<br />

(nedan kallad Koparen)<br />

Skickas till <strong>Bokrondellen</strong><br />

Parterna har träffat avtal en igt villkoren nedan rörande Köparens inrapportering av aftlkelinformation till Säljarens<br />

informationstjänst i form av en artikeldatabas.<br />

Avtalsområde<br />

Säljaren ger Köparen<br />

- iillgång till att registrera sln artikelinformation i Säljarens artikeldaiabas antingen via ryranuell registrering i<br />

artikeldatabasens webgränssnitt eller via fllöverföring<br />

- tillgång till ett verktyg för att fodlöpande hålla artikelirformationen aktuell genom nyregistrering och uppdatering<br />

- tillgång till tjänst som möjliggör för Köparen att ta emot elektroniska beställningar av Köparens artiklar från de beställare<br />

som är anslutna till daiabasen.<br />

Med artikelinformation avses information i 5äljårens artikeldatabas om böcker och övrigt sortiment i den utformning och i den<br />

omfattning som bestäms av Säljaren, exempeivis vilka fålt som skall visas för slutkund. Säljaren verkar för att artikelinformationen<br />

är kompleit avseende uiformning och omfattning.<br />

Köparens åtagande<br />

Köparen ska iSäljarens artikeldatabas registrera artikelinformation enligt instrukiioner. Köparen förbinder sig att till Säljaren<br />

fortlöpande rapportera förändringar iföljande artikelinformation: Hänvisnings-lSBN, Lagerstatus, F-pris, Förväntad leverans.<br />

Köparen ansvarar för att inrapporterad artikelinformation är uppdaterad och korrekt. Köparen ska så snart inrapporterad artikel<br />

blivit tillgänglig utan dröjsmål översända ett exemplar av artikeln till Såljaren för klassiflcering och bibliografisk komplettering.<br />

säliarens åtagande<br />

Säliaren ansvarar för åndamålsenlig drifi och utveckling av Säljarens databas. Säljaren kompletterar Köparens artikelinformation<br />

med bibliografiska data och klassificering. S;ljaren evererar, sedan klassificering skett, ett exemplar av varje artikel till Kungliga<br />

Bibliotekei för katålogisering.<br />

Saljaren förmedlar order Lagda i Säljarens artikeldatabas till respektive utgivare eller vald distributör beroende på vilket val<br />

beställaren har gjort.<br />

tmmateriella räftigheter<br />

Köparen överlåter på Säljaren rätten att såsorr ägare av artikelinformationen tillgängliggöra denna i artikeldatabasen för försäljning<br />

ti I tredje part utan förlagets medgivande i det enskilda fallet.<br />

Ansvarsfriskrirming<br />

Säljaren tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av brister i Köparens artlkelinforrnation. Säljarens ansvar begränsar sig<br />

uteslutande till att för Köparens räkning korrigerå sådan felaktig artikelinformation som kommer till Säljarens kännedom.<br />

Om prestationen inte kan fullgöras av Säljaren enligt avtalet på grund av omståndigheter utanför Säljarens kontroll, som denne<br />

inte skäligen kunnat förutse då avtalet träffades, Lrtgör detta grund för befrielse från ersättningsskyldighet eller andra påföljder.<br />

Motsvarande gäller vid förhinder på Köparens sida. Om fullgörande förhindras mer än två månader har Säljaren respektive<br />

Köparen rätt att frånträda avtalet genom skriftligt meddelande.<br />

Säljarens skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada, såvida inte uppsåt eller grov vårdsiöshet kan läggas Säljaren till last, till<br />

ett belopp motsvarande högst ett prisbasb€lopp. Uteb iven handelsvinst, förväntad besparing, utebliven intäkt, förlust av data eller<br />

annan indirekt skada omfattas inte av skadeståndsansvaret.<br />

Utrustning<br />

Köparen ansvarar för att Köparen har tillgång till dator och övrig utrustning för datakommunikation av för ändamålet anpassad<br />

standard och kapacitet. Säljarer äger rätt att under avtalstiden förändra de tekniska kraven avseende utrustning och programvaror<br />

under förutsåttning att Köparen skriftligen aviserats minst tre månader före ikraftträdandet av de förändrade kraven.<br />

Personuppgift5lagen (PUL)<br />

Vardera parten svarar för att eventuell behandlirg av personuppgifter sker i enlighet med vid varje tillfälle gällande<br />

personuppgiftslag (PUL).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!