17.09.2013 Views

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

Förlagsavtal + adressblankett (pdf). - Bokrondellen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S kickas till B okr ondellen<br />

sekretessåtagande<br />

Vardera parten åtar sig att inte till tredje nnan lämra ut eller eljesi röja information om sådana motpartens interna och ej allmänt<br />

kända förhållanden eller angelägenheter som part fått del av genom samarbetet enligt detta avtal. Sekretessåtagandet gäller under<br />

avtalstiden samt fem år efter det att avtalet upphört att gålla.<br />

Avtalstid<br />

Detta avtaL gåller från dag för undertecknandet i to v månader med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Sker ej<br />

uppsägning gäller avtalet därefter tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning skall ske skriftligen.<br />

Om part försätts i konkurs upphör avtalet att gälla per konkursdagen.<br />

Part äger skriftligen säga upp avtal€t till omedelbart upphörande om den andra parten ställer in sina betalningar, bjuder ackord<br />

eller träder i likvidation eller om annai ekonomiskt obestånd är konstaterat.<br />

Förpliktelser vid avtalets upphörande<br />

Redan förfallna skyldigheter eller ackumulerade anspråk ska I, orn parterna inte överenskommer om annat, på avtalade vilikor<br />

fullgöras när avtalet upphör att gälla. Sådant fullgörande kan ej av någon part åberopas såsom grund för att avtalets giltighet<br />

förlängts eller att nytt avtal ingåtts.<br />

Ändringar i avtalet<br />

Eventuella ändringar av eller ti lägg till detta avtal skall överenskommas skriftligen för att bli gållande med undantag för vad som<br />

sagts under punkten "Ersåttning".<br />

överlåtelse<br />

Part får ej utan den andra partens skriftliga godkännande överlåta detta avtal på annån.<br />

Tvist<br />

Tvist som uppkommer vid tillämpningen eller tolkningen av detta avtal får inte hänskjutas till allmän domstol utan skall avgöras av<br />

skiljenåmnd. Kostnaderna för skiljeförfarandet skall fördelas så att vardera parten står för sina egna kostnader och de<br />

gemensamma kostnaderna skall fördelas lika mellan parterna.<br />

Ersättrting<br />

Köparen betalar loo SEK (exkl. moms) i uppläggningsavgift. Därefter betalar köparen 3oo<br />

SEK (exkl. moms) per artikel sorr<br />

registreras i Säljarens artikeldatabas. Fakturering sker ha vårsvis. Betalning skall erläggas inom Jo dagar från fakturadatum. Vid<br />

försenad beialning utgår dröjsmälsränta med t Y" per månad.<br />

SäLjaren äger under avtalstiden rätt att förändra priset och/el er övriga beta ningsviLlkor. Köparen skali erhålla minst 30 dagars<br />

skriftliet varsel före ikraftträdande av de förändrade villkoren.<br />

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemPlar av vilka vardera parten tagit var sitt.<br />

Ort och datum<br />

U nderskrift<br />

N am nfö rtyd liga nd e<br />

Christer Perslöv, <strong>Bokrondellen</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!