– Vi vann striden om lägsta lönerna - IF Metall

ifmetall.se

– Vi vann striden om lägsta lönerna - IF Metall

info:

För förtroendevalda i IF Metall

5/2007

Så blir de

nya avtalen

sidorna 29

Från sverigedemokrat

till

fackligt aktiv

sidorna 1011

Vi vann

striden om

lägsta lönerna

sidan 5


info:

5/2007

www.ifmetall.se

2

STEFAN

FUNDERAR

Vi har gjort upp

IF Metall har slutit avtal på fem

stora avtalsområden. Förhandlingarna

har varit både långa och tuffa.

Överenskommelserna innebär:

• Fortsatta reallöneökningar.

• En rejäl höjning av lägstalönerna

upp emot 10 procent det första

avtalsåret.

• En höjning av premierna till av-

talspensionen med 28 procent.

Det kan innebära upp emot

1 000 kronor mer i pension för en

ung kvinna/man som nu börjar i

industrin.

• Fortsatt samarbete för att åstad-

komma lika möjligheter på ar-

betsplatserna för kvinnor och

män.

• Utveckling av omställningsstödet.

• Samarbetsgrupp om snabbare

och bättre rehabilitering av våra

långtidssjuka medlemmar.

• Satsningar som ska underlätta

integration i arbetslivet.

Det är vårt ansvar att sluta avtal

som både ger mer pengar i plånboken

och stärker företagens konkurrenskraft.

Avtalsuppgörelsen är treårig. Jag

vet att många önskat ett kortare

avtal, utifrån den berättigade oro

som fi nns kring den borgerliga

regeringens politik. Min uppfattning

är ändå att avtal ska bedömas

utifrån ett fackligt perspektiv. Det

avgörande är vad vi uppnår kring

löner och andra ersättningar.

När vi tittar på utfallet från tidigare

treårsavtal kan vi räkna ihop

de bästa reallöneökningarna på

cirka fyrtio år. Det är viktigt för

IF Metalls medlemmar.

stefan.lofven@ifmetall.se

Teknikavtalet IF Metall,

allokemisk industri, kemiska

fabriker, gemensamma

Metallavtalet och stål-

och metallavtalet är nu i hamn.

Avtalsrådet sa ja till:

Reallöneökningar, höjda l

IF Metalls avtalsråd har godkänt

avtalen för omkring 225 000 medlemmar.

Förutom löneökningar på

sammantaget 9,6 procent innehåller

avtalen en avsättning till förbättrad

avtalspension med beräknat värde på

0,6 procent under avtalsperioden.

Avtalen innebär att värdet för de tre

kommande åren blir 10,2 procent. Det

ger ett snitt på 3,4 procent under varje

år.

Uppgörelsen

ger våra medlemmar

reallönelyft under

tre år. 10,2 procent

är det största utrymmet

sedan industriavtalets

tillkomst,

säger Stefan Löfven

förbundsordförande

Industrifacket

Metall.

Efter hårt arbete

lyckades IF Metall

mota bort arbetsgivarnas

krav om

kallade öppningsklausuler, som inneburit

att arbetsgivare hade kunnat sänka

avtalade löne- och anställningsvillkor.

Flera arbetsgivare ställde även långtgående

krav på fl exibilitet vad det gäller

arbetstiden. Även här klarade IF Metall

att hålla emot.

Höjning av avtalets lägsta löner

För de fl esta medlemmar som går på

avtalets lägsta lön innebär uppgörelserna

att för den som varit anställd minst

ett år höjs avtalens lägsta lön med

1 400 kronor per månad. Satsningen


på avtalets lägsta löner är den största

sedan 1983.

Kravet om höjningen av avtalens

lägsta lön innebar djupa ideologiska

motsättningar mellan parterna, säger

Stefan Löfven.

Förhoppningsvis kan kvinnodominerade

branscher få lite mer i plånboken

när de nu förhandlar om nya avtal. Det

är rimligt att alla arbetar för att på sikt

utjämna orättvisa löneskillnader mellan

kön och branscher.

Orättvisor har

rättats till

De orättvisa villkoren

i avtalspensionen,

som tidigare

fanns mellan arbetare

och tjänstemän

och som kunde innebära

tusenlappar i

skillnad per månad,

försvinner.

Totalt avsätts

0,6 procent till

förbättrad avtalspension

under avtalsperioden. Avtalspensionen

innebär att avsättningen

under en femårsperiod höjs från 3,5 procent

av lönesumman till 4,5 procent på

lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp

och på lönedelar därutöver till 30

procent.

Överenskommelserna gäller för 36

månader, från och med den 1 april 2007

till och med den 31 mars 2010. Sista

avtalsåret kan sägas upp av någon av

parterna. Det ska ske senast den 30

september 2008.

maria.backstrom@ifmetall.se


Totalt avtalsvärde

6,9%

8,5%

7,3%

lägsta löner och bättre pensioner

10,2%

År 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009

IF Metalls uppgörelser ger

mer pengar i plånboken med

satsning på de lägst avlönade.

Dessutom har pensionfrågan

lösts med bättre villkor.

Foto: Roger Lundberg


info:

5/2007

www.ifmetall.se

4

Stål- och Metall:

Mer pengar i plånboken är viktigast

Svenskt stål är en eftertraktad vara

på den globala världsmarknaden

och företag som SSAB Oxelösund AB

har goda tider just nu. Därför förstår

Tuula Wikstedt, aktiv inom en av IF

Metalls gruppstyrelser på verket, att

avtalsresultatet tas emot med blandade

känslor hos medlemmarna.

Men det är inget dåligt avtal vi har

fått. Det går ju att begära hur höga siffror

som helst, men samtidigt slår detta

tillbaka eftersom allting annat då höjs

i samma takt. En bra reallöneökning är

det viktigaste.

Ansvarsfulla löneökningar

Löneökningarna på 9,6 procent på tre

år innebär att medlemmarna även i

fortsättningen får reallöneökningar.

Sedan industriavtalets tillkomst 1997

har en del av löneutrymmet använts till

att förkorta arbetstiden samtidigt som

reallönerna har stigit med 2 procent om

året. Genom att fortsätta på en väg med

ansvarsfulla löneökningar får medlemmarna

mer pengar i plånboken.

Avtalet i korthet:

Löneökningar

Löneökningar sker i form av lönepotter på

sammantaget 9,6 procent under avtalsperioden.

Första avtalsåret ger potten 780

kronor, andra avtalsåret 620 kronor och

tredje avtalsåret 700 kronor.

Garantilöner

Avtalets garantilöner, för dem som fyllt

18 år, höjs med sammanlagt 1 862 kronor

under avtalsperioden. Första avtalsåret

höjs garantilönen med 700 kronor per

månad, andra avtalsåret med 700 kronor

per månad och tredje avtalsåret med 462

kronor per månad.

fakta: stålindustrin

23 000 medlemmar. Inom området bedrivs

bland annat smältning, valsning, beläggning,

legering och tillverkning av olika

stålsorter. Några företag: SSAB Tunnplåt,

Ovako Steel AB och Outokumpu AB.

AVTALETS LÄNGD. Det är inget dåligt avtal, men många av medlemmarna hade

önskat ett avtal på ett år för att se vart näsan pekar, säger Tuula Wikstedt vid SSAB

Oxelösund.

Det som medlemmarna inom stål-

och metallavtalet har diskuterat mest

är egentligen inte siffrorna i sig utan

mer avtalets längd. Vinsterna för branschen

är rekordstora och efterfrågan

verkar inte minska och då kan tre år

verka vara en lång tid då mycket kan

hända.

Övriga ersättningar

Ersättning för arbete på övertid och

liknande höjs med följande procentsatser

under avtalsperioden. Första avtalsåret ger

3,4 procent, andra avtalsåret 3,1 procent

och tredje avtalsåret 3,1 procent.

Avtalsperiod

Första avtalsåret är tretton månader, andra

avtalsåret blir elva månader och det tredje

tolv månader.

Föräldralön

Avtalets rätt till föräldralön ökar till fyra

månader som kan tas ut innan barnet är 18

månader. Föräldralönen är 10 procent av

månadslönen, som utfyllnad till föräldrapenning.

Arbetstid

Arbetstidsreglerna har kompletterats

med EU:s arbetstidsdirektiv, vilket bland

En del medlemmar hade hellre

önskat ett avtal på ett år för att då

kunna se vartåt näsan pekar. Nu kan

nog de lokala förhandlingarna bli tuffa,

säger Tuula Wikstedt.

annette.lack@ifmetall.se

annat påverkar dygnsvila. Kompensation

för borttagande av annandag pingst

som helgdag regleras i avtalet genom att

avsättningen till arbetstidsbanken årligen

höjs med två timmar och 18 minuter.

Facklig introduktion

Facklig organisation

har rätt till facklig

introduktion för nyanställda

på arbetsplatsen.

Hör Tommy Andersson,

avtalsansvarig, kommentera

i medlemsportalen under

Avtal 07 och rubriken

Uppgörelser & Webb-tv.

www.ifmetall.se

Foto: Roger Lundberg


Gemensamma Metallavtalet:

Klart godkänt om lägsta lönerna

Medlemmarna på 3M i Borlänge ser

fram emot reallöneökning och en

högre pension, helt utan eftergifter.

Regeringens ändringar i lagen om

anställningsskydd påverkar inte medlemmar

inom gemensamma Metalls

avtalsområde. Samma regler gäller

i dag som tidigare, trots försämrad

lagstiftning.

Avtalet innebär enbart förbättringar

för oss, säger Lars Halvarsson, IF Metalls

ordförande på 3M.

Höjningen av avtalets lägsta löner

får positiva effekter ur ett fl ertal perspektiv.

Men viktigast av allt motverkar

det att lönerna pressas ned av borgarnas

sänkta a-kassa och utländska

företag. Nya skrivningar i avtalet om

löneprinciperna hindrar lönedumpning.

Förbättring

Vid olycksfall i arbetet betalar arbetsgivaren

full lön under frånvaroperioden,

det är också en klar förbättring, konstaterar

Lars Halvarsson.

Han konstaterar att industriavtalet

har gagnat medlemmarna inom gemensamma

Metallavtalet. Sett tillbaks på

tidigare avtalsperioder har medlem-

Avtalet i korthet:

Löneökningar

Löneökningar sker i form av lönepotter på

sammanlagt 9,6 procent under avtalsperioden.

Första avtalsåret ger 3,5 procent,

andra avtalsåret 3,3 procent och tredje

avtalsåret 2,8 procent.

Lägsta lön

Den som går på avtalets lägsta lön och

som varit anställd minst ett år garanteras

en höjning med 1 400 kronor första

avtalsåret.

fakta: gemensamma

metallavtalet

5 000 medlemmar. Företag inom metallprocess

och metallvaruindustrin. Några

företag: SAPA Profi ler AB, Fuji Autotech AB

och Outokumpu Copper Strip AB.

Foto: Henrik Hansson

VANN KAMPEN. En av avtalsrörelsens knäckfrågor var kampen om lägsta lönerna.

Arbetsgivarna bjöd länge ideologiskt motstånd. Det är lätt att säga att lönenivåerna

borde ha varit något högre, men sett till helheten är det klart godkänt, säger

industriarbetarna på 3 M. Längst fram: Victoria Jacobsson och Lars Ekvall. Längst bak

fr. v. Emil Tillman, Anders Brandström och Lars Halvarsson.

marna haft en bra reallöneutveckling,

Det är lätt att säga att lönenivåerna

borde ha varit något högre, men

sett till helheten är det klart godkänt.

Lägsta semesterlön

Avtalets lägsta semesterlön höjs med 45

kronor per år. Från och med den 1 april

2007 är lägsta semesterlön 1 075 kronor

per dag, den 1 april 2008 är lägsta semesterlön

1 120 kronor per dag och den 1 april

2009 är lägsta semesterlön 1 165 kronor.

Arbetstid

Arbetstidsreglerna kompletterar EU:s arbetstidsdirektiv,

vilket bland annat påverkar

dygnsvila. Kompensation för borttagande

av annandag pingst som helgdag regleras i

avtalet genom att avsättningen till arbetstidsbanken

årligen höjs med två timmar.

Facklig introduktion

Facklig organisation bör på lämpligt sätt

delta vid introduktion för nyanställda.

Det ska bli intressant att efter dessa tre

år se hur utfallet blev, men i dag ser det

bra ut, säger Lars Halvarsson.

michael.blohm@ifmetall.se

Anställning

Arbetsgivaren kan efter lokal överenskommelse

provanställa i upp till sex månader

och visstidsanställa i upp

till tolv månader.

Villkoren ersätter de

kommande förändringarna

i lagen om

anställningsskydd.

Hör Darco Davidovic,

avtalsansvarig, kommentera

i medlemsportalen under

Avtal 07 och rubriken

Uppgörelser & Webb-tv.

www.ifmetall.se

5


Foto: Hans Runesson

info:

5/2007

www.ifmetall.se

6

Avtalet i korthet:

Löneökningar

Löneökningar sker i form av lönepotter på

sammanlagt 9,6 procent under avtalsperioden.

Första avtalsåret ger 3,5 procent,

andra avtalsåret 3,3 procent och tredje

avtalsåret 2,8 procent.

Lägsta lön

Den som går på avtalets lägsta lön och

som varit anställd i minst ett år garante-

fakta, kemiska fabriker

4 500 medlemmar. Omfattar tillverkning

av olika basämnen, till exempel fl oatglas,

plaster, klor, ättika, lösningsmedel och

andra kemikalier. Några företag: Akzo

Nobel, Pilkington, Borealis, Perstorp och

Kemira Kemi.

Foto: Marie Ullnert

Kemiska fabriker

Äntligen lika

avtalspension

På Eka Chemicals AB i Bohus har nya

avtalet diskuterats fl itigt bland medlemmarna.

IF Metalls klubbordförande

Tyrone Hansson har hört både

ris och ros om de olika delarna.

Visst tycker en del att löneökningen

är för låg. Men personligen har jag

under mina 18 år som fackligt aktiv

inte varit med om att ett avtal har gett

så mycket i både procentuell ökning och

reallöneökning.

Förutom löneökning på sammantaget

9,6 procent innehåller avtalet en

avsättning till förbättrad avtalspension

med beräknat värde på 0,6 procent.

VARIERANDE ÅSIKTER har Tyrone

Hansson, IF Metalls klubbordförande på

Eka Chemicals AB i Bohus fått höra från

medlemmarna om nya avtalet.

Den nya regeringens politik har skapat

en ökad medvetenhet om vikten av avtal

och hur det går i förhandlingarna.

ras en höjning med 1 338 kronor första

avtalsåret.

Föräldralön

Avtalets rätt till föräldralön ökar till fyra

månader som kan tas ut innan barnet är

18 månader. Föräldralönen är 10 procent

av månadslönen, som utfyllnad till föräldrapenning.

Lägsta semesterlön

Avtalets lägsta semesterlön höjs med 45

kronor per år. Från och med den 1 april

2007 är lägsta semesterlön 1 090 kronor

per dag, den 1 april 2008 är den 1 135

kronor per dag och den 1 april 2009 är

den 1 180 kronor.

Arbetstid

Arbetstidsreglerna uppfyller och ersätter

EU:s arbetstidsdirektiv, vilket bland

annat påverkar dygnsvila. Kompensation

Totalt blir avtalsvärdet därmed 10,2

procent. Det största utrymmet som har

tecknats för en avtalsperiod sedan det

gemensamma industriavtalet kom till

för tio år sedan.

Äntligen får vi en samsyn på

avtalspensionerna mellan oss inom

IF Metall och tjänstemännen, säger

Tyrone Hansson.

Förbättrad avtalspension

Kostnaden på 0,6 procent för den

förbättrade avtalspensionen är väl

motiverad med tanke på att samtliga

medlemmar får en tryggare ålderdom.

Dessutom försvinner på sikt de skillnader

som fi nns i förhållande till tjänstemännen.

Vi har tidigare räknat ut att det

har varit skillnader på mellan 60 000

och 70 000 kronor mellan arbetare och

tjänstemän. En skillnad som ofta har

varit uppe för diskussion bland medlemmarna,

säger Tyrone Hansson.

annette.lack@ifmetall.se

för borttagande av annandag pingst som

helgdag regleras i avtalet genom att

avsättningen till arbetstidsbanken årligen

höjs med två timmar.

Facklig introduktion

Facklig organisation har

rätt till facklig introduktion

för nyanställda

på arbetsplatsen.

Hör Göran Nilsson,

avtalsansvarig, kommentera

i medlemsportalen under

Avtal 07 och rubriken

Uppgörelser & Webb-tv.

www.ifmetall.se


Allokemisk industri

- Ett stort steg

mot jämställdhet

Kristina Labus, jämställdhetsansvarig

i klubbstyrelsen på

Astra Zeneca i Södertälje är

positivt överraskad av innehållet

i det nya avtalet. Att lägsta lönen

höjs med 2 229 kronor under

avtalsperioden, träffar direkt

lågavlönade kvinnor inom kemibranschen.

Parterna har även

enats om hur det fortsatta jämställdhetsarbetet

ska fungera.

Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar

till utveckling i arbetet.

Lika hög löneutveckling och inte missgynnas

på grund av sitt kön.

Fokus ligger kvar på att bli mer

jämställda. Vi har jobbat fram underlagen

och nu är det dags att fi xa till

orättvisorna, säger Kristina Labus.

Förlängd föräldralön

Föräldraskapet ”drabbar” kvinnor i

högre utsträckning än män, det blir

successivt bättre, men inte tillräckligt

Avtalet i korthet:

Löneökningar

Löneökningar sker i form av lönepotter

på sammantaget 1 968 kronor under

avtalsperioden. Första avtalsåret ger 694

kronor, andra avtalsåret 679 kronor och

tredje avtalsåret 595 kronor.

Lägsta lön

För den som varit anställd minst ett år

höjs lägsta lönen sammanlagt under

avtalsperioden med 2 229 kronor per

månad. Första avtalsåret höjs lägsta lönen

till 957 kronor per månad, andra avtals-

fakta, Allokemiska

22 500 medlemmar. Drygt 40 olika

branscher, varav de största är gummi-,

plast, färg- och läkemedelsindustrin.

Några företag: Astra Zeneca AB, Pfi zer och

Tarkett Sommer.

snabbt. En kvinna med barn kan ses

som en belastning, trots att båda föräldrarna

bär ansvaret lika.

Föräldralönen, som ger tio procent

utöver ersättningen från försäkringskassan

förlängs med ytterligare en

månad. Det kan få fl er män att stanna

hemma med barnen. Sammantaget och

ur jämställdhetssynpunkt är avtalet

över förväntan, säger Kristina Labus.

michael.blohm@ifmetall.se

MER JÄMSTÄLLDA.

Kristina Labus, jämställdhetsansvarig

i klubbstyrelsen på Astra Zeneca i

Södertälje: Ur jämställdhetssynpunkt

är avtalet bättre än väntat.

året till 640 kronor per månad och tredje

avtalsåret till 632 kronor per månad.

Föräldralön

Avtalets rätt till föräldralön ökar till fyra

månader. Utbetalningen av föräldralön

sker fortsättningsvis löpande, även vid

kortare perioder. Tidigare har arbetsgivaren

haft möjlighet att betala utfyllnaden

till föräldrapenningen först i efterhand.

Lägsta semesterlön

Avtalets lägsta semesterlön höjs med 45

kronor per år. Från och med den 1 maj

2007 är lägsta semesterlön 1 082 kronor

per dag, den 1 maj 2008 är lägsta semesterlön

1 127 kronor per dag och den 1 maj

2009 är lägsta semesterlön 1 172 kronor.

Arbetstid

Arbetstidsreglerna har kompletterats

med EU:s arbetstidsdirektiv, vilket bland

Foto: Olof Näslund

annat påverkar dygnsvila. Kompensation

för borttagande av annandag pingst

som helgdag regleras i avtalet genom att

avsättningen till arbetstidsbanken årligen

höjs med två timmar.

Facklig introduktion

Facklig organisation

har rätt till facklig

introduktion för

nyanställda på

arbetsplatsen.

Hör Hans Karlbom,

avtalsansvarig, kommentera

i medlemsportalen under

Avtal 07 och rubriken

Uppgörelser & Webb-tv.

www.ifmetall.se

7


info:

5/2007

www.ifmetall.se

8

Teknikavtalet IF Metall

Från noll till rejält höjd lägsta lön

Vi gick in i en avtalsrörelse med ett

krav på 1 400 kronor i höjda lägsta

löner. Det var fl era som inte trodde

ett ögonblick på att vi skulle nå

ända fram i den frågan. Men nu är vi

där och det ger våra lägst avlönade

medlemmar en mer dräglig levnadsstandard,

säger Jan Nilsson.

Jan Nilsson, vice ordförande i Volvo

verkstadsklubb i Göteborg, sitter i förhandlingsdelegationen

för teknikavtalet

IF Metall. Han konstaterar att satsningen

lägsta lönerna är den största

sedan början av 1980-talet.

Samtidigt är det en av de mest

träffsäkra jämställdhetssatsningarna

vi gjort. En stor andel kvinnor är lägst

avlönade. Nu kan vi med säkerhet utjämna

orättvisa löneskillnader mellan

kvinnor och män, påpekar Jan Nilsson.

Maria Grehagen, klubbordförande

på Maquet i Stockholm och ledamot i

förhandlingsdelegationen är också nöjd

med avtalet.

Vi har nått upp till de målsättningar

som sattes upp av IF Metalls

medlemmar under Dialogdagar och IF

Avtalet i korthet:

Lönepotter

Första avtalsåret ger 2,8 procent, andra

avtalsåret 2,5 procent och tredje avtalsåret

2,8 procent.

Löneöversyn

En löneöversyn ska göras den 1 april 2007

och med 0,7 procent den 1 april 2008

samt den 1 april 2009 med 0,8 procent.

Lägsta lön

Den som går på avtalets lägsta lön och

som varit anställd i minst ett år garanteras

en höjning med 1 400 kronor första

avtalsåret.

fakta: teknikindustrin

170 000 medlemmar. Yrken är exempelvis

verkstadsarbetare, montörer, NC-operatörer

och verkstadsmekaniker. Några

företag: Volvo, ABB, Scania, Ericsson och

SKF.

VI NÅDDE FRAM, säger Jan Nilsson, vice ordförande i Volvo verkstadsklubb

i Göteborg.

Metallträffar under hösten, säger Maria

Grehagen.

Efter hårt arbete har IF Metall även

lyckats mota bort arbetsgivarnas krav

om så kallade öppningsklausuler, ökad

fl exibilitet vad gäller arbetstiderna,

som hade inneburit möjligheter för

Lägsta löneökning Individgaranti

Varje individ garanteras under avtalsperioden

en lägsta löneökning med 1 069

kronor per månad.

Föräldralön

Avtalets rätt till föräldralön ökar till fyra

månader som kan tas ut innan barnet är

18 månader. Föräldralönen är 10 procent

av månadslönen, som utfyllnad till föräldrapenning.

Lägsta semesterlön

Avtalets lägsta semesterlön är 1 079

kronor per dag från och med den 1 april

2007, den 1 april 2008 är lägsta semesterlön

1 112 kronor per dag och den 1 april

2009 är lägsta semesterlön 1 149 kronor.

Arbetstid

Arbetstidsreglerna har kompletterats med

EU:s arbetstidsdirektiv, vilket bland annat

arbetsgivaren att försämra löne- och

arbetsvillkor.

Det satt hårt inne, men vi kan

aldrig acceptera skrivningar som underminerar

våra kollektivavtal, säger Jan

Nilsson.

michael.blohm@ifmetall.se

påverkar dygnsvila. Det generella taket

för övertidsarbete sänks till 150 timmar

per år. Kompensation för borttagande av

annandag pingst som helgdag regleras i

avtalet.

Facklig introduktion

Facklig organisation har

rätt till en timme facklig

introduktion för nyanställda


arbetsplatsen.

Hör Veli-Pekka

Säikkälä,

avtalsansvarig, kommentera

i medlemsportalen under

Avtal 07 och rubriken

Uppgörelser & Webb-tv.

www.ifmetall.se


SATSNING PÅ FRAMTID. Örebro län var först ut i landet med teknikcollege. Genom ett övergripande avtal tar nu parterna

inom industrin ett gemensamt ansvar för industrins framtid. På bilden Mia Bengtsson och Mathias Engwall från Tullängsskolan

i Örebro, en skola med gedigen facklig kultur.

Tre gemensamma grupper ska utveckla hela industrin:

Bättre regionalt samarbete,

ökad kunskap och mångfald

Inom ramen för industriavtalet har

parterna i årets avtalsrörelse enats

om att tillsätta tre industriövergripande

arbetsgrupper. Efter uppgörelsen

inom respektive bransch är

det upp till avtalsslutande parter att

ansluta sig till dessa arbetsgrupper.

1. Det lokala arbetet med industriell

utveckling

Svensk och europeisk industri är utsatt

för en mycket snabb omställnings- och

förändringsprocess som ger möjligheter,

men också många gånger utsätter såväl

företag som anställda för stora påfrestningar.

Väl fungerande partsrelationer

innebär i många fall en konkurrensfördel

i förhållande till företagskulturer

där partsrelationerna präglas av motsatsförhållande

och konfrontation.

Syftet med arbetsgruppen är att

öka parternas kunskap om gällande

regelverk och deras påverkan på partsrelationerna.

Ett antal fallstudier ska

genomföras, erfarenheterna av den

praktiska hanteringen av regelverken

diskuteras och goda exempel från lokala

partssamarbeten ska lyftas fram. Arbetsgruppen

ska presentera en slutrapport

senast den 30 juni 2009.

2.Omställning

Yrkesutbildning och validering

Det behövs ökade satsningar på att

förbättra utbudet, höja kvaliteten samt

öka tillgängligheten på grundläggande

utbildningar och på kortare yrkes- och

kompetenshöjande utbildningar. Arbetsgruppen

ska även utreda och lämna

förslag till förbättringar kring system

för validering av yrkeskunskaper.

Arbetsgruppens förslag ska utmynna

i en åtgärdsplan för att gemensamt

kunna agera mot regering, riksdag och

berörda myndigheter. Arbetsgruppen

ska i denna del presentera en slutrapport

senast den 30 september 2008.

Långtidssjukskrivna

Arbetsgruppens uppgift är att ta fram

råd och modeller som stöd i det lokala

arbetet för att förhindra att personer

hamnar i långa perioder av sjukskrivning

och för att personer som hamnat i

långtidssjukskrivning ska kunna återgå

i arbete.

Arbetsgruppen ska ta fram en skrift

med råd som stöd för det lokala arbetet.

Vidare bör arbetsgruppen den 31 mars

2008 presentera en modell för utökad

matchningsverksamhet.

3. Integration

Arbetsgruppen har i uppdrag att

utarbeta ett förslag till integrationsavtal

som ska underlätta inträde i

arbetslivet. Det ska syfta till att stärka

den anställdes kompetens och därmed

invandrarnas ställning på arbetsmarknaden.

Avtalet ska också syfta till att

motverka främlingsfi entlighet.

Arbetsgruppens arbete ska ske i nära

samråd med företag, anställda och med

berörda departement inom regeringskansliet

samt berörda myndigheter.

Arbetsgruppen ska redovisa sin slutrapport

senast den 31 mars 2008.

mattias.josefsson@ifmetall.se

Foto: Roger Lundberg

9


info:

5/2007

www.ifmetall.se

10

IF Metall står för ett demokratiskt, öppet och solidariskt samhälle. Förbundet

accepterar inte diskriminering, orättvis behandling och angrepp på demokratin.

Därför är rasismens framgångar i valet 2006 oroväckande.

Magnus i Landskrona väljer en ny väg:

Från sverigedemokrat till facklig föres

Det skulle kunna vara vem som helst.

I det här fallet var det Magnus Nehag

en 41-årig industriarbetare som

bor i hyresrätt med sin familj och är

samhällskritisk till läggningen. Hos

sverigedemokraterna fann han enkla

svar på komplicerade frågor.

I dag har jag tänkt om. Självklart

har alla människor, oavsett härkomst,

rätt till en chans. Precis som jag

själv har fått, säger Magnus Nehag, som

framöver tänker engagera sig fackligt.

Magnus Nehag arbetar på Haldex

Brake i Landskrona. Där tillverkar han

delar till bussar och lastbilar, tillsammans

med sina drygt 400 arbetskamrater

en brokig skara med många olika

nationaliteter och kulturer.

Jag har aldrig känt någon ilska

mot mina invandrade arbetskamrater.

Det var ”de andra” jag irriterade mig

på. De som slogs, stal och levde rövare i

centrum, säger Magnus Nehag.

Förenklade lösningar

När han kom i kontakt med sverigedemokraterna,

SD, föll han för deras

förhållandevis enkla lösningar på

komplicerade samhällsproblem:

Partiet höll torgmöte i Landskrona

och jag köpte deras förenklade resonemang.

Att det är invandrarnas kultur

som skapar motsättningar och problem

i samhället.

Magnus Nehag blev medlem i SD,

men var aldrig aktiv. Efter ungefär

ett halvår, när han studerat partiprogrammet

mer ingående, insåg han sitt

misstag och lämnade partiet.

Det är en sak att vara samhällskritisk,

och i Landskrona fi nns det verkligen

många problem, men att skylla

problemen på invandrarna är fel väg

att gå.

Vad skulle du säga om dina barn

kom hem och berättade att de gått med

i SD?

Jag skulle förklara vad sverigedemokraterna

står för. Även om partiet

under senare år försökt bli mer rumsrent

är det fortfarande ett rasistiskt

parti. Svenskar och svensk kultur

värderas högre än andra.

Medlemskapet i sverigedemokraterna

har Magnus nu lagt bakom sig. I dag

riktar han sin ilska och sin samhällskritik

mot det faktum att alla människor

inte har samma sociala och ekonomiska

förutsättningar i livet. Därför tänker

han engagera sig fackligt:

Vi måste hjälpas åt för att göra

livet bättre för så många som möjligt,

Valet 2006 en framgång

för rasismen

I 2006 års val fi ck sverigedemokraterna 281

mandat i nära hälften av landets kommuner

och sammanlagt 16 mandat i Blekinge,

Skåne och Örebro landstingsfullmäktige.

I riksdagsvalet fi ck SD drygt 162 000 röster,

vilket motsvarar 2,93 procent. SD är därmed

det största partiet utanför riksdagen.

oavsett bakgrund. Alla har rätt till en

chans, ja till och med två eller tre, precis

som jag själv har fått, säger Magnus

Nehag.

anneli.torner@ifmetall.se


språkare

Att skylla problemen

på invandrarna är fel

väg att gå”

Ingen rasism på våra arbetsplatser!

IF Metall bygger sin verksamhet

utifrån idén om alla människors lika

värde, frihet, jämlikhet och solidaritet.

Det innebär dock inte att förbundet är

förskonat från främlingsfi entlighet och

rasism sådana åsikter fi nns i organisationen

likaväl som bland människor

utanför förbundet. Främlingsfi entlighet

går inte att tiga ihjäl.

Därför är det viktigt att förbundets

förtroendevalda vågar bemöta

FÖRENKLAD PROPAGANDA. På

ett torgmöte i Landskrona köpte jag

deras förenklade propaganda.

I dag har jag tänkt om. Jag har

aldrig känt någon ilska mot mina

invandrade arbetskamrater. Det

var ”de andra” jag irriterade mig

på. De som levde rövare i centrum,

säger Magnus Nehag, vid Haldex

Brake i Landskrona.

främlingsfi entliga åsikter och kan ta

diskussionerna på lokal nivå,

på arbetsplatser och på möten,

säger Anders Ferbe, IF Metalls

andre vice förbundsordförande.

Lokalt projekt

Skåneregionen är särskilt utsatt

för olika missnöjespartier, som

ofta har en rasistisk eller främlingsfi

entlig agenda.

I Landskrona driver IF Metall och

några andra LO-förbund ett lokalt

fakta Expo

Stiftelsen Expo är en privat forskningsstiftelse som grundades

1995 för att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema

och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten

är ideell.

Stiftelsen Expo bedriver publicistisk och opinionsbildande

verksamhet och deltar på olika sätt i den offentliga debatten.

Läs mer på www.expo.se.

Anders Ferbe

Sverigedemokraterna

Kampanjen Bevara Sverige Svenskt,

BSS, startade 1979. Några år senare

ombildades kampanjen till ett parti

sverigedemokraterna där fl era av

medlemmarna, bland annat den

dåvarande partiledaren, hade tydliga

kopplingar till nazistiska och fascistiska

grupper.

Under det senaste decenniet har

sverigedemokraterna genomgått en

medveten förändring. SD har bland

annat bytt ut partiledningen, tonat ned

de mest extrema åsikterna, rensat ut

alla skinheads och förbjudit uniformer

på möten och demonstrationer allt

för att försöka framställa sig som vilket

politiskt parti som helst.

Trots att partiprogrammet numera

är rensat från rasistiska budskap råder

det ingen tvekan om att sverigedemokraterna

fortfarande är ett högerextremt

och främlingsfi entligt parti.

Motioner, artiklar och tal med mera

visar hur de skiljer på svenskar och invandrare

och att de vill behandla dessa

grupper olika.

projekt Jobbare mot rasism. Tanken

är att projektet ska motverka främlingsfi

entlighet och rasism samt sprida

arbetarrörelsens värderingar om solidaritet,

jämlikhet och respekt för

varandras olikheter.

Våra grundläggande värderingar

är starka, men vi behöver

sprida kunskap om dem. Både

inom våra organisationer och till

andra. Därför välkomnar vi alla

aktiviteter som ökar kunskapen

om såväl våra värderingar som om

frågor kring invandrare och fl yktingar,

säger Anders Ferbe.

anneli.torner@ifmetall.se

11


”Regeringens förslag ger fel signaler om rehabutredningar”

Arbetsgivarna slipper ansvaret

Kravet på att arbetsgivarna ska

genomföra rehabiliteringsutredningar

avskaffas från halvårsskiftet.

I alla fall om regeringen

får som den vill. Något som Tony

Pettersson Sjölund, försäkringsombudsman

IF Metall, är

kritisk till:

Förslaget ger fel signaler till

arbetsgivarna eftersom de har

samma arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar

som tidigare.

Regeringens förslag innebär att

ansvaret för rehabiliteringsutredningar

fl yttas från arbetsgivaren

till försäkringskassan. Men det är

fortfarande arbetsgivarens skyldighet

att lämna de upplysningar som

försäkringskassan behöver för att

kunna belysa den anställdes behov

av rehabilitering.

Tillbaka i arbete

Arbetsgivaren ska också vidta alla

lämpliga åtgärder för att utreda

och pröva vilka rehabiliteringsåtgärder

som är möjliga att använda

på arbetsplatsen. Detta för att

den försäkrade ska kunna återgå i

arbete i samma eller andra arbetsuppgifter

på företaget.

I praktiken innebär regeringens

förslag inte så stora föränd-

HALLÅ DÄR!

Harry Rantakyrö,

ordförande för

gruvtolvan och för

Gruvornas Riksförbund.

Vad hoppas ni få ut av

de fortsatta avtalsförhandlingarna?

Vi vill ha underjordstillägget,

som i dag är en lokal överenskommelse,

inskrivet i riksavtalet i

ANSVARET FÖRSKJUTS. Kraven på våra förtroendevalda kommer att öka. De får nu driva på

arbetsgivarna i ännu högre utsträckning och hålla koll på vilka som är sjukskrivna och/eller i

behov av rehabilitering, säger Tony Pettersson Sjölund, försäkringsombudsman på IF Metall.

ringar förutom att arbetsgivarna

kan få för sig att deras arbetsmiljö-

och rehabiliteringsansvar minskar.

Vilket alltså är fel. Det innebär i

sin tur att kraven på våra förtroendevalda

ökar. De kommer att

få driva på arbetsgivarna i ännu

form av en procentsats. Det är en

kärnfråga för oss.

Varför är det så viktigt?

Vi börjar få in fi rmor som

tecknar hängavtal med förbundet

centralt och därmed inte behöver

betala en krona i underjordstillägg.

Det är att betrakta som ren och

skär lönedumping. Dessutom vill

vi att underjordstillägget ska följa

löneutvecklingen på samma sätt

som ob-ersättningen gör.

högre utsträckning, och hålla koll

på vilka som är sjukskrivna och/eller

i behov av rehabilitering, säger

Tony Pettersson Sjölund.

Bestämmelserna föreslås träda i

kraft den 1 juli 2007.

anneli.torner@ifmetall.se


För förtroendevalda i IF Metall

5/2007

ANSVARIG UTGIVARE

Lotten Kågerman, 08-786 85 12

REDAKTIONEN

Tfn: 08-786 80 00 (vx) E-post: info@ifmetall.se

Marinette Ask, Michael Blohm, Cecilia Byberg, Maria Bäckström,

Mattias Josefsson, Juhani Kulo, Annette Lack, Lars Magnor,

Anneli Törner

LAYOUT/TRYCK

Olle Sjöstedt/Sandvikens Tryckeri AB

SIDAN 1 Anställda vid 3 M fotograferade av Henrik Hansson.

Foto: Roger Lundberg

More magazines by this user
Similar magazines