Länsstyrelsen - Ta ert ansvar som tillsynsmyndighet! - Fältbiologerna

faltbiologerna.se

Länsstyrelsen - Ta ert ansvar som tillsynsmyndighet! - Fältbiologerna

Länsstyrelsen - Ta ert ansvar som tillsynsmyndighet!

Vi är mycket oroade över det som just nu sker i området där Nordkalk avverkar i Ojnareskogen.

Nordkalk som under länsstyrelsens tillsyn i tisdags sade att de skulle befinna sig i täktområdet inom en

och en halv vecka, är redan idag snart på gränsen till täktområdet. Det är höga naturvärden som står på

spel och skadorna Nordkalk gör är svåra att återställa. Under tisdagens tillsyn riktade länsstyrelsen stor

kritik mot Nordkalks framfart när de röjt för transportbandet. Nu undrar vi: när tänker Länsstyrelsen

agera för att skydda de miljöer som håller på att gå förlorade? Nordkalk kör fram utan hänsyn, var är

tillsynsmyndigheten som ska upprätta kontrollprogram och se till att de villkor som satts upp följs? Det

är bråttom nu när Nordkalk närmar sig själva täktområdet och så stora naturvärden står på spel.

Kontrollprogram

Länsstyrelsen har krävt att två kontrollprogram upprättas innan Nordkalk påbörjar sitt arbete. Ett

kontrollprogram för själva täktverksamheten och ett för avverkningarna, både rörande transportbandet

och täktområdet. Dessa kontrollprogram har inte upprättats, men trots detta gav sedan länsstyrelsen

klartecken till Nordkalk att påbörja arbetet.

Hur kan länsstyrelsen tillåta att Nordkalk påbörjar arbetet utan kontrollprogram färdiga? Hur ska en

tillsynsmyndighet kunna kontrollera att inga skador skett om tillsynsmyndigheten inte har kunskap om

hur tillståndet i skogen såg ut innan Nordkalk började arbetet? Det krävs en baslinjemätning, och det

har påtalats av Naturvårdsverket.

Länsstyrelsens tolkningsföreträde

Det framgår i tjänsteanteckningarna att Nordkalk och länsstyrelsen har helt olika uppfattningar om hur

arbetet ska utföras. Det är oroväckande. Vems ord är det då som gäller? Ska inte Länsstyrelsen sätta

ner foten och som tillsynsmyndighet säga vad som gäller enligt domen. Problemet ligger då främst i att

inget kontrollprogram hittills har upprättats. I tjänsteanteckningarna sätts tolkningar mot tolkningar.

Om inte länsstyrelsen agerar så är det Nordkalk som får tolkningsföreträde och kan förtsätta bedriva

arbetet utan några konsekvensr. Är det inte rimligt att länsstyrelsen som tillsynsmyndighet inte släpper

ifrån sig sitt mandat som tillsynsmyndighet och tydligt definerar vad som gäller?

Invänta semesterns slut och ordinarie arbetsstyrka

Det är semestertider och vi förstår att det är svårt att ha personal och resurser som kan se till att

tillsynen görs korrekt. Men är inte det då jätteviktigt att länsstyrelsen säger ifrån och pausar Nordkalks

avverkning i Ojanreskogen så att en tillsyn faktiskt kan genomföras ordentligt? För nu fortsätter

Nordkalk sitt skövlande och de Natura2000-områden länsstyrelsen har uppdrag att skydda står utan

tillsyn. Länsstyrelsen har själva varit ute på en tillsynstur i Ojnareskogen och sett att Nordkalk på flera

punkter inte tar tillräcklig hänsyn.

Sedan har ni även sagt att ni måste analysera den tillsyn som gjorts innan ni kan vidta åtgärder. Det

förstår vi såklart fullt ut. Men medan den analysen, som ni sagt skulle ta 2,5 veckor, görs, fortsätter

Nordkalk att avverka på samma sätt i den extremt känsliga miljö som finns längs det tänkta

transportbandet. Då kommer vi återigen till resursfrågan. Länsstyrelsen på Gotland har för lite resurser

för att kunna göra analyser på det korta varsel som krävs. I förlängningen handlar det om att

länsstyrelsen missar sitt uppdrag som tillsynsmyndighet och lämnar de stora värden somstår på spel

utan kontroll. Det är Natura2000-områden som Sverige lovat EU att skydda, det är hela norra Gotlands

dricksvattensreserv som kan förstöras. Allt måste ske med yttersta försiktighet och visar det sig att

Nordkalk kör fram i våtmarker utan tillräcklig hänsyn är det allvarligt och bryter mot de villkor som

satts upp i domen.


Länsstyrelsen på Gotlands egna tjänstemän uppskattar att det krävs två heltidstjänster för att upprätta

de kontrollprogram som krävs. Är det inte naturligt att att man då tillsätter de två heltidsstänsterna

innan man släpper fritt för Nordkalk att avverka utan kontroll?

Förändrade förutsättningar

Sedan ordinarie landshövding tog sitt beslut att inte överklaga innan semestern har en rad

omständigheter förändrats. Nya fakta har tillkommit vilket har öppnat nya lagrum för länsstyrelsen att

agera. Det handlar inte som nu om att förvalta det tidigare beslutet utan om att pausa arbetet och ta sig

tiden att göra en grundlig omvärdering av läget Vi inväntar gärna denna analys, men den måste föregås

av ett i stopp i Nordkalks avverkningar. Som tillsynsmyndighet måste ni kunna stå upp för bästa

möjliga förutsättningar att fatta ansvarsfulla beslut. Dessa förutsättningar råder inte i nuläget.

Fel och skador vid avverkningarna

Länsstyrelsen har själva kunnat påvisa att en rad felaktigheter begåtts vid Nordkalks avverkning för

transportbandet som påbörjades i mitten av juli. De skador som konstaterade vid tillsynen i tisdags

innefattar som känt bland annat den rödlistade arten Falsk Guldskivslav totalt blottad för starkt solljus.

Stora generella körskador men speciellt genom en våtmark där spåren kan ha en dämmande effekt.

Trots att företaget lovade att täcka över karsthällarna för att skydda spricksystemen har detta inte heller

gjorts. Avverkningarna för transportbandet har dessutom gjorts utanför de angivna

breddmarkeringarna. Kunskapen om hur hänsyn skulle tas var även den enligt Länsstyrelsen bristfällig

både hos Nordkalks projektledare och Mellanskogs arbetare. Alla dessa fakta går att finna i

Länsstyrelsens tänsteanteckningar från i tisdags. Sedan denna gjordes har dock en rad nya skador och

omständigheter påträffats i området.

Skador upptäckta efter tillsynsbesöket

Under fredagen 3 aug påträffades oljespår vid ett vattendrag nära Mölner myr. Bäcken, som enligt

företagets löften under förhandlingarna skulle skyddas genom broar för maskinerna att passera över,

var helt sönderkörd. (Se bilddokumentation som följer) Att låta olja läcka ner i de vattenflöden som

binder samman Bästeträsks tillrinningsområde och dessutom lägger grunden för den unika

landsskapsvariation som vi ser i Ojnareskogen med angränsande Natura2000-områden är mycket

allvarligt. Det hör till den mest grundläggande hänsyn att sådana läckage inte sker. Speciellt inte vid

vattenflöden eller tillrinningsmarker. Att bäcken dessutom närapå totalförstörts när extra hänsyn

utlovats ser vi som mycket märkligt och tyder knappats på full kontroll över läget från företagets sida.

Om vattenflöden behandlas med denna typ av brutalitet i detta skede undrar vi vad det säger om

Nordkalks kommande hydrologiska hänsyn i täktområdet.

Jämfört med täktområdet ska transportbandsavverkningarna inte vara av större svårighet för Nordkalk

att följa de löften och villkor man satt upp. Företaget har således allt att vinna på att redan här visa

exemplarisk hänsyn. Om man däremot i detaljerna har så dålig koll som nu och tar så lite hänsyn så

väcker det mycket oro kring vad som händer när man kommer in i det stora mycket hydrologiskt

svårbedömda området. Det bådar inte gott för framtiden. Bara det faktum att maskinförarna låter olja

läcka ner i bäcken tyder på nonchalans och dålig kunskap om hur hänsyn ska tas.


Lagrum för Länsstyrelsen att agera

Villkor 17

För att pausa Nordkalks avverkning i området kan Länsstyrelsen även hänvisa till villkor 17 i den dom

som föll den 5 juli.

17. Transportbandet och servicevägen ska vid passage av Mölnermyrs utlopp och

andra våtmarker utföras så att flöde och vattenkvalitet inte påverkas negativt.

De körskador som orsakats i våtmarken i anslutning till Mölnermyr är en halv meter breda och 4 dm

djupa, ett ingrepp som totalt kört upp våtmarken och riskerar att få dämmande effekt. I bäcken, även

den i anslutning till Mölner myr, är fårorna delvis förstörda och ursprungligt vattenflöde hotat.

Miljöbalken

Vi vill även påpeka att länsstyrelsen med grund i den nya fakta som tillkommit kan åberopa en rad

lagrum för att pausa arbetet, men också återkalla tillståndet för Nordkalk att bedriva verksamhet i

området. Vi vill framför allt rikta uppmärksamheten mot 16 kap 6 § samt 24 kap 3 § i miljöbalken. Se

som följer.

Enligt Miljöbalken 16 kap 6 § och 24 kap 3 § har

Miljöbalken 16 kap 6 § Tillstånd, godkännande eller dispens kan vägras den som inte har fullgjort sina

skyldigheter enligt tidigare tillstånd, godkännande eller dispens. Detsamma gäller när någon tidigare

har underlåtit att ansöka om nödvändigt tillstånd, godkännande eller dispens. Har sådan underlåtelse

förekommit kan tillstånd, godkännande eller dispens vägras också om sökanden eller någon som

grund av ägar- eller ansvarsförhållanden har väsentlig anknytning till sökandens verksamhet, har eller

har haft sådan anknytning till den verksamhet där underlåtelsen har förekommit.

Miljöbalken 24 kap 3 § Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller

godkännande som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda

fortsatt verksamhet

1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett tillståndsmyndigheten

genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet,

dispensen, godkännandet eller villkoren,

2. när tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkor som gäller för verksamheten eller åtgärden inte

har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse,

Miljöbrott

Nordkalk är polisanmält för att ha dumpat miljöfarligt avfall vid kalkbrottet i Storugns. Det har inletts

en förundersökning om misstänkt miljöbrott.

Flera personer har tagit kontakt med föreningen Skydda Skogen och berättat att Nordkalk och deras

anställda under många år har dumpat miljöfarligt avfall i kalkbrottet vid Storugns på Gotland.

— Det är bilar, oljefat, bilbatterier, ja allt möjligt. Man har kört dit och bara dumpat det ned för kanten

och sedan täckt över det med hjälp av maskiner, berättar en person som vill vara anonym.


En annan person berättar att man har hållt på med det där i många år, men att det inte syns på ytan.

— Det ligger djupt under tusentals ton slam som de har använt för att täcka över det. Nu ligger allt

möjligt miljöfarligt avfall där och läcker ut giftiga ämnen. Där ska det enligt Nordkalk tydligen få

ligga för evigt. De skiter fullständigt i miljön och det är en stor skandal att de fått tillstånd till en ny

täkt uppe i Ojnareskogen, berättar personen som lämnat uppgifterna.

Om Nordkalk är skyldiga till detta miljöbrott innebär detta att man vid tidigare verksamheter

misslyckats med att fullgöra sina skyldigheter. Då kan länsstyrelsen vägra Nordkalk tillstånd enligt

Miljöbalken 16 kap 6 §. Vi ser detta eventuella miljöbrott som mycket allvarligt. Länsstyrelsen har

under tisdagens tillsyn själva sett en rad punkter där Nordkalk inte tar tillräcklig hänsyn eller

åtminstone inte delar länsstyrelsens uppfattning om hur villkoren ska tolkas. Kan inte detta ses som en

nonchalant inställning från företaget? Nordkalk har uppenbarligen inte varit så försiktiga som borde

kunna vara. När detta eventuella miljöbrott läggs på listan över saker som Nordkalk gjort och inte gjort

väcks en oro. Trots att det finns en noggrann och stringent tillsynsmyndighet så måste det finnas ett

förtroende från myndighetens sida att företaget har som intention att ansvarsfullt förvalta området. När

ett företag som från ett tidigare skede är misstänkt för ett miljöbrott, bör det inte finnas en oro från

länsstyrelsens sida att släppa in ett sådant företag i ett så känsligt område som klassas som ett av norra

Europas mest känsliga hydrogeologiska områden?

Det är tid att agera

Fältbiologerna är starkt oroade av det som just nu håller på att ske i Ojnareskogen och längs

transportkorridoren. Vi vet att Länsstyrelsen just nu är den enda aktör som kan dra i bromsen och stå

upp för en mer genomtänkt analys av den komplicerade situationen. Vi ser helst att tillståndet för

Nordkalk återkallas med grund i det agerande som företaget uppvisat. Men det minsta som går att

begära är att Länsstyrelsen axlar ansvaret som tillsynsmyndighet och står upp för en tillsyn som varken

stressas fram eller kommer försent för att få någon verkan. Genom att färdigställa analysen av tillsynen

först om några veckor underminerar Länsstyrelsen sin egen ställning som myndighet i frågan då man

inte ger sig själva en ärlig chans att agera på det mandat man besitter. Mandatet att agera ger man

istället till Nordkalk som oavsett duglighet som förvaltare av marken ifråga inte är sin egen

tillsynsmyndighet och heller inte bör få vara det.

Rättsprocessen har pågått i sju år men Nordkalks avverkningar som enbart fortgått några veckor har

redan gett upphov till en rad nya omständigheter. Det är fakta som varken en rättsprocess eller löften i

en domstol kan ge, det är fakta på vilka en tillsynsmyndighet bör agera då det är precis här som

Länsstyrelsens uppdrag tar vid.

Fältbiologerna

Kontakt:

Alva Snis Sigtryggsson, 076-0535242

Ordförande, Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

Salomon Abresparr, 070-7475685

Ordförande, Fältbiologerna

More magazines by this user
Similar magazines