J2000 - kapitel 1

edu.trollhattan.se

J2000 - kapitel 1

RÄTTS-

KUNSKAP

KAPITEL 1

HUR LAGAR

kOMMER TILL


• Sociala regler

NORMER

– artighetsregler och uppföranderegler

• Moralregler

– ”du ska inte vara otrogen”, ”du ska inte

ljuga” etc

• Rättsregler (Rättsordningen)

– lagar (straffrätt, skatterätt, civilrätt

etc)

LIBER AB OH 1: 1


LIBER AB OH 1:


LIBER AB OH 1: 2


LIBER AB OH 1:


Internationella regler

• EG-direktiv

– införs i svensk lagstiftning

• EG-förordningar

– gäller som svensk lag

• FN-konventioner

– påverkar svensk lagstiftning

LIBER AB OH 1: 3


LIBER AB OH 1:


RÄTTSKÄLLORNA

• Författningar (publiceras genom SFS)

– Lagar

– Förordningar

• Lagboken

innehåller de vanligaste lagarna samt anslutande

förordningar

• Högsta domstolens domar – prejudikat

finns i Nytt juridiskt arkiv I (NJA I)

• Lagens förarbeten

finns i Nytt juridiskt arkiv II (NJA II) och omfattar

bl a direktiv, betänkanden, remissvar,

propositioner samt riksdagens protokoll

• Statens offentliga utredningar (SOU)

• Sedvanor och avtal

LIBER AB OH 1: 4.1


I VILKEN ORDNING ANVÄNDS RÄTTSKÄLLORNA?

1. Lagar, förordningar och föreskrifter >

2. Prejudicerande domar -------------- >

3. Förarbeten --------------------------- >

4. Andra normer ------------------------>

5. Sedvanor ---------------------------- >

Lagens ordalydelse gäller

alltid i första hand

Praxis, avgöranden från HD

och Regeringsrätten

Propositioner, betänkanden

och lagrådsremiss

T ex handelskammarens

uttalanden

Branschpraxis m m

används i sista hand

LIBER AB OH 1: 4.2


LIBER AB OH 1:


Lagbokens indelning

LIBER AB OH 1: 5


LIBER AB OH 1:


GRUNDLAGAR

• Regeringsformen (1974)

• Successionsordningen (1810)

• Tryckfrihetsförordningen (1949)

• Yttrandefrihetsgrundlagen (1991)

LIBER AB OH 1: 6


LIBER AB OH 1:


Utdrag ur regeringsformen

1 KAP. Statsskickets grunder

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den

förverkligas genom ett representativt och

parlamentariskt statsskick och genom kommunal

självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2§ Den offentliga makten skall utövas med

respekt för alla människors lika värde och för den

enskilda människans frihet och värdighet.

LIBER AB OH 1: 7.1


Utdrag ur

tryckfrihetsförordningen

1 KAP. Om tryckfrihet

1§ Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt, att

utan några av myndighet eller allmänt organ i förväg lagda

hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig

domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat

fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot

tydlig lag, given att bevara lugn, utan att återhålla allmän

upplysning.

• 2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av fritt meningsutbyte och en allsidig

upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del

av allmänna handlingar.

LIBER AB OH 1: 7.2


LIBER AB OH 1:


Några juridiska grundbegrepp

• Juridikens två delar

– Offentlig rätt

– Civilrätt

• Två typer av lagregler

– Tvingande regler (”minimiskydd”)

– Dispositiva regler (kan förändras genom avtal)

• Två typer av personer (rättssubjekt)

– Fysisk person

– Juridisk person

LIBER AB OH 1: 8


LIBER AB OH 1:


• Riksdagens webbplats

(www.riksdagen.se) visar hur

en lag kommer till. Under

Lagar & förordningar (Rixlex)

kan man få tillgång till alla

författningar och propositioner

• Den offentliga förvaltningens

webbplats för svensk rättsinformation

(www.lagrummet.se) ger

översiktliga beskrivningar av

det svenska rättssystemet

• Domstolsväsendets

rättsinformation

(www.lagrummet.dom.se)

innehåller referat av svenska

domstolsavgöranden

Webbplatser

• Advokatsamfundet

(www.advokatsamfundet.se),

information om juristyrket

• Samhällsguiden

(www.samhallsguiden.riksdagen

.se) innehåller korta faktatexter

om olika områden, t ex lag och

rättskipning, köp och avtal,

anställning, bostad etc

• Informationsförlaget

Thomson fakta

(www.thomsonfakta.se/juridik/)

presenterar nya författningar

och nya domar från Högsta

domstolen och Regeringsrätten

LIBER AB OH 1: X

More magazines by this user
Similar magazines